209/2002 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

209
ZÁKON
z 5. apríla 2002
o zmene názvu Trenčianskej univerzity v Trenčíne a o zmene zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Názov „Trenčianska univerzita v Trenčíne"1) sa mení a znie „Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne".
Čl. II
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V prílohe č. 1 sa slová „Trenčianska univerzita v Trenčíne" nahrádzajú slovami „Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne".
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. mája 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 155/1997 Z. z. o zriadení Trenčianskej univerzity v Trenčíne.