128/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2002 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

128
ZÁKON
z 15. februára 2002
o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet právnej úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
štátnu kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu (ďalej len „kontrola vnútorného trhu"),
b)
pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie pri kontrole vnútorného trhu,
c)
ochranné opatrenia a pokuty za porušenie zákona,
d)
spoluprácu Slovenskej obchodnej inšpekcie s inými orgánmi verejnej správy a občianskymi združeniami.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na kontrolu
a)
výrobkov v prvovýrobe,
b)
potravín vrátane výroby a prípravy pokrmov pri poskytovaní stravovacích služieb, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov s výnimkou kontroly všeobecných podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitného predpisu,1)
c)
bezpečnosti a zdravotnej neškodnosti výrobkov podľa osobitného predpisu.2)
§ 2
Predmet kontroly vnútorného trhu
Kontrolou vnútorného trhu sa zisťuje,
a)
či výrobky a služby pri ich predaji a poskytovaní sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,1) najmä či sa predávajú a poskytujú bezpečné, v správnom množstve, miere, hmotnosti a kvalite,
b)
dodržiavanie cenových predpisov3) pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb konečnému spotrebiteľovi,
c)
dodržiavanie času predaja,
d)
dodržiavanie podmienok skladovania a dopravy výrobkov,
e)
používanie overených určených meradiel,4) používanie značky „e" na spotrebiteľsky balených výrobkoch,5)
f)
dodržiavanie ostatných podmienok ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi na vykonávanie veľkoobchodnej, distribučnej, maloobchodnej činnosti, na poskytovanie služieb, najmä služieb cestovného ruchu6) a ubytovacích služieb,7)
g)
dodržiavanie práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva,8) významných z hľadiska ochrany spotrebiteľa,
h)
dodržiavanie obchodných podmienok veriteľov a zmluvných podmienok ponúkaných spotrebiteľom podľa osobitného predpisu.9)
§ 3
Orgán kontroly vnútorného trhu
(1)
Orgánom kontroly vnútorného trhu je Slovenská obchodná inšpekcia; vo svojej kontrolnej a rozhodovacej činnosti je nezávislá.
(2)
Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátnej správy. Je rozpočtovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet v kapitole Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"). Člení sa na Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave (ďalej len „ústredný inšpektorát") a jemu podriadené inšpektoráty Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „inšpektorát"), a to:
a)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj,
b)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj,
c)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj,
d)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj,
e)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Žiline pre Žilinský kraj,
f)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj,
g)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,
h)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj.
(3)
Na čele Slovenskej obchodnej inšpekcie je ústredný riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky. Na čele inšpektorátu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva ústredný riaditeľ.
(4)
Inšpektorát je v správnom konaní orgánom prvého stupňa.
§ 4
Pôsobnosť Slovenskej obchodnej inšpekcie
(1)
Slovenská obchodná inšpekcia kontroluje vnútorný trh podľa § 2 a podľa osobitných predpisov.1)
(2)
Slovenská obchodná inšpekcia pri kontrole vnútorného trhu u fyzických osôb a právnických osôb predávajúcich alebo dodávajúcich výrobky na vnútorný trh alebo poskytujúcich služby (ďalej len „kontrolované osoby")
a)
zisťuje nedostatky pri výkone kontroly podľa odseku 1,
b)
vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov a škodlivých následkov, ukladá ochranné opatrenia na ich odstránenie,
c)
kontroluje plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,
d)
zabezpečuje skúšky na overenie bezpečnosti a kvality výrobkov,
e)
informuje verejnosť o nebezpečenstve ohrozenia života alebo zdravia ľudí predajom nebezpečných výrobkov,10)
f)
využíva poznatky iných orgánov a podnety spotrebiteľov,
g)
ukladá pokuty.
(3)
Slovenská obchodná inšpekcia je pri kontrole oprávnená
a)
vydávať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov,
b)
požadovať od kontrolovaných osôb potrebné informácie a doklady,
c)
požadovať, aby výrobky boli označené vhodným upozornením na riziká, ktoré môžu vyplývať z použitia výrobkov,11)
d)
zakázať dodávku a predaj výrobkov alebo poskytovania služieb (§ 6),
e)
nariadiť účinné a okamžité stiahnutie výrobku z trhu, a ak treba, aj jeho zničenie na náklady kontrolovanej osoby, nariadiť zverejnenie upozornení na riziká výrobkov v prípade ohrozenia života alebo zdravia, alebo majetku spotrebiteľov.
§ 5
Inšpektori Slovenskej obchodnej inšpekcie
(1)
Kontrolu vnútorného trhu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia prostredníctvom inšpektorov, ktorí sú zamestnancami Slovenskej obchodnej inšpekcie.
(2)
Slovenská obchodná inšpekcia môže na kontrolu prizvať zamestnancov iných orgánov, právnických osôb alebo fyzické osoby (ďalej len „prizvané osoby") s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou kontrolnej úlohy, a požadovať ich uvoľnenie najdlhšie na desať pracovných dní kalendárneho roka. Účasť týchto zamestnancov na kontrole sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme, za ktorý im patrí náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku. Prizvané osoby majú práva a povinnosti inšpektorov v rozsahu im vydaného oprávnenia okrem oprávnenia podľa odseku 5 písm. b) a f).
(3)
Inšpektorom Slovenskej obchodnej inšpekcie môže byť občan, ktorý
a)
je bezúhonný; za bezúhonného sa považuje, ak nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý bol výkon trestu podmienečne odložený, a bezúhonnosť preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)
má vysokoškolské alebo úplné stredoškolské vzdelanie.
(4)
Inšpektor je povinný sa preukázať pri kontrole preukazom Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorý ho oprávňuje na výkon kontroly.
(5)
Inšpektor je pri kontrole oprávnený
a)
vstupovať do prevádzkarní, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaných osôb, ktoré súvisia s výrobou, predajom výrobkov a poskytovaním služieb; nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť týmto dotknutá,12)
b)
overovať totožnosť kontrolovaných osôb, ich zamestnancov alebo osôb, ktoré v mene kontrolovaných osôb konajú,
c)
požadovať od kontrolovaných osôb potrebné doklady, údaje a písomné alebo ústne vysvetlenia,
d)
odoberať vzorky výrobkov na posúdenie ich kvality, bezpečnosti a zhody,13)
e)
požadovať od kontrolovaných osôb, aby v určenej lehote odstránili zistené nedostatky, ich príčiny a škodlivé následky,
f)
uložiť pokutu v blokovom konaní, ak tak ustanovuje osobitný zákon.14)
(6)
Inšpektor je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri kontrole a v súvislosti s ňou, okrem skutočností, ktoré treba zverejniť podľa § 8 ods. 1 písm. d).
§ 6
Opatrenia na mieste
(1)
Inšpektor na základe výsledkov kontroly na mieste predaja výrobkov alebo poskytovania služieb
a)
zakáže do vykonania nápravy
1.
dodávku, predaj alebo použitie výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktoré nezodpovedajú osobitným predpisom,1)
2.
výkon prevádzkovej alebo obchodnej činnosti až na dva prevádzkové alebo predajné dni,
3.
používanie neoverených určených meradiel, ak overeniu podliehajú, alebo meradiel nezodpovedajúcich osobitným predpisom, technickým normám alebo schválenému typu,5)
b)
nariadi znehodnotenie výrobkov, ak je zjavné, že nie sú bezpečné;15) ak ide o potravinárske výrobky, ich výskyt oznámi bezodkladne orgánu Štátnej veterinárnej a potravinovej správy16) a príslušnému orgánu na ochranu zdravia,17)
c)
uloží kontrolovanej osobe zaistiť pred predajom výrobky, ktoré porušujú práva vyplývajúce z duševného vlastníctva.8) Ak je dôvodná obava, že kontrolovaná osoba výrobky nezaistí, inšpektor môže uskladniť zaistené výrobky mimo dosahu kontrolovanej osoby na jej náklady; kontrolovaná osoba je povinná zaistené výrobky inšpektorovi vydať.
(2)
Opatrenia podľa odseku 1 oznámi inšpektor ústne kontrolovanej osobe a vyhotoví o nich písomný záznam. Ak kontrolovaná osoba s opatreniami podľa odseku 1 nesúhlasí, môže proti nim podať do troch dní odo dňa ich doručenia písomné námietky. Námietky nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne riaditeľ inšpektorátu do piatich dní od ich doručenia. Rozhodnutie sa doručí kontrolovanej osobe a je konečné.
§ 7
Práva a povinnosti kontrolovaných osôb
(1)
Kontrolovaná osoba má právo za účasti inšpektorov odobrať sama kontrolné vzorky výrobkov, ak to povaha výrobkov umožňuje, a ponechať si časť z každej takto odobratej vzorky.
(2)
Kontrolovaná osoba je povinná umožniť inšpektorom a prizvaným osobám vykonať kontrolu, najmä umožniť vstup do objektov, prevádzkarní, na pozemky a do iných priestorov, ktoré súvisia s predajom výrobkov a poskytovaním služieb.
(3)
Kontrolovaná osoba je povinná v určenej lehote odstrániť zistené nedostatky, ich príčiny alebo vykonať okamžite nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie a podať o nich a o ich výsledkoch v určenej lehote správu inšpektorátu.
(4)
Kontrolovaná osoba je povinná uhradiť náklady skúšok na overenie bezpečnosti a kvality výrobkov, ak ich deklarovaná bezpečnosť alebo kvalita nevyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
§ 8
Ochranné opatrenia
(1)
Inšpektorát rozhodnutím
a)
pozastaví uvádzanie výrobku alebo jeho výrobných sérií na trh na nevyhnutný čas v prípade podozrenia na nebezpečenstvo ohrozenia života alebo zdravia ľudí, majetku alebo životného prostredia,18)
b)
zakáže uvádzať výrobok alebo jeho výrobné série na trh alebo nariadi stiahnutie týchto výrobkov z trhu alebo aj z používania, ak výrobky preukázateľne ohrozujú život alebo zdravie ľudí, majetok alebo životné prostredie,
c)
zakáže predaj výrobkov zaistených podľa § 6 ods. 1 písm. c) a vec oznámi oprávnenej osobe, ak je známa, a postúpi príslušnému orgánu,8)
d)
nariadi kontrolovanej osobe informovať o nebezpečenstve ohrozenia života alebo zdravia osoby, ktoré by mu mohli byť vystavené v prípadoch, ak bolo uložené ochranné opatrenie podľa písmena b).
(2)
O odvolaní proti rozhodnutiu inšpektorátu rozhoduje ústredný inšpektorát. Odvolanie nemá odkladný účinok.
(3)
O rozhodnutí vydanom podľa odseku 1 písm. a) až c) inšpektorát upovedomí Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.19)
§ 9
Pokuty
(1)
Inšpektorát uloží kontrolovanej osobe, ktorá nesplní
a)
opatrenie na mieste podľa § 6 ods. 1, pokutu do 100 000 Sk; za opakované nesplnenie povinnosti v priebehu jedného roka odo dňa jeho uloženia možno uložiť pokutu do 200 000 Sk,
b)
ochranné opatrenie podľa § 8 ods. 1, pokutu do 1 000 000 Sk; za opakované nesplnenie povinnosti v priebehu jedného roka odo dňa jeho uloženia možno uložiť pokutu do 2 000 000 Sk.
(2)
Inšpektorát môže uložiť kontrolovanej osobe, ktorá marí, ruší alebo inak sťažuje výkon kontroly, poriadkovú pokutu do 50 000 Sk, a to aj opakovane.
(3)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa inšpektorát o porušení povinnosti podľa odsekov 1 a 2 dozvedel. Pokutu nemožno uložiť, ak od porušenia povinnosti uplynuli tri roky.
(4)
Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená podľa iných právnych predpisov.
(5)
Pri uložení pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(6)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
Spolupráca s orgánmi verejnej správy a združeniami na ochranu spotrebiteľa
§ 10
(1)
Slovenská obchodná inšpekcia pri svojej kontrolnej činnosti spolupracuje s orgánmi verejnej správy, najmä
a)
s orgánmi štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ak zistí porušenie povinností pri predaji potravín; Slovenská obchodná inšpekcia pozastaví predaj potravín, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa technických predpisov na zabezpečenie ich zdravotnej neškodnosti, zdravotne škodlivých výrobkov alebo výrobkov so zjavnými známkami narušenia kvality a spíše o tom záznam vrátane súpisu pozastavených výrobkov a neodkladne o tomto informuje orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy,
b)
s orgánmi na ochranu zdravia, ktorým oznamuje závažné porušenie technických predpisov v prípade ohrozenia života alebo bezpečnosti osôb,
c)
s colnými orgánmi vo veciach dovozu, vývozu a spätného vývozu tovaru porušujúceho niektoré práva duševného vlastníctva,8)
d)
s orgánmi územnej samosprávy a správcom trhoviska, najmä pri kontrole na trhoch a trhoviskách.
(2)
Slovenská obchodná inšpekcia spolupracuje so združeniami na ochranu spotrebiteľa. Pri kontrolnej činnosti využíva ich poznatky, podnety a oznámenia.
(3)
Slovenská obchodná inšpekcia môže od orgánov verejnej správy uvedených v odseku 1 požadovať údaje a vysvetlenia nevyhnutné pre svoju kontrolnú činnosť. Ak to vyžaduje povaha vecí, poskytujú jej iné kontrolné orgány a autorizované osoby20) potrebnú odbornú pomoc.
(4)
Slovenská obchodná inšpekcia pri svojej činnosti využíva oznámenia a podnety občanov.
(5)
Slovenská obchodná inšpekcia dáva podnet príslušným orgánom na pozastavenie alebo zrušenie živnostenského oprávnenia kontrolovanej osobe,21) ak vážne a opakovane porušuje povinnosti pri predaji výrobkov alebo poskytovaní služieb.
§ 11
Kontrolu predaja výrobkov, tovaru a poskytovania služieb v útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov upraví dohodami v súlade s týmto zákonom ministerstvo s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.
§ 12
Vzťah k správnemu poriadku
Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o správnom konaní,22) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 13
Spoločné ustanovenie
Ak sa v doterajších predpisoch uvádza názov Slovenská obchodná inšpekcia, rozumie sa tým Slovenská obchodná inšpekcia podľa tohto zákona.
§ 14
Prechodné ustanovenie
Konanie začaté Slovenskou obchodnou inšpekciou pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov.
§ 15
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 417/1991 Zb., zákona č. 264/1999 Z. z. a zákona č. 258/2001 Z. z.
2.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 334/1996 Z. z. o sídlach a územnej pôsobnosti inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie.
Čl. II
Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z., zákona č. 137/1998 Z. z. a zákona č. 310/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Za klamanie spotrebiteľa sa považuje tiež ponuka alebo predaj výrobkov, alebo poskytovanie služieb porušujúcich niektoré práva duševného vlastníctva,9d) ako aj skladovanie týchto výrobkov na účely ponuky alebo predaja.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9d znie:
„9d)
Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon), zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch, zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 234/2000 Z. z., zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.“.
2.
§ 21 sa vypúšťa.
3.
V § 22 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.
4.
V § 23 sa vypúšťajú odseky 3 až 10.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení zákona č. 310/1999 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 sa vypúšťajú písmená d) a e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno d).
2.
§ 4 a 6 sa vypúšťajú.
3.
§ 7 znie:
㤠7
Obec
a)
vykonáva na trhoviskách a trhových miestach dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených v zákone o ochrane spotrebiteľa;1) vydáva trhový poriadok, v ktorom ustanoví zákaz predaja nekvalitného tovaru10) a predaja tovaru, pri ktorom sa nepreukáže spôsob jeho nadobudnutia alebo pôvod,
b)
vyhlasuje predaj obmedzeného množstva výrobkov na území obce,11)
c)
ukladá pokuty podľa zákona o ochrane spotrebiteľa.9)“.
Čl. IV
Zákon Národnej Rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 384/1997 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 83/2000 Z. z, zákona č. 183/2000 Z. z., zákona č. 186/2000 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 314/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z. a zákona č. 453/2001 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a ochrany spotrebiteľa".
Čl. V
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z. a zákona č. 115/2000 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
2.
V § 12 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a okresným úradom".
Čl. VI
Zákon č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení zákona č. 147/2001 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 10 sa vypúšťa písmeno b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 9.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).
2.
V § 12 písm. a) sa vypúšťajú slová „okresným úradom".
Čl. VII
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 23 ods. 1 sa vypúšťa slovo „Európskom".
2.
§ 25 ods. 1 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
hmotnosť alebo objem.“.
3.
V § 27 ods. 5 sa za slovo „údajov" vkladajú slová „Toxikologickému informačnému centru a".
4.
V § 29 ods. 4 sa slovo „potvrdili" nahrádza slovom „nepotvrdili".
5.
V § 29 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „a identifikačné číslo".
6.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Kontrolným orgánom vykonávajúcim kontrolu na trhu je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá pri výkone kontroly postupuje podľa osobitného predpisu25a) a kontroluje plnenie § 25 až 27 a § 29. V rámci kontrolnej činnosti spolupracuje s centrom.“.
Doterajší text § 39 sa označuje ako odsek 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a)
§ 4 až 9 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov, zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
4)
§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.
5)
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení.
6)
Zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
7)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
8)
Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon), zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch, zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 234/2000 Z. z., zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.
9)
Zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov.
10)
§ 6a zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad § 25 a 28 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 128/2002 Z. z.
13)
Zákon č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
14)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
§ 24 zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
15)
§ 6a zákona č. 634/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
Napríklad § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
21)
§ 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).