204/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.04.2002 do 14.09.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

204
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
zo 17. apríla 2002
o poskytovaní štipendia doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 54 ods. 19 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") ustanovuje:
§ 1
(1)
Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia poskytuje vysoká škola alebo externá vzdelávacia inštitúcia na čas trvania tohto štúdia štipendium, ktoré sa posudzuje ako plat (ďalej len „štipendium"), a to odo dňa zápisu na doktorandské štúdium až do dňa skončenia štúdia (§ 65 a 66 zákona).
(2)
Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia, ktorý má započítanú odbornú prax1) menej ako dva roky, sa poskytuje až do vykonania dizertačnej skúšky štipendium vo výške 81 % platovej tarify ustanovenej osobitným predpisom2) pre 9. platovú triedu a prvý platový stupeň. Štipendium sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.
(3)
Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia, ktorý má započítanú odbornú prax1) viac ako dva roky, sa poskytuje až do vykonania dizertačnej skúšky štipendium vo výške 81 % platovej tarify ustanovenej osobitným predpisom2) pre 9. platovú triedu a príslušný platový stupeň. Štipendium sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.
(4)
Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia podľa odseku 2 sa poskytuje po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky štipendium vo výške 82 % platovej tarify ustanovenej osobitným predpisom2) pre 10. platovú triedu a prvý platový stupeň, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, keď doktorand úspešne vykonal dizertačnú skúšku. Štipendium sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nadol.
(5)
Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia podľa odseku 3 sa poskytuje po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky štipendium vo výške 82 % platovej tarify ustanovenej osobitným predpisom2) pre 10. platovú triedu a ten istý platový stupeň, do ktorého bol doktorand zaradený po zápise na štúdium, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, keď doktorand úspešne vykonal dizertačnú skúšku. Štipendium sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nadol.
(6)
Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia, ktorý dosahuje kvalitné výsledky vo výskumnej alebo umeleckej činnosti, alebo v pedagogickej činnosti, možno zvýšiť štipendium o sumu rovnajúcu sa osobnému príplatku, ktorý možno poskytnúť podľa osobitného predpisu3) zamestnancovi zaradenému do obdobnej platovej triedy a platového stupňa.
(7)
Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia, ktorý v rámci svojho študijného programu tvorivo interpretuje náročné umelecké diela alebo vykonáva vedeckovýskumnú činnosť podľa osobitného predpisu,4) namiesto štipendia podľa odsekov 2 až 5 možno poskytnúť štipendium vo výške zodpovedajúcej osobnému platu podľa osobitného predpisu.5)
(8)
Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia možno za úspešné vyriešenie časti vedeckého projektu, umeleckého projektu alebo vedecko-technického projektu, ktorému bola priznaná účelová finančná podpora,6) poskytovať štipendium zvýšené o sumu zodpovedajúcu odmene.7)
(9)
Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia, ktorý vykonáva pracovné činnosti v rámci svojho študijného programu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, sa štipendium zvýši o sumu zodpovedajúcu príplatku za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.8)
§ 2
Štipendium sa poskytuje počas celého akademického roka (§ 61 zákona). Počas prerušenia doktorandského štúdia podľa§ 64 zákona sa doktorandovi v dennej forme štúdia neposkytuje štipendium.
§ 3
Štipendium podľa tejto vyhlášky sa doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia po prvýkrát vyplatí za mesiac apríl 2002.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Milan Ftáčnik v. r.
1)
§ 18 ods. 3 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.
2)
§ 19 ods. 12 zákona č. 313/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 23 zákona č. 313/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 20 ods. 1 až 3 zákona č. 313/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 20 ods. 5 zákona č. 313/2001 Z. z. v znení zákona č. 165/2002 Z. z.
6)
Napríklad § 3 ods. 1 zákona č. 203/2001 Z. z. o Agentúre na podporu vedy a techniky.
7)
8)
§ 24 zákona č. 313/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.