92/2001 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

92
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. februára 2001,
ktorým sa upravuje koeficient zaťaženosti príjmu spoločne posudzovaných osôb výdavkami spojenými s bývaním a sumy minimálnych výdavkov na bývanie fyzickej osoby alebo fyzických osôb
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 300/1999 Z. z. o príspevku na bývanie nariaďuje:
§ 1
Koeficient zaťaženosti príjmu spoločne posudzovaných osôb výdavkami spojenými s bývaním1) sa od 1. júla 2001 upravuje na 0,29.
§ 2
Sumy minimálnych výdavkov na bývanie fyzickej osoby alebo fyzických osôb2) sa od 1. júla 2001 upravujú na
a)
1 680 Sk mesačne, ak ide o jednu fyzickú osobu,
b)
2 090 Sk mesačne, ak ide o dve fyzické osoby,
c)
2 490 Sk mesačne, ak ide o tri fyzické osoby,
d)
2 900 Sk mesačne, ak ide o štyri fyzické osoby a viac fyzických osôb.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2001.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 4 ods. 1 zákona č. 300/1999 Z. z. o príspevku na bývanie.
2)