19/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2002 do 22.04.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

19
ZÁKON
z 18. decembra 2001,
ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon ustanovuje oblasti, v ktorých je vláda Slovenskej republiky oprávnená vydávať nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej1) a na vykonanie niektorých medzinárodných zmlúv2) (ďalej len „aproximačné nariadenie"). Zákon ustanovuje aj niektoré osobitné podmienky vydávania aproximačných nariadení.
§ 2
Vymedzenie oblastí
(1)
Vláda Slovenskej republiky je oprávnená vydávať aproximačné nariadenia podľa Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej v oblasti
a)
colného práva,
b)
bankového práva,
c)
vedenia účtov a daní obchodných spoločností,
d)
duševného vlastníctva,
e)
ochrany pracovníkov na pracovisku,
f)
finančných služieb,
g)
ochrany spotrebiteľa,
h)
technických predpisov a noriem,
i)
využitia jadrovej energie,
j)
dopravy.
(2)
Aproximačným nariadením nemožno upravovať medze základných ľudských práv a slobôd,3) štátny rozpočet a ďalšie veci, ktoré podľa Ústavy Slovenskej republiky upravujú alebo majú upraviť zákony. Aproximačné nariadenie nemožno vydať ani vtedy, ak by sa jeho prijatím mal vytvoriť nový štátny orgán.
Osobitné podmienky vydávania aproximačných nariadení
§ 3
(1)
Aproximačným nariadením podľa tohto zákona možno ukladať povinnosti.4)
(2)
Aproximačné nariadenie môže obsahovať splnomocnenie na vydanie vykonávacieho právneho predpisu.
(3)
Z aproximačného nariadenia musí vyplývať, že ide o nariadenie podľa tohto zákona.
(4)
V prílohe aproximačného nariadenia musí byť uvedené presné označenie vykonávaného právneho aktu Európskych spoločenstiev a Európskej únie alebo vykonávanej medzinárodnej zmluvy a údaj o tom, či je a kde sa nachádza ich preklad.
(5)
Všeobecná časť dôvodovej správy k aproximačnému nariadeniu musí obsahovať doložku zlučiteľnosti návrhu aproximačného nariadenia s právom Európskej únie a tabuľku zhody návrhu aproximačného nariadenia s právom Európskej únie. Na ostatné náležitosti dôvodovej správy sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.5)
§ 4
(1)
Vláda Slovenskej republiky informuje Národnú radu Slovenskej republiky polročne o aproximačných nariadeniach vydaných podľa tohto zákona v uplynulom období a o ďalšom zámere ich prijímania.
(2)
Informácia podľa odseku 1 musí byť písomná, musí obsahovať zoznam vydaných aproximačných nariadení, prehľad aproximačných nariadení podľa ďalšieho zámeru ich prijímania a musí byť doručená Národnej rade Slovenskej republiky do konca mesiaca nasledujúceho po skončení príslušného kalendárneho polroka.
(3)
Národná rada Slovenskej republiky môže po prerokovaní informácie podľa odseku 1 požiadať vládu Slovenskej republiky, aby právnu úpravu navrhovanú vo forme aproximačného nariadenia predložila ako vládny návrh zákona.
§ 5
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/1997 Z. z. o podpísaní Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej.
2)
Čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
4)
Čl. 13 ods. 1 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
5)
§ 68 ods. 1 až 3 a § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.