575/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

575
ZÁKON
z 12. decembra 2001
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
§ 1
Činnosť vlády Slovenskej republiky
(1)
Činnosť vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) riadi predseda vlády, ktorý zvoláva a vedie jej schôdze.
(2)
Vymedzené úseky činnosti vlády koordinuje jej podpredseda, ktorý plní aj úlohy, ktorými ho poverí vláda alebo predseda vlády.
(3)
Počas neprítomnosti predsedu vlády ho zastupuje podpredseda vlády, ktorého určí predseda vlády. Zastupujúci podpredseda vlády zvoláva a vedie schôdze vlády.
§ 2
Poradné orgány vlády
(1)
Na plnenie konkrétnych úloh môže vláda vymenúvať a odvolávať svojich splnomocnencov. Rozsah oprávnenia splnomocnenca určí vláda pri jeho vymenovaní.
(2)
Vláda môže zriaďovať svoje poradné orgány (rady). Poradné orgány vlády plnia úlohy koordinačné, konzultatívne alebo odborné.
(3)
Stálymi poradnými orgánmi vlády sú Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky a Hospodárska rada vlády Slovenskej republiky.
(4)
Členom poradného orgánu vlády môže byť člen vlády, štátny tajomník, volení a vymenovaní funkcionári orgánov verejnej moci, zamestnanci orgánov štátnej správy, zástupcovia územnej samosprávy, zástupcovia sociálnych partnerov a významní odborníci z teórie a praxe.
(5)
Členmi poradných medziministerských orgánov vlády sú členovia vlády. Účasť na poradnom medziministerskom orgáne vlády je nezastupiteľná.
(6)
Členmi ďalších poradných orgánov vlády sú osoby uvedené v odseku 4; na ich čele je člen vlády alebo štátny tajomník.
(7)
Úlohy, zloženie poradných orgánov vlády a zásady rokovania určujú štatúty, ktoré schvaľuje vláda.
DRUHÁ ČASŤ
MINISTERSTVÁ
§ 3
Ministerstvá
V Slovenskej republike pôsobia tieto ministerstvá, na ktorých čele je člen vlády:
a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
b)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
d)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,
e)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
f)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
g)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
h)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
i)
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky,
j)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
k)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
l)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky,
m)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
n)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
o)
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky.
Organizácia ministerstva
§ 4
(1)
Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister.
(2)
Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátny tajomník má pri zastupovaní ministra na rokovaní vlády poradný hlas.
(3)
Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ministra. V odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o viacodvetvové ministerstvá, môže vláda určiť, že na ministerstve pôsobia dvaja štátni tajomníci; minister určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho štátni tajomníci zastupujú.
§ 5
(1)
Ministerstvo sa člení na sekcie a odbory, prípadne iné organizačné útvary.
(2)
Sekcie sa zriaďujú najmä pre jednotlivé úseky činnosti ministerstva. Sekciu riadi generálny riaditeľ.
(3)
Sekcia sa môže členiť na odbory; odbor riadi riaditeľ.
(4)
Na ministerstve pôsobia poradné orgány zriadené podľa osobitných predpisov.1) Minister môže zriaďovať aj ďalšie poradné orgány.
(5)
Organizačnú štruktúru ministerstva určuje organizačný poriadok ministerstva, ktorý vydáva minister.
(6)
Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti ministerstva plní úrad ministerstva. Na čele úradu ministerstva je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ministra.
§ 6
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
priemysel s výnimkou potravinárstva, stavebných výrobkov a výroby stavebných látok,
b)
energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov,
c)
teplárenstvo a plynárenstvo,
d)
ťažbu a úpravu tuhých palív, ťažbu ropy a zemného plynu, ťažbu rudných a nerudných surovín a vyhľadávanie a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažbu,
e)
podporu malého podnikania a stredného podnikania,
f)
stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia,
g)
vnútorný obchod, zahraničný obchod, cestovný ruch a ochranu spotrebiteľa,
h)
ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk nerastov,
i)
hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín,
j)
puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,
k)
kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekurzormi potrebnými na ich výrobu,
l)
koordináciu a metodické usmerňovanie plnenia úloh hospodárskej mobilizácie.
§ 7
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, daní, colníctva, cien, finančnej kontroly a vnútorného auditu.
(2)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky zabezpečuje
a)
tvorbu a uskutočňovanie finančnej, colnej a cenovej politiky vrátane rozpočtovania súhrnného schodku verejného rozpočtu, tvorby a realizácie štátneho rozpočtu, správy štátnych finančných aktív a pasív Slovenskej republiky, kapitálového trhu, poisťovníctva, politiky daní a poplatkov a finančno-ekonomických nástrojov v oblasti podnikania,
b)
výkon štátnej správy vo veciach bankovníctva, stavebného sporenia, doplnkového dôchodkového poistenia, devízového hospodárstva a devízovej kontroly, jednotného účtovníctva a účtovného výkazníctva, lotérií a iných obdobných hier, vo veciach správy majetku štátu vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére,
c)
výkon štátneho dozoru nad zabezpečovaním politiky trhu práce, vykonávaním nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, zdravotným poistením, činnosťou doplnkových dôchodkových poisťovní, dodržiavaním podmienok poskytovania štátnej prémie v stavebnom sporení, dodržiavaním podmienok poskytovania štátneho príspevku k hypotekárnym úverom a nad hospodárením Národného úradu práce a Sociálnej poisťovne.
§ 8
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
(1)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
dráhy a dopravu na dráhach,
b)
cestnú dopravu,
c)
kombinovanú dopravu,
d)
pozemné komunikácie,
e)
vnútrozemskú plavbu a prístavy, námornú plavbu,
f)
civilné letectvo,
g)
pošty,
h)
telekomunikácie,
i)
ozbrojené zbory v doprave a železničné vojsko.
(2)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky plní funkciu štátneho dopravného úradu a námorného úradu.
§ 9
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
(1)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
poľnohospodárstvo,
b)
lesné hospodárstvo,
c)
vodné hospodárstvo s výnimkou pôsobnosti uvedenej v § 16 písm. b),
d)
veterinárnu starostlivosť, rastlinolekársku starostlivosť, rybárstvo, poľovníctvo,
e)
potravinárstvo.
(2)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky plní úlohy súvisiace s rozvojom vidieka.
§ 10
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
verejné práce,
b)
regionálny rozvoj,
c)
stavebnú výrobu a výrobu stavebných látok,
d)
stavebné výrobky,
e)
tvorbu a uskutočňovanie bytovej politiky.
§ 11
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, ochranu a správu štátnych hraníc, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, veci zbraní a streliva, súkromné bezpečnostné služby, vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej území, občianske preukazy, cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel, otázky utečencov a presídlencov, evidenciu obyvateľov, evidenciu cestných motorových a prípojných vozidiel, integrovaný záchranný systém, civilnú ochranu a hasičskú ochranu,
b)
všeobecnú vnútornú správu vrátane veci územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky, štátne symboly, heraldický register, archívy a registratúry, štátne občianstvo, matričné veci, zhromažďovanie a združovanie vrátane registrácie niektorých právnických osôb, o ktorých to ustanoví zákon, organizačné zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, organizačné zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky a ľudového hlasovania o jeho odvolaní, organizačné zabezpečenie volieb do orgánov územnej samosprávy, organizačné zabezpečenie referenda, vojnové hroby, živnostenské podnikanie, povoľovanie verejných zbierok, koordináciu výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej správy,
c)
automatizovaný informačný systém miestnej štátnej správy,
d)
Policajný zbor, vojská ministerstva vnútra a Hasičský a záchranný zbor,
e)
koordináciu vzdelávania zamestnancov obcí a vyšších územných celkov plniacich úlohy štátnej správy.
§ 12
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
(1)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
riadenie obrany Slovenskej republiky,
b)
výstavbu, riadenie a kontrolu Armády Slovenskej republiky,
c)
koordináciu činností orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky,
d)
koordináciu obranného plánovania,
e)
zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky,
f)
koordináciu vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou,
g)
riadenie vojenského spravodajstva,
h)
civilnú službu.
(2)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zabezpečuje správu vojenských obvodov a vojenských lesov.
§ 13
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
(1)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo.
(2)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej komory exekútorov, nad činnosťou Notárskej komory Slovenskej republiky, v zákonom ustanovenom rozsahu nad činnosťou súdnych exekútorov a nad činnosťou notárov.
(3)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje výkon znaleckej činnosti a tlmočníckej činnosti a vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky a Obchodného vestníka.
(4)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje zastupovanie Slovenskej republiky na Európskom súde pre ľudské práva.
§ 14
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
(1)
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám.
(2)
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky zabezpečuje
a)
ochranu práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí,
b)
riadenie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí,
c)
styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v Slovenskej republike a v zahraničí,
d)
hospodárenie a nakladanie s majetkom Slovenskej republiky v zahraničí,
e)
koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania a vykonávania medzinárodných zmlúv.
§ 15
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(1)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
pracovnoprávne vzťahy, právne vzťahy pri vykonávaní štátnej služby, verejnej služby a právne vzťahy volených funkcionárov orgánov územnej samosprávy,
b)
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
c)
inšpekciu práce,
d)
politiku trhu práce a koordináciu politiky zamestnanosti,
e)
nemocenské poistenie, úrazové poistenie, dôchodkové zabezpečenie, doplnkové dôchodkové poistenie,
f)
štátne sociálne dávky, sociálnu pomoc,
g)
sociálnoprávnu ochranu detí a koordináciu štátnej rodinnej politiky.
(2)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad zabezpečovaním politiky trhu práce, vykonávaním nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, činnosťou doplnkových dôchodkových poisťovní a nad hospodárením Národného úradu práce a Sociálnej poisťovne.
§ 16
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane
a)
ochrany prírody a krajiny,
b)
ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania,
c)
ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme,
d)
územného plánovania a stavebného poriadku,
e)
odpadového hospodárstva,
f)
posudzovania vplyvov na životné prostredie,
g)
zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu,
h)
geologického výskumu a prieskumu,
i)
ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
j)
geneticky modifikovaných organizmov.
§ 17
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
základné školy, stredné školy, vysoké školy,
b)
školské zariadenia,
c)
celoživotné vzdelávanie,
d)
vedu a techniku,
e)
informatiku,
f)
štátnu starostlivosť o mládež a šport.
§ 18
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
(1)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
štátny jazyk,
b)
ochranu pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo,
c)
umenie,
d)
autorské právo a jemu príbuzné práva,
e)
osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú výrobu,
f)
podporu kultúry národnostných menšín,
g)
podporu kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí,
h)
prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí
i)
vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami,
j)
médiá a audiovíziu.
(2)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky metodicky riadi činnosť slovenských inštitútov v zahraničí v oblasti ich kultúrneho pôsobenia.
§ 19
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
a)
zdravotnú starostlivosť,
b)
ochranu zdravia, štátny zdravotný dozor,
c)
zdravotné poistenie,
d)
ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
e)
prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje, prírodné minerálne vody.
§ 20
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej sfére.
TRETIA ČASŤ
OSTATNÉ ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY
§ 21
Ostatné ústredné orgány štátnej správy
V Slovenskej republike pôsobia aj tieto ústredné orgány štátnej správy:
a)
Úrad vlády Slovenskej republiky,
b)
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
c)
Štatistický úrad Slovenskej republiky,
d)
Úrad pre štátnu službu,
e)
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
f)
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
g)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
h)
Úrad pre verejné obstarávanie,
i)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
j)
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
k)
Národný bezpečnostný úrad.
Organizácia ústredného orgánu štátnej správy
§ 22
(1)
Na čele Úradu vlády Slovenskej republiky je vedúci, ktorý je za výkon svojej funkcie zodpovedný predsedovi vlády. Vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva vláda.
(2)
Na čele Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, Štatistického úradu Slovenskej republiky a Úradu pre štátnu službu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády.
(3)
Na čele Národného bezpečnostného úradu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva vláda. Riaditeľ je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde.
(4)
Na čele ostatných ústredných orgánov štátnej správy uvedených v § 21 písm. e) až j) je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda. Predseda je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde.
(5)
Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda. Predseda môže poveriť aj v iných prípadoch podpredsedu, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Podpredsedu vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného predsedu. Podpredsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva predseda Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.
§ 23
(1)
Na členenie ústredného orgánu štátnej správy sa primerane použije § 5.
(2)
Organizačnú štruktúru ústredného orgánu štátnej správy určuje organizačný poriadok, ktorý vydáva vedúci, predseda alebo riaditeľ príslušného ústredného orgánu štátnej správy.
§ 24
Úrad vlády Slovenskej republiky
(1)
Úrad vlády Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre kontrolu plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy, kontrolu plnenia úloh z uznesení vlády, ako aj pre kontrolu vybavovania petícií a sťažností.
(2)
Úrad vlády Slovenskej republiky môže v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom2) kontrolovať použitie prostriedkov štátneho rozpočtu určených na plnenie úloh štátnej správy.
(3)
Úrad vlády Slovenskej republiky kontroluje plnenie úloh z uznesení vlády.
(4)
Úrad vlády Slovenskej republiky plní aj úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády.
§ 25
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže.
§ 26
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky.
§ 27
Úrad pre štátnu službu
Úrad pre štátnu službu je ústredným orgánom štátnej správy pre štátnu službu.
§ 28
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.
§ 29
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
(1)
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť jadrového dozoru.
(2)
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým palivom a ďalšími fázami palivového cyklu, ako aj nad jadrovými materiálmi vrátane ich kontroly a evidencie. Zabezpečuje posudzovanie zámerov programu využitia jadrovej energie a kvality vybraných zariadení a prístrojov jadrovej techniky a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv týkajúce sa jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a nakladania s jadrovými materiálmi.
§ 30
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
(1)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody.
(2)
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vypracúva koncepciu štátnej politiky, vykonáva metodickú činnosť a dozerá na plnenie úloh v oblasti normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody.
§ 31
Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre verejné obstarávanie je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie a pre koncesné obstarávanie.
§ 32
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
(1)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva.
(2)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, priemyselných vzorov, úžitkových vzorov, topografie polovodičových výrobkov, ochranných známok a označenia pôvodu výrobkov.
§ 33
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre štátne hmotné rezervy a pre koordináciu a metodické usmerňovanie opatrení na riešenie stavu ropnej núdze.
§ 34
Národný bezpečnostný úrad
Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu a elektronický podpis.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Úlohy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy
§ 35
(1)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sú právnické osoby.
(2)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa podieľajú na tvorbe jednotnej štátnej politiky v jednotlivých oblastiach, uskutočňujú túto politiku, vykonávajú v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plnia ďalšie úlohy ustanovené v ústavných zákonoch, zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.
(3)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedajú aj za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu.
(4)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečujú aj úlohy súvisiace s dojednávaním a vykonávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych vzťahov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách.
§ 36
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy skúmajú problematiku vo veciach, ktoré sú v ich pôsobnosti, a analyzujú dosahované výsledky. Robia opatrenia na riešenie aktuálnych otázok a spracúvajú koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré po zverejnení a po pripomienkovom konaní predkladajú vláde. V prípadoch ustanovených zákonom alebo na základe rozhodnutia vlády sa pripomienkové konanie nemusí uskutočniť.
§ 37
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa starajú o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do ich pôsobnosti. Pripravujú návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zverejňujú ich a po prerokovaní v pripomienkovom konaní predkladajú vláde; dbajú aj o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.
§ 38
(1)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy pri plnení svojich úloh úzko spolupracujú. Vymieňajú si potrebné informácie a podklady a prerokúvajú s inými ministerstvami opatrenia, ktoré sa ich dotýkajú.
(2)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy využívajú podnety a skúsenosti orgánov verejnej moci, ako aj podnety verejnosti.
(3)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy využívajú poznatky verejných inštitúcií, vedeckých inštitúcií, výskumných pracovísk a stavovských a profesijných organizácií; zapájajú ich najmä do práce na riešení otázok koncepčnej povahy a legislatívnej povahy.
(4)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy prerokúvajú s odborovými orgánmi a organizáciami zamestnávateľov návrhy závažných opatrení týkajúcich sa životnej úrovne, sociálnych a hospodárskych potrieb obyvateľstva.
§ 39
(1)
Činnosť ministerstiev prostredníctvom ministrov a činnosť ostatných ústredných orgánov štátnej správy prostredníctvom ich štatutárnych orgánov riadi, koordinuje a kontroluje vláda.
(2)
Vláda schvaľuje
a)
štatúty ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré podrobnejšie vymedzia ich úlohy a zásady ich činnosti,
b)
limity počtov zamestnancov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy okrem štátnych zamestnancov,3)
c)
zahraničné cesty predsedu vlády, podpredsedov vlády, ministrov, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy a vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky.
(3)
Sídlom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy je Bratislava; sídlom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je Banská Bystrica.
§ 40
Platové náležitosti
(1)
Plat, funkčné príplatky, paušálne náhrady a ďalšie náležitosti členov vlády určuje vláda podľa osobitného predpisu.4)
(2)
Platové náležitosti štátneho tajomníka a vedúceho úradu ministerstva určuje minister podľa osobitného predpisu.5)
(3)
Platové náležitosti vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky určuje predseda vlády podľa osobitného predpisu.5)
(4)
Platové náležitosti predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy a riaditeľa Národného bezpečnostného úradu určuje vláda podľa osobitného predpisu.5)
(5)
Štátnemu tajomníkovi patrí na pokrytie nevyhnutných výdavkov za služby a iných osobných výdavkov, ktoré súvisia s výkonom funkcie, paušálna nezdanená náhrada vo výške 1 000 Sk mesačne. Nárok na paušálnu náhradu vzniká prvým dňom začatia vykonávania funkcie a zaniká dňom skončenia vykonávania funkcie.
(6)
Vedúcemu Úradu vlády Slovenskej republiky, predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy a riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu patrí na pokrytie nevyhnutných výdavkov za služby a iných osobných výdavkov, ktoré súvisia s výkonom funkcie, paušálna nezdanená náhrada vo výške 3 000 Sk mesačne. Nárok na paušálnu náhradu vzniká prvým dňom začatia vykonávania funkcie a zaniká dňom skončenia vykonávania funkcie.
(7)
Štátny tajomník, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky, predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy a riaditeľ Národného bezpečnostného úradu majú počas vykonávania funkcie právo na bezplatné
a)
používanie služobného motorového vozidla s prideleným vodičom alebo bez neho na vykonávanie funkcie alebo v súvislosti s ňou,
b)
poskytnutie a používanie jedného služobného mobilného telefónu na zabezpečenie dosiahnuteľnosti v čase vykonávania funkcie a mimo nej.
(8)
Limit bezplatného používania služobného mobilného telefónu podľa odseku 7 písm. b) určuje štátnemu tajomníkovi minister a vedúcemu Úradu vlády Slovenskej republiky, predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy a riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu vláda.
(9)
Vedúci úradu ministerstva má počas vykonávania funkcie právo na poskytnutie a používanie jedného služobného mobilného telefónu na zabezpečenie dosiahnuteľnosti v čase vykonávania funkcie a mimo nej. Limit bezplatného používania služobného mobilného telefónu určuje minister.
PIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 41
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 293/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 136/2001 a zákona č. 241/2001.
§ 42
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002. Ustanovenia § 5 ods. 6 a § 40 ods. 5 až 9 strácajú účinnosť 31. marca 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Napríklad § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
3)
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.