74/2001 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 31. januára 2001
o zmene názvu obcí Šutovce a Sliače a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 a § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
§ 1
(1)
V okrese Prievidza sa mení názov obce Šutovce na Šútovce.
(2)
V okrese Ružomberok sa mení názov obce Sliače na Liptovské Sliače.
Čl. II
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/1998 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/1998 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/1999 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 197/2000 Z. z. sa v prílohe mení a dopĺňa takto:
1.
V Trenčianskom kraji v okrese Prievidza sa pod poradovým číslom 47 slovo „Šutovce“ nahrádza slovom „Šútovce“.
2.
V Žilinskom kraji v okrese Ružomberok sa pod poradovým číslom 20 vypúšťa názov obce Sliače; obce pod doterajšími poradovými číslami 21 až 25 sa označujú poradovými číslami 20 až 24.
3.
V Žilinskom kraji v okrese Ružomberok sa pod poradové číslo 13 zaraďuje obec Liptovské Sliače; obce pod doterajšími poradovými číslami 13 až 24 sa označujú poradovými číslami 14 až 25.
Čl. III
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2001.
Mikuláš Dzurinda v. r.