143/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2002 do 31.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

143
ZÁKON
z 15. marca 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 sa za slová „justičných čakateľov" vkladá čiarka a slová „vyšších súdnych úradníkov".
2.
V § 2 ods. 6 sa za slová „justičných čakateľov" vkladá čiarka a slová „právne vzťahy vyšších súdnych úradníkov".
3.
V § 5 ods. 2 druhej vete sa za slová „vo štvrtom bode" vkladajú slová „a v služobnom úrade, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí"),".
4.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Pôsobnosť úradu pre štátnu službu vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu na ministerstve zahraničných vecí ustanovenú v odseku 2 písm. f), g), h), j), m), n) a o), vykonáva služobný úrad, ktorým je ministerstvo zahraničných vecí.“.
5.
V § 7 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa bodom 7, ktorý znie:
„7.
Kancelária verejného ochrancu práv,“.
6.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Služobný predpis, ktorý vydá úrad pre štátnu službu, určí, v ktorých prípadoch a za akých podmienok plní úlohy osobného úradu osobný úrad iného služobného úradu ako ten, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu.“.
7.
V § 9 ods. 3 sa slová „Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú" nahrádzajú slovami „Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje".
8.
V § 13 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na vedúceho služobného úradu, ktorým je ministerstvo zahraničných vecí".
9.
V § 14 ods. 1 písm. h) sa za slová „až vo štvrtom bode" vkladajú slová „a v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo zahraničných vecí,".
10.
V § 14 ods. 8 sa za slová „až vo štvrtom bode" vkladajú slová „a v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo zahraničných vecí,".
11.
V § 15 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
oznámenie o tom, či na služobné miesto v odbore štátnej služby bude potrebné oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,9a)“.
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená f) až h).
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
12.
V § 15 ods. 5 piatej vete sa za slová „a vo štvrtom bode" vkladajú slová „a v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo zahraničných vecí,".
13.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na ministerstve zahraničných vecí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zahraničných vecí.“.
14.
V § 25 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nejde o štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe.".
15.
V § 30 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Na výberovom konaní na miesto predstaveného, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine a ktorého služobným úradom je ministerstvo zahraničných vecí, sa môže zúčastniť iba štátny zamestnanec v stálej štátnej službe v tomto služobnom úrade.".
16.
V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
uplynula doba, na ktorú bol vymenovaný predstavený, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine a ktorého služobným úradom je ministerstvo zahraničných vecí.“.
17.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34a
Neplatené služobné voľno
Služobný úrad poskytne neplatené služobné voľno štátnemu zamestnancovi, ktorý nasleduje manžela vykonávajúceho štátnu službu v cudzine alebo ktorý nasleduje manžela do miesta výkonu verejnej služby, ktoré je podľa pracovnej zmluvy v zahraničí.“.
18.
V § 48 ods. 3 sa za slová „až vo štvrtom bode" vkladajú slová „a v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo zahraničných vecí,".
19.
V § 55 ods. 1 sa slová „finančnej a rozhodovacej" nahrádzajú slovami „finančnej alebo rozhodovacej".
20.
V § 55 odsek 3 znie:
„(3)
Štátny zamestnanec na štátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti je povinný deklarovať v majetkovom priznaní aj majetkové pomery svojho manžela, ktorý s ním žije v domácnosti, a to aj vtedy, ak manželia uzatvorili dohodu o zúžení alebo rozšírení zákonom ustanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva alebo o správe spoločného majetku. Ak manželia uzatvorili dohodu o zúžení alebo rozšírení zákonom ustanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva alebo o správe spoločného majetku, štátny zamestnanec na štátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti deklaruje majetkové pomery svojho manžela v majetkovom priznaní oddelene od svojich majetkových pomerov.“.
21.
V § 55 odsek 5 znie:
„(5)
Nedodržanie povinností podľa odsekov 2 a 3 sa považuje za závažné služobné previnenie podľa § 60 ods. 2.“.
22.
V § 59 ods. 3 sa za slová „prednášateľskú činnosť," vkladajú slová „prekladateľskú činnosť,".
23.
V § 59 ods. 3 poslednej vete na konci sa slovo „alebo" nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová „alebo pre vyšší územný celok".
24.
V § 59 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vykonávanie verejnej služby v cudzine štátnym zamestnancom, ktorému bolo poskytnuté neplatené služobné voľno.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
25.
V § 77 ods. 2 piatej vete sa za slová „vo štvrtom bode" vkladajú slová „a na služobnom úrade, ktorým je ministerstvo zahraničných vecí,".
26.
§ 95 vrátane nadpisu znie:
㤠95
Ďalší plat
(1)
Štátnemu zamestnancovi patrí v každom polroku kalendárneho roka ďalší plat v sume posledného funkčného platu štátneho zamestnanca v mesiaci, v ktorom sa mu ďalší plat poskytne, ak v príslušnom polroku do 31. mája alebo do 30. novembra
a)
vykonával štátnu službu aspoň 75 služobných dní alebo 560 hodín služobného času,
b)
štátnozamestnanecký pomer trvá,
c)
mu nebolo uložené disciplinárne opatrenie podľa § 61 ods. 2 písm. a) a b).
(2)
Ďalší plat patrí aj štátnemu zamestnancovi, ktorý splní podmienku ustanovenú v odseku 1 písm. a) k 30. júnu alebo k 31. decembru a spĺňa aj podmienky ustanovené v odseku 1 písm. b) a c).
(3)
Ďalší plat sa po splnení podmienok podľa odseku 1 vyplatí v termíne určenom na výplatu platu za máj alebo november. Štátnemu zamestnancovi, u ktorého sa postupuje podľa odseku 2, sa ďalší plat vyplatí v termíne určenom na výplatu platu za mesiac jún alebo december.
(4)
Vykonávaním štátnej služby na účely poskytnutia ďalšieho platu podľa odseku 1 písm. a) je aj čas podľa § 73 ods. 1 písm. a) až h) a čas neprítomnosti v štátnej službe z dôvodu choroby z povolania alebo služobného úrazu, ktoré vznikli v služobnom úrade alebo u jeho právneho predchodcu.“.
27.
V § 98 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Štátnemu zamestnancovi, ktorý vykonáva štátnu službu v sídle služobného úradu v cudzine a ktorému patrí funkčný plat podľa § 68, § 71 ods. 2, § 107 ods. 1 a § 108, sa 43 % funkčného platu poskytuje v inej ako slovenskej mene; v prípade, ak mu patrí funkčný plat podľa § 77 ods. 3, poskytuje sa mu 43 % funkčného platu v inej ako slovenskej mene len vtedy, ak sa prehlbovanie kvalifikácie uskutočňuje v krajine, v ktorej je sídlo služobného úradu v cudzine.“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
28.
Za § 105 sa vkladá § 105a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠105a
Odchodné
(1)
Pri prvom skončení stálej štátnej služby po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok patrí štátnemu zamestnancovi v stálej štátnej službe odchodné vo výške posledne priznaného funkčného platu, ak jeho započítaná prax podľa § 81 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g) a § 159 ods. 2 dosiahla najmenej šesť rokov. Táto výmera odchodného sa zvyšuje za každý ďalší skončený rok započítanej praxe o jednu polovicu posledného priznaného funkčného platu, najviac do výšky desaťnásobku funkčného platu štátneho zamestnanca.
(2)
Ak štátnemu zamestnancovi bolo poskytnuté odchodné podľa osobitného predpisu,22a) poskytne sa mu odchodné vo výške rozdielu sumy zistenej podľa odseku 1 a sumy vyplatenej podľa osobitného predpisu.22a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.“.
29.
Za § 108 sa vkladá § 108a a 108b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Dôchodkové zabezpečenie štátnych zamestnancov
§ 108a
Príplatok za štátnu službu k dôchodku
(1)
Štátny zamestnanec v stálej štátnej službe má nárok na príplatok za štátnu službu k dôchodku, ak
a)
skončil vykonávanie stálej štátnej služby a
b)
má nárok na výplatu starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.
(2)
Nárok na príplatok za štátnu službu k dôchodku má aj
a)
manželka, ktorá má nárok na vdovský dôchodok po zomretom štátnom zamestnancovi v stálej štátnej službe,
b)
manžel, ktorý má nárok na vdovecký dôchodok po zomretej štátnej zamestnankyni v stálej štátnej službe,
c)
nezaopatrené dieťa, ktoré má nárok na sirotský dôchodok po zomretom rodičovi, ktorý bol štátnym zamestnancom v stálej štátnej službe, alebo nezaopatrené dieťa, ktoré má nárok na sirotský dôchodok po štátnom zamestnancovi v stálej štátnej službe, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak bolo dieťa v čase jeho smrti naňho prevažne odkázané výživou, ktorú zo závažných príčin nemohli zabezpečiť rodičia.
(3)
Výška príplatku za štátnu službu k starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku, k vdovskému dôchodku, vdoveckému dôchodku a k sirotskému dôchodku za každý rok praxe započítanej podľa § 81 ods. 1 a odseku 2 písm. a) až g) a § 159 ods. 2 je 1,25 % priznaného dôchodku. Za každý ďalší celý mesiac započítanej praxe patrí štátnemu zamestnancovi príplatok za štátnu službu k dôchodku vo výške 1/12 z 1,25 % priznaného dôchodku.
§ 108b
Zvyšovanie príplatku za štátnu službu k dôchodku
Priznaný príplatok za štátnu službu k dôchodku sa zvýši o ustanovené percento a o ustanovenú pevnú sumu zvýšenia dôchodku. Zvýšený príplatok za štátnu službu k dôchodku patrí odo dňa, od ktorého patrí zvýšenie dôchodku.“.
30.
V § 153 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
31.
V § 154 ods. 1 sa za slovo „predchodcov" vkladajú slová „alebo ak odpracoval v uvedených úradoch aspoň dva roky v posledných piatich rokoch,".
32.
Za § 155 sa vkladá § 155a, ktorý znie:
㤠155a
Na zamestnanca krajského úradu alebo okresného úradu, ktorý vykonáva činnosti, ktoré prejdú na samosprávny kraj alebo obec, sa vzťahuje osobitný predpis.32a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
32a) Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení zákona č. 118/2002 Z. z."
33.
V § 156 odsek 2 znie:
„(2)
Zamestnanec, ktorý je k 1. aprílu 2002 vedúcim zamestnancom, plní úlohy uvedené v § 2 ods. 2 alebo 4 a spĺňa predpoklady ustanovené v § 14 ods. 1 písm. a) až h), stáva sa na základe vymenovania a po zložení sľubu štátnym zamestnancom v dočasnej štátnej službe; úlohy predstaveného podľa tohto zákona plní do vymenovania predstaveného na základe výberového konania podľa § 30, ktoré sa uskutoční najneskôr do dvoch rokov od 1. apríla 2002.“.
34.
V § 159 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „To platí aj pre zamestnanca, u ktorého sa postupuje podľa § 159a.".
35.
Za § 159 sa vkladá § 159a, ktorý znie:
㤠159a
(1)
Zamestnancovi, u ktorého sa postupuje podľa § 154 alebo § 155 a ktorému zamestnávateľ v čase pred 1. aprílom 2002 udelil podľa osobitného predpisu32b) výnimku z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania, na účely tohto zákona zostáva táto výnimka zachovaná a § 14 ods. 3 písm. a) sa po 1. apríli 2002 u neho neuplatní. To platí, ak štátny zamestnanec v služobnom úrade v rámci opisu činnosti príslušného štátnozamestnaneckého miesta vykonáva najnáročnejšiu činnosť, ktorá má rovnakú alebo porovnateľnú náročnosť z hľadiska potrebných kvalifikačných predpokladov vzdelania, miery zložitosti, zodpovednosti, psychickej a fyzickej záťaže ako najnáročnejšia činnosť ním vykonávaná pred 1. aprílom 2002 a na jej vykonávanie nespĺňal ustanovený kvalifikačný predpoklad vzdelania podľa § 14.
(2)
Štátny zamestnanec, u ktorého sa postupuje podľa odseku 1 a ktorý do 31. marca 2002 dosiahol menej ako 50 rokov veku, je povinný najneskôr do 31. decembra 2005 začať štúdium, ktorého absolvovaním si doplní kvalifikačný predpoklad vzdelania ustanovený pre funkciu, do ktorej je vymenovaný; toto štúdium musí absolvovať najneskôr do 31. decembra 2010. Služobný úrad štátnemu zamestnancovi po úspešnom absolvovaní štúdia prehodnotí započítanú prax podľa § 81.
(3)
Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca sa skončí najneskôr 31. decembra 2005, ak nezačne štúdium podľa odseku 2, alebo najneskôr 31. decembra 2010, ak úspešne neabsolvuje štúdium podľa odseku 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32b znie:
„32b)
§ 5 ods. 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.“.
36.
Doterajší text § 164 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ďalší plat podľa § 95 patrí štátnemu zamestnancovi v kalendárnom roku
a)
2003 len v druhom polroku v sume funkčného platu,
b)
2004 v prvom polroku v sume funkčného platu a v druhom polroku v sume 0,5 funkčného platu.“.
Čl. II
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 odsek 2 znie:
„(2)
Na čele Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády.“.
2.
V § 22 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 7, ktoré znejú:
„(3)
Na čele Úradu pre štátnu službu je predseda, ktorého, ak spĺňa predpoklady ustanovené osobitným predpisom,1a) vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády. Funkčné obdobie predsedu Úradu pre štátnu službu je päť rokov.
(4)
Prezident Slovenskej republiky odvolá predsedu Úradu pre štátnu službu, ak
a)
je zdravotne nespôsobilý plniť povinnosti predsedu Úradu pre štátnu službu aspoň šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,
b)
prestal spĺňať predpoklady ustanovené osobitným predpisom1a) alebo
c)
porušuje povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(5)
Funkčné obdobie predsedu Úradu pre štátnu službu, ktorý bol odvolaný z funkcie podľa odseku 4, sa skončí dňom uvedeným v rozhodnutí prezidenta Slovenskej republiky. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky je konečné a nemožno sa ďalej proti nemu odvolať.
(6)
Predseda Úradu pre štátnu službu sa môže svojej funkcie vzdať, a to písomným oznámením o vzdaní sa funkcie predsedu Úradu pre štátnu službu. Písomné oznámenie doručuje prezidentovi Slovenskej republiky najneskôr pred dňom, ktorý uvádza ako deň skončenia funkcie.
(7)
Funkčné obdobie predsedu Úradu pre štátnu službu, ktorý sa vzdal funkcie podľa odseku 6, sa skončí dňom uvedeným v oznámení o vzdaní sa funkcie predsedu Úradu pre štátnu službu. Ak predseda Úradu pre štátnu službu dátum skončenia svojej funkcie neuviedol, funkčné obdobie sa skončí dňom doručenia oznámenia prezidentovi Slovenskej republiky alebo dňom, ktorý určí prezident Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 14 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 8 až 10.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.