207/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.04.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

207
ZÁKON
zo 4. apríla 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
pôdohospodárstva.“.
2.
V § 2 ods. 2 sa vypúšťa slovo „ľudských".
3.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Podrobnosti o veciach upravených aproximačným nariadením môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, iný ústredný orgán štátnej správy5) alebo Národná banka Slovenska.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.".
Poznámka k odkazu 5 sa prečísluje na poznámku k odkazu 6.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.