566/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

566
ZÁKON
z 9. novembra 2001
o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje cenné papiere, investičné služby, niektoré zmluvné vzťahy k cenným papierom, niektoré vzťahy súvisiace s činnosťou osôb poskytujúcich investičné služby a s činnosťou centrálneho depozitára cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár“), niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením iných subjektov v oblasti finančného trhu a dohľad nad kapitálovým trhom (ďalej len „dohľad“) v rozsahu podľa tohto zákona.
§ 2
(1)
Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa tohto zákona a práva podľa osobitných zákonov,1) najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.
(2)
Sústavu cenných papierov tvoria tieto druhy cenných papierov:
a)
akcie,2)
b)
dočasné listy,3)
c)
podielové listy,4)
d)
dlhopisy,5)
e)
vkladové listy,6)
f)
pokladničné poukážky (§ 3),
g)
vkladné knižky,7)
h)
kupóny (§ 4),
i)
zmenky,8)
j)
šeky,8)
k)
cestovné šeky,9)
l)
náložné listy,10)
m)
skladištné listy,11)
n)
skladiskové záložné listy,12)
o)
tovarové záložné listy,12)
p)
družstevné podielnické listy,13)
r)
iný druh cenného papiera, ktorý za cenný papier vyhlási osobitný zákon.
§ 3
Pokladničné poukážky
(1)
Pokladničná poukážka je cenný papier so splatnosťou najviac jeden rok od jeho vydania. Výnos z nej sa určuje rozdielom medzi menovitou hodnotou pokladničnej poukážky a jej emisným kurzom. Pokladničná poukážka potvrdzuje právo majiteľa pokladničnej poukážky požadovať pri jej splatnosti výplatu peňažných prostriedkov vo výške menovitej hodnoty pokladničnej poukážky. Pokladničnú poukážku môže bez uvedenia dôvodu záväzku aj na svoj vlastný rad vydať Národná banka Slovenska, Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) za Slovenskú republiku,14) banka alebo zahraničná banka prostredníctvom pobočky umiestnenej na území Slovenskej republiky;15) na pokladničnú poukážku sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,16) ak tento zákon alebo osobitný zákon14) neustanovuje inak.
(2)
Pokladničná poukážka musí obsahovať
a)
označenie emitenta, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je emitentom banka alebo zahraničná banka,
b)
názov pokladničnej poukážky a jej ISIN; to neplatí pre pokladničné poukážky vydané ministerstvom alebo Národnou bankou Slovenska,
c)
menovitú hodnotu pokladničnej poukážky, a to
1.
v slovenskej mene najmenej jedentisíc Sk a vyššie hodnoty vždy v celých tisícoch Sk alebo
2.
v cudzej mene, ak je pokladničná poukážka vydaná v cudzej mene,
d)
spôsob určenia výnosu a termín jeho výplaty,
e)
vyhlásenie emitenta, že dlhuje menovitú hodnotu pokladničnej poukážky jej majiteľovi,
f)
termín splatnosti menovitej hodnoty pokladničnej poukážky,
g)
záväzok emitenta splatiť menovitú hodnotu pokladničnej poukážky v určenom termíne, spôsob tejto výplaty a určenie platobného miesta,
h)
pri pokladničných poukážkach znejúcich na meno aj tieto údaje o prvom majiteľovi:
1.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
2.
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou; pri zahraničnej fyzickej osobe sa namiesto rodného čísla môže uviesť dátum narodenia.
§ 4
Kupóny
(1)
Na uplatnenie práva na výnos z akcie, dočasného listu, dlhopisu alebo z podielového listu možno vydávať kupóny ako listinné cenné papiere na meno alebo na rad.
(2)
Kupóny sa vydávajú v kupónovom hárku. Súčasťou kupónového hárku môže byť talón, s ktorým je spojené právo na vydanie nového kupónového hárku. Talón nie je cenný papier.
(3)
Kupón musí obsahovať údaje o
a)
druhu, emitentovi a číselnom označení cenného papiera, ku ktorému bol vydaný, s výnimkou číselného označenia zaknihovaného cenného papiera,
b)
výnose alebo spôsobe jeho určenia a
c)
dátume a mieste uplatnenia práva na výnos.
§ 5
Investičné nástroje
Investičnými nástrojmi sú:
a)
akcie,
b)
dlhopisy,
c)
podielové listy,
d)
zastupiteľné cenné papiere, s ktorými je spojené právo nadobudnúť cenné papiere podľa písmen a) a b) alebo ktoré zakladajú právo na vyrovnanie v peňažných prostriedkoch okrem cenných papierov podľa § 2 ods. 2 písm. g), i) až k),
e)
cenné papiere vydané mimo územia Slovenskej republiky, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s cennými papiermi podľa písmen a) až d),
f)
nástroje peňažného trhu v slovenskej mene a v cudzej mene,
g)
termínové zmluvy pripúšťajúce aj finančné vyrovnanie záväzkov z týchto zmlúv, ktoré sa vzťahujú na investičné nástroje, úrokové miery, peňažné prostriedky v slovenskej mene a v cudzej mene alebo indexy finančného trhu,
h)
opcie na kúpu alebo predaj investičných nástrojov a im rovnocenných nástrojov pripúšťajúcich aj finančné vyrovnanie; tými sa rozumejú najmä opcie na peňažné prostriedky v slovenskej mene a v cudzej mene (menové opcie) a opcie na úrokové miery (úrokové opcie),
i)
zmluvy o zámene úrokových mier, mien a akcií.
§ 6
Investičné služby
(1)
Investičnými službami sú hlavné investičné služby a vedľajšie investičné služby; poskytujú sa klientom pri nakladaní s investičnými nástrojmi za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2)
Hlavnou investičnou službou je:
a)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania,
b)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby,
c)
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet,
d)
riadenie portfólia, tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43, oddelene od portfólia iných klientov,
e)
zabezpečenie predaja investičných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní (ďalej len „umiestňovanie“),
f)
nadobudnutie investičných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účel ich predaja iným osobám vrátane záväzku odkúpiť od emitenta neumiestnené investičné nástroje (ďalej len „upisovanie“).
(3)
Vedľajšou investičnou službou je:
a)
úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov,
b)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu a ak sú splnené podmienky podľa osobitného zákona,15)
c)
poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,
d)
obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitentov a služby súvisiace s upisovaním a umiestňovaním investičných nástrojov,
e)
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov,
f)
prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade s osobitným zákonom17) v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb,
g)
vykonávanie činností podľa odseku 2 s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi.
Vymedzenie základných pojmov
§ 7
(1)
Emitentom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať cenný papier podľa tohto zákona alebo podľa osobitných zákonov.
(2)
Zastupiteľnými cennými papiermi sú cenné papiere rovnakého druhu (§ 2 ods. 2) a formy (§ 11) vydané jedným emitentom, ak sú s nimi spojené rovnaké práva.
(3)
Emisiou cenných papierov je súbor zastupiteľných cenných papierov s rovnakým dátumom vydania emisie (§ 13).
(4)
ISIN je označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.
(5)
Menovitou hodnotou cenného papiera je peňažná suma, na ktorú cenný papier znie.
(6)
Emisným kurzom cenného papiera je cena, za ktorú emitent predáva cenný papier pri jeho vydaní.
(7)
Kurzom cenného papiera je cena cenného papiera určená a zverejnená burzou cenných papierov postupom podľa burzových pravidiel.18)
(8)
Majiteľom cenného papiera podľa § 10 ods. 1 písm. a) je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla cenný papier na základe zmluvy splnením záväzku podľa § 20 alebo nadobudla cenný papier na základe inej právnej skutočnosti ustanovenej zákonom.
(9)
Majiteľom cenného papiera podľa § 10 ods.1 písm. b) je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudla cenný papier na základe zmluvy alebo na základe inej právnej skutočnosti ustanovenej zákonom a je zapísaná ako majiteľ cenného papiera v evidencii podľa § 10 ods. 4 písm. b), § 99 ods. 3 písm. b) a § 104 ods. 2.
(10)
Anonymnými obchodmi sú obchody uzatvorené na burze cenných papierov na základe prijímania návrhov určených vopred neurčenému okruhu právnických osôb alebo fyzických osôb.
§ 8
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
portfóliom majetok tvorený investičnými nástrojmi, inými cennými papiermi alebo peňažnými prostriedkami určenými na kúpu investičných nástrojov alebo iných cenných papierov,
b)
dôveryhodnou osobou fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch
1.
nebola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov19) nie starším ako tri mesiace alebo, ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,
2.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), ktorej bolo odňaté povolenie, alebo vo funkcii uvedenej v § 56 ods. 2 písm. c) v pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo odňaté povolenie, na výkon činnosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odňatím povolenia; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) alebo § 56 ods. 2 písm. c) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi, finančnej inštitúcie podľa písmena c) alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a spôsobiť následky, ktoré viedli k odňatiu tohto povolenia, a Úrad pre finančný trh20) (ďalej len „úrad“) v konaní o udelení povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznal za dôveryhodnú,
3.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie podľa písmena c) a spôsobiť následky, ktoré viedli k zavedeniu nútenej správy a úrad v konaní o udelení povolenia podľa tohto zákona uznal túto osobu za dôveryhodnú,
4.
nepôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) u obchodníka s cennými papiermi alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), na ktorú bol vyhlásený konkurz21) alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie podľa písmena c) a spôsobiť následky, ktoré viedli k vyhláseniu konkurzu alebo k vstupu do likvidácie a úrad v konaní o udelenie povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznal za dôveryhodnú,
5.
nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa § 144 ods. 7,
c)
finančnou inštitúciou banka, pobočka zahraničnej banky,15) správcovská spoločnosť,22) poisťovňa,23) doplnková dôchodková poisťovňa,24) centrálny depozitár a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti,
d)
derivátom peniazmi oceniteľné právo alebo záväzok vzťahujúci sa na cenné papiere alebo odvodený od cenných papierov, komodít, úrokových mier, kurzových indexov peňažných prostriedkov v slovenskej mene alebo v cudzej mene alebo iných majetkových hodnôt využívaných na tento účel v obchodnom styku; derivátom je aj peniazmi oceniteľné právo alebo záväzok vzťahujúci sa na zmluvy o cenných papieroch alebo je od takých zmlúv odvodený; derivátmi sú najmä investičné nástroje uvedené v § 5 písm. f) až i),
e)
skupinou s úzkymi väzbami dve alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, kde má jedna z právnických osôb alebo fyzických osôb na druhej právnickej osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 % alebo túto právnickú osobu priamo či nepriamo kontroluje, alebo akýkoľvek vzťah dvoch alebo viacerých právnických osôb kontrolovaných tou istou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
f)
kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje aspoň 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu (ďalej len „významný vplyv“),
g)
nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo právnických osôb, nad ktorou alebo nad ktorými právnická osoba vykonáva kontrolu,
h)
kontrolou
1.
priamy alebo nepriamy podiel najmenej 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe; na účely dohľadu na konsolidovanom základe sa kontrolou rozumie aj priamy alebo nepriamy podiel najmenej 20 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
2.
právo vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby,
3.
možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa bodu 1 (ďalej len „rozhodujúci vplyv“), ktorej je iná fyzická osoba spoločníkom, akcionárom alebo členom, a to na základe zmluvy s právnickou osobou, stanov právnickej osoby alebo dohody s ostatnými spoločníkmi, akcionármi alebo členmi právnickej osoby, alebo
4.
možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,
i)
dcérskou spoločnosťou právnická osoba, nad ktorou sa vykonáva kontrola podľa písmena h), a tiež akákoľvek dcérska spoločnosť dcérskej spoločnosti,
j)
materskou spoločnosťou právnická osoba, ktorá vykonáva kontrolu podľa písmena h),
k)
nástroje peňažného trhu v slovenskej mene a v cudzej mene nástroje so splatnosťou do jedného roka, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu.
§ 9
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na všetky cenné papiere, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(2)
Na cenné papiere sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o hnuteľných veciach, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(3)
Právne vzťahy vzniknuté pri uplatňovaní práv spojených s cennými papiermi, ktoré sa môžu uplatňovať len voči emitentovi alebo voči inej zákonom určenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka o záväzkových právnych vzťahoch, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
§ 10
Podoba cenného papiera
(1)
Cenný papier môže mať podobu
a)
listiny, na ktorej je zápis podľa § 2 ods. 1 (ďalej len „listinný cenný papier“), alebo
b)
zápisu podľa § 2 ods. 1 v evidencii ustanovenej podľa tohto zákona (ďalej len „zaknihovaný cenný papier“).
(2)
O podobe cenných papierov a o zmene ich podoby rozhoduje ich emitent, ak tento zákon alebo osobitný zákon25) neustanovuje, že cenný papier môže mať len niektorú z podôb uvedených v odseku 1.
(3)
Akcie na doručiteľa, podielové listy uzavretých podielových fondov, podielové listy otvorených podielových fondov na doručiteľa, dlhopisy, družstevné podielnické listy a pokladničné poukážky môžu mať len podobu zaknihovaných cenných papierov.
(4)
Evidencia podľa odseku 1 písm. b) je
a)
evidencia vedená centrálnym depozitárom podľa § 99 ods. 3 alebo
b)
centrálny register krátkodobých cenných papierov vedený Národnou bankou Slovenska26) pre pokladničné poukážky vydané ministerstvom alebo Národnou bankou Slovenska, používané na krytie schodku štátneho rozpočtu alebo na usmernenie peňažného trhu; spôsob vedenia tohto registra upravuje prevádzkový poriadok vydaný Národnou bankou Slovenska.
§ 11
Forma cenného papiera
(1)
Cenný papier môže mať formu cenného papiera na meno, cenného papiera na rad alebo cenného papiera na doručiteľa.
(2)
O forme cenných papierov rozhoduje ich emitent, ak tento zákon alebo osobitný zákon27) neustanovuje, že cenný papier môže mať len niektorú z foriem uvedených v odseku 1.
(3)
Listinné vkladové listy a vkladné knižky môžu mať len formu cenných papierov na meno.
§ 12
Náležitosti cenných papierov
(1)
Náležitosťou každého cenného papiera je označenie druhu cenného papiera ustanovené zákonom; pri vkladovom liste možno namiesto názvu vkladový list použiť označenie vkladový certifikát alebo označenie depozitný certifikát. Náležitosťou zaknihovaného cenného papiera je aj jeho ISIN; to neplatí pre pokladničné poukážky vydané ministerstvom a pokladničné poukážky vydané Národnou bankou Slovenska. ISIN môže byť pridelený aj pre iný investičný nástroj, ak o to požiada právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá investičný nástroj vydala.
(2)
Pri zmene formy cenného papiera je emitent povinný požiadať o pridelenie nového ISIN, ak je ISIN náležitosťou cenného papiera.
(3)
Náležitosťou zaknihovaného cenného papiera nie je
a)
číselné označenie,28)
b)
podpis alebo faksimile podpisu alebo podpisov osôb oprávnených konať v mene emitenta,
c)
údaj o povolení úradu na vydanie emisie cenných papierov, ktorej súčasťou je tento cenný papier, ak sa na vydanie týchto cenných papierov vyžaduje povolenie podľa osobitného zákona.29)
(4)
Na náležitosti vkladových listov sa vzťahuje § 3 ods. 2. Náležitosťou vkladového listu je aj záväzok emitenta vyplácať dohodnuté výnosy v určených termínoch, spôsob týchto výplat a určenie platobného miesta.
(5)
Osobitný zákon môže ustanoviť ďalšie náležitosti cenného papiera.
(6)
Náležitosti jednotlivých druhov cenných papierov musia byť na nich uvedené už pri ich vydaní, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(7)
Na postup pri zmene náležitostí cenného papiera sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a osobitných zákonov.
§ 13
Vydávanie cenného papiera
(1)
Cenný papier je vydaný okamihom, keď má všetky náležitosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným zákonom a keď sa zákonom ustanoveným spôsobom stane majetkom prvého majiteľa.
(2)
Dátum vydania emisie cenných papierov označuje deň, v ktorom sa prvý cenný papier z emisie cenných papierov môže najskôr stať zákonom ustanoveným spôsobom majetkom prvého majiteľa. Dátum vydania emisie cenných papierov určí emitent, ak z osobitného zákona30) nevyplýva niečo iné. Pred dátumom vydania emisie cenných papierov nemôže emitent zastupiteľného cenného papiera vydať cenný papier z tejto emisie.
(3)
Na postup pri vydávaní cenných papierov sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(4)
Na žiadosť emitenta cenných papierov centrálny depozitár pridelí cennému papieru bez zbytočného odkladu ISIN.
§ 14
Zánik cenného papiera
(1)
Cenný papier zaniká
a)
zánikom emitenta cenných papierov s výnimkou, ak emitent zaniká s právnym nástupcom alebo ak záväzok spojený s cenným papierom neprešiel na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu, a to dňom jeho zániku,
b)
na základe rozhodnutia emitenta, ak osobitný zákon neustanovuje inak, a to dňom určeným emitentom,
c)
na základe právoplatného rozhodnutia súdu, a to dňom uvedeným v tomto rozhodnutí,
d)
splnením iných právnych skutočností, ktoré pre zánik cenného papiera ustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon, a to dňom splnenia tej právnej skutočnosti, ktorej splnenie nastane skôr.
(2)
Cenný papier, oprávňujúci na peňažné plnenie, zaniká aj dňom jeho úplného splatenia alebo dňom jeho predčasného splatenia, ak možnosť predčasného splatenia vyplýva z emisných podmienok alebo z dohody emitenta a majiteľa cenného papiera. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, cenný papier oprávňujúci na iné majetkové plnenie ako peňažné plnenie zaniká dňom splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z cenného papiera. Za úplné splatenie cenného papiera sa považuje splatenie cenného papiera vrátane vyplatenia výnosov z týchto cenných papierov, ak je s cenným papierom nárok na vyplatenie výnosov spojený. Nadobudnutie cenného papiera jeho emitentom pred dňom splatnosti cenného papiera sa považuje za predčasné splatenie cenného papiera len vtedy, ak to ustanovuje osobitný zákon.31)
(3)
Na postup právnickej osoby alebo fyzickej osoby pri zániku cenného papiera sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(4)
Centrálny depozitár a člen centrálneho depozitára (ďalej len „člen“) je povinný pri zániku zaknihovaného cenného papiera vykonať výmaz cenného papiera z evidencie ustanovenej podľa tohto zákona.
(5)
Centrálny depozitár zruší ISIN na žiadosť emitenta alebo na základe rozhodnutia osoby oprávnenej pri zániku cenného papiera podľa tohto zákona alebo osobitného zákona.
Zmena podoby cenného papiera
§ 15
(1)
Zmena podoby cenného papiera je zmena listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier toho istého druhu alebo zmena zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier toho istého druhu.
(2)
Rozhodnutie o zmene podoby cenného papiera je emitent povinný bez zbytočného odkladu uverejniť v Obchodnom vestníku a v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy aspoň raz týždenne.
(3)
Zmena podoby cenného papiera sa musí vzťahovať na celú emisiu cenných papierov.
(4)
Emitent, ktorý poruší tento zákon pri zmene podoby cenného papiera, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
§ 16
(1)
Ak emitent rozhodne o zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier, bez zbytočného odkladu po tomto rozhodnutí uverejní v Obchodnom vestníku a v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou aspoň raz týždenne burzové správy, v akej lehote sú mu majitelia menených cenných papierov povinní odovzdať listinné cenné papiere. Pri zmene podoby listinných akcií na meno je emitent povinný o tomto rozhodnutí aj písomne informovať všetkých majiteľov akcií bez zbytočného odkladu po prijatí tohto rozhodnutia.
(2)
Lehota na vrátenie menených listinných cenných papierov nesmie byť kratšia ako dva mesiace a dlhšia ako šesť mesiacov odo dňa uverejnenia rozhodnutia o zmene podoby listinného cenného papiera.
(3)
Po uplynutí lehoty na vrátenie menených listinných cenných papierov emitent zabezpečí zmenu podoby cenného papiera u centrálneho depozitára. Na ten účel sa s centrálnym depozitárom uzatvára písomná zmluva o poskytovaní služieb pri zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier. Centrálny depozitár po uzavretí takej zmluvy vykoná bez zbytočného odkladu registráciu, ktorej obsahom je zápis zaknihovaného cenného papiera do evidencie podľa § 10 ods. 4 písm. a).
(4)
Ak boli odovzdané všetky listinné cenné papiere z príslušnej emisie cenných papierov pred uplynutím lehoty podľa odseku 1, centrálny depozitár je na základe žiadosti emitenta oprávnený postupovať podľa odseku 3 aj pred uplynutím lehoty podľa odseku 1.
(5)
Emitent vedie osobitnú evidenciu neodovzdaných listinných cenných papierov, ktorých podoba sa mení.
(6)
V čase od uplynutia lehoty na odovzdanie menených listinných cenných papierov až do vykonania zápisu centrálnym depozitárom v registri emitenta cenných papierov (ďalej len „register emitenta“) nemožno s neodovzdanými listinnými cennými papiermi obchodovať. Majiteľ takého cenného papiera môže požadovať výnos z cenného papiera, len keď odovzdá listinný cenný papier emitentovi.
(7)
Ak je majiteľ listinného cenného papiera na meno v omeškaní s jeho odovzdaním, vyzve ho emitent, aby tento cenný papier predložil v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu na to určí a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac, s upozornením, že inak bude cenný papier vyhlásený za neplatný. Ak je majiteľ listinného cenného papiera na doručiteľa v omeškaní s jeho odovzdaním, emitent uverejní v Obchodnom vestníku výzvu na predloženie tohto cenného papiera v dodatočnej primeranej lehote, ktorú vo výzve určí a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac, s upozornením, že inak bude cenný papier vyhlásený za neplatný. Ak listinný cenný papier nie je predložený ani v dodatočne určenej lehote, postupuje emitent rovnako ako pri nevrátení listinných akcií podľa Obchodného zákonníka.
§ 17
(1)
Centrálny depozitár je povinný do 30 dní odo dňa, keď uzavrie s emitentom písomnú zmluvu o poskytovaní služieb pri zmene podoby zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier, odovzdať emitentovi výpis z jeho registra emitenta a zoznam majiteľov zaknihovaného cenného papiera vypracovaný v súčinnosti s členmi centrálneho depozitára najneskôr ku dňu, ktorý určí emitent v tejto zmluve ako deň zmeny podoby cenného papiera, a to v rozsahu evidovaných údajov týkajúcich sa cenného papiera, ktorého podoba sa mení. Odo dňa odovzdania tohto výpisu nesmie centrálny depozitár ani člen vykonávať vo svojej evidencii žiadne zápisy týkajúce sa cenného papiera, ktorého podoba sa mení.
(2)
Centrálny depozitár zruší registráciu cenného papiera podľa odseku 1 ku dňu, ktorý emitent určí v zmluve podľa odseku 1 ako deň zmeny podoby tohto cenného papiera s výnimkou podľa odseku 6. Centrálny depozitár súčasne oznámi túto skutočnosť burze cenných papierov, ak bol cenný papier prijatý na obchodovanie na trhu, ktorý organizuje táto burza cenných papierov.
(3)
Emitent je povinný postupovať tak, aby odo dňa, keď dostane výpis podľa odseku 1, do dňa zrušenia registrácie cenného papiera podľa odseku 2 neuplynulo viac ako 30 dní. Dňom zrušenia registrácie cenného papiera podľa odseku 2 vzniká majiteľovi tohto cenného papiera právo na to, aby mu ho emitent odovzdal v listinnej podobe. Túto skutočnosť a lehotu na vyzdvihnutie listinných cenných papierov je emitent povinný uverejniť spôsobom podľa § 16 ods. 1.
(4)
Pozastavenie výkonu práva majiteľa nakladať so zaknihovaným cenným papierom (ďalej len „pozastavenie práva nakladať“) podľa § 28 zaniká ku dňu zrušenia registrácie zaknihovaného cenného papiera. Ak je ku dňu odovzdania výpisu podľa odseku 1 na cennom papieri, ktorého podoba sa mení, zaregistrované pozastavenie práva nakladať, centrálny depozitár alebo člen je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť osobám, ktoré podali príkaz na zaregistrovanie pozastavenia práva nakladať, že podoba zaknihovaného cenného papiera sa mení na listinný cenný papier a pozastavenie práva nakladať zaniká.
(5)
Ak je ku dňu odovzdania výpisu podľa odseku 1 na cennom papieri, ktorého podoba sa mení, zriadené záložné právo, centrálny depozitár je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť záložnému veriteľovi. Ak je ku dňu zrušenia registrácie zaknihovaného cenného papiera, ktorého podoba sa mení, zaregistrované záložné právo na cennom papieri, zostávajú účinky založenia nedotknuté aj po tomto dni. Právo na odovzdanie listinného cenného papiera vzniká záložnému veriteľovi. Túto povinnosť emitent splní aj tak, že dá listinný cenný papier so súhlasom záložného veriteľa do úschovy (§ 39), alebo ho uloží (§ 42), ak sa uschovávateľovi alebo opatrovateľovi odovzdá aj prvopis alebo úradne overená kópia záložnej zmluvy. Ak sa zmena podoby týka listinného cenného papiera na rad, vyznačí záložný veriteľ za majiteľa na cennom papieri vyhlásenie o jeho založení podľa § 45 ods. 4.
(6)
Podobu zaknihovaného cenného papiera možno zmeniť až po oznámení podľa odsekov 4 a 5.
(7)
Ak je majiteľ meneného zaknihovaného cenného papiera v omeškaní s prevzatím listinného cenného papiera, postupuje emitent rovnako ako pri nepredložení listinných akcií podľa Obchodného zákonníka.
§ 18
Prechod cenného papiera
(1)
Prechodom cenného papiera je zmena majiteľa cenného papiera na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve, právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností ustanovených zákonom.32)
(2)
Zmenu majiteľa zaknihovaného cenného papiera, ku ktorej dochádza prechodom podľa odseku 1 v prospech alebo na ťarchu účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera (ďalej len „účet majiteľa“), podľa § 105 zaregistruje centrálny depozitár alebo člen vždy ku dňu tohto prechodu.
(3)
Ak sa prevádzajú cenné papiere na základe zmluvy o predaji podniku,33) použijú sa ustanovenia o prechode cenného papiera.
(4)
Príkaz na registráciu podľa odseku 2 podáva nadobúdateľ cenného papiera alebo ním poverený obchodník s cennými papiermi, alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi.
(5)
K príkazu podľa odseku 4 treba doložiť aj prvopis alebo úradne overenú kópiu dokladu osvedčujúceho právnu skutočnosť, na základe ktorej došlo k prechodu.
Všeobecné ustanovenia o prevode cenných papierov
§ 19
(1)
Prevodom cenného papiera je zmena majiteľa cenného papiera uskutočnená na základe zmluvy podľa tohto zákona.
(2)
Prevoditeľnosť cenného papiera možno vylúčiť alebo obmedziť, ak to osobitný zákon34) pripúšťa. Emitent nemôže obmedziť alebo vylúčiť prevoditeľnosť cenných papierov na doručiteľa.
(3)
Ak osobitný zákon neustanovuje inak,35) stáva sa kupujúci majiteľom cenného papiera, aj keď predávajúci nemal právo tento cenný papier previesť, ibaže kupujúci v čase prevodu vedel alebo musel vedieť, že predávajúci nemá právo cenný papier previesť.
(4)
Práva spojené s cenným papierom sú samostatne prevoditeľné bez prevodu cenného papiera a môžu byť predmetom samostatného obchodu, len ak to ustanovuje osobitný zákon.36)
§ 20
Záväzok previesť listinný cenný papier je splnený odovzdaním listinného cenného papiera nadobúdateľovi, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak alebo ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné. Osobitný zákon môže ustanoviť ďalšie podmienky prevodu.
§ 21
(1)
Na prevod listinného cenného papiera na rad sa vyžaduje aj rubopis. Rubopisom prechádzajú všetky práva spojené s listinným cenným papierom, ak osobitný zákon neustanovuje inak a nemožno ho viazať na splnenie podmienky.37)
(2)
Ak osobitný zákon35) neustanovuje inak, musí rubopis obsahovať podpis prevodcu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom cenného papiera. Ak nadobúda cenný papier zahraničná právnická osoba,38) identifikačné číslo sa uvádza, ak bolo pridelené. Pri zahraničnej fyzickej osobe sa namiesto rodného čísla uvádza dátum jej narodenia.
Registrácia prevodu
§ 22
(1)
Záväzok previesť zaknihovaný cenný papier je splnený registráciou jeho prevodu vykonanou centrálnym depozitárom alebo členom na základe príkazu na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera (ďalej len „príkaz na registráciu prevodu“), ak prevádzaný cenný papier zodpovedá zmluve.
(2)
Registráciou prevodu zaknihovaného cenného papiera je vykonanie zápisu v zákonom ustanovenej evidencii majiteľov zaknihovaných cenných papierov, a to na ťarchu účtu majiteľa prevodcu a v prospech účtu majiteľa nadobúdateľa. Zápisy na ťarchu a v prospech účtov majiteľov je centrálny depozitár alebo člen povinný vykonať k tomu istému dňu.
§ 23
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, dávajú príkaz na registráciu prevodu prevodca aj nadobúdateľ členom, u ktorých má prevodca alebo nadobúdateľ zriadené účty majiteľa, alebo centrálnemu depozitárovi, u ktorého má prevodca alebo nadobúdateľ zriadené účty majiteľa, a to v dohodnutej lehote, a ak nebola lehota dohodnutá, v lehote siedmich dní od uzavretia zmluvy. Centrálny depozitár alebo člen vykoná registráciu bez zbytočného odkladu po tom, čo obdrží obsahovo zhodné príkazy na registráciu prevodu od prevodcu aj nadobúdateľa.
(2)
Ak príkazy na registráciu prevodu nie sú obsahovo zhodné, centrálny depozitár alebo člen registráciu prevodu nevykoná a bez zbytočného odkladu príkazy na registráciu prevodu s uvedením dôvodov vráti osobám, ktoré tieto príkazy dali. Ak k príkazu na registráciu prevodu nie je priložené právoplatné rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu, ktorý sa vyžaduje podľa § 70 ods. 1 písm. a), § 102 ods. 1 písm. a) a b) alebo podľa osobitného zákona,39) centrálny depozitár alebo člen, ktorý dostal príkazy na registráciu prevodu, túto skutočnosť bez zbytočného odkladu po registrácii prevodu písomne oznámi tomu príslušnému orgánu, ktorého rozhodnutie malo byť priložené k príkazu nadobúdateľa.
(3)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu prevodu alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
§ 24
(1)
Ak kúpu alebo predaj zaknihovaného cenného papiera obstaral obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, je povinný dať bez zbytočného odkladu príkaz na registráciu prevodu. Tento obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný centrálnemu depozitárovi alebo členovi preukázať svoje oprávnenie dať príkaz na registráciu prevodu. Centrálny depozitár alebo člen vykoná registráciu prevodu bez zbytočného odkladu po tom, čo obdrží obsahovo zhodné príkazy na registráciu prevodu. Ustanovenie § 23 ods. 2 tým nie je dotknuté.
(2)
Na zodpovednosť obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi sa vzťahuje § 23 ods. 3.
§ 25
(1)
Ak sa uskutočňuje prevod zaknihovaného cenného papiera na základe obchodu uzavretého na burze cenných papierov, dáva príkaz na registráciu prevodu burza cenných papierov, ktorá je povinná centrálnemu depozitárovi alebo členovi na jeho žiadosť preukázať svoje oprávnenie dať príkazy na registráciu prevodu. Centrálny depozitár alebo člen vykoná registráciu prevodu bez zbytočného odkladu po tom, čo obdrží takýto príkaz na registráciu prevodu. Ustanovenie § 23 ods. 2 tým nie je dotknuté.
(2)
Na zodpovednosť burzy cenných papierov sa vzťahuje § 23 ods. 3.
§ 26
Centrálny depozitár a člen vykonávajú registráciu prevodu v poradí, v akom im došli obsahovo zhodné príkazy na registráciu prevodu.
§ 27
(1)
Príkaz na registráciu prevodu musí obsahovať
a)
tieto údaje o prevodcovi:
1.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
2.
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou,
b)
tieto údaje o nadobúdateľovi:
1.
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
2.
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou,
c)
ISIN a počet kusov cenného papiera,
d)
údaj o tom, či ide o odplatný prevod alebo bezodplatný prevod, a v prípade odplatného prevodu aj cenu, za ktorú sa zaknihovaný cenný papier prevádza, ak to nevylučuje povaha prevodu; v prípade, že povaha odplatného prevodu uvedenie ceny vylučuje, musí príkaz na registráciu prevodu obsahovať údaj, z ktorého je jednoznačne zrejmé, že cenu nemožno uviesť,
e)
právny dôvod prevodu,
f)
obchodné meno a sídlo centrálneho depozitára alebo člena, u ktorého majú otvorený účet majiteľa prevodca a nadobúdateľ.
(2)
Ak kúpu alebo predaj zaknihovaného cenného papiera obstaral obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, príkaz na registráciu prevodu musí obsahovať aj obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo tohto obchodníka s cennými papiermi alebo obchodné meno a sídlo zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Ak príkaz na registráciu prevodu dáva obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý obstaral iba kúpu zaknihovaného cenného papiera, namiesto údajov podľa odseku 1 písm. a) uvedie v príkaze na registráciu údaje podľa odseku 2 týkajúce sa obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, od ktorého tento cenný papier obstaral.
(4)
Ak príkaz na registráciu prevodu dáva obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý obstaral iba predaj zaknihovaného cenného papiera, namiesto údajov podľa odseku 1 písm. b) uvedie v príkaze na registráciu údaje podľa odseku 2 týkajúce sa obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, od ktorého tento cenný papier obstaral.
(5)
Ak príkaz na registráciu prevodu dáva burza cenných papierov, musí príkaz na registráciu prevodu obsahovať okrem údajov podľa odseku 2 aj obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo tejto burzy cenných papierov.
§ 28
Registrácia pozastavenia práva nakladať
(1)
Centrálny depozitár alebo člen zaregistruje pozastavenie práva nakladať na základe príkazu na registráciu pozastavenia práva nakladať.
(2)
Registráciou pozastavenia práva nakladať sa rozumie vykonanie príslušného zápisu v evidencii centrálneho depozitára, a ak sú údaje o zaknihovanom cennom papieri a jeho majiteľovi evidované na účte majiteľa vedenom členom, aj v evidencii u tohto člena.
(3)
Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať môže dať
a)
majiteľ zaknihovaného cenného papiera,
b)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ak mu dal majiteľ zaknihovaného cenného papiera pokyn na obstaranie predaja tohto cenného papiera alebo ak to vyplýva zo zmluvy uzavretej medzi obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi a majiteľom zaknihovaného cenného papiera,
c)
burza cenných papierov, ak sa má zaknihovaný cenný papier predať na tejto burze cenných papierov, alebo centrálny depozitár pri vykonávaní zúčtovania a vyrovnania obchodov so zaknihovanými cennými papiermi,
d)
záložný veriteľ, ak to vyplýva zo záložnej zmluvy, a Národná banka Slovenska, ak podáva príkaz na pozastavenie práva nakladať so založeným cenným papierom podľa § 45 ods. 6,
e)
emitent, najviac na desať dní pred dňom registrácie zmeny alebo zániku cenného papiera,
f)
emitent akcií a dočasných listov najviac na päť dní pred dňom konania valného zhromaždenia akciovej spoločnosti,
g)
centrálny depozitár alebo člen, ak bude vykonávať opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii podľa § 108 ods. 1 až 3,
h)
príslušný štátny orgán,40)
i)
orgán vykonávajúci dohľad podľa tohto zákona alebo podľa osobitných zákonov,41) ak pri výkone dohľadu zistil, že došlo k porušeniu právnych predpisov a pri ďalšom nakladaní s cenným papierom hrozí nebezpečenstvo vzniku škody,
j)
exekútor, ak sa má exekúcia vykonať predajom cenného papiera.42)
(4)
Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať a príkaz na registráciu zrušenia pozastavenia práva nakladať musia obsahovať náležitosti týkajúce sa zaknihovaného cenného papiera a jeho majiteľa, uvedené v § 27 ods. 1, a dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať, ak sa nežiada o registráciu tohto práva na neurčitú dobu.
(5)
Ak sa príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať alebo príkaz na registráciu zrušenia tohto práva vzťahuje na celú emisiu cenných papierov, osoba oprávnená podľa odseku 3 dáva príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať alebo príkaz na registráciu zrušenia tohto práva centrálnemu depozitárovi.
(6)
Pozastavenie práva nakladať podľa odseku 3 písm. a) až c) možno zaregistrovať len vtedy, ak na cenný papier nie je zaregistrované iné pozastavenie práva nakladať podľa odseku 3 písm. a) až c).
(7)
Ak bolo pozastavenie práva nakladať zaregistrované, nie je po dobu tohto pozastavenia majiteľ zaknihovaného cenného papiera oprávnený uzavrieť zmluvu o prevode cenného papiera, zmluvu o pôžičke cenného papiera, zmluvu o obstaraní jeho predaja, ani dať pokyn na predaj tohto cenného papiera.
(8)
Po dobu zaregistrovania pozastavenia práva nakladať nevykoná centrálny depozitár alebo člen registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera; ak centrálny depozitár alebo člen vykoná registráciu prechodu cenného papiera podľa § 2 ods. 2 písm. d), bez zbytočného odkladu to písomne oznámi tomu, kto dal príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať.
(9)
Pozastavenie práva nakladať zaniká zápisom jeho zániku v príslušnej evidencii centrálneho depozitára alebo člena. Centrálny depozitár alebo člen vykoná zápis po uplynutí doby, na ktorú bolo pozastavenie práva nakladať zaregistrované, alebo na základe príkazu obchodníka s cennými papiermi, ak predáva cenné papiere podľa § 51, na ktoré bolo zriadené záložné právo, a ruší pozastavenie práva nakladať zaregistrované podľa odseku 3 písm. a) až d) alebo na základe príkazu právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá centrálnemu depozitárovi alebo členovi preukáže svoje oprávnenie zrušiť príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať.
(10)
Ak centrálny depozitár alebo člen vykoná príkaz na zrušenie registrácie pozastavenia práva nakladať, bez zbytočného odkladu to písomne oznámi tomu, kto dal príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať.
(11)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať alebo príkaz podľa odseku 9, alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
(12)
Centrálny depozitár je povinný oznámiť burze cenných papierov registráciu pozastavenia práva nakladať pre celú emisiu zaknihovaných cenných papierov.
§ 29
Na prevody pokladničných poukážok evidovaných v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov, vedenom Národnou bankou Slovenska, a na pozastavenie práva nakladať s týmito pokladničnými poukážkami sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 až 28.
DRUHÁ ČASŤ
ZMLUVY O CENNÝCH PAPIEROCH
§ 30
Zmluva o kúpe cenných papierov a zmluva o darovaní cenných papierov
(1)
Zmluva o kúpe cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o kúpnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Na platnosť zmluvy o kúpe cenných papierov sa vyžaduje, aby bol v nej určený druh prevádzaného cenného papiera, počet prevádzaných cenných papierov, ich kúpna cena a ich ISIN, ak je pridelený.
(2)
Bez určenia kúpnej ceny je zmluva o kúpe cenných papierov platná, len keď strany v tejto zmluve prejavili vôľu uzavrieť ju bez určenia kúpnej ceny. V takých prípadoch je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu, ktorá zodpovedá najnižšiemu kurzu, za ktorý sa zastupiteľný cenný papier predával v deň uzavretia zmluvy na burze cenných papierov. Ak zastupiteľný cenný papier nebol v tento deň predmetom obchodovania na burze cenných papierov, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu, ktorá zodpovedá najnižšiemu kurzu, za ktorý sa zastupiteľný cenný papier naposledy predával na burze cenných papierov. Ak nemožno kúpnu cenu takto určiť, je kupujúci povinný zaplatiť cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť pri vynaložení odbornej starostlivosti (§ 73).
(3)
Zmluva o kúpe listinného cenného papiera na meno musí mať písomnú formu, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, aj zmluva o kúpe listinného cenného papiera na rad.
(4)
Zmluva o darovaní cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka o darovacej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Zmluva o darovaní cenných papierov musí mať písomnú formu.
Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera
§ 31
(1)
Komisionárskou zmluvou o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera sa zaväzuje komisionár, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta a na jeho účet kúpu alebo predaj cenného papiera alebo že uskutoční činnosť na dosiahnutie tohto výsledku, a komitent sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.
(2)
Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o komisionárskej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera musí mať písomnú formu.
(3)
Ak z komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera nevyplýva niečo iné, musí mať komitentov pokyn, podľa ktorého komisionár obstaráva kúpu alebo predaj cenného papiera, písomnú formu. Ak pokyn komitenta nemá písomnú formu, je komisionár povinný vydať komitentovi na jeho žiadosť potvrdenie o udelenom pokyne.
§ 32
(1)
Ak komitent udelí komisionárovi pokyn na obstaranie kúpy cenného papiera, môže komisionár žiadať preddavok.
(2)
Ak komitent udelí komisionárovi pokyn na obstaranie predaja cenného papiera, môže komisionár požadovať, aby mu v prípade listinného cenného papiera komitent tento cenný papier odovzdal alebo aby v prípade zaknihovaného cenného papiera bolo v evidencii centrálneho depozitára zaregistrované pozastavenie práva nakladať s týmto cenným papierom.
(3)
Po dobu, po ktorú je komisionár viazaný pokynom komitenta na obstaranie predaja cenného papiera, nie je komitent oprávnený s týmto cenným papierom nakladať.
§ 33
(1)
Komisionár môže svoj záväzok splniť tak, že komitentovi predá cenný papier zo svojho majetku alebo od komitenta cenný papier kúpi, len ak to komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera pripúšťa.
(2)
Ak z komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera nevyplýva niečo iné a ak komisionár má takú možnosť, je komisionár povinný aj bez súhlasu komitenta predať cenný papier za vyššiu cenu, než bola uvedená v pokyne, alebo kúpiť cenný papier za nižšiu cenu, než bola uvedená v pokyne, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým komitentovi spôsobil.
(3)
Ak nie je určená kúpna cena alebo predajná cena v pokyne komitenta, je komisionár povinný kúpiť cenný papier alebo predať cenný papier za najvýhodnejšiu cenu pre komitenta, ktorú bolo možné dosiahnuť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
§ 34
Cenné papiere zverené komisionárovi na predaj sú majetkom komitenta, pokým ich nenadobudne tretia osoba.
§ 35
Cenné papiere, ktoré pre komitenta obstará komisionár, prechádzajú do majetku komitenta dňom ich odovzdania komisionárovi v prípade listinných cenných papierov alebo zapísaním na účet majiteľa v prípade zaknihovaných cenných papierov. Komisionár je povinný bez zbytočného odkladu odovzdať listinné cenné papiere komitentovi alebo v prípade zaknihovaných cenných papierov zabezpečiť bez zbytočného odkladu prevedenie cenných papierov na účet majiteľa komitenta po tom, čo komitent zaplatil cenu kúpených cenných papierov a odplatu podľa § 31 ods. 1. Túto povinnosť komisionár nemá, ak je podľa zmluvy povinný pre komitenta cenné papiere uschovať alebo uložiť (§ 39 a 41).
§ 36
Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov
(1)
Mandátnou zmluvou o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov sa zaväzuje mandatár, že v mene mandanta a na jeho účet kúpi alebo predá cenný papier podľa pokynov mandanta alebo že uskutoční činnosť na dosiahnutie tohto výsledku, a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Na povinnosti a práva mandatára sa vzťahujú ustanovenia § 33 o povinnostiach a právach komisionára.
(2)
Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov musí mať písomnú formu.
§ 37
Zmluva o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov
(1)
Zmluvou o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov sa zaväzuje sprostredkovateľ, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť predať alebo kúpiť cenný papier, a záujemca sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu.
(2)
Zmluva o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Zmluva o sprostredkovaní kúpy alebo predaja cenných papierov musí mať písomnú formu.
§ 38
Zmluva o pôžičke cenného papiera
(1)
Zmluvou o pôžičke cenného papiera sa zaväzuje veriteľ, že prevedie na dlžníka určitý počet zastupiteľných cenných papierov, a dlžník sa zaväzuje previesť na veriteľa po uplynutí dohodnutej lehoty rovnaký počet zastupiteľných cenných papierov. Zároveň sa dlžník zaväzuje zaplatiť odplatu, ak bola dojednaná. Namiesto odplaty v peniazoch možno dojednať odplatu prevedením väčšieho počtu zastupiteľných cenných papierov, než koľko ich veriteľ požičal dlžníkovi.
(2)
Zmluva o pôžičke cenného papiera musí mať písomnú formu. Na platnosť zmluvy o pôžičke cenného papiera sa vyžaduje, aby v nej bol určený druh prevádzaného cenného papiera, počet prevádzaných cenných papierov a ich ISIN, ak je pridelený.
(3)
Záväzkové vzťahy z odplatnej zmluvy o pôžičke cenného papiera sa spravujú všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka o obchodných záväzkových vzťahoch.43) Záväzkové vzťahy z bezodplatnej zmluvy o pôžičke cenného papiera sa spravujú všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o pôžičke.
Zmluva o úschove listinných cenných papierov
§ 39
(1)
Zmluvou o úschove listinných cenných papierov sa zaväzuje uschovávateľ prevziať listinný cenný papier na uloženie do samostatnej alebo hromadnej úschovy a zložiteľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Zmluva musí obsahovať určenie osôb, ktoré sú oprávnené s listinným cenným papierom ukladaným do úschovy nakladať. Ak nie je v zmluve odplata určená, má uschovávateľ právo na obvyklú odplatu v čase uzavretia zmluvy. Ak ide o úschovu zastupiteľného cenného papiera, môže byť uschovávateľom iba obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár. Ak zmluva neustanovuje inak, platí, že zastupiteľný listinný cenný papier sa ukladá do hromadnej úschovy a nezastupiteľný listinný cenný papier do samostatnej úschovy. Zmluva o úschove listinných cenných papierov musí mať písomnú formu.
(2)
Samostatnou úschovou je uloženie listinného cenného papiera jedného zložiteľa oddelene od listinných cenných papierov ostatných zložiteľov. Uschovávateľ je povinný vrátiť zložiteľovi ten istý listinný cenný papier, ktorý mu zložiteľ zveril do úschovy. Uschovávateľ zodpovedá za škodu na uloženom listinnom cennom papieri, ibaže ju nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
(3)
Hromadnou úschovou je spoločné uloženie zastupiteľného listinného cenného papiera zložiteľa so zastupiteľnými listinnými cennými papiermi iných zložiteľov. Uschovávateľ je povinný odovzdať zložiteľovi zastupiteľný listinný cenný papier, ale zložiteľ nemá právo na vrátenie toho istého listinného cenného papiera, ktorý zveril uschovávateľovi do úschovy. Uschovávateľ zodpovedá za škodu na uloženom listinnom cennom papieri, ibaže ju nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zastupiteľné listinné cenné papiere v hromadnej úschove sú spoločným majetkom zložiteľov. Podiel zložiteľa na spoločnom majetku je daný pomerom súčtu menovitých hodnôt zastupiteľných listinných cenných papierov, ktoré uložil do hromadnej úschovy k súčtu menovitých hodnôt všetkých zastupiteľných cenných papierov v hromadnej úschove. Ak listinné cenné papiere nemajú menovitú hodnotu, použije sa namiesto menovitej hodnoty počet kusov listinných cenných papierov. Na zastupiteľné listinné cenné papiere v hromadnej úschove sa nevzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o spoluvlastníctve. Každý zložiteľ je oprávnený uplatňovať si svoje práva voči uschovávateľovi samostatne.
(4)
Uschovávateľ je povinný viesť evidenciu o listinnom cennom papieri uloženom do úschovy. Evidencia obsahuje obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo zložiteľa a emitenta, druh listinného cenného papiera a jeho menovitú hodnotu, ak má menovitú hodnotu. Pri samostatnej úschove listinného cenného papiera obsahuje evidencia aj jeho číslo a miesto uloženia.
(5)
Ak sa listinný cenný papier nenachádza u uschovávateľa v čase uzavretia zmluvy, je uschovávateľ povinný ho prevziať a uložiť.
(6)
Uschovávateľ je povinný s vynaložením odbornej starostlivosti chrániť listinný cenný papier pred stratou, zničením, poškodením alebo znehodnotením.
(7)
Zložiteľ je oprávnený kedykoľvek požadovať, aby mu uschovávateľ listinný cenný papier odovzdal, a odovzdať ho späť uschovávateľovi, ak zmluva o uložení listinných cenných papierov nezanikla.
(8)
Zmluvu o úschove cenných papierov môže uschovávateľ alebo zložiteľ vypovedať. Ak nie je dohodnutá výpovedná lehota, môže uschovávateľ vypovedať zmluvu ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a zložiteľ s okamžitou účinnosťou.
(9)
Ak zo zmluvy o úschove cenných papierov alebo z prejavu vôle zložiteľa nevyplýva v súvislosti s vyzdvihnutím uloženého listinného cenného papiera iné, považuje sa zmluva tiež za vypovedanú, ak zložiteľ vyzdvihol všetky uložené listinné cenné papiere.
(10)
Uschovávateľ má na zabezpečenie svojich práv zo zmluvy o úschove cenných papierov záložné právo k listinnému cennému papieru uloženému do úschovy, ak sa u neho nachádza.
(11)
Ak je na majetok uschovávateľa vyhlásený konkurz,21) je správca konkurznej podstaty povinný vykonať všetky potrebné kroky na odovzdanie listinných cenných papierov uložených do samostatnej alebo hromadnej úschovy a odovzdať ich jednotlivým zložiteľom v súlade s ich podielmi podľa odsekov 2 a 3. Ak nemožno odovzdať listinné cenné papiere všetkým zložiteľom, je správca konkurznej podstaty povinný uložiť neodovzdané cenné papiere u iného uschovávateľa za podobných podmienok, ako boli uložené, s prihliadnutím na ochranu záujmov zložiteľov. Správca konkurznej podstaty má voči úpadcovi právo na náhradu nákladov spojených s odovzdaním listinných cenných papierov. Zložitelia sú povinní uhradiť takto vzniknuté náklady podľa pomerov svojich podielov.
§ 40
(1)
Uschovávateľ je oprávnený listinný cenný papier prevzatý na základe zmluvy o úschove cenných papierov odovzdať do úschovy inému aj bez súhlasu zložiteľa, ak z tejto zmluvy nevyplýva niečo iné.
(2)
Odovzdaním listinného cenného papiera inému uschovávateľovi nie sú dotknuté práva zložiteľa voči uschovávateľovi, s ktorým uzavrel zmluvu o úschove listinných cenných papierov.
§ 41
Zmluva o správe cenných papierov
(1)
Zmluvou o správe cenných papierov sa zaväzuje správca, že po dobu trvania zmluvy bude robiť všetky právne úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s určitým cenným papierom, a majiteľ cenného papiera sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu. Ak odplata nie je v zmluve určená, má správca právo na odplatu obvyklú v čase uzavretia zmluvy. Zmluva o správe cenných papierov musí mať písomnú formu.
(2)
Správcom podľa odseku 1 môže byť len osoba, ktorá je oprávnená túto činnosť vykonávať na základe povolenia podľa § 54 alebo 100.
(3)
Správca je povinný aj bez pokynov majiteľa cenného papiera urobiť s odbornou starostlivosťou všetky úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s cenným papierom, najmä požadovať splnenie záväzkov spojených s cenným papierom, ako aj vykonávať výmenné práva alebo predkupné práva spojené s cenným papierom, ak zmluva o správe cenných papierov neustanovuje inak.
(4)
Správca je povinný plniť pokyny majiteľa cenného papiera; tieto pokyny sa musia dať písomne, ak zmluva o správe cenných papierov nepripúšťa inú formu. Na nesprávne pokyny je správca povinný majiteľa cenného papiera včas upozorniť.
(5)
Ak to vyžaduje povaha úkonu, ktorý má správca uskutočniť, je majiteľ cenného papiera povinný odovzdať správcovi listinný cenný papier alebo potrebné písomné splnomocnenie, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ho na to správca vyzval. Ak sa úkon týka zaknihovaného cenného papiera, je jeho majiteľ povinný po vyzvaní správcom včas urobiť opatrenia, aby bol správca oprávnený v potrebnom rozsahu dávať príkazy na nakladanie so zaknihovaným cenným papierom.
(6)
Ak správca má vykonávať hlasovacie právo spojené s cenným papierom, je oprávnený od majiteľa tohto cenného papiera požadovať potrebné písomné splnomocnenie. Ak dá majiteľ cenného papiera správcovi pokyny, ako sa má hlasovacie právo využiť, je správca povinný hlasovať za majiteľa cenného papiera takto určeným spôsobom.
(7)
Správca odovzdá prevzatý listinný cenný papier jeho majiteľovi bez zbytočného odkladu po uskutočnení úkonu, na ktorý bol listinný cenný papier potrebný, ak z povahy tohto úkonu nevyplýva niečo iné. Po dobu, keď správca má listinný cenný papier u seba, zodpovedá za škodu na ňom podľa § 39 ods. 2.
(8)
Ak sa nedohodlo inak, platí, že odplata za správu cenného papiera zahŕňa aj náklady, ktoré správca vynaložil pri plnení svojho záväzku.
(9)
Ak zo zmluvy nevyplýva inak, vykonáva správca právne úkony spojené so správou cenného papiera v mene majiteľa cenného papiera a na jeho účet majiteľa; na určenie práv a povinností strán sa použijú primerane ustanovenia tohto zákona a Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve. Ak má správca podľa zmluvy uskutočniť právny úkon vo svojom mene a na účet majiteľa cenného papiera, platia primerane ustanovenia tohto zákona a Obchodného zákonníka o komisionárskej zmluve.
(10)
Na výpoveď zmluvy o správe cenných papierov sa použije obdobne ustanovenie § 39 ods. 8, ak táto zmluva neustanovuje inak.
§ 42
Zmluva o uložení cenných papierov
(1)
Zmluvou o uložení cenných papierov sa opatrovateľ zaväzuje prevziať listinný cenný papier, aby ho uložil a spravoval, a uložiteľ sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu. Ak odplata nie je v zmluve určená, má opatrovateľ právo na odplatu obvyklú v čase uzavretia zmluvy. Zmluva o uložení cenných papierov musí mať písomnú formu.
(2)
Opatrovateľom podľa odseku 1 môže byť len osoba, ktorá je oprávnená túto činnosť vykonávať na základe povolenia podľa § 54 alebo 100.
(3)
Pre zmluvu o uložení cenných papierov platia primerane ustanovenia upravujúce zmluvu o úschove cenných papierov a zmluvu o správe cenných papierov.
(4)
Opatrovateľ je povinný uložiteľovi podať každoročne správu o stave uložených listinných cenných papierov.
(5)
Ak sa listinný cenný papier odovzdá uložiteľovi na jeho žiadosť, nemá opatrovateľ po dobu, keď sa u neho listinný cenný papier nenachádza, povinnosť ho spravovať.
(6)
Uložiteľ môže obmedziť záväzok opatrovateľa na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy o úschove cenných papierov, alebo na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy o správe cenných papierov. Odplata, ktorú má uložiteľ platiť, sa v tomto prípade primerane zníži.
(7)
Opatrovateľ môže odovzdať listinný cenný papier do druhotnej úschovy alebo druhotnej úschovy a správy len s písomným súhlasom uložiteľa. Osobu, ktorá prevzala listinný cenný papier do druhotnej úschovy a správy, nemožno splnomocniť na výkon hlasovacieho práva spojeného s týmto cenným papierom.
§ 43
Zmluva o riadení portfólia cenných papierov
(1)
Zmluvou o riadení portfólia cenných papierov sa obhospodarovateľ zaväzuje hospodáriť s portfóliom klienta na základe rozhodovania obhospodarovateľa v rámci a v rozsahu zmluvy a klient sa zaväzuje zaplatiť za to odplatu. Táto zmluva musí mať písomnú formu.
(2)
Obhospodarovateľom podľa odseku 1 môže byť len osoba, ktorá je oprávnená túto činnosť vykonávať na základe povolenia podľa § 54.
(3)
Obhospodarovateľ je povinný aj bez pokynov klienta obstarávať kúpu a predaj, ako aj prvé nadobudnutie cenných papierov, a ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, vykonávať činnosti podľa § 39 a 41, a to s cieľom zabezpečiť dlhodobú odbornú starostlivosť o portfólio klienta. Klient môže záväzok obhospodarovateľa obmedziť len na povinnosti, ktoré sa týkajú obstarávania kúpy, predaja alebo nadobudnutia cenných papierov pri ich vydaní. Odplata, ktorú má klient zaplatiť, sa v tomto prípade primerane zníži.
(4)
Zmluvu o riadení portfólia cenných papierov možno vypovedať. Ak nie je dohodnutá výpovedná lehota, možno túto zmluvu vypovedať ku koncu druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
(5)
Ak z povahy veci nevyplýva niečo iné, ustanovenie § 39 ods. 7 sa použije primerane.
(6)
Na zmluvu o riadení portfólia cenných papierov sa primerane použijú ustanovenia o zmluvách podľa § 31 až 36 a § 39 až 41.
§ 44
Imobilizácia cenných papierov
(1)
Zmluvu o hromadnej úschove podľa § 39 ods. 3 môže ako zložiteľ uzavrieť aj emitent týchto cenných papierov. Na takto emitentom uložené cenné papiere (ďalej len „imobilizované cenné papiere“) u centrálneho depozitára sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o zaknihovaných cenných papieroch. Ak sú cenné papiere v hromadnej úschove u obchodníka s cennými papiermi, použijú sa ustanovenia tohto zákona o listinných cenných papieroch.
(2)
Na postup podľa odseku 1 sa v prípade už vydaného listinného cenného papiera primerane použije ustanovenie § 16.
(3)
Majiteľ imobilizovaného cenného papiera má právo požadovať od emitenta, aby mu bez zbytočného odkladu listinný cenný papier odovzdal.
TRETIA ČASŤ
ZABEZPEČOVANIE ZÁVÄZKOV CENNÝMI PAPIERMI
Zmluvné záložné právo
§ 45
(1)
Zmluvné záložné právo k cenným papierom vzniká, ak tento zákon neustanovuje inak, registráciou tohto záložného práva v osobitnej evidencii založených cenných papierov (ďalej len „register záložných práv“).
(2)
Register záložných práv u listinných cenných papierov vedie centrálny depozitár. Register záložných práv u zaknihovaných cenných papierov vedie centrálny depozitár pre cenné papiere, ktoré eviduje v registri emitenta.
(3)
Pri listinných cenných papieroch centrálny depozitár pri registrácii vzniku zmluvného záložného práva vyznačí na listinnom cennom papieri doložku „na založenie“.
(4)
Na vznik zmluvného záložného práva k listinným cenným papierom, ktoré sú prevoditeľné rubopisom, je potrebné aj písomné vyhlásenie majiteľa cenného papiera urobené na tomto cennom papieri (ďalej len „záložný rubopis“). V záložnom rubopise sa uvedie aj osoba záložného veriteľa. Inak musí záložný rubopis obsahovať primerane náležitosti uvedené v § 21 ods. 2. Záložný veriteľ nesmie listinné cenné papiere, ktoré obsahujú záložný rubopis, ďalej prevádzať.
(5)
Ustanovením odseku 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona.44)
(6)
Zmluvné záložné právo k zaknihovanému cennému papieru vzniká i poskytnutím úveru podľa osobitného zákona45) na dobu poskytnutia úveru. Centrálny depozitár je povinný toto zmluvné záložné právo zaregistrovať v registri záložných práv na základe príkazu Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska súčasne podá príkaz na registráciu pozastavenia výkonu práva nakladať so založeným cenným papierom podľa § 28 ods. 3 na dobu trvania úverového vzťahu.
§ 46
(1)
Zmluvné záložné právo k cenným papierom sa mení alebo zaniká registráciou zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cenným papierom v registri záložných práv.
(2)
Pri registrácii zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k listinným cenným papierom centrálny depozitár vyznačí túto skutočnosť na listinnom cennom papieri.
§ 47
(1)
Register záložných práv obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo záložcu, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a adresu záložcu, ak je fyzickou osobou,
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo záložcu,
c)
označenie založeného cenného papiera obsahujúce druh cenného papiera, jeho ISIN, obchodné meno alebo názov a sídlo emitenta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt emitenta, ak je fyzickou osobou,
d)
obchodné meno alebo názov a sídlo záložného veriteľa, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt záložného veriteľa, ak je fyzickou osobou,
e)
identifikačné číslo alebo rodné číslo záložného veriteľa,
f)
počet cenných papierov,
g)
výšku pohľadávky, pre ktorú sa zmluvné záložné právo zriadilo, a dobu jej splatnosti,
h)
dátum registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv.
(2)
Centrálny depozitár je povinný na písomnú žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby vydať výpis z registra záložných práv v rozsahu údajov podľa odseku 1 písm. a), c), f) a h).
§ 48
(1)
Zmluva o založení cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníkaObčianskeho zákonníka o záložnom práve, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Zmluva o založení cenných papierov musí mať písomnú formu.
(3)
Predmetom zmluvy o založení cenných papierov nemôžu byť cenné papiere, ktoré sú založené.
§ 49
(1)
Ak vzniklo zmluvné záložné právo k listinnému cennému papieru, ktorý bol uschovaný alebo uložený, je zložiteľ alebo uložiteľ povinný oznámiť túto skutočnosť uschovávateľovi alebo opatrovateľovi. K oznámeniu je zložiteľ alebo uložiteľ povinný priložiť prvopis alebo úradne overenú kópiu zmluvy o založení cenných papierov.
(2)
Založený listinný cenný papier, ktorý je v samostatnej úschove, sa musí uložiť oddelene od ostatných cenných papierov zložiteľa. Založený listinný cenný papier uložený v úschove sa nesmie vydať zložiteľovi bez súhlasu záložného veriteľa alebo bez preukázania zániku zmluvného záložného práva. To isté platí aj o založenom listinnom cennom papieri uloženom podľa zmluvy o uložení cenných papierov.
§ 50
Registrácia zmluvného záložného práva
(1)
Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru môže dať záložný veriteľ, záložca alebo Národná banka Slovenska, ak ide o registráciu záložného práva podľa § 45 ods. 6. K príkazu na registráciu zmluvného záložného práva je povinný záložný veriteľ alebo záložca priložiť prvopis alebo úradne overenú kópiu zmluvy o založení cenných papierov. To neplatí, ak príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru dáva Národná banka Slovenska.
(2)
Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru sa podáva centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom centrálnym depozitárom, alebo členovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom členom. Člen je povinný po obdržaní príkazu na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru bez zbytočného odkladu postúpiť tento príkaz centrálnemu depozitárovi.
(3)
Centrálny depozitár po vykonaní registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv bez zbytočného odkladu zaeviduje túto skutočnosť aj na účte majiteľa založeného cenného papiera, ak sa účet majiteľa vedie v jeho evidencii, alebo bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť členovi, u ktorého sa vedie účet majiteľa založeného cenného papiera. Člen je povinný po oznámení centrálneho depozitára o vykonaní registrácie zmluvného záložného práva v registri záložných práv bez zbytočného odkladu zaevidovať túto skutočnosť na príslušnom účte majiteľa založeného cenného papiera.
(4)
Príkaz na registráciu zmluvného záložného práva k cennému papieru a príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cennému papieru obsahuje údaje podľa § 47 ods. 1.
(5)
Príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cennému papieru môže podať záložný veriteľ, záložca alebo Národná banka Slovenska. Ak príkaz na registráciu zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cennému papieru podáva záložca, musí priložiť doklad preukazujúci, že zabezpečená pohľadávka sa zmenila alebo zanikla, prípadne doklad preukazujúci iný dôvod zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cennému papieru. Pri registrácii zmeny alebo zániku zmluvného záložného práva k cennému papieru sa postupuje podľa odsekov 2 a 3.
(6)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu zmluvného záložného práva alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
§ 51
(1)
Pri nakladaní so založeným cenným papierom pôsobí záložné právo aj voči nadobúdateľovi.
(2)
Pri zmluvnom záložnom práve k cennému papieru môže byť záložcom len majiteľ cenného papiera.
(3)
Po dobu trvania zmluvného záložného práva k cennému papieru sa zmluvné záložné právo vzťahuje aj na výnosy zo založeného cenného papiera.
(4)
So založenými cennými papiermi nemožno uzatvárať anonymné obchody s výnimkou podľa odseku 5.
(5)
Ak pohľadávka zabezpečená zmluvným záložným právom k cennému papieru nie je riadne a včas splnená, je záložný veriteľ oprávnený založený cenný papier predať prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi. O zamýšľanom predaji je záložný veriteľ povinný vopred informovať záložcu, ak sa v zmluve o založení cenných papierov nedohodne inak.
(6)
Predaj cenných papierov podľa odseku 5, ktoré boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, možno vykonať len ich predajom na burze cenných papierov formou anonymného obchodu prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi. V prípade, ak cenný papier prijatý na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov nebol za posledné tri mesiace predmetom obchodu, možno ho ponúknuť na predaj prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi za najvyššiu cenu, akú možno dosiahnuť s vynaložením odbornej starostlivosti.
(7)
Predaj cenných papierov podľa odseku 5, ktoré nie sú prijaté na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, možno vykonať len predajom prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, a to za najvyššiu cenu, akú možno dosiahnuť s vynaložením odbornej starostlivosti.
§ 52
Zákonné záložné právo
(1)
Zákonné záložné právo k cenným papierom sa riadi ustanoveniami osobitného zákona,46) ak tento zákon neustanovuje inak. Zákonné záložné právo k cennému papieru, jeho zmena alebo zánik, sa registruje v registri záložných práv ku dňu vzniku, zmeny alebo zániku zákonného záložného práva k cennému papieru.
(2)
Príkaz na registráciu zákonného záložného práva, jeho zmeny a zániku podáva príslušný štátny orgán47) centrálnemu depozitárovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom centrálnym depozitárom, alebo členovi, ak sú údaje o majiteľovi cenného papiera evidované na účte majiteľa vedenom členom. K tomuto príkazu priloží právoplatné rozhodnutie o vzniku, zmene alebo zániku zákonného záložného práva. Na postup pri registrácii zákonného záložného práva sa vzťahuje § 50 ods. 3.
(3)
Príkaz na registráciu zákonného záložného práva, jeho zmeny alebo zániku musí obsahovať údaje podľa § 47 ods. 1.
(4)
Ustanovenia § 51 ods. 1, 3 a 4 sa vzťahujú aj na zákonné záložné právo k cenným papierom.
§ 53
Zabezpečovacie prevody cenných papierov
(1)
Zmluva o zabezpečovacom prevode cenných papierov sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zabezpečení záväzkov prevodom práva. Zmluva o zabezpečovacom prevode cenných papierov musí mať písomnú formu a musí v obdobnom rozsahu, ako ustanovuje § 47 ods. 1, obsahovať údaje o dlžníkovi, o veriteľovi, o prevádzaných cenných papieroch a o záväzkoch zabezpečených prevodom cenných papierov primerane podľa § 47 ods. 1.
(2)
Zabezpečovacie prevody cenných papierov eviduje centrálny depozitár v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov cenných papierov.
(3)
Na vykonávanie, vznik, zmenu a zánik zabezpečovacích prevodov cenných papierov sa primerane vzťahujú ustanovenia § 45 ods. 1, 2 a 6, § 46, 47 a 50.
(4)
Kto dal neoprávnene príkaz na registráciu zabezpečovacieho prevodu, alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
ŠTVRTÁ ČASŤ
OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPIERMI
Povolenie na poskytovanie investičných služieb
§ 54
(1)
Obchodníkom s cennými papiermi je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje investičné služby na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného úradom.
(2)
Povolením na poskytovanie investičných služieb sa povoľuje vznik obchodníka s cennými papiermi alebo zriadenie pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky a výkon činnosti tohto obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu vymedzenom v tomto povolení a za podmienok uložených týmto povolením.
(3)
Iná osoba ako obchodník s cennými papiermi nesmie bez povolenia úradu podľa odseku 1 poskytovať hlavné investičné služby a vedľajšie investičné služby podľa § 6 ods. 3 písm. a) a e), ak tento zákon alebo osobitný zákon48) neustanovuje inak. Povolenie úradu podľa odseku 1 sa nevyžaduje na činnosť Národnej banky Slovenska podľa osobitného zákona.49)
(4)
Zahraničným obchodníkom s cennými papiermi je právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá vykonáva investičné služby a ktorá má oprávnenie na výkon týchto činností udelené v štáte, v ktorom má sídlo.
(5)
Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je organizačná zložka zahraničného obchodníka s cennými papiermi umiestnená na území Slovenskej republiky,50) ktorá vykonáva všetky alebo niektoré investičné služby; všetky pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi zriadené v Slovenskej republike zahraničným obchodníkom s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte Európskych spoločenstiev alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát“), sa považujú z hľadiska oprávnenia vykonávať investičné služby za jednu pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(6)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi môže poskytovať investičné služby na území Slovenskej republiky iba prostredníctvom svojej pobočky, a ak mu bolo udelené povolenie úradu na poskytovanie investičných služieb, podľa § 56. Také povolenie je potrebné aj pre zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou,15) ktorá už na území Slovenskej republiky vykonáva činnosť prostredníctvom svojej pobočky.
(7)
Obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nesmie vykonávať pre iné osoby iné činnosti ako investičné služby s výnimkou sprostredkovania v poisťovníctve v súlade s osobitným zákonom; tým nie je dotknuté vykonávanie činností podľa osobitného zákona obchodníkom s cennými papiermi, ktorý je bankou alebo pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá je pobočkou zahraničnej banky.
(8)
Obchodné meno obchodníka s cennými papiermi s výnimkou banky musí obsahovať označenie „obchodník s cennými papiermi“ alebo skratku „o. c. p.“. Iné osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene toto označenie používať.
(9)
Na obchodníka s cennými papiermi a na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon alebo osobitný zákon15) neustanovuje inak.
(10)
Obchodník s cennými papiermi môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.
(11)
Základné imanie obchodníka s cennými papiermi je najmenej 35 000 000 Sk, ak tento zákon neustanovuje inak.
(12)
Základné imanie obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje hlavné investičné služby podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d), je najmenej 6 000 000 Sk.
(13)
Základné imanie obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje hlavné investičné služby podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) a nie je pri poskytovaní investičných služieb oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta, je najmenej 2 500 000 Sk.
(14)
Obchodník s cennými papiermi podľa odseku 13 nemôže poskytovať vedľajšie investičné služby podľa § 6 ods. 3 písm. a).
§ 55
(1)
O udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb rozhoduje úrad. Žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb predkladajú zakladatelia obchodníka s cennými papiermi úradu, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak o povolenie na vznik a činnosť obchodníka s cennými papiermi žiada banka, predkladá žiadosť predstavenstvo banky.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 sa musí preukázať splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie obchodníka s cennými papiermi podľa § 54,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov obchodníka s cennými papiermi,
c)
vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi s cennými papiermi a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,
d)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, za vedúcich zamestnancov,51) a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,
e)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi s cennými papiermi,
f)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g)
výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby,
h)
sídlo obchodníka s cennými papiermi a vykonávanie jeho činnosti musí byť na území Slovenskej republiky; časť svojej činnosti môže obchodník s cennými papiermi vykonávať aj mimo územia Slovenskej republiky prostredníctvom svojej pobočky alebo bez založenia pobočky za podmienok ustanovených týmto zákonom,
i)
technická a organizačná pripravenosť na výkon povolených činností obchodníka s cennými papiermi.
(3)
V žiadosti o povolenie podľa odseku 1 sa uvedie
a)
obchodné meno a sídlo budúceho obchodníka s cennými papiermi,
b)
identifikačné číslo budúceho obchodníka s cennými papiermi, ak mu už bolo pridelené,
c)
výška základného imania budúceho obchodníka s cennými papiermi,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcom obchodníkovi s cennými papiermi; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb a výška kvalifikovanej účasti,
e)
návrh, v akom rozsahu bude obchodník s cennými papiermi poskytovať investičné služby a vo vzťahu ku ktorým investičným nástrojom; žiadateľ je pritom povinný uviesť najmenej jednu z hlavných investičných služieb,
f)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon činností obchodníka s cennými papiermi,
g)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osôb navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich zamestnancov51) obchodníka s cennými papiermi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly, ako aj údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
h)
vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov obchodníka s cennými papiermi,
c)
návrh organizačnej štruktúry obchodníka s cennými papiermi, návrh pravidiel činnosti obchodníka s cennými papiermi (§ 71) a návrh obchodnej stratégie obchodníka s cennými papiermi,
d)
stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a o odbornej praxi osôb navrhovaných za členov predstavenstva a za vedúcich zamestnancov51) obchodníka s cennými papiermi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva,
e)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace osôb podľa odseku 3 písm. g) a ich čestné vyhlásenie o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
f)
písomné vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené vyrovnanie,52)
g)
doklad o splatení základného imania,
h)
vyjadrenie Národnej banky Slovenska k tejto žiadosti, ak je žiadateľom banka.
(5)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne úrad v lehote podľa osobitného zákona53) na základe posúdenia žiadosti a jej príloh a na základe posúdenia vecných, personálnych a organizačných predpokladov vo vzťahu k navrhovanému rozsahu hlavných investičných a vedľajších investičných služieb.
(6)
Úrad žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu.
(7)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na poskytovanie investičných služieb.
(8)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(9)
Odbornou spôsobilosťou sa pri osobách navrhnutých za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, za vedúcich zamestnancov51) obchodníka s cennými papiermi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly rozumie skončené vysokoškolské vzdelanie ekonomického, právneho, prírodovedného alebo technického zamerania a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu. Žiadateľ je povinný preukázať aspoň u jednej osoby navrhovanej za vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva aj päťročnú prax v oblasti kapitálového trhu.
(10)
Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b), a zo všetkých okolností je zrejmé, že zabezpečí riadne vykonávanie investičných služieb v záujme stability finančného trhu.
§ 56
(1)
O udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi prostredníctvom jeho pobočky na území Slovenskej republiky rozhoduje úrad. Žiadosť o udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi predkladá úradu zahraničný obchodník s cennými papiermi.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 sa musia splniť tieto podmienky:
a)
dostatočný objem a prehľadnosť pôvodu finančných zdrojov poskytnutých zahraničným obchodníkom s cennými papiermi jeho pobočke s ohľadom na rozsah a rizikovosť podnikania pobočky,
b)
dôveryhodnosť zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho finančná schopnosť primeraná rozsahu podnikania jeho pobočky,
c)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných zahraničným obchodníkom s cennými papiermi na riadenie jeho pobočky,
d)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí zahraničný obchodník s cennými papiermi,
e)
úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena d) nebránia výkonu dohľadu,
f)
právny poriadok a spôsob jeho uplatňovania v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena d) úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu,
g)
zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý chce pôsobiť prostredníctvom pobočky na území Slovenskej republiky, vykonáva podstatnú časť svojej činnosti v štáte, v ktorom má sídlo.
(3)
V žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie zahraničný obchodník s cennými papiermi údaje podľa § 55 ods. 3 písm. d) a e) a ďalej
a)
obchodné meno a sídlo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a umiestnenie jeho pobočky na území Slovenskej republiky,
b)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na vykonávanie činnosti podľa odseku 1 na území Slovenskej republiky,
c)
meno, priezvisko a trvalý pobyt vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho zástupcu, údaje o ich odbornej spôsobilosti a miesto ich pobytu.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
povolenie na poskytovanie služieb v oblasti cenných papierov v poslednom úplnom znení vydané v súlade s právnym poriadkom štátu, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo,
b)
účtovné závierky za posledné tri roky overené audítorom; ak zahraničný obchodník s cennými papiermi je súčasťou konsolidovaného celku, tiež konsolidované účtovné závierky za posledné tri roky,
c)
výpis z registra trestov osôb podľa odseku 2 písm. c) nie starší ako tri mesiace; zahraničná fyzická osoba predloží tiež dokument obdobného charakteru vydaný príslušným orgánom štátu jej trvalého pobytu, štátu, ktorého je občanom, a štátov, v ktorých sa táto osoba v posledných piatich rokoch nepretržite zdržovala viac než šesť mesiacov; ak také dokumenty príslušné štáty nevydávajú, nahradí ich fyzická osoba čestným vyhlásením,
d)
stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a o odbornej praxi osôb navrhovaných za vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a za jeho zástupcu,
e)
súhlas príslušného orgánu v štáte, kde má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo, so zriadením pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v Slovenskej republike, ak sa taký súhlas vydáva podľa právneho poriadku štátu, kde má sídlo,
f)
vyjadrenie orgánu dohľadu štátu, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo, k zriadeniu pobočky na území Slovenskej republiky, ako aj písomný prísľub tohto dozorného orgánu o včasnom písomnom informovaní úradu o zmenách primeranosti vlastných zdrojov zahraničného obchodníka s cennými papiermi a o iných skutočnostiach, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na schopnosť zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho pobočky plniť svoje záväzky,
g)
ak je žiadateľom zahraničná banka, ktorá má na území Slovenskej republiky umiestnenú pobočku, aj výpis z obchodného registra a vyjadrenie Národnej banky Slovenska k tejto žiadosti.
(5)
Pri posudzovaní žiadosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou,15) ktorá už na území Slovenskej republiky vykonáva činnosť prostredníctvom svojej pobočky, môže úrad po dohode s Národnou bankou Slovenska upustiť od predloženia niektorých informácií a dokladov podľa odsekov 3 a 4.
(6)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne úrad v lehote podľa osobitného zákona53) na základe posúdenia žiadosti a jej príloh.
(7)
Úrad žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2 a od predloženia informácií a dokladov preukazujúcich splnenie tejto podmienky úrad podľa odseku 5 neupustil. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu.
(8)
Dôvodom na zamietnutie žiadosti o povolenie nemôže byť skutočnosť, že právna forma zahraničného obchodníka s cennými papiermi nezodpovedá právnej forme akciovej spoločnosti.
(9)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na poskytovanie investičných služieb.
(10)
Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(11)
Odbornou spôsobilosťou sa pri osobách navrhnutých za vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a za jeho zástupcu rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie ekonomického, právneho, prírodovedného alebo technického zamerania a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu.
§ 57
Povolenie na poskytovanie investičných služieb nemožno udeliť, ak by to bolo v rozpore s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.
§ 59
(1)
Povolenie na poskytovanie investičných služieb sa udeľuje na dobu neurčitú a nemožno ho previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu.
(2)
Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu54) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa udeľuje povolenie na poskytovanie investičných služieb, obsahovať
a)
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo obchodné meno, sídlo a umiestnenie pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
b)
ktoré investičné služby a vo vzťahu ku ktorým investičným nástrojom alebo derivátom je obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi oprávnený poskytovať,
c)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo členov predstavenstva a členov dozornej rady alebo vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Povolenie na poskytovanie investičných služieb musí obsahovať najmenej jednu z hlavných investičných služieb. Povolenie na poskytovanie investičných služieb môže obsahovať aj podmienky, ktoré musí obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi splniť pred začatím výkonu povolenej činnosti, alebo podmienky, ktoré je obchodník s cennými papiermi povinný dodržiavať pri výkone ktorejkoľvek povolenej činnosti. V povolení na poskytovanie investičných služieb možno výkon niektorých investičných služieb obmedziť.
(4)
Na žiadosť obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi možno rozhodnutím úradu povolenie na poskytovanie investičných služieb zmeniť. Úrad postupuje pri posudzovaní žiadosti o zmenu povolenia na poskytovanie investičných služieb podľa § 55 alebo 56 primerane. Zmeny povolenia na poskytovanie investičných služieb vyvolané len zmenou mena alebo priezviska, alebo miesta trvalého pobytu už schválených fyzických osôb podľa § 70 v orgánoch obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi si nevyžadujú súhlas úradu. Obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je však povinný úradu túto zmenu písomne ohlásiť najneskôr do 30 dní odo dňa, keď k nej došlo.
(5)
Obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný podať príslušnému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb alebo jeho zmeny do desiatich dní odo dňa, keď toto povolenie alebo jeho zmena nadobudla právoplatnosť, a predložiť úradu výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra alebo zmeny zápisu v obchodnom registri.
(6)
Obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť úradu bez zbytočného odkladu zmeny v skutočnostiach uvedených v § 55 ods. 3 písm. a) až d). Obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť aj zmeny v skutočnostiach uvedených v § 55 ods. 3 písm. f) alebo v § 56 ods. 3 písm. b), ak tieto môžu ovplyvniť spôsobilosť obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi vykonávať činnosť v povolenom rozsahu.
§ 60
(1)
Povolenie na poskytovanie investičných služieb zaniká
a)
obchodníkovi s cennými papiermi dňom jeho zrušenia z iného dôvodu ako pre odňatie povolenia na poskytovanie investičných služieb,
b)
obchodníkovi s cennými papiermi dňom vyhlásenia konkurzu na majetok obchodníka s cennými papiermi podľa osobitného predpisu,52)
c)
pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi dňom vyhlásenia konkurzu na majetok zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo dňom zrušenia zahraničného obchodníka s cennými papiermi z iného dôvodu ako pre odňatie povolenia na poskytovanie investičných služieb,
d)
obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi dňom vrátenia povolenia; povolenie možno vrátiť len písomne a s predchádzajúcim súhlasom podľa § 70 ods. 1 písm. e),
e)
ak obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi nepodal návrh na zápis do obchodného registra podľa § 59 ods. 5,
f)
dňom predaja podniku obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,33)
g)
pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi dňom skončenia jej činnosti zahraničným obchodníkom s cennými papiermi,
h)
dňom právoplatnosti rozhodnutia o odobratí bankového povolenia alebo dňom zániku bankového povolenia obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou.
(2)
Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní písomne informovať úrad o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a) až e) a g) do 30 dní od ich vzniku.
§ 61
Sprostredkovateľ investičných služieb
(1)
Sprostredkovateľom investičných služieb je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
a)
nie je oprávnená poskytovať inú investičnú službu ako prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa zastupiteľných cenných papierov,
b)
nie je oprávnená prijímať peňažné prostriedky alebo investičné nástroje klientov a nemôže sa tak za žiadnych okolností dostať voči svojim klientom do postavenia osoby dlhujúcej peňažné prostriedky alebo cenné papiere,
c)
v rámci poskytovania služby podľa písmena a) postupuje pokyny len banke alebo pobočke zahraničnej banky, obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba môže činnosť podľa odseku 1 vykonávať, len ak má na výkon tejto činnosti úradom udelené povolenie na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb.
(3)
V žiadosti o povolenie podľa odseku 2 je žiadateľ povinný uviesť
a)
meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo a právnu formu vrátane mena, rodného čísla a bydliska osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak ide o právnickú osobu,
b)
výšku základného imania, ak ide o právnickú osobu,
c)
výpis z obchodného registra, ak ide o osobu, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, alebo iný doklad preukazujúci jej vznik, ak sa osoba nezapisuje do obchodného registra,
d)
doklady o splnení podmienok podľa odsekov 4 a 5,
e)
v prípade fyzickej osoby zmluvu o vykonávaní činnosti podľa odseku 1 písm. a) uzavretú s právnickou osobou uvedenou v odseku 1 písm. c).
(4)
Ak je žiadateľom fyzická osoba, na udelenie povolenia podľa odseku 2 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
je dôveryhodnou osobou,
b)
dosiahla vek 18 rokov,
c)
je plne spôsobilá na právne úkony,
d)
má ukončené stredoškolské vzdelanie a najmenej trojročnú prax v oblasti finančného trhu alebo zložila odbornú skúšku, ktorej obsahom bolo najmä preverenie znalostí právnych predpisov v oblasti kapitálového trhu.
(5)
Ak je žiadateľom právnická osoba, na udelenie povolenia musí podľa odseku 2 spĺňať tieto podmienky:
a)
základné imanie najmenej 1 000 000 Sk,
b)
fyzické osoby, prostredníctvom ktorých bude vykonávať povolenú činnosť, spĺňajú podmienky podľa odseku 4 písm. a) až c).
(6)
O žiadosti podľa odseku 2 rozhodne úrad v lehote 30 dní od podania alebo doplnenia žiadosti.
(7)
Úrad žiadosť podľa odseku 2 zamietne, ak žiadateľ nespĺňa niektorú podmienku uvedenú v odsekoch 4 a 5.
(8)
Právnická osoba, ktorej úrad udelil povolenie podľa odseku 2, môže začať výkon povolenej činnosti, až keď sa poistí pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti podľa odseku 1, a to minimálne s limitom poistného plnenia 5 000 000 Sk. Kópiu poistnej zmluvy je táto právnická osoba povinná predložiť úradu do 15 dní odo dňa jej uzavretia.
(9)
Podmienky podľa odsekov 4 a 5 je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej úrad udelil povolenie podľa odseku 1, povinná dodržiavať počas platnosti povolenia.
(10)
Odbornú skúšku podľa odseku 4 písm. d) zabezpečuje úrad alebo ním poverená právnická osoba. Za vykonanie odbornej skúšky je žiadateľ povinný zaplatiť úhradu, ktorá sa pri neúspešne vykonanej odbornej skúške nevracia. Úhrada za vykonanie odbornej skúšky je príjmom štátneho rozpočtu. Ak odbornú skúšku zabezpečuje právnická osoba poverená úradom, je úhrada za vykonanie odbornej skúšky príjmom tejto osoby.
(11)
Obsah odbornej skúšky, spôsob jej vykonania a výšku úhrady za jej vykonanie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(12)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej úrad udelil povolenie podľa odseku 2, je pri výkone činnosti podľa odseku 1 povinná dodržiavať ustanovenia § 73, 75, 112 až 134.
(13)
Činnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej úrad udelil povolenie podľa odseku 2, podlieha dohľadu podľa tohto zákona. Na zánik povolenia primerane platí ustanovenie § 60.
§ 62
Zakladanie pobočiek v zahraničí
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa rozhodol založiť pobočku na území iného štátu, je povinný úradu písomne oznámiť
a)
štát, na území ktorého chce založiť pobočku,
b)
plán činnosti pobočky, ktorý obsahuje výpočet predpokladaných činností,
c)
predpokladanú adresu pobočky,
d)
mená a priezviská vedúceho pobočky a jeho zástupcu,
e)
organizačnú štruktúru pobočky.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť úradu udelenie povolenia na zriadenie pobočky v inom štáte.
§ 70
Predchádzajúci súhlas úradu
(1)
Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na
a)
nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,55)
b)
zníženie základného imania obchodníka s cennými papiermi, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,
c)
voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi; ak činnosť obchodníka s cennými papiermi vykonáva banka, týka sa predchádzajúci súhlas len tých osôb, ktoré budú zodpovedné za výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi,
d)
zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi,
e)
zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie obchodníka s cennými papiermi vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s obchodníkom s cennými papiermi alebo na vrátenie povolenia na poskytovanie investičných služieb,
f)
predaj podniku obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo ich časti.33)
g)
vykonávanie činnosti člena.
(2)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu musia byť primerane splnené podmienky uvedené v § 55 ods. 2. Na vydanie súhlasu podľa odseku 1 písm. a), e) a f) musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchádzajúceho súhlasu. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. g) musí byť preukázaná technická a organizačná pripravenosť na výkon činnosti člena. Rozdelenie, splynutie, zlúčenie alebo zrušenie obchodníka s cennými papiermi vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s obchodníkom s cennými papiermi nesmie byť na ujmu veriteľov obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b), e) a f) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.56)
(4)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú
a)
podľa odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré zamýšľajú nadobudnúť podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi,
b)
podľa odseku 1 písm. b) obchodník s cennými papiermi,
c)
podľa odseku 1 písm. c) obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo akcionár obchodníka s cennými papiermi,
d)
podľa odseku 1 písm. d) obchodník s cennými papiermi,
e)
podľa odseku 1 písm. e) obchodník s cennými papiermi, a ak ide o zlúčenie alebo o splynutie, spoločne obchodník s cennými papiermi a právnická osoba, s ktorou sa obchodník s cennými papiermi zlučuje alebo s ktorou obchodník s cennými papiermi splýva,
f)
podľa odseku 1 písm. f) spoločne obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi a osoba, ktorá nadobúda obchodníka s cennými papiermi, pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo jej časť.
g)
podľa odseku 1 písm. g) obchodník s cennými papiermi.
(5)
Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(7)
O žiadosti podľa odseku 1 písm. c) rozhodne úrad v lehote do 15 dní od jej doručenia.
Organizácia a riadenie obchodníka s cennými papiermi
§ 71
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou radou, vedúcimi zamestnancami obchodníka s cennými papiermi, zamestnancami zodpovednými za výkon vnútornej kontroly. Obchodník s cennými papiermi je tiež povinný v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť u obchodníka s cennými papiermi za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.
(2)
Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi pre pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní vypracovať a dodržiavať pravidlá činnosti, ktoré musia upravovať
a)
vykonávanie transakcií s investičnými nástrojmi členmi predstavenstva, dozornej rady a zamestnancami obchodníka s cennými papiermi najmä s cieľom vyhnúť sa stretu so záujmami klienta,
b)
účinný systém vnútornej kontroly zodpovedajúci charakteru a povahe investičných služieb,
c)
informačný systém.
(3)
Organizačná štruktúra a systém riadenia obchodníka s cennými papiermi a pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi musí zabezpečovať riadny a bezpečný výkon investičných služieb uvedených v povolení na poskytovanie investičných služieb. V organizačnej štruktúre obchodníka s cennými papiermi a pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi musí byť zahrnutý zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední za výkon vnútornej kontroly.
(4)
Vnútornou kontrolou sa na účely tohto zákona rozumie kontrola dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných aktov riadenia a postupov v činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi vykonávaná jedným alebo viacerými zamestnancami obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, alebo inými osobami na základe zmluvy.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný vždy vopred písomne informovať úrad o pripravovaných zmenách svojich stanov. Obchodník s cennými papiermi poskytne úradu overenú kópiu platných stanov bez zbytočného odkladu po každej ich zmene. Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi poskytnú úradu organizačnú štruktúru bez zbytočného odkladu po každej jej zmene.
(6)
Dozorná rada obchodníka s cennými papiermi je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly o vykonanie kontroly obchodníka s cennými papiermi v ňou vymedzenom rozsahu.
(7)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu informovať dozornú radu a úrad o skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie, svedčiacej o porušení povinností obchodníka s cennými papiermi stanovenými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a ktorá môže ovplyvniť riadny výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi.
(8)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly predkladá do 31. marca kalendárneho roka úradu správu o výsledku svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok o prijatých opatreniach na nápravu ním zistených nedostatkov v činnosti obchodníka s cennými papiermi a plán kontrolnej činnosti na kalendárny rok.
(9)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva tohto obchodníka s cennými papiermi ani členom jeho dozornej rady.
§ 72
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný upraviť právne vzťahy s členmi predstavenstva a zahraničný obchodník s cennými papiermi s vedúcim pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi zmluvou, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis57) a ktorá je v súlade s odsekmi 2 a 3.
(2)
Člen predstavenstva je zodpovedný za skutočnú škodu spôsobenú pri výkone svojej funkcie, ak poruší povinnosti člena predstavenstva obchodníka s cennými papiermi vyplývajúce pre neho zo zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov a iných vnútorných aktov riadenia.
(3)
Vedúci pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi zodpovedá za škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zo zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a z vnútorných aktov riadenia pri výkone svojej funkcie.
§ 73
Pravidlá činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný
a)
konať pri poskytovaní služieb s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov a nesmie dávať prednosť obchodom na vlastný účet,58)
b)
požiadať klienta podľa druhu a rozsahu klientom požadovaných služieb o informácie o jeho finančnej situácii, o skúsenostiach v oblasti investovania do investičných nástrojov a o zámeroch, ktoré chce dosiahnuť prostredníctvom požadovanej služby, a poskytovať investičné služby so zreteľom na takto zistenú úroveň odborných znalostí a skúseností klienta, ktorému poskytuje službu, a to v záujme klienta,
c)
poskytnúť klientovi dôležité informácie súvisiace s obchodom a upozorniť ho na dôležité skutočnosti a riziká súvisiace s obchodom, vyžiadať si od klienta písomný súhlas, ak z uskutočnenia pokynu vyplynú ďalšie finančné záväzky, a bez zbytočného odkladu informovať o obchodoch, ktoré pre neho uzavrel,
d)
informovať klienta, či sa na požadovaný obchod vzťahuje systém ochrany klientov (§ 80), a o podmienkach záruk poskytovaných týmto systémom ochrany klientov,
e)
poskytnúť klientovi na jeho žiadosť informácie o burzách cenných papierov a o systémoch vyrovnania obchodov, ktorých je členom,
f)
vyhýbať sa stretu záujmov medzi ním a klientom alebo medzi jeho klientmi navzájom; ak sa pri poskytovaní služby nemožno vyhnúť stretu záujmov medzi ním a klientom alebo medzi jeho klientmi navzájom, musí pri poskytovaní služby uprednostniť záujmy klienta pred vlastnými a v prípade stretu záujmov klientov zaistiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi,
g)
plniť pokyny klientov za najvýhodnejších podmienok a vykonávať ich v časovom poradí, v akom mu boli udelené, pri kúpach a predajoch postupovať podľa § 33 ods. 2, a to aj v prípadoch, keď predmetom obchodu sú iné investičné nástroje ako cenné papiere,
i)
viesť klientmi zverené finančné prostriedky a cenné papiere na bankových účtoch a účtoch majiteľov oddelene od bankových účtov a účtov majiteľov, na ktorých má uložené peňažné prostriedky a cenné papiere patriace do jeho majetku,
j)
nepoužívať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie pri propagácii svojich investičných služieb, nezamlčovať dôležité skutočnosti a neponúkať výhody, ktorých spoľahlivosť nemôže zaručiť,
k)
zdržať sa použitia informácií o náhradách poskytovaných systémom ochrany klientov pri propagácii investičných služieb na reklamné účely,
l)
zaistiť, aby mal dostatok finančných prostriedkov na splnenie záväzkov voči klientom.
(2)
Obchodník s cennými papiermi poskytujúci služby podľa § 6 ods. 3 písm. d) a f) je povinný poskytovať tieto investičné služby len v záujme svojich klientov a nesmie poskytovať poradenstvo v obchodoch, na ktorých sa zúčastňuje vo svojom mene alebo v mene iného klienta. Obchodník s cennými papiermi nesmie poskytnúť informácie získané od klienta pri poskytovaní poradenstva inej osobe a nesmie tieto informácie využiť vo svoj prospech alebo v prospech inej osoby.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný vykonávať činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti finančného systému, a nesmie vykonávať žiadne činnosti smerujúce k manipulácií kurzov cenných papierov.
(4)
Obchodník s cennými papiermi poskytujúci investičnú službu podľa § 6 ods. 2 písm. d) nesmie s majetkom klienta vykonávať obchody, ktorých hlavným cieľom je získanie odplaty.
(5)
Majetok klienta zverený obchodníkovi s cennými papiermi na účely realizácie jeho pokynov alebo na účely riadenia portfólia v súlade so zmluvou podľa § 43 nie je súčasťou majetku obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi nesmie využiť zverené peňažné prostriedky a investičné nástroje klientov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb.
(6)
Vynaloženie odbornej starostlivosti pri poskytovaní investičných služieb spočíva predovšetkým v tom, že obchodník s cennými papiermi s prihliadnutím na charakter poskytovanej investičnej služby
a)
pri jednotlivých predajoch, nákupoch a ostatných obchodoch porovnáva ponuky cien, prípadne doloží nevhodnosť či nemožnosť posúdenia viacerých ponúk,
b)
dokumentuje spôsob uskutočnenia obchodu, kontroluje objektívnosť evidovaných údajov a predchádza riziku finančných strát,
c)
uskutočňuje analýzu ekonomickej výhodnosti obchodov z dostupných informácií,
d)
vypracuje obchodné a investičné zámery, ktoré sú podkladom na uskutočňovanie jednotlivých operácií.
(7)
Obchodník s cennými papiermi je povinný na žiadosť klienta alebo úradu hodnoverne preukázať vynaloženie odbornej starostlivosti.
(8)
Ministerstvo môže ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o pravidlách činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom, uvedených v odsekoch 1 až 7.
(9)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pri každom obchode požadovať preukázanie totožnosti klienta; pri každom obchode je klient povinný vyhovieť každej takejto žiadosti obchodníka s cennými papiermi. Vykonávanie obchodu so zachovaním anonymity klienta je obchodník s cennými papiermi povinný odmietnuť.
(10)
Na účely odseku 9 možno totožnosť klientov preukázať dokladom totožnosti klienta alebo podpisom klienta, ak je tento klient osobne známy a ak je jeho podpis bez akýchkoľvek pochybností zhodný s podpisom klienta na podpisovom vzore uloženom u obchodníka s cennými papiermi, pri ktorého podpisovaní klient preukázal svoju totožnosť dokladom totožnosti; pri vykonávaní obchodu prostredníctvom technických zariadení sa totožnosť preukazuje osobným identifikačným číslom alebo obdobným kódom, ktorý obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi pridelí klientovi, a autentifikačným údajom, ktorý obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi dohodne s klientom, alebo elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.
(11)
Obchodník s cennými papiermi je povinný pri každom obchode s hodnotou nad 100 000 Sk zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným písomným vyhlásením klienta, v ktorom je klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na účet ktorej je obchod vykonaný; v takomto prípade je klient povinný odovzdať obchodníkovi s cennými papiermi aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet. Ak klient nesplní povinnosti podľa tohto odseku, obchodník s cennými papiermi je povinný odmietnuť vykonanie požadovaného obchodu.
(12)
Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní uschovávať údaje a kópie dokladov o preukázaní totožnosti klienta a doklady o zisťovaní vlastníctva prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu najmenej desať rokov od skončenia obchodu.
(13)
Ustanovenia odsekov 1 až 12 sa vzťahujú aj na zahraničného obchodníka s cennými papiermi pri jeho činnosti na území Slovenskej republiky.
§ 74
Primeranosť vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný udržiavať primeranosť vlastných zdrojov najmenej 8 %.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť udržiavanie primeranosti vlastných zdrojov konsolidovaného celku (§ 138), ktorý kontroluje.
(3)
Primeranosťou vlastných zdrojov sa rozumie pomer vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi k aktívam obchodníka s cennými papiermi podľa stupňa úverového rizika v nich obsiahnutého a k trhovým rizikám.
(4)
Vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi nesmú klesnúť pod úroveň základného imania podľa § 54.
(5)
Na účely výpočtu primeranosti vlastných zdrojov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, rizikové váhy, podrobnosti o výpočte vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi a vlastných zdrojov konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku, podrobnosti o výpočte aktív obchodníka s cennými papiermi a aktív konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku, podrobnosti o výpočte trhových rizík obchodníkov s cennými papiermi, trhových rizík konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku, ako aj to, čo sa rozumie aktívami, rezervami a rizikami a čo tvorí vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi a čo tvorí vlastné zdroje konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na obchodníka s cennými papiermi, ktorý je oprávnený poskytovať iba hlavnú investičnú službu podľa § 6 ods. 2 písm. a) a nie je pri jej poskytovaní oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta.
Obchodná dokumentácia
§ 75
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť denník o prijatých pokynoch klientov a obchodoch uzavretých na základe týchto pokynov. Záznamy v tomto denníku musia obsahovať najmä tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo predávajúceho a kupujúceho, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt predávajúceho a kupujúceho, ak je fyzickou osobou,
b)
identifikačné číslo alebo rodné číslo predávajúceho a kupujúceho; to neplatí ak bol pokyn realizovaný formou anonymného obchodu,
c)
ISIN cenného papiera alebo údaj identifikujúci iný investičný nástroj a počet kusov prevádzaných investičných nástrojov,
d)
cenu, za ktorú sa má investičný nástroj kúpiť alebo predať, alebo aspoň spôsob jej určenia a cenu, za ktorú sa obchod uskutočnil,
e)
lehotu na obstaranie kúpy alebo predaja investičného nástroja a čas uskutočnenia kúpy alebo predaja investičného nástroja,
f)
dátum a čas, miesto prijatia pokynu a spôsob jeho odovzdania,
g)
meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonával odborné obchodné činnosti súvisiace s uzavretým obchodom,
h)
pri nerealizovaných pokynov dôvod, prečo nebolo možno pokyn realizovať,
i)
výšku odplaty účtovanej za obstaranie prevodu a za poskytnutie s ním súvisiacich služieb,
j)
pri zaknihovaných cenných papierov pozastavenie výkonu práva nakladať s cenným papierom podľa § 28,
k)
označenie burzy cenných papierov alebo iného miesta, na ktorom bol investičný nástroj kúpený alebo predaný.
(2)
Obchodník s cennými papiermi je povinný primerane uvádzať vo svojom denníku aj údaje podľa odseku 1 o kúpe a predaji investičných nástrojov uskutočnených na vlastný účet.
(3)
Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ním poskytovaných služieb je obchodník s cennými papiermi povinný uchovávať najmenej desať rokov. Túto dokumentáciu je povinný poskytnúť úradu na jeho žiadosť bez zbytočného odkladu.
(4)
Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ním poskytovaných služieb môže obchodník s cennými papiermi uchovávať aj v elektronickej forme.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú aj na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
§ 76
(1)
Obchodník s cennými papiermi zostavuje okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu59) aj účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.
(2)
Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní denne prepočítavať majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska60) platného k tomuto dňu.
(3)
Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku obchodníka s cennými papiermi, je povinný bez zbytočného odkladu informovať úrad o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá
a)
svedčí o porušení povinností obchodníka s cennými papiermi ustanovenými zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b)
môže ovplyvniť riadny výkon činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo
c)
môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.
(4)
Odsek 3 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovné závierky osôb, ktoré tvoria s obchodníkom skupinu s úzkymi väzbami.
Oznamovacia povinnosť obchodníka s cennými papiermi
§ 77
(1)
Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní najneskôr do dvoch mesiacov po skončení kalendárneho polroka predložiť ministerstvu a úradu správu o svojom hospodárení (ďalej len „polročná správa“) a najneskôr do piatich mesiacov po uplynutí kalendárneho roka predložiť ministerstvu a úradu výročnú správu o svojom hospodárení (ďalej len „ročná správa“).
(2)
Ročná správa musí obsahovať
a)
účtovnú závierku overenú audítorom,
b)
správu o finančnej situácii podľa § 123 ods. 1 písm. c),
c)
údaje o rozdelení zisku,
d)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom roku.
(3)
Ak nie je v lehote podľa odseku 1 účtovná závierka overená audítorom, je obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi povinný predložiť ministerstvu a úradu správu audítora bez zbytočného odkladu potom, keď túto správu dostane.
(4)
Polročná správa musí obsahovať
a)
účtovnú závierku za uplynulý polrok a výrok audítora, ak účtovnú závierku overil audítor,
b)
správu o finančnej situácii v rozsahu podľa § 123 ods. 1 písm. c) za uplynulý polrok,
c)
opis dôležitých faktorov, ktoré ovplyvnili podnikateľskú činnosť emitenta a jeho hospodárske výsledky za obdobie, na ktoré sa polročná správa vzťahuje,
d)
informáciu o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii v nasledujúcom kalendárnom polroku.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný bez meškania oznámiť úradu každú zmenu vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu ohroziť jeho schopnosť plniť záväzky voči klientom.
(6)
Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní predkladať ministerstvu a úradu údaje z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení alebo prehľadov ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; takéto poskytovanie údajov sa nepovažuje za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa § 134. Rozsah, spôsob a termíny predkladania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(7)
Obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní vypracovať a predkladať úradu výkazy, hlásenia a iné správy ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch. Obsah, formu, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Údaje a iné informácie uvedené vo výkazoch, hláseniach a iných správach musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť predložené včas. Ak predložené výkazy, hlásenia a iné správy nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi sú povinní na vyžiadanie úradu predložiť podklady s cennými papiermi a podať vysvetlenie v ním určenej lehote.
§ 78
(1)
Obchodník s cennými papiermi je povinný oznámiť úradu každý obchod na svoj účet alebo na účet klienta s investičnými nástrojmi, ktoré sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov, na zahraničnej burze cenných papierov alebo na zahraničnom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi, najneskôr nasledujúci pracovný deň po uzavretí obchodu. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na obchody s týmito investičnými nástrojmi uzavreté mimo burzy cenných papierov, mimo zahraničnej burzy cenných papierov alebo mimo zahraničného regulovaného verejného trhu s cennými papiermi.
(2)
Na účely tohto zákona sa zahraničným regulovaným verejným trhom s cennými papiermi rozumie verejný trh, ktorý je schválený a účinne regulovaný príslušným orgánom dohľadu v štáte, kde má sídlo tento verejný trh, je prístupný verejnosti a funguje pravidelne.
(3)
Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
označenie a identifikačné údaje investičného nástroja,
b)
dátum a čas uzatvorenia obchodu a predpokladaného vyrovnania obchodu,
c)
kurz alebo cenu a počet daného investičného nástroja.
(4)
Povinnosť podľa odseku 1 sa pokladá za splnenú, ak boli požadované údaje v rozsahu najmenej podľa odseku 3 poskytnuté úradu burzou cenných papierov, zahraničnou burzou cenných papierov alebo zahraničným regulovaným verejným trhom s cennými papiermi, na ktorom bol uzavretý príslušný obchod.
(5)
Obchodník s cennými papiermi je povinný uchovávať údaje podľa odseku 3 najmenej desať rokov. Tieto údaje je povinný poskytnúť úradu na jeho žiadosť bez zbytočného odkladu.
§ 79
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce znížiť svoj podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi pod 50 %, 33 %, 20 % alebo pod 10 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,55) musí o tejto skutočnosti písomne informovať úrad.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu pri fyzickej osobe, obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo pri právnickej osobe,
b)
rozsah, v akom chce právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 znížiť podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný informovať úrad o každej zmene na jeho základnom imaní, pri ktorej dôjde k prekročeniu 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 % podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode55) alebo k zníženiu podielu jednej osoby alebo osôb konajúcich v zhode55) na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi pod 50 %, 33 % , 20 % alebo pod 10 % bez zbytočného odkladu po získaní tejto informácie.
(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný predložiť ministerstvu a úradu do 31. marca kalendárneho roka zoznam svojich akcionárov.
PIATA ČASŤ
GARANČNÝ FOND INVESTÍCIÍ
§ 80
(1)
Zriaďuje sa Garančný fond investícií (ďalej len „fond“), ktorý sústreďuje peňažné príspevky (ďalej len „príspevky“) obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatým obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi na vykonanie investičnej služby a nakladá s nadobudnutými peňažnými prostriedkami v súlade s týmto zákonom.
(2)
Fond je právnická osoba a zapisuje sa do obchodného registra. Podrobnosti o činnosti fondu a o jeho organizácii upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom.
(3)
Fond nie je štátnym fondom podľa osobitného zákona.61)
§ 81
(1)
Klientskym majetkom sa na účely tohto zákona rozumejú peňažné prostriedky a investičné nástroje klienta prijaté obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi na vykonanie investičnej služby a tvoriace záväzok obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi voči klientovi, a to vrátane úrokov a iných majetkových výhod spojených so zverením týchto peňažných prostriedkov a investičných nástrojov, ak klientom je
a)
fyzická osoba vrátane fyzickej osoby podnikateľa,
b)
nadácia,62) neinvestičný fond,63) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,64) združenie občanov65) alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov,66)
c)
právnická osoba, ktorá nie je uvedená v písmene b), s výnimkou
1.
banky, poisťovne, doplnkovej dôchodkovej poisťovne, správcovskej spoločnosti vrátane majetku v podielovom fonde, obchodníka s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, centrálneho depozitára, burzy cenných papierov, komoditnej burzy,67) pošty,68) právnickej osoby prevádzkujúcej lotérie alebo iné podobné hry,69) Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,70)
2.
slovenskej právnickej osoby neuvedenej v bode1 alebo zahraničnej právnickej osoby, ktorá má čo len čiastočne rovnaký alebo obdobný predmet činnosti ako niektorá z právnických osôb uvedených v bode1,
3.
právnickej osoby neuvedenej v bode 1 alebo 2, ktorá podľa osobitného zákona71) musí mať povinne účtovnú závierku overenú audítorom,
4.
štátu, štátnej rozpočtovej organizácie, štátnej príspevkovej organizácie, štátneho fondu, obce, vyššieho územného celku a orgánov verejnej moci,
5.
právnickej osoby zriadenej zákonom, na ktorú sa nevzťahujú body 1 až 4.
(2)
Za klientsky majetok podľa odseku1 sa považuje aj
a)
spoločný klientsky majetok, ktorým je podľa záznamov vykonaných obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, vedený pre viac klientov s rozsahom údajov o každom klientovi najmenej podľa odseku 5 písm. a),
b)
notárska úschova uložená u obchodníka s cennými papiermi alebo u zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ak oprávneným príjemcom investičných nástrojov alebo peňažných prostriedkov z tejto úschovy je alebo má byť osoba, ktorej klientsky majetok je chránený podľa tohto zákona, a ak pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, notár, spravujúci túto notársku úschovu, doručil príslušnému obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi písomné oznámenie s údajmi o oprávnených príjemcoch najmenej v rozsahu podľa odseku 5 písm. a).
(3)
Klientsky majetok podľa odsekov 1 a 2 je chránený v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(4)
Klientskym majetkom nie sú peňažné prostriedky klienta prijaté obchodníkom s cennými papiermi alebo pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi a vedené na účtoch chránených podľa osobitného zákona.72)
(5)
Za klientsky majetok sa na účely tohto zákona nepovažuje
a)
klientsky majetok, ktorý podľa záznamov vykonaných obchodníkom s cennými papiermi alebo pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, nie je vedený pre klienta najmenej v rozsahu údajov o klientovi, ktorými sú
1.
meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a trvalý pobyt klienta v prípade fyzickej osoby,
2.
názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, a sídlo klienta v prípade právnickej osoby, ktorého klientsky majetok je chránený týmto zákonom, ako aj meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby,
b)
spoločný klientsky majetok, pri ktorom nie sú splnené podmienky podľa odseku 2 písm. a),
c)
notárska úschova, pri ktorej nie sú splnené podmienky podľa odseku 2 písm. b).
§ 82
(1)
Nedostupným klientskym majetkom je klientsky majetok prijatý
a)
obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorý bol podľa § 86 ods. 3 vyhlásený za neschopného plniť záväzky voči klientom,
b)
obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorému súd rozhodnutím pozastavil nakladanie s klientskym majetkom, ak sa toto rozhodnutie stalo vykonateľným pred vyhlásením podľa § 86 ods. 3.
(2)
Za nedostupný klientsky majetok sa nepovažujú cenné papiere a iné investičné nástroje prijaté obchodníkom s cennými papiermi podľa odseku 1, ktoré je obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi schopný vrátiť klientovi bez toho, aby došlo k ujme na nárokoch ostatných klientov.
§ 83
Účasť obchodníkov s cennými papiermi na ochrane klientov
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorému udelil úrad povolenie na poskytovanie investičných služieb, je povinný zúčastniť sa podľa tohto zákona na ochrane klientov a platiť na tento účel príspevky do fondu.
(2)
Zahraniční obchodníci s cennými papiermi sú povinní zúčastniť sa na ochrane klientov a platiť príspevky podľa tohto zákona v celom rozsahu, ak klientsky majetok prijatý ich pobočkami
a)
nie je chránený ani poistený v štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo, alebo
b)
je chránený alebo poistený v menšom rozsahu v štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo, ako to ustanovuje tento zákon.
(3)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi nie je povinný zúčastniť sa na ochrane klientov podľa tohto zákona, ak klientsky majetok prijatý pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi je chránený v štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo najmenej v rozsahu podľa tohto zákona, a za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
(4)
Povinnosť zúčastniť sa na ochrane klientov neplatí pre obchodníka s cennými papiermi so sídlom v Slovenskej republike v rozsahu klientskeho majetku prijatého od klientov jeho pobočkou umiestnenou v štáte, v ktorom je zákonná povinnosť chrániť alebo poistiť klientsky majetok, a to podľa práva tohto štátu bez ohľadu na systém ochrany klientov v Slovenskej republike.
(5)
Náhrady poskytované za nedostupný klientsky majetok v pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa zúčastňuje na ochrane alebo na poistení klientskeho majetku v štáte, v ktorom má zakladajúci zahraničný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo, nemôžu byť vyššie ako náhrady podľa tohto zákona.
(6)
Povinnosť zúčastniť sa na ochrane klientov podľa tohto zákona vzniká obchodníkovi s cennými papiermi a zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Úroveň a rozsah ochrany klientov podľa tohto zákona nesmie byť predmetom hospodárskej súťaže ani predmetom reklamy.73) Tým nie je dotknuté ustanovenie § 98 tohto zákona.
(8)
Ustanovenia tejto časti zákona, ktoré sa vzťahujú na obchodníkov s cennými papiermi, sa rovnako vzťahujú aj na zahraničných obchodníkov s cennými papiermi podľa odseku 2, ak jednotlivé ustanovenia tejto časti neobsahujú osobitnú úpravu pre zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.
§ 84
Príspevky obchodníkov s cennými papiermi do fondu
(1)
Obchodníci s cennými papiermi sú povinní uhradiť do fondu tieto príspevky:
a)
vstupný príspevok,
b)
ročný príspevok,
c)
mimoriadny príspevok.
(2)
Vstupný príspevok je jednorazový príspevok obchodníka s cennými papiermi.
(3)
Ročný príspevok je opakujúci sa príspevok obchodníka s cennými papiermi, ktorý slúži na vytváranie zdrojov fondu určených na výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok.
(4)
Mimoriadny príspevok je príspevok obchodníka s cennými papiermi, ktorý slúži na doplnenie zdrojov fondu určených na výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok, a to v prípade potreby doplnenia zdrojov fondu na výdavky z dôvodu výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok alebo z dôvodu splácania úveru použitého na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok.
(5)
Výška vstupného príspevku je
a)
5 000 Sk pre obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorí sú oprávnení poskytovať hlavné investičné služby len v rozsahu podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) a nie sú pri poskytovaní investičných služieb oprávnení nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta,
b)
12 000 Sk pre obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorí sú oprávnení poskytovať hlavné investičné služby len v rozsahu podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d),
c)
70 000 Sk pre ostatných obchodníkov s cennými papiermi a zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.
(6)
Výška vstupného príspevku Národnej banky Slovenska je 10 000 000 Sk.
(7)
Ročný príspevok na príslušný rok určuje fond vopred na celý rok najneskôr do 20. decembra predchádzajúceho roka takto:
a)
obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý je oprávnený poskytovať hlavné investičné služby len v rozsahu podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d) a nie je pri poskytovaní investičných služieb oprávnený nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta, v rozpätí od 0,1 % do 1 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby, najmenej však 2 500 Sk,
b)
obchodníkovi s cennými papiermi a zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, ktorí sú oprávnení poskytovať hlavné investičné služby len v rozsahu podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d), v rozpätí od 0,5 % do 2 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby, najmenej však 6 000 Sk,
c)
ostatným obchodníkom s cennými papiermi a zahraničným obchodníkom s cennými papiermi v rozpätí od 1 % do 3 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby, najmenej však 35 000 Sk.
(8)
Fond určuje ročný príspevok rovnako pre všetkých obchodníkov s cennými papiermi v rámci skupín obchodníkov s cennými papiermi podľa odseku 7. Fond nesmie pri určení ročného príspevku zvýhodniť niektorú zo skupín obchodníkov s cennými papiermi podľa odseku 7.
(9)
Výška ročného príspevku na roky, počas ktorých fond spláca úver slúžiaci na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupný klientsky majetok, sa rovná hornej hranici rozpätia sadzby ročného príspevku; výšku ročného príspevku na roky, počas ktorých fond nemá vytvorené finančné zdroje na zabezpečenie výplaty náhrad najmenej vo výške 1,5 % z celkovej hodnoty všetkých klientskych majetkov chránených podľa tohto zákona, je fond povinný určiť v hornej polovici rozpätia sadzby ročného príspevku.
(10)
Výšku mimoriadneho príspevku určuje úrad pre všetkých obchodníkov s cennými papiermi rovnako. Suma mimoriadnych príspevkov v kalendárnom roku môže prekročiť 3 % z ročnej sumy poplatkov účtovným klientom za poskytované investičné služby za kalendárny rok, ktorý predchádza dňu splatnosti mimoriadneho príspevku, len so súhlasom rady fondu.
§ 85
(1)
Vstupný príspevok je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti zúčastniť sa na ochrane klientov.
(2)
Ročný príspevok je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť v pravidelných štvrťročných splátkach vždy najneskôr do 20. dňa prvého mesiaca kalendárneho štvrťroka. Za rok, v ktorom bolo obchodníkovi s cennými papiermi udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb, je obchodník s cennými papiermi povinný uhradiť len alikvotnú čiastku ročného príspevku.
(3)
Mimoriadne príspevky sú obchodníci s cennými papiermi povinní uhradiť v lehotách určených rozhodnutím fondu.
(4)
Obchodníci s cennými papiermi uhrádzajú príspevky v slovenskej mene. Pri ochrane klientov za záväzky obchodníkov s cennými papiermi voči nim splatné v cudzej mene sa na prepočet cudzej meny na slovenskú menu použije kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska ku dňu, ku ktorému obchodníci s cennými papiermi vykazujú výšku záväzkov na účely zistenia priemerného stavu záväzkov za predchádzajúci štvrťrok podľa § 84 ods. 7.
(5)
Obchodník s cennými papiermi, ktorého klientsky majetok sa stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, nie je povinný hradiť fondu príspevky, ktorých splatnosť nastala po dni, keď sa tento klientsky majetok stal nedostupným.
(6)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý neuhradil riadne a včas príspevok fondu, je povinný z dlžnej sumy príspevku zaplatiť fondu úroky z omeškania vo výške podľa osobitného predpisu.74)
(7)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý neuhradil príspevok do fondu v lehote podľa odsekov 1 až 3, nesmie od prvého dňa omeškania s platením tohto príspevku uzavierať nové zmluvy o poskytovaní investičných služieb. Úrad stanoví tomuto obchodníkovi s cennými papiermi dodatočnú lehotu na uhradenie príspevku do fondu, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 90 dní. Ak obchodník s cennými papiermi neuhradí príspevok v dodatočnej lehote, úrad postupuje podľa § 156 ods. 1 písm. f).
§ 86
(1)
Ak obchodník s cennými papiermi aj napriek použitiu svojich likvidných prostriedkov nie je schopný plniť záväzky voči klientom počas 48 hodín, je povinný oznámiť túto skutočnosť najneskôr v najbližší pracovný deň úradu a fondu; obchodník s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, je povinný oznámiť túto skutočnosť fondu, Národnej banke Slovenska a Fondu ochrany vkladov.
(2)
Ak je zavedená nútená správa nad obchodníkom s cennými papiermi a nastanú skutočnosti uvedené v odseku 1, oznámenie podľa odseku 1 vykoná nútený správca obchodníka s cennými papiermi (ďalej len „nútený správca“).
(3)
Úrad vyhlási obchodníka s cennými papiermi za neschopného plniť záväzky voči klientom do troch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1, ak sa preukáže trvalý nedostatok likvidity obchodníka s cennými papiermi alebo ak sa preukáže nemožnosť odstránenia dočasného nedostatku likvidity. Úrad môže obchodníka s cennými papiermi vyhlásiť za neschopného uhrádzať záväzky aj z vlastného podnetu, ak zistí vznik skutočností uvedených v tomto odseku, bez oznámenia podľa odsekov 1 a 2.
(4)
Na vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, za neschopného plniť záväzky voči klientom, sa nepoužijú ustanovenia odsekov 2 a 3. Pri vyhlásení obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, za neschopného plniť záväzky, sa postupuje podľa osobitného zákona.75) Vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý je zahraničnou bankou, za neschopného plniť záväzky podľa osobitného zákona,75) sa považuje aj za vyhlásenie za neschopného plniť záväzky podľa tohto zákona; takéto vyhlásenie podľa osobitného zákona75) sa doručí aj fondu.
(5)
Na vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi za neschopného plniť záväzky voči klientom sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.76)
(6)
Vyhlásenie podľa odseku 3 úrad doručí obchodníkovi s cennými papiermi a fondu.
(7)
Dňom, ktorým sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, sa až do skončenia vyplácania náhrad podľa § 88 ods. 1 a 2 pozastavuje nakladanie s investičnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami, ktoré tvoria nedostupný klientsky majetok, postupovanie pohľadávok voči obchodníkovi s cennými papiermi z nedostupného klientskeho majetku a započítavanie vzájomných pohľadávok medzi obchodníkom s cennými papiermi a inými osobami. Na rovnaké obdobie sa obchodníkovi s cennými papiermi zakazuje poskytovať investičné služby alebo uzatvárať iné obchody, ktorými sa zvyšujú pohľadávky alebo záväzky obchodníka s cennými papiermi voči iným osobám.
(8)
Klient obchodníka s cennými papiermi je dňom, ktorým sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, oprávnený požiadať o vrátenie cenného papiera alebo investičného nástroja podľa § 82 ods. 2 a obchodník s cennými papiermi je povinný tejto požiadavke vyhovieť.
§ 87
Náhrada za nedostupný klientsky majetok
(1)
Za nedostupný klientsky majetok má klient právo na náhradu z fondu v slovenskej mene a fond je povinný zaň poskytnúť náhradu v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Iná oprávnená osoba má namiesto klienta právo na náhradu, iba ak to ustanovuje tento zákon.
(2)
Za chránený klientsky majetok poskytuje fond náhradu vo výške 90 % z klientskeho majetku; v súhrne však jednému klientovi alebo inej oprávnenej osobe podľa tohto zákona patrí náhrada z fondu najviac vo výške sumy, ktorá sa rovná prepočtu 20 000 EUR na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska ku dňu, keď sa klientsky majetok u obchodníka s cennými papiermi stal nedostupným podľa § 82 ods. 1. Ustanovením tohto odseku nie je dotknuté ustanovenie § 167.
(3)
Na účely výpočtu výšky náhrady za chránený klientsky majetok sa spočítava nedostupný klientsky majetok toho istého klienta u jedného obchodníka s cennými papiermi vrátane jeho podielov na klientskych majetkoch, ktoré klientovi patria spoločne s inými klientmi a ktoré sú chránené týmto zákonom, podľa stavu ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1. Pri každom spoločnom klientskom majetku platí, že každý z klientov má rovnaký podiel, ak sa hodnovernými dokladmi nepreukážu iné podiely jednotlivých klientov. Úroky a iné majetkové výhody spojené s nedostupným klientskym majetkom sa na účely výpočtu výšky náhrady vypočítajú podľa stavu ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, a pripočítajú sa k nedostupnému klientskemu majetku klienta. Takto zistená výška nedostupného klientskeho majetku sa na účely výpočtu náhrady zníži o všetky premlčané investičné nástroje77) a vklady78) a tiež o všetky záväzky klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi podľa stavu ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1.
(4)
Na určenie hodnoty klientskeho majetku sú určujúce hodnoty, ktoré ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, vyplývajú zo zmluvy medzi obchodníkom s cennými papiermi alebo z osobitných právnych predpisov79) vzťahujúcich sa na určovanie hodnoty majetku. Pri stanovení hodnoty cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov80) sa vychádza z posledného kurzu týchto cenných papierov zverejneného burzou cenných papierov ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1.
(5)
Ak nie je hodnoverne preukázaná iná hodnota klientskeho majetku alebo záväzku klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi, je rozhodujúci záznam z evidencie obchodníka s cennými papiermi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.81)
(6)
Klientovi patrí náhrada podľa odsekov 1 a 2 aj vtedy, keď jeho investičný nástroj nie je splatný do konca lehoty na vyplácanie náhrad, ktorá sa určí podľa § 88 ods. 1 a 2. To neplatí pri zákaze nakladania s investičným nástrojom alebo pri zákaze jeho úhrady podľa osobitných predpisov.82) Po skončení zákazu možno poskytnúť náhradu podľa povahy veci klientovi alebo inej osobe, ak jej na investičný nástroj klienta alebo na jeho časť vzniklo právo podľa rozhodnutia príslušného orgánu.
(7)
Náhrada nepatrí za premlčané investičné nástroje77) a vklady78) a za klientsky majetok klientov, ktorí majú osobitný vzťah k obchodníkovi s cennými papiermi, kedykoľvek v období jedného roka pred dňom, keď sa klientsky majetok stal nedostupným. Za toto obdobie si fond môže v súlade s § 90 ods. 1 vyžiadať od obchodníkov s cennými papiermi zoznam týchto osôb.
(8)
Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k obchodníkovi s cennými papiermi, sa na účely tohto zákona považujú
a)
členovia štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi, vedúci zamestnanci obchodníka s cennými papiermi, ďalší zamestnanci obchodníka s cennými papiermi určení stanovami obchodníka s cennými papiermi a prokurista obchodníka s cennými papiermi,
b)
členovia dozornej rady obchodníka s cennými papiermi,
c)
právnické osoby alebo fyzické osoby majúce kontrolu nad obchodníkom s cennými papiermi, členovia štatutárnych orgánov takýchto právnických osôb a vedúci zamestnanci takýchto právnických osôb,
d)
osoby blízke83) členom predstavenstva obchodníka s cennými papiermi, dozornej rady obchodníka s cennými papiermi, vedúcim zamestnancom obchodníka s cennými papiermi alebo fyzickým osobám majúcim kontrolu nad obchodníkom s cennými papiermi,
e)
právnické osoby, v ktorých niektoré z osôb uvedených v písmenách a), b), c) alebo d) majú kvalifikovanú účasť,
f)
akcionári s významným vplyvom na obchodníkovi s cennými papiermi a akákoľvek právnická osoba, ktorá je pod ich kontrolou alebo ktorá má nad nimi kontrolu,
g)
právnické osoby kontrolované obchodníkom s cennými papiermi,
h)
audítor alebo fyzická osoba, ktorý vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť,
i)
člen štatutárneho orgánu iného obchodníka s cennými papiermi a vedúci pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
j)
vedúci pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho zástupca.
(9)
Náhrada z fondu nepatrí klientom, ktorí
a)
svojou trestnou činnosťou, za ktorú boli súdom v trestnom konaní právoplatne odsúdení, čiastočne alebo úplne spôsobili neschopnosť obchodníka s cennými papiermi uhrádzať záväzky klientom,
b)
nadobudli investičné nástroje a peňažné prostriedky v súvislosti s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, za ktorú boli v trestnom konaní právoplatne odsúdení.
(10)
Fond pozastaví výplatu náhrad klientom, proti ktorým je vedené trestné konanie v súvislosti s trestnou činnosťou, ktorá môže mať vzťah k neschopnosti obchodníka s cennými papiermi uhrádzať záväzky klientom.
(11)
Za klientsky majetok klientov podľa odsekov 7 a 9 sú obchodníci s cennými papiermi povinní prispievať do fondu v súlade s týmto zákonom.
(12)
O sporoch súvisiacich s náhradami a s ich vyplácaním podľa tohto zákona rozhoduje súd.
§ 88
Vyplácanie náhrad
(1)
Fond najneskôr do piatich dní, keď sa klientsky majetok u obchodníka s cennými papiermi stal nedostupným podľa § 82 ods. 1, určí začatie, trvanie, postup a miesto vyplácania náhrad. Oznámenie o tom doručí bez zbytočného odkladu obchodníkovi s cennými papiermi.
(2)
Vyplácanie náhrad sa musí skončiť najneskôr do troch mesiacov od vyhlásenia podľa § 86 ods. 3 alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 82 ods. 1 písm. b). Fond môže s predchádzajúcim súhlasom úradu vo výnimočných a odôvodnených prípadoch túto lehotu predĺžiť najviac o tri mesiace. Vyplácanie náhrad však musí byť skončené najneskôr do jedného roka od vyhlásenia podľa § 86 ods. 3 alebo od doručenia vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 82 ods. 1 písm. b).
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný údaje podľa odseku 1 spolu s vyhlásením podľa § 86 ods. 3 alebo výrokom vykonateľného rozhodnutia súdu podľa § 82 ods. 1 písm. b) uverejniť v tlači s celoštátnou pôsobnosťou a vo verejne prístupných priestoroch obchodníka s cennými papiermi najbližší pracovný deň po doručení oznámenia podľa odseku 1.
(4)
Fond vypláca náhrady za nedostupný klientsky majetok prostredníctvom banky, ktorú fond na tento účel poverí. Na tento účel je oprávnený dávať banke potrebné pokyny. Tieto pokyny sú pre banku záväzné.
(5)
Osoba, ktorá má a uplatňuje si právo na náhradu, musí preukázať podľa druhu klientskeho majetku, že má právo na výplatu náhrady za tento klientsky majetok; toto právo sa preukazuje najmä dokladom o nároku na investičný nástroj alebo peňažné prostriedky alebo rozhodnutím príslušného orgánu. Fyzická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí zároveň preukázať svoju totožnosť; právnická osoba, ktorá si uplatňuje právo na náhradu, musí zároveň predložiť výpis z úradného registra alebo z úradnej evidencie, v ktorej je zapísaná, nie starší ako jeden mesiac pred uplatnením práva na náhradu. Zástupca klienta musí preukázať aj svoju totožnosť a odovzdať doklad alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, z ktorého vyplýva oprávnenie zástupcu na zastupovanie; ak ide o právnickú osobu, za ktorú neuplatňuje právo na náhradu jej štatutárny orgán, na tomto doklade musí byť úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby. Ak klient alebo jeho zákonný zástupca koná prostredníctvom splnomocnenca, splnomocnenec musí preukázať tiež svoju totožnosť a odovzdať plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa; ak je splnomocniteľom právnická osoba, na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby. Totožnosť klienta, zástupcu alebo ich splnomocnenca sa preukazuje
a)
platným občianskym preukazom84) alebo
b)
platným cestovným pasom,85) diplomatickým pasom, služobným pasom, a ak ide o cudzinca, povolením na pobyt cudzinca86) na území Slovenskej republiky.
(6)
V oznámení fondu podľa odseku 1 sa môže určiť, za akých podmienok sa náhrada vyplatí bezhotovostným prevodom.
(7)
Ak má klient u obchodníka s cennými papiermi klientsky majetok, ktorého súhrnná výška prevyšuje výšku náhrady podľa § 87 ods. 2, náhrada sa poskytne za investičné nástroje postupne v časovom poradí, ako boli zverené obchodníkovi s cennými papiermi, až do výšky ustanovenej v § 87 ods. 2, ak sa fond s klientom nedohodne inak. Náhrada sa vypláca spravidla jednorazovo.
(8)
Výška náhrady za klientsky majetok tvorený investičnými nástrojmi a peňažnými prostriedkami v cudzej mene sa vypočítava podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska ku dňu, keď sa investičné nástroje alebo peňažné prostriedky stali nedostupnými podľa § 82 ods. 1.
(9)
Ak nemohol klient alebo iná osoba podľa § 87 ods. 6 uplatniť právo na náhradu v lehote podľa odsekov 1 a 2 z preukázaných závažných zdravotných alebo z iných závažných dôvodov,87) môže fond poskytnúť náhradu na základe písomnej žiadosti aj po tejto lehote, najneskôr však do jedného roka, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1.
§ 89
Vznik a zánik niektorých práv
(1)
Dňom vyplatenia náhrady fondu vzniká pohľadávka a fond sa stáva veriteľom voči obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu náhrady, ktorú fond vyplatil klientovi. Týmto dňom zaniká pohľadávka klienta voči obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu vyplatenej náhrady podľa § 87.
(2)
Fond si môže uplatniť voči obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi aj skutočné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s výplatou náhrad.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, právne vzťahy medzi fondom a obchodníkom s cennými papiermi, za ktorého nedostupný klientsky majetok vyplatil náhrady fond, sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka o ručení.
(4)
Výplata náhrady za nedostupný klientsky majetok, výška úrokov a iných majetkových výhod zistených podľa § 87 ods. 4 a výška zostatku záväzku, za ktorý sa neposkytla náhrada, sa vyznačia v evidencii obchodníka s cennými papiermi a v dokladoch o vzťahu k investičnému nástroju, v ktorých sa uvádza výška záväzku.
§ 90
Práva a povinnosti fondu a povinnosti obchodníkov s cennými papiermi
(1)
Fond môže žiadať od obchodníka s cennými papiermi na plnenie svojich funkcií informácie priamo súvisiace s jeho činnosťou predtým, ako sa klientsky majetok u obchodníka s cennými papiermi stal nedostupným. Fond nemôže žiadať údaje, ktoré je obchodník s cennými papiermi povinný utajovať. Ak sa obchodník s cennými papiermi stal neschopným uhrádzať záväzky klientom z klientskeho majetku, je povinný neodkladne odovzdať fondu na základe jeho písomnej žiadosti informácie a dokumenty o investičných nástrojoch a záväzkoch obchodníka s cennými papiermi.
(2)
Fond môže informácie podľa odseku 1 získať so súhlasom úradu aj vlastným zisťovaním u obchodníka s cennými papiermi. Ak má fond, skôr ako sa klientsky majetok stal nedostupným, dôvodné podozrenie o pravdivosti alebo úplnosti informácií poskytnutých obchodníkom s cennými papiermi, ktoré súvisia s údajmi, ktoré je obchodník s cennými papiermi povinný utajovať, môže požiadať o ich preverenie úrad.
(3)
Fond vydá všeobecné podmienky vyplácania náhrad po predchádzajúcom súhlase úradu, ktoré musia obsahovať podrobnosti o postupoch pri uplatňovaní práva na náhradu a o spôsobe preukazovania práva na náhradu.
(4)
Fond má právo vykonávať kontrolu správnosti plnenia ustanovení tohto zákona, všeobecných podmienok vyplácania náhrad a s tým súvisiacich pokynov fondu u obchodníka s cennými papiermi, ktorý bol vyhlásený za neschopného plniť záväzky voči klientom z klientskeho majetku, a v banke, ktorej prostredníctvom fond zabezpečuje vyplácanie náhrad.
(5)
Všetky dokumenty o vyplatených náhradách za nedostupné investičné nástroje uschované, spravované, obhospodarované alebo držané obchodníkom s cennými papiermi uchováva fond alebo ním poverená osoba v súlade s osobitným predpismi.88)
(6)
Obchodníci s cennými papiermi sú povinní
a)
platiť fondu príspevky v stanovených lehotách a v stanovenom rozsahu,
b)
poskytovať fondu informácie podľa odseku 1 v lehote určenej fondom a spôsobom stanoveným fondom,
c)
uverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku informáciu o ochrane klientov podľa tohto zákona vrátane všeobecných podmienok poskytovania náhrad vydaných podľa odseku 3,
d)
neodkladne predložiť fondu a úradu vykonateľné rozhodnutie súdu podľa § 82 ods. 1 písm. b),
e)
vo svojom informačnom systéme osobitne evidovať klientsky majetok, na ktorý sa vzťahuje systém ochrany klientov.
(7)
Obchodníci s cennými papiermi nesmú zverejňovať informácie o ochrane klientov podľa tohto zákona inak ako podľa odseku 6 písm. c).
§ 91
Zdroje fondu a použitie prostriedkov fondu
(1)
Zdrojmi fondu sú
a)
príspevky podľa § 84,
b)
výnosy z použitia peňažných prostriedkov podľa odseku 4 vrátane príjmov z predaja cenných papierov, ktorých emitentom je Slovenská republika (ďalej len „štátne cenné papiere“), nakúpených podľa odseku 4 písm. a),
c)
úvery podľa odseku 2,
d)
prostriedky získané na základe uplatnenia práv, ktoré nadobudol fond podľa § 89.
(2)
Fond môže požiadať Fond ochrany vkladov, Národnú banku Slovenska, banky alebo pobočky zahraničných bánk o poskytnutie úveru.
(3)
Peňažné prostriedky fondu sú uložené na osobitných účtoch v Národnej banke Slovenska.
(4)
Peňažné prostriedky fondu možno použiť okrem poskytovania náhrad za investičné nástroje podľa § 87 aj na tieto účely:
a)
nákup štátnych cenných papierov so splatnosťou do jedného roka odo dňa nákupu,
b)
splátky úverov podľa odseku 2,
c)
poskytnutie úveru obchodníkom s cennými papiermi v nútenej správe na obnovenie likvidity s cieľom získať schopnosť plniť záväzky obchodníkov s cennými papiermi voči klientom, najviac do výšky 10 % prostriedkov fondu,
d)
poskytnutie úveru Fondu ochrany vkladov, najviac do výšky 10 % prostriedkov fondu,
e)
úhradu nákladov nevyhnutných na zabezpečenie činnosti fondu.
(5)
Podrobnosti o použití prostriedkov fondu upravia stanovy fondu v súlade s týmto zákonom.
(6)
Fond je povinný viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.59)
(7)
Účtovnú závierku fondu overuje audítor.
§ 92
Orgány fondu
Orgány fondu sú:
a)
rada fondu,
b)
prezídium fondu,
c)
dozorná rada fondu.
§ 93
Rada fondu
(1)
Rada fondu je najvyšším orgánom fondu.
(2)
Rada fondu sa skladá z deviatich členov. Jej funkčné obdobie je štvorročné.
(3)
Jedným členom rady fondu je zástupca ministerstva, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií, jedným členom rady fondu je zástupca Národnej banky Slovenska, ktorého vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska. Jedným členom rady fondu je zástupca úradu, ktorého vymenúva a odvoláva rada úradu. Ďalších šiestich členov rady fondu volia a odvolávajú zástupcovia obchodníkov s cennými papiermi, na ktorých sa vzťahuje povinnosť podľa § 83, na schôdzi zástupcov obchodníkov s cennými papiermi. Zástupcovia jednotlivých obchodníkov s cennými papiermi sú určení ich štatutárnym orgánom a na schôdzi zástupcov obchodníkov s cennými papiermi majú hlasy v takom vzájomnom pomere, aký tvoria príspevky obchodníkov s cennými papiermi zaplatené do fondu podľa § 84 ods. 7. O priebehu schôdze zástupcov obchodníkov s cennými papiermi a o výsledku voľby členov rady fondu sa vyhotovuje notárska zápisnica.
(4)
Za výkon funkcie člena rady fondu nepatrí odmena. Člen rady fondu má právo na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
(5)
Rada fondu
a)
volí a odvoláva členov prezídia fondu,
b)
volí a odvoláva členov dozornej rady fondu s výnimkou podľa § 95 ods. 2,
c)
volí a odvoláva predsedu rady fondu a podpredsedu rady fondu,
d)
schvaľuje rokovací poriadok rady fondu a rokovací poriadok prezídia fondu,
e)
schvaľuje stanovy fondu,
f)
schvaľuje rozpočet fondu; súčasťou rozpočtu fondu je aj rozpočet nákladov fondu podľa § 91 ods. 4 písm. e),
g)
schvaľuje ročnú účtovnú závierku fondu,
h)
schvaľuje výročnú správu o činnosti fondu za predchádzajúci rok, ktorá sa predkladá úradu,
i)
rozhoduje o výplate náhrad z fondu v súlade s týmto zákonom a určuje spôsob výplaty náhrad,
j)
schvaľuje použitie zdrojov fondu,
k)
určuje výšku ročných príspevkov obchodníkov s cennými papiermi a lehotu splatnosti mimoriadnych príspevkov,
l)
schvaľuje poskytnutie úveru obchodníkom s cennými papiermi podľa § 91 ods. 4 písm. c),
m)
schvaľuje zásady odmeňovania zamestnancov fondu,
n)
schvaľuje všeobecné podmienky vyplácania náhrad za nedostupný klientsky majetok u obchodníkov s cennými papiermi.
(6)
Rozhodnutia rady fondu podpisujú najmenej dvaja členovia rady fondu, z ktorých aspoň jeden je predsedom rady fondu alebo podpredsedom rady fondu.
§ 94
Prezídium fondu
(1)
Prezídium fondu sa skladá z predsedu prezídia fondu a ďalších dvoch členov prezídia fondu, ktorých volí a odvoláva rada fondu.
(2)
Predseda prezídia fondu a ďalší členovia prezídia fondu sú zamestnancami fondu.
(3)
Prezídium fondu je štatutárnym orgánom fondu. Prezídium fondu koná v mene fondu v rozsahu vymedzenom stanovami. Ak prezídium fondu koná v mene fondu, na platnosť písomných právnych úkonov sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch členov prezídia fondu. Stanovy ďalej určia, kedy a v akom rozsahu členovia prezídia konajú v mene fondu, a udeľujú splnomocnenie konať v mene fondu.
§ 95
Dozorná rada fondu
(1)
Dozorná rada fondu má piatich členov, jej funkčné obdobie je štvorročné.
(2)
Troch členov dozornej rady fondu volí a odvoláva rada fondu na návrh obchodníkov s cennými papiermi prijatý na schôdzi zástupcov obchodníkov s cennými papiermi. Jedným z členov dozornej rady fondu je zástupca ministerstva, ktorého vymenuje a odvoláva minister financií zo zamestnancov ministerstva, a jedným zástupca úradu, ktorého vymenuje a odvoláva rada úradu.
(3)
Dozorná rada fondu volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu.
(4)
Členmi dozornej rady fondu nemôžu byť členovia rady fondu ani iní zamestnanci fondu.
(5)
Dozorná rada fondu dohliada na činnosť a hospodárenie fondu a rady fondu a na to, či ich činnosť a hospodárenie sú v súlade s týmto zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecnými podmienkami vyplácania náhrad za nedostupný klientsky majetok a so stanovami fondu.
(6)
Členovia dozornej rady fondu sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov týkajúcich sa činnosti fondu a získavať informácie o nakladaní s jeho zdrojmi.
(7)
Dozorná rada fondu predkladá rade fondu a úradu o svojich zisteniach správu raz za štvrťrok a v prípade konania v rozpore s týmto zákonom, všeobecnými podmienkami alebo stanovami najneskôr do troch dní od jeho zistenia.
(8)
Za výkon funkcie člena dozornej rady fondu nepatrí odmena. Člen dozornej rady fondu má právo na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
§ 96
Kancelária fondu
Úlohy spojené s odborným, organizačným, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti a bežného chodu fondu a jeho orgánov zabezpečuje kancelária fondu. Kanceláriu fondu tvoria zamestnanci fondu a riadi ju predseda prezídia. Podrobnosti o postavení a činnosti kancelárie fondu ustanovia stanovy fondu.
§ 97
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Členovia rady fondu, členovia dozornej rady fondu, zamestnanci fondu, zamestnanci banky, ktorej prostredníctvom fond vypláca náhrady, a iné osoby podieľajúce sa na činnosti fondu sú povinné zachovávať mlčanlivosť vo veciach týkajúcich sa obchodníkov s cennými papiermi a ich klientov, o ktorých sa dozvedeli pri plnení úloh fondu alebo v priamej súvislosti s nimi, a to aj po skončení členstva v rade fondu a v dozornej rade fondu alebo po skončení pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu.
(2)
Rada fondu môže oslobodiť od povinnosti mlčanlivosti členov rady fondu, dozornej rady fondu alebo prezídia fondu; ostatné osoby uvedené v odseku 1 môže od povinnosti mlčanlivosti oslobodiť prezídium fondu.
§ 98
Zmluvné poistenie obchodníkov s cennými papiermi
Nad rozsah ochrany klientov podľa tohto zákona môžu obchodníci s cennými papiermi poisťovať investičné nástroje na základe zmluvne dohodnutých podmienok s právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť osobitné povolenie udelené úradom.23)
ŠIESTA ČASŤ
CENTRÁLNY DEPOZITÁR
§ 99
(1)
Centrálny depozitár je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky, pre ktorú platia ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak. Premena formy centrálneho depozitára sa zakazuje.
(2)
Základné imanie centrálneho depozitára je najmenej 250 000 000 Sk.
(3)
Centrálny depozitár
a)
eviduje zaknihované cenné papiere a imobilizované cenné papiere v registroch emitentov s výnimkou cenných papierov evidovaných v centrálnom registri krátkodobých cenných papierov vedenom Národnou bankou Slovenska (§ 10 ods. 4),
b)
eviduje majiteľov zaknihovaných cenných papierov na účtoch majiteľov a údaje o cenných papieroch na klientskych účtoch členov v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
c)
eviduje zmeny na účtoch majiteľov v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a na klientskych účtoch členov,
d)
eviduje údaje, ktoré sa týkajú zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
e)
prideľuje, mení a ruší ISIN,
f)
poskytuje služby členom centrálneho depozitára, emitentom cenných papierov, burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov spojené s činnosťami podľa písmen a) až e) a podľa odseku 4,
g)
zabezpečuje a organizuje systém pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa písmen a) až d) a podľa § 104 ods. 2 písm. a) až c),
h)
zabezpečuje zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov s investičnými nástrojmi a zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s investičnými nástrojmi na žiadosť klienta,
i)
vedie zoznamy akcionárov89) pri listinných akciách na meno,
j)
eviduje ďalšie údaje, ak tak ustanoví tento alebo osobitný zákon.
(4)
Centrálny depozitár môže okrem činností uvedených v odseku 3
a)
zabezpečovať splácanie menovitej hodnoty cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov po uplynutí doby ich splatnosti, ako aj ďalšie s tým súvisiace činnosti na žiadosť emitenta,
b)
uschovávať a spravovať jeden investičný nástroj alebo niekoľko investičných nástrojov na základe zmluvy podľa § 39 alebo 41,
c)
prenajímať bezpečnostné schránky,
d)
poskytovať úvery alebo pôžičky klientovi na účel vykonania obchodu klienta s investičnými nástrojmi; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona,15)
e)
zriaďovať klientsky účet u iných centrálnych depozitárov alebo u centrálnych depozitárov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a poskytovať s tým súvisiace služby,
f)
zabezpečovať iné činnosti súvisiace s činnosťou centrálneho depozitára podľa tohto zákona.
(5)
Činnosti uvedené v odseku 4 môže centrálny depozitár vykonávať, ak ich má uvedené v povolení na vznik a činnosť centrálneho depozitára. Povolenie na výkon činnosti podľa odseku 3 písm. e) môže byť udelené len jednému centrálnemu depozitárovi. Na centrálneho depozitára, ktorý nemá v povolení na vznik a činnosť centrálneho depozitára uvedenú činnosť podľa odseku 3 písm. e), sa ustanovenie odseku 3 písm. e) nevzťahuje.
(6)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je centrálnym depozitárom podľa tohto zákona, nesmie vykonávať činnosti uvedené v odseku 3, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Činnosti uvedené v povolení na vznik a činnosť centrálneho depozitára vykonáva centrálny depozitár za odplatu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8)
Centrálny depozitár má právo na poskytnutie všetkých podkladov nevyhnutných na výkon jeho činnosti, inak je oprávnený poskytnutie služby odmietnuť. Neposkytnutie týchto podkladov, ich oneskorené alebo neúplné poskytnutie, alebo poskytnutie v inej ako požadovanej forme je na ťarchu toho, kto je povinný ich poskytnúť.
(9)
Obchodné meno centrálneho depozitára musí obsahovať označenie „centrálny depozitár cenných papierov“. Označenie „centrálny depozitár cenných papierov“ ani jeho preklady nesmie používať v obchodnom mene žiadna iná fyzická osoba alebo právnická osoba.
(10)
Zakladateľmi centrálneho depozitára môžu byť len ministerstvo, Národná banka Slovenska, banka, obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, správcovská spoločnosť, iný centrálny depozitár alebo burza cenných papierov a právnické osoby so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti, ak tento alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(11)
Centrálny depozitár je povinný vydať zaknihované akcie na meno; zmena ich podoby a formy sa zakazuje. Centrálny depozitár nesmie vydávať prioritné akcie ani zamestnanecké akcie.90)
(12)
Akcionárom centrálneho depozitára môže byť len právnická osoba, ktorá môže byť zakladateľom centrálneho depozitára.
(13)
Na organizáciu a riadenie a na pravidlá činnosti vo vzťahu ku klientom centrálneho depozitára sa vzťahujú ustanovenia § 71 a § 73 ods. 9 a 10.
(14)
Centrálny depozitár je povinný pri každom obchode s hodnotou nad 100 000 Sk zisťovať vlastníctvo prostriedkov použitých klientom na vykonanie obchodu; to neplatí, ak ide o pokyn na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov podľa § 24 a 25 a pokyny členov a burzy cenných papierov týkajúce sa zúčtovania a vyrovnania obchodov s inými investičnými nástrojmi. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným písomným vyhlásením klienta, v ktorom je klient povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, vo vyhlásení je klient povinný uviesť meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na ktorej účet je obchod vykonaný; v takomto prípade je klient povinný odovzdať centrálnemu depozitárovi aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet. Ak klient nesplní povinnosti podľa tohto odseku, centrálny depozitár je povinný odmietnuť vykonanie požadovaného obchodu.
§ 100
Povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára
(1)
Na vznik a činnosť centrálneho depozitára treba povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára. Toto povolenia sa udeľuje na žiadosť zakladateľov centrálneho depozitára, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a)
splatené základné imanie najmenej 250 000 000 Sk,
b)
prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov centrálneho depozitára,
c)
vhodnosť osôb, ktoré budú akcionármi s kvalifikovanou účasťou na centrálnom depozitári, a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a hlasovacích právach,
d)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na činnosť centrálneho depozitára,
e)
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, dozornej rady, prokuristu a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,
f)
prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami, ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na centrálnom depozitári,
g)
výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami podľa písmena f),
h)
schopnosť akcionárov zakladajúcich centrálny depozitár preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu centrálneho depozitára,
i)
technická a organizačná pripravenosť na výkon povolených činností.
(3)
Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo budúceho centrálneho depozitára a identifikačné číslo, ak už mu bolo pridelené,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktoré majú podiel na základnom imaní centrálneho depozitára, a ich podiel na základnom imaní centrálneho depozitára,
c)
výšku základného imania budúceho centrálneho depozitára,
d)
návrh, v akom rozsahu bude centrálny depozitár vykonávať svoje činnosti,
e)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na činnosť centrálneho depozitára,
f)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osôb navrhovaných do funkcií členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly a údaje o ich odbornej spôsobilosti a bezúhonnosti,
g)
vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(4)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je
a)
zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,
b)
návrh stanov centrálneho depozitára,
c)
návrh prevádzkového poriadku centrálneho depozitára (ďalej len „prevádzkový poriadok“),
d)
návrh organizačnej štruktúry centrálneho depozitára,
e)
odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb navrhovaných za členov predstavenstva, dozornej rady, prokuristov a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly a ich výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
f)
písomné vyhlásenie žiadateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené vyrovnanie,52)
g)
doklad o splatení základného imania.
(5)
O žiadosti podľa odseku 1 rozhodne úrad v lehote podľa osobitného zákona53) na základe posúdenia tejto žiadosti a jej príloh vo vzťahu k navrhovanému rozsahu činností centrálneho depozitára.
(6)
Úrad žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu.
(7)
Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas celej doby platnosti povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára.
(8)
Povolenie podľa odseku 1 sa udeľuje na dobu neurčitú a nie je prevoditeľné na inú osobu, ani neprechádza na právneho nástupcu.
(9)
Za vhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b) a zo všetkých okolností je zrejmé, že zabezpečí riadne a bezpečné vykonávanie činnosti centrálneho depozitára.
(10)
Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za člena predstavenstva centrálneho depozitára sa považuje osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním ekonomického, právneho, prírodovedného alebo technického zamerania, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti v oblasti kapitálového trhu alebo bankovníctva.
(11)
Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za prokuristu centrálneho depozitára sa považuje osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním ekonomického, právneho, prírodovedného alebo technického zamerania.
(12)
Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za člena dozornej rady centrálneho depozitára sa považuje osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním ekonomického, právneho, prírodovedného alebo technického zamerania, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti vo finančnej oblasti.
(13)
Podrobnosti o podmienkach podľa odseku 2 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(14)
Na žiadosť centrálneho depozitára možno rozhodnutím úradu povolenie podľa odseku 1 zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu tohto povolenia sa primerane použijú ustanovenia odsekov 1 až 13.
(15)
Centrálny depozitár je povinný oznámiť úradu bez zbytočného odkladu zmeny v skutočnostiach uvedených v odseku 3 písm. a) a b).
(16)
Centrálny depozitár je povinný oznámiť aj zmeny v skutočnostiach uvedených v odseku 3 písm. d), ak tieto môžu ovplyvniť jeho spôsobilosť vykonávať činnosť v povolenom rozsahu.
§ 101
(1)
Centrálny depozitár nesmie splynúť s inou osobou ani sa rozdeliť. Zakazuje sa predaj centrálneho depozitára alebo jeho časti.33) Centrálny depozitár sa nesmie zlúčiť s inou osobou, ako je centrálny depozitár alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí, s obdobným predmetom činnosti. Na takéto zlúčenie sa vyžaduje predchádzajúci súhlas úradu podľa § 102.
(2)
Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti, ktorej bolo udelené povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára, môže rozhodnúť o zrušení spoločnosti s likvidáciou až po udelení predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 102. Akciová spoločnosť, ktorej úrad udelil predchádzajúci súhlas na zrušenie podľa § 102, je povinná vrátiť povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára.
§ 102
Predchádzajúci súhlas
(1)
Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na
a)
nadobudnutie alebo prekročenie akéhokoľvek podielu na základnom imaní centrálneho depozitára v jednej operácii alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,
b)
nadobudnutie majetkového podielu centrálneho depozitára na základnom imaní právnických osôb prevyšujúceho 33 % základného imania právnickej osoby,
c)
voľbu členov predstavenstva a dozornej rady a na vymenovanie prokuristu centrálneho depozitára,
d)
rozhodnutie o zrušení spoločnosti, ktorej bolo udelené povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára,
e)
zníženie základného imania centrálneho depozitára, ak nejde o zníženie z dôvodu jeho zúčtovania so stratou,
f)
zlúčenie centrálneho depozitára s iným centrálnym depozitárom alebo právnickou osobou so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti.
(2)
Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 100 ods. 2 písm. c), f) g) a h) a musí byť preukázaný prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchádzajúceho súhlasu. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 100 ods. 2 písm. f) a g) a musí byť preukázaný prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchádzajúceho súhlasu. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 100 ods. 2 písm. e). Podmienkou na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. d) je preukázanie, že evidenciu podľa § 99 ods. 3 prevezme a výkon činnosti centrálneho depozitára podľa tohto zákona zabezpečí iný centrálny depozitár najneskôr ku dňu zrušenia žiadateľa. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. e) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 100 ods. 2 písm. a). Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. f) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 100 ods. 2.
(3)
Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b), e) a f) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.56)
(4)
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) podávajú právnické osoby, ktoré nadobúdajú podiel na základnom imaní centrálneho depozitára. Žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) až f) podáva centrálny depozitár.
(5)
Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť na písomné požiadanie úradu v ním určenej lehote požadované informácie na účel zisťovania, či nedošlo ku konaniu, na ktoré je potrebný predchádzajúci súhlas podľa odseku 1, najmä informácie o majiteľoch podielov na základnom imaní akcionárov centrálneho depozitára a informácie o dohodách o výkone hlasovacích práv.
(7)
Osoba, ktorá sa chce vzdať svojho podielu na základnom imaní centrálneho depozitára alebo na hlasovacích právach v centrálnom depozitári, je povinná tento zámer, ako aj skutočnosť, že centrálny depozitár prestane byť jej dcérskou spoločnosťou, vopred písomne oznámiť úradu.
(8)
Centrálny depozitár je povinný
a)
na požiadanie písomne informovať úrad o akcionároch a o iných osobách, ktoré na valnom zhromaždení centrálneho depozitára vykonávali hlasovacie práva,
b)
písomne informovať úrad o skutočnostiach uvedených v odseku 1 písm. a) a odseku 7 bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvie,
c)
písomne informovať úrad o skutočnostiach nasvedčujúcich, že člen porušuje tento zákon alebo osobitné právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti centrálneho depozitára.
(9)
O žiadosti podľa odseku 1 písm. c) rozhodne úrad v lehote do 15 dní od jej doručenia.
§ 103
Prevádzkový poriadok
(1)
Prevádzkový poriadok upravuje postup a spôsob pri vykonávaní činností podľa § 99 ods. 3 a 4 a obsahuje zoznam poskytovaných služieb, ktoré má centrálny depozitár uvedené v povolení na vznik a činnosť centrálneho depozitára.
(2)
Prevádzkový poriadok obsahuje najmä
a)
pravidlá zriadenia a zrušenia registra emitenta, spôsob a postupy vydávania, zmeny náležitostí cenných papierov a zániku cenných papierov, spôsob a postup zmeny podoby cenných papierov, spôsob a postup podávania príkazov na pozastavenia práva nakladať podľa § 28, spôsob a postup registrácie záložného práva na cenné papiere, postup a spôsob poskytovania údajov z registra záložných práv,
b)
pravidlá založenia a zrušenia účtov majiteľov vedených centrálnym depozitárom a klientskych účtov členov,
c)
spôsob a postup zadávania príkazov na prevod a prechod cenných papierov,
d)
spôsob a postup na podávanie príkazov na registráciu pozastavenie práva nakladať,
e)
spôsob a postup evidencie zabezpečovacích prevodov cenných papierov (§ 53),
f)
pravidlá na posúdenie odbornej spôsobilosti osôb, ktorých prostredníctvom člen vykonáva činnosti člena,
g)
pravidlá na riešenie reklamácií osôb, ktorým centrálny depozitár poskytuje služby,
h)
pravidlá na udelenie, pozastavenie a odňatie členstva členovi a pravidlá na udeľovanie sankcií členovi za nedodržiavanie prevádzkového poriadku,
i)
spôsob a postup prideľovania, zmeny a rušenia ISIN,
j)
spôsob a postup pri oprave a doplnení evidencií podľa § 108 ods. 1 až 3,
k)
spôsob zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi,
l)
pravidlá konania členov pri zúčtovaní a vyrovnaní burzových obchodov s cennými papiermi,
m)
určenie termínu plnenia záväzkov vyplývajúcich z burzových obchodov s cennými papiermi,
n)
určenie časového rozvrhu zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s cennými papiermi,
o)
pravidlá na zrušenie vyrovnania burzových obchodov s cennými papiermi,
p)
spôsob a postup pri ostatných činnostiach centrálneho depozitára uvedených v povolení na výkon činnosti centrálneho depozitára.
(3)
Predstavenstvo centrálneho depozitára je povinné predložiť úradu na schválenie návrh prevádzkového poriadku a jeho zmien.
(4)
Prevádzkový poriadok a jeho zmeny nadobúdajú účinnosť najskôr dňom schválenia úradom. Ak úrad nerozhodne do 30 dní odo dňa, keď mu bol návrh prevádzkového poriadku alebo jeho zmien doručený, prevádzkový poriadok a jeho zmeny sa považujú za schválené.
(5)
Centrálny depozitár je povinný prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien sprístupniť verejnosti v písomnej forme v sídle centrálneho depozitára a v sídlach členov a uverejniť o tom oznam v tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.
(6)
Prevádzkový poriadok je záväzný pre centrálneho depozitára, členov, emitentov, ktorých cenné papiere sú evidované v centrálnom depozitári, emitentov, ktorým vedie centrálny depozitár zoznam akcionárov, burzu cenných papierov, právnické osoby a fyzické osoby podávajúce príkaz na registráciu vzniku, zmeny a zániku záložného práva, právnické osoby a fyzické osoby požadujúce vyznačenie záložného práva na listinnom cennom papieri a pre právnické osoby a fyzické osoby požadujúce výpis z registra záložných práv.
§ 104
Člen
(1)
Členom môže byť len právnická osoba, ktorá má povolenie podľa § 54 a je oprávnená poskytovať hlavné investičné služby podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) a d), je pri poskytovaní investičných služieb oprávnená nakladať s peňažnými prostriedkami alebo investičnými nástrojmi klienta a úrad jej udelil predchádzajúci súhlas podľa § 70 ods. 1 písm. g) alebo Národná banka Slovenska, iný centrálny depozitár alebo centrálny depozitár so sídlom mimo územia Slovenskej republiky za podmienky, že spĺňa pravidlá prevádzkového poriadku podľa § 103 ods. 2 písm. f) a h), a ktorej centrálny depozitár udelil na jej žiadosť členstvo.
(2)
Člen vykonáva tieto činnosti:
a)
eviduje majiteľov zaknihovaných cenných papierov a ich zmeny, ako aj ďalšie údaje, ktoré sa týchto majiteľov týkajú,
b)
eviduje údaje podľa § 99 ods. 3 písm. d) na účtoch majiteľov,
c)
podáva príkazy centrálnemu depozitárovi na vykonanie účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu klientskeho účtu člena,
d)
podáva príkazy centrálnemu depozitárovi a inému členovi na registráciu prevodu v súlade s § 22 a 23,
e)
podáva centrálnemu depozitárovi ďalšie príkazy okrem príkazov uvedených v písmenách c) a d) na vykonanie zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi.
(3)
Člen vykonáva činnosti podľa odseku 2 v rámci systému pre technické spracovanie údajov centrálneho depozitára za podmienok ustanovených týmto zákonom a v súlade s prevádzkovým poriadkom.
(4)
Člen môže podávať príkazy na prevod zaknihovaného cenného papiera a na vykonanie zúčtovania a vyrovnania obchodov s investičnými nástrojmi iba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je bezúhonná, ovláda spôsob podávania príkazov, pozná prevádzkový poriadok a centrálny depozitár jej spôsobilosť na podávanie príkazov osvedčil spôsobom určeným v prevádzkovom poriadku.
(5)
Centrálny depozitár je oprávnený požadovať od člena poskytovanie údajov nevyhnutných na plnenie povinností centrálneho depozitára podľa tohto zákona. Člen je povinný na požiadanie centrálneho depozitára bez zbytočného odkladu poskytnúť tieto údaje. Centrálny depozitár nesmie vykonávať zápisy na účte majiteľa vedenom členom.
(6)
Člen je oprávnený požadovať od centrálneho depozitára poskytovanie údajov nevyhnutných na plnenie povinností člena podľa tohto zákona. Centrálny depozitár je povinný na požiadanie člena bez zbytočného odkladu tieto údaje poskytnúť.
(7)
Ak úrad odňal členovi povolenie na poskytovanie investičných služieb, táto osoba prestáva byť členom potom, čo úrad takúto skutočnosť centrálnemu depozitárovi oznámil.
(8)
Ak člen nedodržiava prevádzkový poriadok, môže mu centrálny depozitár pozastaviť alebo odňať členstvo. Centrálny depozitár môže členovi pozastaviť členstvo v centrálnom depozitári najdlhšie na jeden rok. Centrálny depozitár je povinný odňatie alebo pozastavenie členstva bez zbytočného odkladu oznámiť úradu.
§ 105
Účet majiteľa
(1)
Účet majiteľa obsahuje
a)
číselné označenie účtu majiteľa a dátum jeho zriadenia,
b)
tieto údaje o majiteľovi účtu:
1.
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ak je právnickou osobou,
2.
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä
1.
druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti cenného papiera,
2.
počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,
3.
obchodné mená alebo názvy, identifikačné čísla, spolumajiteľov cenného papiera, ak sú právnickými osobami, a veľkosť ich podielu alebo mená a priezviská a rodné čísla spolumajiteľov cenného papiera, ak sú fyzickými osobami, a veľkosť ich podielu,
4.
údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať a obmedzení výkonu tohto práva,
5.
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi, ktorý cenný papier spravuje podľa § 41 alebo s ním hospodári podľa § 43,
6.
údaj o tom, či je cenný papier predmetom záložného práva, a identifikačné údaje záložného veriteľa,
d)
identifikačné údaje podľa písmena b) osôb oprávnených nakladať s cennými papiermi evidovanými na účte majiteľa a rozsah tohto oprávnenia,
e)
identifikačné údaje podľa písmena b) osôb oprávnených požadovať údaje o týchto cenných papieroch a rozsah tohto oprávnenia,
f)
dátum a čas vykonania príslušného účtového zápisu na tomto účte majiteľa.
(2)
Centrálny depozitár zriadi pre každého člena účet majiteľa bez zbytočného odkladu po tom, čo mu udelí členstvo. Centrálny depozitár zriadi na žiadosť účet majiteľa aj štátnemu orgánu konajúcemu v mene Slovenskej republiky a Fondu národného majetku Slovenskej republiky a inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe len na žiadosť člena.
(3)
Pre iné právnické osoby ako osoby podľa odseku 2 alebo pre fyzické osoby môže na ich žiadosť zriadiť účet majiteľa len člen. Člen zriadi účet majiteľa právnickej osobe alebo fyzickej osobe aj na žiadosť obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, emitenta alebo burzy cenných papierov.
(4)
Číselné označenie účtu majiteľa centrálny depozitár oznámi iba členovi, ktorému takýto účet zriadil, a to bez zbytočného odkladu po zriadení účtu majiteľa. Číselné označenie účtu majiteľa vedeného členom oznámi člen iba osobe, ktorej tento účet majiteľa zriadil, a to bez zbytočného odkladu po zriadení účtu majiteľa.
(5)
Právne vzťahy medzi členom, ktorému bol účet majiteľa zriadený, a centrálnym depozitárom a právny vzťah medzi členom a majiteľom takéhoto účtu sa spravujú týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(6)
Člen je povinný zapísať do ním vedenej evidencie údaje podľa odseku 1 písm. c) bodu 4 na pokyn centrálneho depozitára, ak centrálny depozitár dostal príkaz podľa § 28 ods. 5 vzťahujúci sa na celú emisiu cenných papierov.
(7)
Centrálny depozitár je povinný odovzdať členovi výpis z účtu majiteľa bez zbytočného odkladu po tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť člena. Člen je povinný odovzdať majiteľovi takéhoto účtu výpis z účtu majiteľa bez zbytočného odkladu po tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto účtu, ak sa nedohodnú inak. Člen je povinný odovzdať majiteľovi účtu výpis z účtu majiteľa bezodkladne potom, čo majiteľ tohto účtu o to požiada.
(8)
Výpis z účtu majiteľa podľa odseku 1 pri vykonaní účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto účtu obsahuje údaje o cenných papieroch, ktorých sa zmena týka, a to pred vykonaním účtovného zápisu a po jeho vykonaní s uvedením počtu kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie. Výpis z účtu majiteľa podľa odseku 1 vypracovaný na žiadosť majiteľa účtu obsahuje počet kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie.
(9)
Ak je cenný papier v podielovom spoluvlastníctve viacerých majiteľov, centrálny depozitár alebo člen eviduje cenný papier na účte majiteľa
a)
podľa zmluvy; v tomto prípade spôsob a postup evidencie upraví prevádzkový poriadok,
b)
podľa právoplatného rozhodnutia o dedičstve,
c)
na základe právoplatného rozhodnutia iného štátneho orgánu alebo
d)
na základe iných právnych skutočností.
(10)
Člen nesmie viesť účet majiteľa sám pre seba.
§ 106
Klientsky účet člena
(1)
Klientsky účet člena je účet člena, na ktorom eviduje centrálny depozitár údaje o cenných papieroch, ktorých majiteľov eviduje. Klientsky účet člena nie je účtom podľa § 105.
(2)
Klientsky účet člena obsahuje
a)
číselné označenie tohto klientskeho účtu člena a dátum jeho zriadenia,
b)
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo člena,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä
1.
druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti cenného papiera,
2.
počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,
3.
iné údaje o cennom papieri, najmä údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať,
d)
dátum a čas príslušného účtového zápisu na tomto klientskom účte člena.
(3)
Centrálny depozitár zriadi členovi na základe jeho žiadosti klientsky účet člena.
(4)
Po zriadení klientskeho účtu člena oznámi centrálny depozitár bez zbytočného odkladu členovi číselné označenie tohto účtu.
(5)
Právne vzťahy medzi členom, na základe žiadosti ktorého bol klientsky účet člena zriadený, a centrálnym depozitárom sa spravujú týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(6)
Centrálny depozitár je povinný odovzdať členovi výpis z klientskeho účtu člena bez zbytočného odkladu vždy po tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto klientskeho účtu člena, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť člena.
(7)
Výpis z klientskeho účtu člena pri vykonaní účtovného zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto klientskeho účtu člena obsahuje údaje o cenných papieroch, ktorých sa zmena týka, a to pred vykonaním účtovného zápisu a po jeho vykonaní s uvedením počtu kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie. Výpis z klientskeho účtu člena vypracovaný na žiadosť člena obsahuje počet kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie.
§ 107
Register emitenta
(1)
Centrálny depozitár zriadi na žiadosť emitenta register emitenta.
(2)
Centrálny depozitár vedie emitentovi iba jeden register emitenta.
(3)
Právny vzťah medzi emitentom a centrálnym depozitárom pri vedení registra sa spravuje týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.
(4)
Register emitenta obsahuje
a)
číselné označenie registra emitenta a dátum jeho založenia,
b)
tieto údaje o emitentovi:
1.
obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo, ak je právnickou osobou,
2.
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou,
c)
údaje o jednotlivých cenných papieroch v rozsahu podľa § 105 ods. 1 písm. b) a c), ak je cenný papier evidovaný na účte vedenom centrálnym depozitárom; obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo člena, údaje o jednotlivých cenných papieroch podľa § 105 ods. 1 písm. c) bodov 1 a 2 a podľa § 106 ods. 2 písm. c) bodu 3, ak sú údaje o cenných papieroch evidované na klientskom účte člena,
d)
dátum a čas vykonania príslušného zápisu v tomto registri emitenta.
(5)
Centrálny depozitár je povinný odovzdať emitentovi výpis z jeho registra emitenta
a)
vždy pri vydaní, zmene alebo zrušení emisie cenného papiera,
b)
vždy pri premene podoby cenného papiera,
c)
na žiadosť emitenta cenných papierov na meno v rozsahu údajov o cenných papieroch na meno,
d)
na žiadosť emitenta dlhopisu na účely výplaty menovitej hodnoty a výnosov dlhopisov.
(6)
Ak centrálny depozitár eviduje údaje o majiteľoch cenných papierov príslušného emitenta na účtoch majiteľov vedených centrálnym depozitárom, výpis z registra emitenta podľa odseku 1 obsahuje
a)
označenie majiteľov cenných papierov s uvedením ich
1.
obchodného mena alebo názvu, ak sú právnickými osobami, alebo mena a priezviska, ak sú fyzickými osobami,
2.
identifikačného čísla alebo rodného čísla,
3.
sídla, ak sú právnickými osobami, alebo trvalého pobytu, ak sú fyzickými osobami,
b)
údaje o menovitej hodnote a počte kusov emitentom vydaných cenných papierov na účtoch týchto majiteľov.
(7)
Ak centrálny depozitár eviduje cenné papiere príslušného emitenta na klientskych účtoch vedených členmi, výpis z registra emitenta podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné mená, identifikačné čísla a sídla členov,
b)
údaje o menovitej hodnote a počte kusov emitentom vydaných cenných papierov na týchto klientskych účtoch.
(8)
Emitent je v prípade podľa odseku 5 písm. c) oprávnený na účel vedenia zoznamu akcionárov89) splnomocniť centrálneho depozitára na zistenie názvu alebo mena, identifikačného čísla alebo rodného čísla, sídla alebo bydliska majiteľa emitentom vydaných cenných papierov a údajov o menovitej hodnote cenného papiera a počte kusov emitentom vydaných cenných papierov na meno na účtoch majiteľa v prípade účtov majiteľov vedených členom.
(9)
Emitent zaknihovaných akcií na meno môže požiadať centrálny depozitár o vedenie zoznamu akcionárov.89)
(10)
Centrálny depozitár pri vedení zoznamu akcionárov89) listinných akcií na meno vykoná zápis týkajúci sa zmeny akcionára v zozname akcionárov na základe pokynu emitenta.
(11)
Centrálny depozitár je povinný na žiadosť emitenta vydať mu zoznam akcionárov89) a na žiadosť akcionára vydať mu výpis zo zoznamu akcionárov v časti, ktorá sa ho týka.
(12)
Centrálny depozitár vykonáva činnosti súvisiace s vedením zoznamu akcionárov89) na základe zmluvy s emitentom akcií na meno. Emitent listinných akcií na meno je povinný uzavrieť s centrálnym depozitárom zmluvu o vedení zoznamu akcionárov bez zbytočného odkladu po vydaní listinných akcií na meno.
§ 108
Zmeny v evidencii centrálneho depozitára a člena
(1)
Centrálny depozitár je povinný na základe námietky majiteľa účtu majiteľa, člena, burzy cenných papierov alebo emitenta, ktorú uzná ako oprávnenú, ako aj na základe právoplatného rozhodnutia súdu vykonať opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii. Opravu vykoná ku dňu, keď sa chybný zápis vykonal, doplnenie ku dňu, keď neúplnosť vznikla.
(2)
Člen je povinný na základe námietky majiteľa účtu majiteľa alebo centrálneho depozitára, ktorú uzná ako oprávnenú, ako aj na základe právoplatného rozhodnutia súdu vykonať opravu alebo doplnenie vo svojej evidencii. Opravu vykoná ku dňu, keď sa chybný zápis vykonal, doplnenie ku dňu, keď neúplnosť vznikla.
(3)
Centrálny depozitár alebo člen je oprávnený postupovať podľa odsekov 1 a 2 aj z vlastného podnetu, ak vo svojej evidencii zistí chybu alebo neúplnosť. O zistených chybách a neúplnostiach sú centrálny depozitár a člen povinní viesť dokumentáciu.
(4)
Centrálny depozitár zašle všetkým osobám, na ktorých účte majiteľa, klientskom účte člena alebo v ktorých registri emitenta vykonal opravy alebo doplnenia, výpis z ich účtu majiteľa alebo registra s odôvodnením, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplneniu.
(5)
Člen zašle všetkým osobám, na ktorých účte majiteľa vykonal opravy alebo doplnenia, výpis z ich účtu majiteľa s odôvodnením, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo došlo k vykonaniu opravy alebo doplneniu.
(6)
Kto podal neoprávnene príkaz alebo ho dal nesprávne, neúplne alebo oneskorene, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
(7)
Centrálny depozitár alebo člen, ktorý nesprávne alebo oneskorene zaeviduje zadaný príkaz, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil osobám, ktorých účty majiteľa vedie.
(8)
Centrálny depozitár, ktorý nesprávne alebo oneskorene zaeviduje zadaný príkaz, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil emitentom, ktorých registre vedie.
§ 109
Utajované skutočnosti
(1)
Údaje v evidencii centrálneho depozitára podľa § 99 ods. 3 písm. a) až d) alebo člena podľa § 104 ods. 2 písm. a) až c) sú centrálny depozitár a člen povinní utajovať, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Okrem údajov poskytovaných pri plnení informačnej povinnosti podľa § 105, 107 a 108 poskytuje centrálny depozitár alebo člen údaje iba vtedy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitný predpis, a ďalej len osobám, ktoré centrálnemu depozitárovi alebo členovi preukážu, že ich ten, koho sa údaje týkajú, oprávnil tieto údaje získať.
§ 110
(1)
Centrálny depozitár je povinný podať informáciu o utajovaných skutočnostiach podľa § 109 ods. 1
a)
právnickej osobe vykonávajúcej dohľad na účely podľa osobitného zákona,20)
b)
súdu na účely občianskeho súdneho konania,91)
c)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,92)
d)
Národnej banke Slovenska na účely bankového dohľadu alebo devízovej kontroly,93)
e)
službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom,94)
f)
daňovému orgánu vo veciach daňového konania95) alebo colnému orgánu vo veciach colného konania, ktorého účastníkom je klient centrálneho depozitára alebo člena,
g)
ministerstvu pri výkone kontroly ustanovenej osobitným predpisom,96)
h)
orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia podľa osobitného predpisu.97)
(2)
Na účely podľa odseku 1 a na účely podľa § 107 ods. 8 je centrálny depozitár oprávnený získať potrebné údaje z evidencie člena vedenej na účte majiteľa.
(3)
Správu podľa odseku 1 podá centrálny depozitár alebo člen iba na písomné vyžiadanie oprávnených subjektov, ktoré obsahuje údaje, podľa ktorých možno požadovaný údaj identifikovať. Oprávnené subjekty môžu získané údaje použiť len na účely, na ktoré ich žiadali.
(4)
Za podanie správy podľa odseku 1 písm. b) patrí centrálnemu depozitárovi alebo členovi úhrada nákladov.
(5)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.
§ 111
Informačná povinnosť centrálneho depozitára
(1)
Centrálny depozitár je povinný bez zbytočného odkladu uverejniť v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy
a)
údaje o vydaných, zmenených alebo zrušených emisiách cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov v členení podľa
1.
obchodného mena, sídla a identifikačného čísla emitenta, ak emitent je právnickou osobou, alebo mena a priezviska a rodného čísla, ak emitent je fyzickou osobou,
2.
druhu cenného papiera,
3.
ISIN,
4.
dátumu vydania, zmeny alebo zrušenia emisie,
5.
formy, podoby a počtu cenných papierov emisie,
b)
údaje o vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s celou emisiou cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov podľa § 28 v členení podľa
1.
obchodného mena, sídla a identifikačného čísla emitenta, ak emitent je právnickou osobou, alebo mena a priezviska a rodného čísla, ak emitent je fyzickou osobou,
2.
druhu cenného papiera,
3.
ISIN,
4.
dátumu vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s cenným papierom.
(2)
Centrálny depozitár je povinný údaje podľa odseku 1 poskytnúť burze cenných papierov, Národnej banke Slovenska a členom najneskôr pred začiatkom nasledujúceho obchodného dňa.
(3)
Centrálny depozitár a člen sú povinní najmenej raz za týždeň uverejňovať v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy údaje o cenných papieroch prijatých na trh kótovaných cenných papierov, pri ktorých zaevidoval odplatný prevod inak ako na pokyn burzy cenných papierov, najmä
a)
obchodné meno emitenta, druh cenného papiera a ISIN,
b)
počet prevedených kusov cenného papiera pri každej emisii,
c)
priemernú cenu pri každej emisii, pri ktorej boli prevedené cenné papiere.
SIEDMA ČASŤ
OCHRANA FINANČNÉHO TRHU
§ 112
(1)
Emitent pri plnení povinností vyplývajúcich z tohto zákona a pri propagácii vydávania svojich cenných papierov nesmie používať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo zamlčovať skutočnosti dôležité pri rozhodovaní o nadobúdaní cenných papierov, najmä ponúkať výhody, ktorých splnenie nemôže zaručiť alebo ktoré nie sú v súlade so zákonom, alebo uvádzať nesprávne údaje o svojej hospodárskej situácii. Emitent zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením týchto povinností. Ustanovenia Obchodného zákonníka o nekalej súťaži nie sú dotknuté.
(2)
Člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov je povinný do siedmich dní odo dňa účinnosti rozhodnutia valného zhromaždenia o jeho voľbe do týchto orgánov oznámiť úradu, burze cenných papierov a emitentovi údaje o majetkovom podiele v iných obchodných spoločnostiach a o členstve v orgánoch iných obchodných spoločností. Člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu je tiež povinný oznámiť každú zmenu týchto údajov v lehote do siedmich dní od uskutočnenia tejto zmeny.
(3)
Člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu emitenta akcií prijatých na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov (ďalej len „kótované akcie“) je okrem údajov podľa odseku 2 povinný oznámiť úradu, burze cenných papierov a emitentovi údaje o zmene jeho podielu na základnom imaní emitenta v lehote do troch dní od uskutočnenia tejto zmeny.
(4)
Burza cenných papierov je povinná bez zbytočného odkladu uverejniť informáciu podľa odseku 3.
§ 113
Oznamovacia povinnosť
(1)
Ak právnická osoba alebo fyzická osoba nadobudne podiel na hlasovacích právach spojených s akciami emitenta kótovaných akcií, ktorý predstavuje viac ako 5 %, 10 %, 20 %, 33 %, 50 % alebo 66 % všetkých hlasovacích práv spojených s akciami jedného emitenta kótovaných akcií, je povinná do troch pracovných dní nasledujúcich po dni nadobudnutia týchto akcií písomne oznámiť emitentovi, centrálnemu depozitárovi a úradu prekročenie uvedených limitov, ako aj výšku svojho podielu; to platí aj v prípade, ak podiel klesne pod uvedené limity. Rovnakú povinnosť majú právnické osoby a fyzické osoby konajúce v zhode.55)
(2)
Podiel právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 1 na hlasovacích právach spojených s akciami jedného emitenta sa určí ako pomer súčtu menovitých hodnôt akcií jedného emitenta, s ktorými je spojené hlasovacie právo, ktoré má právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 vo svojom majetku, k súčtu menovitých hodnôt akcií jedného emitenta, s ktorými je spojené hlasovacie právo. Hlasovacie právo spojené s dočasným listom prijatým na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov sa považuje za hlasovacie právo spojené s akciou, ktorú dočasný list nahrádza. Na účely tohto zákona sa prioritné akcie, pri ktorých stanovy vylučujú hlasovacie právo, považujú za akcie, s ktorými hlasovacie právo spojené nie je, a to aj v prípadoch, keď podľa osobitného zákona98) hlasovacie právo dočasne nadobúdajú.
(3)
Podiel právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 1 na kótovaných akciách jedného emitenta, s ktorými je spojené hlasovacie právo, určený podľa odseku 2 sa zvyšuje o hlasy, ktoré
a)
je táto fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená vykonávať vo vlastnom mene, ale na účet ich majiteľa,
b)
sú držané treťou právnickou osobou alebo fyzickou osobou, s ktorou táto právnická osoba alebo fyzická osoba uzavrela písomnú zmluvu, ktorá ich zaväzuje prijať trvalý spoločný postup riadenia emitenta podľa odseku 1 prostredníctvom spoločného výkonu hlasovacích práv,
c)
sú vykonávané majiteľom akcií na pokyn a v prospech tejto fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa zmluvy o výkone hlasovacích práv,
d)
môže nadobudnúť právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 alebo osoba uvedená v písmenách a) až c) v súlade so zmluvou na základe jednostranného prejavu vôle; v tomto prípade sa lehota podľa odseku 1, počíta odo dňa uzavretia zmluvy,
e)
je právnická osoba podľa odseku 1 oprávnená vykonávať na základe zmluvy o správe akcií alebo uložení akcií, alebo zmluvy o riadení portfólia a ak jej majiteľ akcií neudelil pokyny týkajúce sa hlasovania.
(4)
Podiel právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 1 na kótovaných akciách jedného emitenta, s ktorými je spojené hlasovacie právo, určený podľa odseku 2 sa znižuje o hlasy, ktoré je oprávnená vykonávať
a)
právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 na účet inej osoby, ako je osoba ňou priamo alebo sprostredkovane ovládaná alebo osoba ju ovládajúca,
b)
iná osoba na základe zmluvy o správe akcií alebo zmluvy o uložení akcií, alebo zmluvy o riadení portfólia, pričom nie je viazaná pokynmi právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 1.
(5)
Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
tieto údaje o osobe podľa odseku 1:
1.
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak je právnickou osobou,
2.
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo, ak je fyzickou osobou; u zahraničnej fyzickej osoby sa namiesto rodného čísla uvádza dátum narodenia,
b)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a ISIN kótovaných akcií emitenta, v ktorom má právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1 podiel na hlasovacích právach podľa odseku 1,
c)
výšku podielu právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 1 na hlasovacích právach spojených s kótovanými akciami emitenta podľa písmena b),
d)
štruktúru podielu právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa odseku 1 na hlasovacích právach spojených s kótovanými akciami emitenta určenú podľa odsekov 2 až 4,
e)
výšku podielu jednotlivých osôb konajúcich v zhode na hlasovacích právach spojených s akciami emitenta kótovaných cenných papierov, ak majú povinnosť podľa odseku 1 fyzické osoby alebo právnické osoby konajúce v zhode,55)
f)
deň, keď právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa odseku 1 vznikla povinnosť podľa odseku 1.
Za osoby konajúce v zhode55) môže splniť povinnosť podľa odseku 1 jedna z nich; túto skutočnosť uvedie v oznámení podľa odseku 1.
(6)
Centrálny depozitár je povinný uverejniť údaje podľa odseku 5, s výnimkou rodného čísla alebo dátumu narodenia fyzickej osoby, v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy do dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 1.
(7)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je v omeškaní so splnením povinnosti podľa odseku 1, nesmie po dobu omeškania vykonávať hlasovacie práva spojené s akciami, ktoré nadobudla. Pri prekročení podielu, pri ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba vykonala oznámenie podľa odseku 1, nesmie táto právnická osoba alebo fyzická osoba po dobu omeškania vykonávať hlasovacie práva spojené s akciami, ktoré nadobudla nad podiel, ktorého prekročenie už oznámila.
§ 114
Ponuka na prevzatie
(1)
Ponuka na prevzatie (ďalej len „ponuka“) je verejný prísľub99) na nadobudnutie podielu na kótovaných akciách, s ktorými je spojené hlasovacie právo, alebo všetkých kótovaných akcií vydaných jednou akciovou spoločnosťou (ďalej len „cieľová spoločnosť“), s ktorými je spojené hlasovacie právo, alebo dočasných listov, ktoré nahrádzajú takéto akcie, alebo iných cenných papierov,100) s ktorými je spojené právo nadobudnúť takéto akcie (ďalej len „majetkové cenné papiere“), a to kúpou alebo výmenou za iné cenné papiere.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá prijala rozhodnutie o tom, že urobí ponuku alebo ktorej vznikla povinnosť urobiť ponuku (ďalej len „navrhovateľ“), je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť predstavenstvu cieľovej spoločnosti a úradu a toto rozhodnutie alebo skutočnosti, na ktorých základe navrhovateľovi vznikla povinnosť urobiť ponuku, uverejniť v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
(3)
Navrhovateľ je povinný do desiatich dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia o tom, že urobí ponuku, alebo skutočností, na ktorých základe mu vznikla povinnosť urobiť ponuku, predložiť písomný návrh ponuky úradu. Ak je navrhovateľom cudzozemec alebo osoba s miestom trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, ktorá sa zdržuje v zahraničí, je povinná spolu s návrhom ponuky písomne oznámiť úradu meno, priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov, trvalý pobyt alebo sídlo fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá je splnomocnená na preberanie rozhodnutí a iných písomností úradu.
(4)
Pred schválením ponuky úradom nesmie navrhovateľ túto ponuku uverejniť.
(5)
Návrh ponuky, ktorá je v rozpore s týmto zákonom, úrad v lehote siedmich pracovných dní odo dňa jej doručenia zamietne. Úrad môže do piatich pracovných dní odo dňa doručenia písomného návrhu ponuky uložiť navrhovateľovi, aby doplnil údaje v návrhu ponuky. Ak úrad uloží navrhovateľovi, aby doplnil údaje v návrhu ponuky, určí navrhovateľovi lehotu na jej doplnenie a opätovné predloženie; táto lehota nemôže byť dlhšia ako desať dní. Po opätovnom predložení návrhu ponuky začína plynúť nová päťdňová lehota na vydanie rozhodnutia úradom.
(6)
Proti rozhodnutiu úradu podľa odseku 4 sa nemožno odvolať. Ak úrad v lehote podľa odseku 4 nedoručí navrhovateľovi rozhodnutie, ktorým vykonanie ponuky zakázal alebo ktorým uložil navrhovateľovi povinnosť doplniť údaje v návrhu ponuky alebo rozhodnutie, ktorým návrh ponuky schválil, platí, že návrh ponuky bol schválený.
(7)
Návrh ponuky obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo navrhovateľa, ak je právnickou osobou, alebo meno, priezvisko a bydlisko navrhovateľa, ak je fyzickou osobou; ak navrhovateľ koná vo vlastnom mene, ale na účet inej osoby, aj obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, na ktorej účet navrhovateľ koná,
b)
obchodné meno a sídlo cieľovej spoločnosti,
c)
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi, ktorý pre navrhovateľa obstará nadobudnutie majetkových cenných papierov cieľovej spoločnosti na základe ponuky na prevzatie,
d)
lehotu platnosti ponuky na prevzatie, ktorá nemôže byť kratšia ako 30 kalendárnych dní a dlhšia ako 60 kalendárnych dní; lehota začína plynúť dňom zverejnenia ponuky na prevzatie,
e)
obchodné meno alebo meno a priezvisko a sídlo alebo trvalý pobyt emitenta majetkových cenných papierov, na ktoré sa ponuka vzťahuje, ich druh, formu a ISIN,
f)
určenie počtu majetkových cenných papierov, ktoré sa navrhovateľ zaväzuje nadobudnúť; v ponuke možno stanoviť maximálnu menovitú hodnotu alebo maximálny počet majetkových cenných papierov, ktoré sa navrhovateľ zaväzuje nadobudnúť, alebo podmienku minimálneho počtu majetkových cenných papierov, ktoré sa navrhovateľ zaväzuje nadobudnúť,
g)
uvedenie počtu, prípadne druhu alebo formy majetkových cenných papierov cieľovej spoločnosti, ktoré má navrhovateľ v majetku a s ktorými sú spojené hlasovacie práva, vrátane akcií, ktoré majú v majetku osoby blízke, ovládané a ovládajúce osoby, osoby konajúce v zhode, a času nadobudnutia majetkových cenných papierov a ich nadobúdaciu cenu, údaja o predaji majetkových cenných papierov týmito osobami v posledných 12 mesiacoch,
h)
určenie ceny za jeden majetkový cenný papier rovnakého druhu a formy; ak sa majú majetkové cenné papiere previesť výmenou za iné cenné papiere, určenie týchto cenných papierov a ich výmenný pomer za akcie a metódy použité na určenie ceny alebo výmenného pomeru; cena alebo výmenný pomer zastupiteľných majetkových cenných papierov pre všetky právnické osoby a fyzické osoby prijímajúce ponuku musia byť stanovené rovnako,
i)
zdroje a spôsob financovania záväzkov vyplývajúcich z ponuky a prípadné predpokladané zadlženie navrhovateľa alebo cieľovej spoločnosti v súvislosti s ponukou,
j)
spôsob, akým možno prijať ponuku na prevod majetkových cenných papierov, spôsob uzatvorenia zmluvy o prevode majetkových cenných papierov a spôsob a podmienky zaplatenia kúpnej ceny alebo výmeny majetkových cenných papierov za iné cenné papiere,
k)
ciele a zámery navrhovateľa vo vzťahu k cieľovej spoločnosti týkajúce sa najmä použitia majetku cieľovej spoločnosti a zachovania jej činnosti, prípadnej reorganizácie cieľovej spoločnosti a spoločností ovládaných cieľovou spoločnosťou, zmien v štatutárnom a dozornom orgáne cieľovej spoločnosti, zamestnanosti, prípadných zámerov, ak ide o účasť zamestnancov na zisku alebo riadení cieľovej spoločnosti, zamýšľaných zmien stanov cieľovej spoločnosti,
l)
ďalšie údaje a skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie majiteľov akcií cieľovej spoločnosti o prijatí ponuky na prevzatie.
(8)
Podmienky ponuky na prevzatie musia byť pre všetkých majiteľov zastupiteľných majetkových cenných papierov cieľovej spoločnosti rovnaké.
(9)
Navrhovateľ ponuky na prevzatie musí poskytnúť majiteľom akcií cieľovej spoločnosti dostatok informácií potrebných na rozhodnutie majiteľov akcií cieľovej spoločnosti o prijatí ponuky. Navrhovateľ musí vypracovať informácie s odbornou starostlivosťou a nesmie uviesť nepravdivé alebo zavádzajúce informácie.
(10)
Navrhovateľ ponuky je po vyhlásení ponuky povinný najmenej raz týždenne zverejňovať stav svojho podielu v cieľovej spoločnosti a údaje o vývoji ponuky, najmä počet a menovitú hodnotu majetkových cenných papierov ponúknutých v rámci ponuky.
(11)
Ak navrhovateľ nie je obchodníkom s cennými papiermi, je povinný poveriť obstaraním nadobudnutia majetkových cenných papierov na základe ponuky obchodníka s cennými papiermi.
(12)
Ponuku schválenú úradom navrhovateľ doručí predstavenstvu cieľovej spoločnosti a následne uverejní v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
(13)
Ponuku možno odvolať, len ak je to v nej výslovne uvedené, a to najneskôr dovtedy, kým nebude ponuka prijatá prvým záujemcom spôsobom určeným v ponuke, ak tento zákon neustanovuje inak. Účinky odvolania ponuky nastávajú jeho zverejnením v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy.
(14)
Navrhovateľ môže po zverejnení ponuky najneskôr do začiatku plynutia posledného týždňa lehoty jej platnosti ponuku zmeniť. Zmena ponuky podlieha schváleniu úradu, ustanovenia odsekov 2 až 5 sa použijú primerane. Účinky zmien ponuky nastávajú ich zverejnením v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy. V prípade zmeny ponuky sa predlžuje lehota jej platnosti o jeden týždeň odo dňa jej zverejnenia.
(15)
Úrad môže opakovanú zmenu ponuky zakázať, ak by opakované zmeny ponuky mohli viesť k negatívnemu ovplyvneniu činnosti cieľovej spoločnosti alebo trhu s cennými papiermi.
(16)
Zmeny ponuky nesmú zhoršovať podmienky, za ktorých sa navrhovateľ zaväzuje nadobudnúť majetkové cenné papiere cieľovej spoločnosti. Zmeny ponuky sa vzťahujú aj na fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré prijali ponuku pred zverejnením jej zmeny. Záujemca, ktorý prijal ponuku pred zverejnením jej zmeny, môže do uplynutia lehoty platnosti ponuky odvolať svoje prijatie pôvodnej ponuky.
(17)
Po uplynutí lehoty záväznosti ponuky uverejní navrhovateľ výsledky ponuky spôsobom určeným na zverejnenie ponuky.
(18)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, môže ustanoviť ďalšie podrobnosti o podmienkach ponuky a o náležitostiach návrhu ponuky podľa odseku 7.
§ 115
(1)
Predstavenstvo cieľovej spoločnosti, dozorná rada cieľovej spoločnosti a členovia výkonných orgánov cieľovej spoločnosti nesmú robiť žiadne opatrenia a úkony, ktoré sú spôsobilé zabrániť akcionárom cieľovej spoločnosti v možnosti prijať so znalosťou veci slobodné rozhodnutie o prijatí ponuky.
(2)
Predstavenstvo cieľovej spoločnosti nesmie v čase od zverejnenia ponuky do zverejnenia výsledkov ponuky rozhodnúť o zvýšení základného imania alebo vydaní dlhopisov, s ktorými je spojené prednostné právo na upísanie akcií cieľovej spoločnosti alebo akcií, s ktorými je spojené právo na ich výmenu za akcie cieľovej spoločnosti, o kúpe vlastných akcií cieľovej spoločnosti, zaviazať cieľovú spoločnosť na plnenie bez primeranej protihodnoty a uskutočniť právne úkony, v ktorých dôsledku sa podstatne zmenia majetkové pomery cieľovej spoločnosti.
§ 116
(1)
Majetkové cenné papiere jednej cieľovej spoločnosti môžu byť súčasne predmetom viacerých ponúk na prevzatie (ďalej len „konkurenčná ponuka“). Na konkurenčnú ponuku sa použijú ustanovenia tohto zákona o ponuke, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Konkurenčnú ponuku na prevzatie nemôžu uskutočniť osoby konajúce v zhode55) s osobou, ktorej ponuka bola zverejnená, a ak lehota jej platnosti neuplynula.
(3)
Ak bola uskutočnená konkurenčná ponuka, predlžuje sa lehota záväznosti pôvodnej ponuky až do uplynutia lehoty záväznosti konkurenčnej ponuky, najviac však o desať dní, ak navrhovateľ pôvodnej ponuky túto neodvolá, ustanovenie § 114 ods. 13 prvá veta sa nepoužije. Navrhovateľ pôvodnej ponuky je povinný do troch dní od vyhlásenia konkurenčnej ponuky uverejniť v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy informáciu o predĺžení lehoty záväznosti ponuky, prípadne rozhodnutie o odvolaní ponuky a oznámiť tieto skutočnosti úradu. Odvolanie ponuky zároveň písomne oznámi všetkým navrhovateľovi známym osobám, ktoré prijali ponuku pred jej odvolaním spolu s odôvodnením, prečo bola ponuka odvolaná.
(4)
Ak bola uskutočnená konkurenčná ponuka, môžu majitelia majetkových cenných papierov cieľovej spoločnosti kedykoľvek v lehote platnosti pôvodnej ponuky predĺženej podľa odseku 3 odvolať svoje prijatie pôvodnej ponuky, pričom za to nemôžu byť zo strany navrhovateľa pôvodnej ponuky sankcionovaní.
(5)
Predstavenstvo cieľovej spoločnosti je povinné vyhlasovateľa ponuky po doručení konkurenčnej ponuky bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať.
§ 117
Navrhovateľ a cieľová spoločnosť, ako aj ďalšie osoby, ktoré sa zúčastňujú na ponuke, sú povinné správať sa tak, aby v dôsledku ponuky nedošlo k negatívnemu ovplyvneniu trhu s cennými papiermi. Navrhovateľ nesmie po zverejnení rozhodnutia o tom, že urobí ponuku alebo po zverejnení skutočností, na ktorých základe mu vznikla povinnosť urobiť ponuku (§ 114 ods. 2), nadobúdať majetkové cenné papiere cieľovej spoločnosti okrem nadobudnutia na základe ponuky.
Povinná ponuka na prevzatie
§ 118
(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, alebo osoby konajúce v zhode,55) ktorých podiel na hlasovacích právach spojených s akciami jedného emitenta kótovaných akcií dosiahne alebo presiahne 33 % všetkých hlasovacích práv spojených s akciami tejto akciovej spoločnosti, sú povinné uskutočniť ponuku podľa § 114 na kúpu všetkých kótovaných akcií tejto akciovej spoločnosti (ďalej len „povinná ponuka“). Rovnakú povinnosť majú tieto osoby, ak ich podiel na hlasovacích právach spojených s akciami jedného emitenta kótovaných akcií dosiahne alebo presiahne 50 % alebo 66 % všetkých hlasovacích práv spojených s akciami tejto akciovej spoločnosti. Na určenie podielu na hlasovacích právach sa použijú ustanovenia osobitného zákona.101)
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na
a)
právneho nástupcu, ktorý vstupuje do všetkých práv a záväzkov akcionára v prípade, že tento akcionár povinnosť podľa odseku 1 splnil,
b)
fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nadobúda akcie dedením,
c)
fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nadobúda akcie postupom podľa osobitného zákona,102)
d)
fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nadobúda akcie kúpou podniku alebo jeho časti postupom podľa osobitného zákona.21)
(3)
Ponúkaná cena akcií pri povinnej ponuke nemôže byť nižšia, ako bola priemerná cena dosiahnutá na burze cenných papierov za posledných šesť mesiacov pred získaním podielu na hlasovacích právach podľa odseku 1, a zároveň nemôže byť nižšia ako 50 % hodnoty čistého obchodného imania pripadajúceho na jednu akciu podľa poslednej účtovnej závierky overenej audítorom v čase zverejnenia ponuky.
(4)
Do zverejnenia povinnej ponuky nesmie osoba podľa odseku 1 vykonávať hlasovacie práva presahujúce podiel na všetkých hlasovacích právach akciovej spoločnosti podľa odseku 1.
(5)
Na povinnú ponuku sa použijú ustanovenia § 114 s výnimkou § 114 ods. 7 písm. f), g) a k).
(6)
Povinnú ponuku nemožno odvolať.
§ 119
(1)
Ak valné zhromaždenie akcionárov emitenta kótovaných akcií rozhodne, že akcie vydané týmto emitentom prestanú byť kótované, je emitent povinný vyhlásiť povinnú ponuku na kúpu všetkých kótovaných akcií od akcionárov, ktorí na valnom zhromaždení nehlasovali za rozhodnutie, že tieto akcie prestanú byť kótované, alebo ktorí sa tohto valného zhromaždenia nezúčastnili. V povinnej ponuke sa musí uviesť, že dôvodom vyhlásenia povinnej ponuky je rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti, že akcie prestanú byť kótované.
(2)
Rozhodnutie valného zhromaždenia o tom, že akcie vydané týmto emitentom prestanú byť kótované, musí mať formu notárskej zápisnice. V notárskej zápisnici z valného zhromaždenia musia byť menovite uvedení akcionári, ktorí hlasovali za rozhodnutie, že akcie spoločnosti prestanú byť kótované.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa pokladá za splnenú, ak povinnú ponuku na kúpu všetkých kótovaných akcií od akcionárov, ktorí na valnom zhromaždení nehlasovali za rozhodnutie, že tieto akcie prestanú byť kótované, vyhlási za emitenta iná osoba ako emitent týchto akcií.
(4)
Predstavenstvo spoločnosti je povinné bez zbytočného odkladu po prijatí rozhodnutia podľa odseku 1 valným zhromaždením oznámiť toto rozhodnutie úradu a burze cenných papierov, na ktorej trhu sa s akciami obchoduje. Toto oznámenie doloží notárskou zápisnicou o rozhodnutí valného zhromaždenia podľa odseku 1 a textom povinnej ponuky.
(5)
Burza cenných papierov je povinná skončiť obchodovanie s akciami na trhu kótovaných cenných papierov do piatich dní odo dňa, keď mu emitent oznámi splnenie svojich záväzkov z povinnej ponuky.
Verejná ponuka cenných papierov
§ 120
(1)
Cenné papiere, ktoré nie sú prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, sa môžu verejne ponúkať, len ak bol zverejnený prospekt cenného papiera (ďalej len „prospekt“).
(2)
Verejnou ponukou cenných papierov sa podľa tohto zákona rozumie akékoľvek oznámenie, odporúčanie alebo iný text, alebo akékoľvek konanie, ktorým sa ktokoľvek obracia sám alebo prostredníctvom tretích osôb vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb akýmikoľvek prostriedkami zverejnenia103) voči neurčitému okruhu vopred neurčených osôb na účel oznámenia možnosti nadobudnutia ponúkaných cenných papierov alebo ktoré vyvoláva záujem o nadobudnutie cenných papierov.
§ 121
(1)
Ustanovenie § 120 sa nepoužije, ak
a)
verejná ponuka cenných papierov je určená výhradne právnickým osobám alebo len obmedzenému okruhu osôb, ktorých počet nepresahuje 50,
b)
súčin počtu ponúkaných cenných papierov a ich emisného kurzu nepresahuje sumu zodpovedajúcu 40 000 EUR alebo
c)
ponúkané cenné papiere možno nadobudnúť len za cenu prevyšujúcu sumu zodpovedajúcu 40 000 EUR na jednu fyzickú osobu alebo právnickú osobu.
(2)
Ustanovenie § 120 sa tiež nepoužije, ak predmetom verejnej ponuky cenných papierov sú
a)
cenné papiere, ktorých menovitá hodnota zodpovedá aspoň sume 40 000 EUR,
b)
štátne cenné papiere alebo cenné papiere vydané Národnou bankou Slovenska,
c)
cenné papiere vydané členským štátom,
d)
podielové listy podielových fondov,
e)
cenné papiere ponúkané v súvislosti so zlúčením, splynutím, s rozdelením alebo prevzatím obchodných spoločností,
f)
akcie ponúkane bezodplatne doterajším akcionárom,
g)
akcie alebo podobné cenné papiere ponúkané na výmenu za iné akcie toho istého emitenta, pričom sa nezvyšuje základné imanie,
h)
vkladové listy alebo pokladničné poukážky, ktorých emitentom je banka,
i)
akcie ponúkané zamestnancom,
j)
akcie ponúkané na výmenu za dlhopisy, s ktorými je spojené právo požadovať v čase v nich ustanovenom vydanie akcií emitenta (ďalej len „vymeniteľné dlhopisy“), alebo na základe výkonu práva k prioritným dlhopisom, ak bol prospekt viažuci sa k týmto vymeniteľným alebo prioritným dlhopisom zverejnený v súlade s týmto zákonom,
k)
cenné papiere vydané nadáciami,62) neinvestičnými fondami63) a neziskovými organizáciami poskytujúcimi všeobecne prospešné služby,64)
§ 122
(1)
Do schválenia prospektu úradom nesmie byť prospekt alebo akékoľvek oznámenia, inzeráty, plagáty a ďalšie dokumenty, ktoré obsahujú verejnú ponuku cenných papierov, zverejnené.
(2)
Prospekt schvaľuje úrad na žiadosť emitenta cenných papierov alebo právnickej osoby, alebo fyzickej osoby uskutočňujúcej verejnú ponuku cenných papierov podľa § 120 (ďalej len „vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov“).
(3)
Súčasťou žiadosti na schválenie prospektu je
a)
údaj o tom, že má byť vyhlásená verejná ponuka cenných papierov,
b)
údaj o tom, či bude na cenné papiere, ktoré majú byť verejne ponúkané, podaná žiadosť na prijatie týchto cenných papierov na trh burzy cenných papierov s uvedením tohto trhu,
c)
prospekt s náležitosťami podľa § 123.
(4)
Ak žiadosť o schválenie prospektu neobsahuje náležitosti podľa tohto zákona, vyzve úrad žiadateľa na ich doplnenie v lehote 30 dní od doručenia výzvy.
(5)
Úrad prospekt neschváli, ak neobsahuje predpísané náležitosti. Úrad v konaní pri rozhodovaní o žiadosti nie je povinný preverovať pravdivosť alebo hodnovernosť údajov uvedených v prospekte s výnimkou identifikačných údajov vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov a oprávnenosti osôb podpisujúcich prospekt. Ak však úrad v rámci konania o žiadosti podľa odseku 2 zistí, že údaje v prospekte nezodpovedajú skutočnosti, prospekt neschváli.
(6)
Ak úrad nerozhodne v lehote podľa osobitného zákona,53) že prospekt neschvaľuje, považuje sa prospekt za schválený.
(7)
Každá zmena údajov obsiahnutých v prospekte, ktorá nastane alebo bola zistená pred uplynutím lehoty záväznosti verejnej ponuky cenných papierov a ktorá môže ovplyvniť presné a správne posúdenie vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov alebo ponúkaných cenných papierov, musí byť zahrnutá do dodatku prospektu, ktorý podlieha schváleniu úradom a musí byť zverejnený v rovnakom rozsahu a spôsobom, akým bol zverejnený prospekt.
(8)
Prospekt musí byť zverejnený najneskôr v čase vykonania verejnej ponuky cenných papierov. Ak vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení prospektu prospekt neuverejní, stráca toto povolenie platnosť.
(9)
Zverejnením prospektu sa rozumie
a)
uverejnenie v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy alebo
b)
bezplatné sprístupnenie v písomnej forme v sídle emitenta, v sídle vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov, v sídle obchodníka s cennými papiermi, ktorý zabezpečuje služby pre emitenta, a oznámenie tejto skutočnosti v tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.
§ 123
Prospekt
(1)
Prospekt musí obsahovať
a)
základné údaje o emitentovi a o jeho podnikaní:
1.
obchodné meno a sídlo, ak je právnickou osobou, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou,
2.
identifikačné číslo, ak bolo emitentovi pridelené,
3.
dátum vzniku a právna forma,
4.
predmet podnikania,
5.
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady a vedúcich zamestnancov; ak ide o emitenta, ktorý vykonáva verejnú ponuku akcií, aj ich podiel na základnom imaní emitenta a suma odmien vyplatená emitentom týmto osobám za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti podľa § 122,
6.
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzických osôb a obchodné meno a sídlo právnických osôb, ktoré ovládajú emitenta, ak emitentovi môžu byť známe,
7.
obchodné meno a sídlo právnických osôb, s ktorými je emitent majetkovo prepojený,104)
8.
základné imanie, počet a druh cenných papierov alebo podielov, na ktoré je základné imanie rozdelené, a nesplatené základné imanie,
9.
zoznam patentov a licencií vlastnených emitentom a ich charakteristika,
10.
zoznam výdavkov emitenta na obstaranie hmotného investičného majetku a nehmotného investičného majetku presahujúce sumu 10 000 000 Sk za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti a spôsob ich financovania,
11.
prehľad pohľadávok a záväzkov emitenta v lehote splatnosti, prehľad pohľadávok a záväzkov emitenta po lehote splatnosti a prehľad iného hmotného majetku a nehmotného majetku, o ktorý emitent vedie súdny spor,
12.
zoznam zmlúv, ktoré zabezpečujú odbyt výrobkov emitenta alebo realizáciu služieb, ktoré poskytuje,
13.
podiel výrobkov emitenta alebo služieb poskytovaných emitentom na domácom trhu a na zahraničnom trhu,
b)
údaje o cennom papieri, pre ktorý sa vykonáva verejná ponuka:
1.
druh, forma a podoba cenného papiera,
2.
ISIN,
3.
menovitá hodnota jedného cenného papiera a súčet ich menovitých hodnôt,
4.
spôsob, miesto a dátum vydania cenných papierov, emisný kurz cenných papierov, dátum a spôsob uverejnenia výsledkov vydávania cenného papiera, obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorí obstarali pre emitenta vydanie alebo upísanie cenných papierov a poskytovali mu s tým súvisiace služby,
5.
opis práv spojených s cennými papiermi,
6.
prípadné obmedzenie prevoditeľnosti cenných papierov,
7.
účel použitia prostriedkov získaných vydaním cenných papierov,
8.
označenie burzy cenných papierov, na ktorej trh kótovaných cenných papierov alebo voľný trh boli cenné papiere prijaté pred podaním žiadosti,
9.
označenie zahraničného regulovaného verejného trhu, na ktorom sa s cennými papiermi obchodovalo pred podaním žiadosti,
10.
cena, za ktorú sú cenné papiere ponúkané, a spôsob jej úhrady,
11.
spôsob, termíny a miesto výplaty výnosov z cenného papiera alebo jeho splácania, lehota, v ktorej možno uplatniť nároky na vyplatenie výnosov z cenného papiera alebo na jeho splatenie, a obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý obstaráva pre emitenta vyplácanie výnosov z cenného papiera alebo jeho splácanie, ak emitent nevykonáva tieto činnosti samostatne,
12.
spôsob uverejňovania skutočností spojených s uplatňovaním práv majiteľov cenných papierov,
13.
spôsob zdaňovania výnosov z cenných papierov,
c)
údaje o finančnej situácii emitenta:
1.
tabuľka s údajmi zo súvahy a z výkazu ziskov a strát emitenta za posledné dve účtovné obdobia predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiadosť,
2.
tabuľka s údajmi podľa bodu 1 z konsolidovaných účtovných závierok za posledné dve účtovné obdobia predchádzajúce roku, v ktorom sa podáva žiadosť, ak ich emitent zostavuje, a použité postupy na vykonanie konsolidácie účtovných závierok, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo podnikateľských subjektov zahrnutých do konsolidovanej účtovnej závierky,
3.
prehľad o prijatých bankových úveroch a iných úveroch a údaje o ich splatnosti v členení na krátkodobé a dlhodobé,
4.
druh, forma, podoba, počet a menovitá hodnota cenných papierov doteraz vydaných emitentom a opis práv s nimi spojených; pri dlhopisoch aj dátum začiatku ich vydávania, termín splatnosti ich menovitej hodnoty, spôsob určenia výnosu a termíny jeho výplaty, záruky za splatenie ich menovitej hodnoty alebo vyplatenie ich výnosov vrátane identifikačných údajov o osobách, ktoré záruky prevzali,
5.
počet a menovitá hodnota doteraz vydaných vymeniteľných dlhopisov a postupy pri ich výmene za akcie,
6.
hospodárske výsledky za posledné tri kalendárne mesiace pred podaním žiadosti,
7.
údaje o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii emitenta ku koncu roka, v ktorom sa podáva žiadosť, v rozsahu údajov uvádzaných v účtovnej závierke,
d)
základné strategické zámery podnikateľskej činnosti emitenta najmenej na jeden rok,
e)
vyhlásenie štatutárneho orgánu emitenta, že účtovné závierky, z ktorých sú údaje podľa písmena c), overil audítor a výrok audítora týkajúci sa overovania týchto účtovných závierok emitenta,
f)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo audítorov, ktorí vykonali overenie účtovných závierok emitenta za posledné dve účtovné obdobia,
g)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt zamestnancov vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov zodpovedných za informácie uvedené v prospekte cenného papiera,
h)
dátum, ku ktorému bol prospekt cenného papiera vyhotovený, a lehotu platnosti verejnej ponuky,
i)
vyhlásenie štatutárneho zástupcu vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov, že skutočnosti uvedené v prospekte sú úplné a pravdivé,
j)
podpis štatutárneho orgánu vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov.
(2)
Ak sa verejná ponuka vzťahuje na dlhopis, za ktorého splatenie menovitej hodnoty alebo za vyplácanie výnosov prevzala záruku právnická osoba alebo fyzická osoba, obsahuje aj údaje primerane podľa odseku 1 písm. a) a c) o týchto osobách, ak tieto údaje môžu byť emitentovi známe.
(3)
Ak sa verejná ponuka vzťahuje na vymeniteľný dlhopis, prospekt obsahuje aj údaje o
a)
akciách emitenta, ktorých vydanie môže majiteľ vymeniteľného dlhopisu požadovať podľa odseku 1 písm. b),
b)
emitentovi akcií v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a c), ak emitentom vymeniteľných dlhopisov nie je emitent akcií, za ktoré majú byť vymenené vymeniteľné dlhopisy,
c)
postupe pri výmene vymeniteľných dlhopisov za akcie.
(4)
Prospekt cenného papiera, ktorého emitent vznikol pred menej ako 24 kalendárnymi mesiacmi pred podaním žiadosti, obsahuje údaje za obdobie od jeho vzniku.
(5)
Ak bol pre cenné papiere v lehote dvanástich mesiacov pred verejnou ponukou zverejnený prospekt pre iné cenné papiere toho istého emitenta, prospekt obsahuje údaje o cennom papieri, pre ktorý sa vykonáva verejná ponuka, a údaje uvedené v pôvodnom prospekte, v ktorých došlo k zmene od zverejnenia pôvodného prospektu a ktoré môžu ovplyvniť hodnotu ponúkaných cenných papierov. Pôvodný prospekt sa musí priložiť k prospektu podľa prvej vety.
(6)
Úrad môže na žiadosť emitenta povoliť nezverejnenie určitej informácie z prospektu, len ak
a)
vplyv tejto informácie na posúdenie súčasnej alebo budúcej finančnej situácie emitenta nie je podstatný alebo
b)
ak by zverejnenie tejto informácie bolo v rozpore s verejným záujmom alebo by vážne poškodilo emitenta; úrad neschváli žiadosť, ak by nezverejnenie informácie zásadným spôsobom ovplyvnilo rozhodovanie verejnosti.
(7)
Ak vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov nie je emitentom cenných papierov, ktoré sú predmetom verejnej ponuky, úrad môže okrem prípadov uvedených v odseku 6 povoliť zúženie obsahu prospektu o údaje, ku ktorým nemá vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov prístup.
(8)
Ak predmetom verejnej ponuky sú cenné papiere, ktoré v čase verejnej ponuky budú predmetom žiadosti o prijatie na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, prospekt obsahuje údaje podľa osobitného predpisu.105)
§ 124
(1)
Akékoľvek oznámenie, inzerát, plagát a iný dokument, ktoré obsahujú oznámenie o verejnej ponuke cenných papierov a ktoré sa majú zverejniť alebo ich má hromadne používať vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov, musia obsahovať
a)
údaj o tom, že bol zverejnený prospekt a kde bol zverejnený,
b)
upozornenie, z ktorého vyplýva, že s touto investíciou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov
a nesmú zamlčovať skutočnosti dôležité na rozhodovanie verejnosti, najmä uvádzať informácie o budúcom zhodnotení peňažných prostriedkov, ktorého dosiahnutie nemožno predpokladať.
(2)
Oznámenie, inzerát, plagát a iný dokument podľa odseku 1 musia byť pred uverejnením doručené úradu a možno ich uverejniť, len ak ich uverejnenie úrad v lehote do 15 dní od ich doručenia nezakázal.
(3)
Úrad uverejnenie oznámenia, inzerátu, plagátu a ďalšieho dokumentu podľa odseku 1 zakáže, ak nespĺňajú podmienku uvedenú v odseku 1 alebo ak obsahujú informácie, ktoré sú v rozpore s obsahom prospektu, alebo informácie, prípadne súbor informácií z prospektu, ktoré by pri nedostatku iných informácií z prospektu mohli byť zavádzajúce.
Verejná ponuka majetkových hodnôt
§ 126
(1)
Na základe verejnej ponuky majetkových hodnôt možno zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na účely podnikania alebo inej zárobkovej činnosti iba spôsobom podľa tohto zákona. Verejnou ponukou majetkových hodnôt sa podľa tohto zákona rozumie akékoľvek oznámenie, odporúčanie alebo iný text, alebo akékoľvek konanie na účely zhromažďovania peňažných prostriedkov, ktorým sa ktokoľvek obracia sám alebo prostredníctvom tretích osôb vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb akýmikoľvek prostriedkami zverejnenia na neurčitý okruh vopred neurčených osôb a ktorá obsahuje informáciu o možnosti nadobudnúť ponúkané majetkové hodnoty alebo ktorá vyvoláva záujem o nadobudnutie majetkových hodnôt uvedených vo verejnej ponuke majetkových hodnôt. Majetkovými hodnotami sa na účely tohto zákona rozumejú majetkové práva a majetkové hodnoty iné ako cenné papiere.
(2)
Majetkové hodnoty sa môžu verejne ponúkať, len ak bol zverejnený prospekt investície.
(3)
V prostriedkoch zverejnenia nesmie byť zverejnená verejná ponuka majetkových hodnôt, ktorá pre investora obsahuje zjavnú alebo skrytú podmienku získania ďalších investorov.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na činnosti vykonávané bankou, pobočkou zahraničnej banky, poisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, doplnkovou dôchodkovou poisťovňou a správcovskou spoločnosťou v rámci predmetu ich podnikania upraveného osobitným zákonom a na nadácie,62) neinvestičné fondy63) a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby64) a na subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti.
(5)
Z peňažných prostriedkov zhromaždených od verejnosti podľa tohto zákona nesmie nikto poskytovať úvery a pôžičky; pri zhromažďovaní peňažných prostriedkov od verejnosti podľa tohto zákona nie sú dotknuté obmedzenia podľa osobitného zákona.106)
(6)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zhromaždila peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej ponuky majetkových hodnôt, je povinnou osobou podľa osobitného zákona.107)
§ 127
(1)
Do schválenia prospektu investície úradom nesmie byť zverejnený prospekt investície alebo akékoľvek oznámenia, inzeráty, plagáty alebo ďalšie dokumenty, ktoré obsahujú alebo oznamujú verejnú ponuku majetkových hodnôt.
(2)
Prospekt investície schvaľuje úrad na žiadosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby uskutočňujúcej verejnú ponuku majetkových hodnôt podľa § 126 (ďalej len „vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt“).
(3)
Súčasťou žiadosti o schválenie prospektu investície je
a)
údaj o tom, že má byť vyhlásená verejná ponuka majetkových hodnôt,
b)
prospekt investície s náležitosťami podľa § 128.
(4)
Na postup úradu pri schválení prospektu investície a na zverejnenie prospektu investície sa vzťahujú ustanovenia § 122 ods. 4 až 9.
§ 128
Prospekt investície
(1)
Prospekt investície musí obsahovať
a)
základné údaje o právnickej osobe alebo fyzickej osobe uskutočňujúcej verejnú ponuku majetkových hodnôt a o jej podnikaní:
1.
obchodné meno a sídlo, ak je právnickou osobou, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou,
2.
identifikačné číslo, ak bolo vyhlasovateľovi verejnej ponuky majetkových hodnôt pridelené,
3.
dátum vzniku a právna forma,
4.
predmet podnikania,
5.
meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady a vedúcich zamestnancov; ak ide o emitenta, ktorý vykonáva verejnú ponuku akcií, aj ich podiel na základnom imaní emitenta,
6.
meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu fyzických osôb a obchodné meno a sídlo právnických osôb, ktoré ovládajú vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt, ak vyhlasovateľovi verejnej ponuky majetkových hodnôt môžu byť známe,
7.
obchodné meno a sídlo právnických osôb, s ktorými je vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt majetkovo prepojený,104)
8.
základné imanie, počet a druh cenných papierov alebo podielov, na ktoré je základné imanie rozdelené, a nesplatené základné imanie,
9.
zoznam patentov a licencií vlastnených vyhlasovateľom verejnej ponuky majetkových hodnôt a ich charakteristika,
10.
zoznam zmlúv, ktoré zabezpečujú odbyt výrobkov vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt alebo realizáciu služieb, ktoré poskytuje,
11.
podiel výrobkov vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt alebo služieb poskytovaných vyhlasovateľom verejnej ponuky majetkových hodnôt na domácom trhu,
b)
údaje o majetkových aktívach, ktoré sa majú nadobudnúť z peňažných prostriedkov zhromaždených na základe verejnej ponuky,
c)
údaje o finančnej situácii vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt podľa § 123 ods.1 písm. c),
d)
základné strategické zámery podnikateľskej činnosti vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt najmenej na jeden rok,
e)
vyhlásenie štatutárneho orgánu vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt, že účtovné závierky, z ktorých sú údaje podľa písmena c), overil audítor, a výrok audítora týkajúci sa overovania týchto účtovných závierok emitenta, meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo audítorov, ktorí vykonali overenie účtovných závierok vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt za posledné dve účtovné obdobia,
f)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt zamestnancov vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt zodpovedných za informácie uvedené v prospekte investície,
g)
dátum, ku ktorému bol prospekt investície vyhotovený, a lehotu platnosti verejnej ponuky majetkových hodnôt,
h)
vyhlásenie štatutárneho zástupcu vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt, že skutočnosti uvedené v prospekte investície sú úplné a pravdivé,
i)
podpis štatutárneho orgánu vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt.
(2)
Prospekt investície, ktorej vyhlasovateľ verejnej ponuky majetkových hodnôt vznikol pred menej ako 24 kalendárnymi mesiacmi pred podaním žiadosti, obsahuje údaje za obdobie od jeho vzniku.
(3)
Úrad môže na žiadosť vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt povoliť nezverejnenie určitej informácie z prospektu investície, ak by zverejnenie tejto informácie bolo v rozpore s verejným záujmom alebo by vážne poškodilo vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt; úrad neschváli žiadosť, ak by nezverejnenie informácie zásadným spôsobom ovplyvnilo rozhodovanie verejnosti.
§ 129
(1)
Akékoľvek oznámenie, inzerát, plagát a iný dokument, ktoré obsahujú oznámenie o verejnej ponuke majetkových hodnôt a ktoré sa majú zverejneniť alebo ich má hromadne používať osoba uskutočňujúca verejnú ponuku majetkových hodnôt, musia obsahovať
a)
údaj o tom, že bol zverejnený prospekt investície a kde bol zverejnený,
b)
upozornenie, z ktorého vyplýva, že s touto investíciou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov,
a nesmú zamlčovať skutočnosti dôležité na rozhodovanie verejnosti, najmä uvádzať informácie o budúcom zhodnotení peňažných prostriedkov, ktorého dosiahnutie nemožno predpokladať.
(2)
Na oznámenie, inzerát, plagát a iný dokument podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 124 ods. 2 a 3.
§ 130
Informačná povinnosť
(1)
Emitent cenného papiera vydaného na základe verejnej ponuky je povinný najneskôr do dvoch mesiacov po skončení kalendárneho polroka uverejniť polročnú správu a najneskôr do piatich mesiacov po uplynutí kalendárneho roka uverejniť ročnú správu a predložiť ich spolu s dokladom o uverejnení úradu a burze cenných papierov, na ktorej je tento cenný papier prijatý na obchodovanie. Údaje uvedené v ročnej správe alebo v polročnej správe musia byť úplné, pravdivé a vecne správne.
(2)
Ročná správa musí obsahovať údaje podľa § 77 ods. 2 a údaje o skutočnostiach podľa odseku 6, ku ktorým došlo v uplynulom kalendárnom roku.
(3)
Ak nie je v lehote podľa odseku 1 účtovná závierka overená audítorom, emitent cenného papiera vydaného na základe verejnej ponuky je povinný bez zbytočného odkladu po prijatí správy audítora predložiť ju úradu a uverejniť ju ako dodatok k ročnej správe rovnakým spôsobom ako ročnú správu.
(4)
Ak valné zhromaždenie emitenta cenného papiera vydaného na základe verejnej ponuky neschváli účtovnú závierku, tento emitent je povinný do 30 dní uverejniť túto skutočnosť a dôvody neschválenia účtovnej závierky a postup riešenia pripomienok valného zhromaždenia.
(5)
Polročná správa musí obsahovať údaje podľa § 77 ods. 4 a údaje o skutočnostiach podľa odseku 6, ku ktorým došlo v uplynulom kalendárnom polroku.
(6)
Emitent cenného papiera vydaného na základe verejnej ponuky je povinný počas roka bez zbytočného odkladu oznamovať úradu zmeny vo svojej finančnej situácii alebo iné skutočnosti, ktoré môžu vyvolať významnú zmenu kurzu ním vydaného cenného papiera alebo zhoršiť schopnosť emitenta plniť záväzky z emisie cenného papiera.
(7)
Za skutočnosti podľa odseku 6 sa považujú najmä významné zmeny v obchodných, výrobných alebo odbytových podmienkach, začatie konania o konkurze alebo vyrovnaní, pozastavenie činnosti emitenta úradným rozhodnutím, rozhodnutie o zrušení, zlúčení, rozdelení a iných závažných organizačných zmenách, každé zníženie obchodného majetku emitenta presahujúce 10 %, vstup spoločnosti do likvidácie, súdne spory, ktorých predmetom je hodnota, ktorá presahuje 5 % obchodného majetku emitenta, ako aj zmeny v štatutárnych, dozorných a riadiacich orgánoch emitenta.
(8)
Správy podľa odseku 1, ako aj skutočnosti uvedené v odseku 6 emitent cenného papiera vydaného na základe verejnej ponuky zverejňuje v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy. Informáciu zverejnenú podľa odseku 6 je emitent povinný bez meškania predložiť burze cenných papierov.
(9)
Ročné správy a polročné správy je emitent cenného papiera vydaného na základe verejnej ponuky povinný poskytnúť verejnosti na nahliadnutie v sídle emitenta.
(10)
Úrad môže na žiadosť emitenta cenného papiera vydaného na základe verejnej ponuky povoliť vynechanie určitej informácie zo správy podľa odseku 1 alebo z povinnosti zverejnenia podľa odseku 8, ak zverejnenie tejto informácie by bolo v rozpore s verejným záujmom alebo by vážne poškodilo emitenta, pričom vynechanie informácie nesmie zavádzať verejnosť.
(11)
Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa vzťahujú aj na vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt, ktorý zhromaždil peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej ponuky.
§ 132
Zákaz využívania dôverných informácií
(1)
Za dôvernú informáciu sa na účely tohto zákona považuje informácia, ktorá
a)
nebola uverejnená,
b)
sa týka jedného alebo niekoľkých emitentov alebo jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov prijatých na obchodovanie na burze cenných papierov, alebo inej významnej skutočnosti dôležitej na vývoj kurzu alebo ceny jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov,
c)
by po uverejnení mohla významne ovplyvniť kurz alebo cenu investičných nástrojov prijatých na obchodovanie na burze cenných papierov, čím by ich majiteľovi alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe mohla priniesť akékoľvek výhody.
(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má na základe svojej účasti na základnom imaní emitenta, na základe svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo svojej funkcie oprávnenie získať dôvernú informáciu a ktorá takú informáciu získa, nesmie
a)
využiť dôvernú informáciu vo svoj prospech alebo v prospech iných právnických osôb alebo fyzických osôb, najmä kupovať alebo predávať investičné nástroje, ktorých sa táto informácia týka, a to dovtedy, než sa tieto informácie stanú všeobecne známymi,
b)
oznámiť alebo sprístupniť inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe dôvernú informáciu, pokiaľ oznamovanie týchto informácií nie je súčasťou ich povinností alebo zamestnania,
c)
odporúčať niekomu inému nadobudnutie alebo predaj cenných papierov na základe znalosti dôvernej informácie.
(3)
Zákaz podľa odseku 2 sa vzťahuje aj na právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré získajú dôvernú informáciu od právnických osôb alebo fyzických osôb uvedených v odseku 2.
(4)
Povinnosť mlčanlivosti právnických osôb alebo fyzických osôb podľa odseku 2 trvá aj po skončení ich pracovného pomeru alebo výkonu funkcie, alebo po zániku účasti na základnom imaní emitenta. Na účely trestného konania, občianskeho súdneho konania a daňového konania sú tieto osoby zbavené povinnosti mlčanlivosti.
(5)
Informácia vyplývajúca z analýz všeobecne známych údajov alebo skutočností nie je dôvernou informáciou, aj keď môže podstatne ovplyvniť kurz alebo cenu investičných nástrojov.
§ 133
Konflikt záujmov
(1)
Zamestnanec obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi nesmie byť zároveň zamestnancom alebo členom predstavenstva burzy cenných papierov, správcovskej spoločnosti, poisťovne, centrálneho depozitára, iného obchodníka s cennými papiermi, inej pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banky, ktorá nie je obchodníkom s cennými papiermi, pobočky zahraničnej banky, ktorá nie je zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, alebo emitenta cenného papiera prijatého na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, ktorý nie je zároveň týmto obchodníkom s cennými papiermi.
(2)
Zamestnanec centrálneho depozitára nesmie byť zároveň zamestnancom ani v inom pracovnom pomere u obchodníka s cennými papiermi, banky, burzy cenných papierov, správcovskej spoločnosti, poisťovne alebo u iného centrálneho depozitára.
(3)
Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, úradu, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Centra kupónovej privatizácie Slovenskej republiky nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady ani zamestnancom obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára. To neplatí, ak je zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy do týchto orgánov vyslaný svojím zamestnávateľom.
(4)
Členmi dozornej rady centrálneho depozitára nesmú byť zamestnanci centrálneho depozitára. Člen štatutárneho orgánu centrálneho depozitára, vedúci zamestnanec centrálneho depozitára a zamestnanec centrálneho depozitára vykonávajúci odborné činnosti podľa § 99 ods. 3 a 4 nesmie byť zároveň zamestnancom ani v inom pracovnom pomere u emitenta cenných papierov.
(5)
Člen predstavenstva obchodníka s cennými papiermi nesmie byť zároveň zamestnancom ani členom predstavenstva iného obchodníka s cennými papiermi alebo zamestnancom pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
§ 134
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Členovia štatutárnych a dozorných orgánov, zamestnanci, prokuristi, likvidátori, správcovia konkurznej podstaty, ako aj ďalšie osoby podieľajúce sa na činnosti obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, centrálneho depozitára, burzy cenných papierov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam pre vývoj finančného trhu alebo sa dotýkajú záujmov jeho jednotlivých účastníkov.
(2)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu.
(3)
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne
a)
osobám povereným výkonom dohľadu na účely výkonu dohľadu,20)
b)
súdu na účely občianskeho súdneho konania,91)
c)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,92)
d)
Národnej banke Slovenska na účely bankového dohľadu,93)
e)
službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom,94)
f)
daňovým orgánom na účely daňového konania.95)
(4)
Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.
ÔSMA ČASŤ
DOHĽAD
§ 135
Predmet dohľadu
(1)
Dohľad podľa tohto zákona sa vykonáva nad činnosťou emitenta cenného papiera, centrálneho depozitára, obchodníka s cennými papiermi a zahraničného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu ich činnosti na území Slovenskej republiky, fondu, sprostredkovateľa investičných služieb, navrhovateľa ponuky na prevzatie, vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov a vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt; v rozsahu ustanovenom týmto zákonom podlieha dohľadu aj činnosť iných osôb súvisiaca s činnosťou alebo riadením obchodníkov s cennými papiermi, pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára. Dohľad sa vykonáva aj nad konsolidovanými celkami a subkonsolidovanými celkami (§ 138 ), ktorých súčasťou sú aj obchodníci s cennými papiermi alebo centrálny depozitár. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na činnosť vykonávanú Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu.108)
(2)
Predmetom dohľadu podľa odseku 1 je
a)
dodržiavanie podmienok ustanovených povoleniami podľa tohto zákona,
b)
dodržiavanie tohto zákona a osobitných zákonov v rozsahu z nich vyplývajúceho a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie.
(3)
Dohľad podľa odseku 1 vykonáva úrad.
(4)
Obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi a centrálny depozitár sú povinní umožniť účasť osôb poverených výkonom dohľadu na rokovaní valného zhromaždenia obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, dozornej rady obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, alebo vedenia pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
§ 136
(1)
Predmetom dohľadu nie sú spory zo zmluvných vzťahov obchodníkov s cennými papiermi alebo pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a ich klientov, na ktorých prejednávanie a rozhodovanie sú príslušné súdy alebo iné orgány podľa osobitných predpisov.109)
(2)
Na základe dohody uzavretej medzi úradom a orgánom dohľadu iného štátu môže orgán dohľadu iného štátu vykonávať dohľad na území Slovenskej republiky nad činnosťou pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a nad dcérskou spoločnosťou zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi. Takú dohodu môže úrad uzavrieť len na základe vzájomnosti.
(3)
Úrad môže vykonávať dohľad nad pobočkami obchodníka s cennými papiermi, ktoré pôsobia na území iného štátu, a nad dcérskou spoločnosťou obchodníka s cennými papiermi, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi na území iného štátu, ak to pripúšťajú právne predpisy tohto štátu a dohoda uzavretá medzi úradom a orgánmi dohľadu tohto štátu.
§ 137
(1)
Pri výkone dohľadu podľa § 135 ods. 1 formou kontroly na mieste sa vzťahy medzi úradom a osobami podliehajúcimi tomuto dohľadu spravujú ustanoveniami osobitného zákona.20)
(2)
Osoby podliehajúce dohľadu podľa § 135 ods. 1 sú povinné v lehote určenej úradom odovzdať úradu ním požadované údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon tohto dohľadu.
Dohľad na konsolidovanom základe
§ 138
(1)
Dohľadom na konsolidovanom základe sa rozumie sledovanie a regulácia rizík konsolidovaných celkov a subkonsolidovaných celkov, ktorých súčasťou sú obchodníci s cennými papiermi alebo centrálny depozitár, na účely obmedzenia rizík, ktorým je obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár vystavený z dôvodu jeho účasti v konsolidovanom celku alebo subkonsolidovanom celku.
(2)
Dohľad na konsolidovanom základe nenahrádza dohľad nad jednotlivými osobami zahrnutými do konsolidovaného celku a nenahrádza sa ním ani výkon dohľadu nad jednotlivými obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi podľa tohto zákona, ani dohľad nad inštitúciami podľa osobitného zákona.15)
(3)
Úrad vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad konsolidovaným celkom obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára a nad subkonsolidovaným celkom obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára.
(4)
Úrad vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad finančným konsolidovaným celkom, ak právnická osoba kontrolujúca konsolidovaný celok je finančnou inštitúciou, ktorá nepodlieha dohľadu podľa osobitného zákona,15) a nad finančným subkonsolidovaným celkom, ak právnická osoba kontrolujúca subkonsolidovaný celok je finančnou inštitúciou, ktorá nepodlieha dohľadu podľa osobitného zákona.15)
(5)
Konsolidovaným celkom sa na účely tohto zákona rozumie skupina právnických osôb, v ktorej jedna právnická osoba kontroluje ostatné právnické osoby a ktorá nie je kontrolovaná žiadnou inou právnickou osobou.
(6)
Konsolidovaným celkom obchodníka s cennými papiermi sa na účely tohto zákona rozumie konsolidovaný celok kontrolovaný obchodníkom s cennými papiermi, ku ktorému patria obchodníci s cennými papiermi, ním kontrolované osoby, ktoré sú obchodníkmi s cennými papiermi alebo finančnými inštitúciami.
(7)
Konsolidovaným celkom centrálneho depozitára sa na účely tohto zákona rozumie konsolidovaný celok kontrolovaný centrálnym depozitárom, ku ktorému patrí centrálny depozitár, obchodníci s cennými papiermi, ním kontrolované osoby, ktoré sú obchodníkmi s cennými papiermi alebo finančnými inštitúciami.
(8)
Finančným konsolidovaným celkom sa na účely tohto zákona rozumie konsolidovaný celok kontrolovaný finančnou inštitúciou, ku ktorému patria prevažne obchodníci s cennými papiermi alebo finančné inštitúcie, pričom aspoň jedna kontrolovaná osoba musí byť obchodníkom s cennými papiermi alebo centrálnym depozitárom.
(9)
Subkonsolidovaným celkom sa na účely tohto zákona rozumie skupina právnických osôb, v ktorej jedna právnická osoba kontroluje ostatné právnické osoby a ktorá je kontrolovaná inou právnickou osobou, ktorú sama nekontroluje.
(10)
Subkonsolidovaným celkom obchodníka s cennými papiermi sa na účely tohto zákona rozumie subkonsolidovaný celok kontrolovaný obchodníkom s cennými papiermi, ku ktorému patria obchodníci s cennými papiermi, ním kontrolované osoby, ktoré sú obchodníkmi s cennými papiermi alebo finančnými inštitúciami, pričom obchodník s cennými papiermi kontrolujúci tento celok je kontrolovaný inou právnickou osobou, ktorú sám nekontroluje.
(11)
Subkonsolidovaným celkom centrálneho depozitára sa na účely tohto zákona rozumie subkonsolidovaný celok kontrolovaný centrálnym depozitárom, ku ktorému patria obchodníci s cennými papiermi, ním kontrolované osoby, ktoré sú obchodníkmi s cennými papiermi alebo finančnými inštitúciami, pričom centrálny depozitár kontrolujúci tento celok je kontrolovaný inou právnickou osobou, ktorú sám nekontroluje.
(12)
Finančným subkonsolidovaným celkom sa na účely tohto zákona rozumie celok kontrolovaný finančnou inštitúciou, ku ktorému patria prevažne obchodníci s cennými papiermi alebo finančné inštitúcie, pričom aspoň jedna ním kontrolovaná osoba musí byť obchodníkom s cennými papiermi a ak finančná inštitúcia kontrolujúca tento celok je kontrolovaná inou právnickou osobou, ktorú sama nekontroluje.
§ 139
(1)
Úrad vedie zoznam finančných inštitúcií, ktoré kontrolujú konsolidované celky a subkonsolidované celky podľa § 138 ods. 4; tento zoznam úrad zasiela Národnej banke Slovenska.
(2)
Zoznam podľa odseku 1 zasiela úrad aj orgánu dohľadu a orgánu dohľadu nad finančnými inštitúciami a poisťovňami členských štátov a komisii.
§ 140
(1)
Úrad je oprávnený nezahrnúť do konsolidovaného celku podľa § 138 ods. 6 až 12 na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe právnickú osobu,
a)
ktorá má sídlo na území iného štátu a právny poriadok tohto štátu neumožňuje výmenu informácií na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe,
b)
ktorá má zanedbateľný význam na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe, najmä ak celkové aktíva tejto právnickej osoby sú menšie ako 10 000 000 EUR alebo 1 % z celkových aktív osoby kontrolujúcej konsolidovaný celok,
c)
ktorej zaradenie do konsolidovaného celku je nevhodné z hľadiska cieľov dohľadu na konsolidovanom základe.
(2)
Úrad je oprávnený vyňať z dohľadu na konsolidovanom základe konsolidovaný celok podľa § 138 ods. 6 až 12, ktorý je súčasťou iného konsolidovaného celku, nad ktorým vykonáva dohľad na konsolidovanom základe úrad alebo orgán dohľadu iného štátu na základe písomnej dohody uzatvorenej medzi úradom a orgánom dohľadu iného štátu.
(3)
Úrad oznámi nezahrnutie právnickej osoby podľa odseku 1 písm. b) a c) do konsolidovaného celku podľa § 138 ods. 6 až 12 tejto právnickej osobe; táto právnická osoba je povinná poskytnúť na požiadanie informácie potrebné na výkon dohľadu na konsolidovanom základe orgánu dohľadu štátu, v ktorom má sídlo jej materská spoločnosť.
§ 141
(1)
Finančná inštitúcia kontrolujúca konsolidovaný celok podľa § 138 ods. 4 je povinná zabezpečovať, aby konsolidovaný celok dodržiaval požiadavky podľa § 74.
(2)
Právnická osoba, ktorá je zahrnutá do konsolidovaných celkov podľa § 138 ods. 6 až 12, je povinná vypracovať a predkladať úradu priamo alebo prostredníctvom osoby kontrolujúcej konsolidovaný celok alebo obchodníka s cennými papiermi určeného úradom všetky výkazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na vykonávanie dohľadu na konsolidovanom základe ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch. Obchodník s cennými papiermi kontrolujúci konsolidovaný celok a finančná inštitúcia kontrolujúca konsolidovaný celok je povinná vypracúvať a predkladať úradu za konsolidovaný celok všetky výkazy, hlásenia a iné správy, ktoré sú potrebné na výkon dohľadu na konsolidovanom základe ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; na tieto výkazy, hlásenia a iné správy sa inak vzťahuje § 75 ods. 3 a 4.
(3)
Podrobnosti o obsahu, forme, členení, termínoch, spôsoboch, postupoch a o miestach predkladania výkazov, hlásení a správ podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(4)
Audítor právnickej osoby, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného celku podľa § 138 ods. 6 až 12, je povinný poskytnúť informácie úradu a audítorom osoby kontrolujúcej konsolidovaný celok podľa § 138 ods. 6 až 12 na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe.
(5)
Právnická osoba kontrolujúca konsolidovaný celok podľa § 138 ods. 6 až 12 oznámi úradu audítorov, ktorí budú vykonávať audit právnických osôb zahrnutých do konsolidovaného celku podľa § 138 ods. 6 až 12, najneskôr do konca kalendárneho roka, za ktorý sa má audit vykonať.
§ 142
(1)
Právnická osoba, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného celku podľa § 138 ods. 6 až 12, je povinná vytvoriť kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpečujú správnosť poskytovaných informácií na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe.
(2)
Úrad je oprávnený vykonať kontrolu na mieste110) alebo je oprávnený požiadať o vykonanie kontroly na mieste iný príslušný orgán dohľadu nad právnickými osobami, ktoré sú zahrnuté do konsolidovaného celku, na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe; tento orgán dohľadu je povinný požadovanú kontrolu vykonať.
(3)
Obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár kontrolujúci konsolidovaný celok je povinný zabezpečiť vykonanie auditu v právnických osobách zahrnutých do konsolidovaného celku na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe. Tieto právnické osoby sú povinné na žiadosť obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára kontrolujúceho konsolidovaný celok uzavrieť zmluvu o audítorskej činnosti.
§ 143
(1)
Ak je obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár súčasťou konsolidovaného celku, ktorý kontroluje zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia, ktorá má sídlo na území iného štátu, úrad je oprávnený dohodnúť podmienky výkonu dohľadu na konsolidovanom základe v písomnej dohode uzavretej medzi úradom a orgánom bankového dohľadu alebo orgánom dohľadu nad finančnými inštitúciami a poisťovňami iného štátu a ich vzájomnú výmenu informácií.
(2)
Úrad na požiadanie príslušného orgánu dohľadu členského štátu vykoná dohľad na mieste na konsolidovanom základe alebo umožní výkon dohľadu na mieste na konsolidovanom základe povereným osobám príslušného orgánu dohľadu členského štátu v konsolidovaných celkoch podľa § 138 ods. 6 až 12; podrobnosti o výkone tohto dohľadu na mieste na konsolidovanom základe môže upraviť dohoda podľa odseku 1.
Sankcie
§ 144
(1)
Ak úrad zistí nedostatky v činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v povolení podľa § 55 alebo § 56 alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí úradu uložených obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, v nedodržiavaní podmienok podľa § 55 ods. 2 a 7 a § 56 ods. 2 a 9, alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon činností obchodníka s cennými papiermi, môže úrad podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,
b)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi prijať opatrenia na jeho ozdravenie,
c)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy,
d)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi skončiť nepovolenú činnosť,
e)
uložiť pokutu obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi až do 20 000 000 Sk,
f)
obmedziť alebo pozastaviť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi výkon niektorej z povolených činností,
g)
odňať obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi povolenie na výkon niektorej investičnej služby,
h)
uložiť opravu účtovnej alebo inej evidencie podľa zistení úradu alebo audítora,
i)
uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi uverejnil na základe povinnosti uloženej zákonom,
j)
uložiť zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov, s fondmi tvorenými zo zisku a s kapitálovými fondmi,
k)
zaviesť nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi z dôvodov uvedených v § 147,
l)
odňať povolenie na poskytovanie investičných služieb z dôvodov uvedených v § 156.
(2)
Ak úrad zistí nedostatky v činnosti centrálneho depozitára spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v povolení podľa § 100 alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase podľa § 102, v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí úradu uložených centrálnemu depozitárovi, v nedodržiavaní podmienok podľa § 100 ods. 2 a 7, alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon činností centrálneho depozitára, môže úrad podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť centrálnemu depozitárovi sankcie podľa odseku 1 písm. a), c) až j),
b)
odňať povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára z dôvodov uvedených v § 156.
(3)
Ak úrad zistí nedostatky v činnosti sprostredkovateľa investičných služieb spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v povolení podľa § 61, v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí úradu uložených sprostredkovateľovi investičných služieb, v nedodržiavaní podmienok podľa § 61 ods. 4 a 5, alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon činností sprostredkovateľa investičných služieb, môže úrad podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť sprostredkovateľovi investičných služieb sankcie podľa odseku 1 písm. a), d) a e),
b)
odňať povolenie na činnosť sprostredkovateľa investičných služieb.
(4)
Ak úrad zistí nedostatky v činnosti emitenta cenných papierov, vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov alebo vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt spočívajúce v porušení povinností uložených týmto zákonom alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona alebo osobitných zákonov upravujúcich povinnosti kontrolovaných subjektov,111) môže úrad podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť emitentovi sankcie podľa odseku 1 písm. a) e) a i),
b)
pozastaviť emitentovi cenných papierov, vyhlasovateľovi verejnej ponuky cenných papierov alebo vyhlasovateľovi verejnej ponuky majetkových hodnôt vydávanie cenných papierov alebo predaj majetkových hodnôt najdlhšie na jeden rok,
c)
zakázať emitentovi cenných papierov, vyhlasovateľovi verejnej ponuky cenných papierov alebo vyhlasovateľovi verejnej ponuky majetkových hodnôt vydávanie cenných papierov alebo predaj majetkových hodnôt.
(5)
Ak úrad zistí nedostatky v činnosti navrhovateľa ponuky spočívajúce v porušení povinností uložených týmto zákonom alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona alebo osobitných zákonov upravujúcich povinnosti navrhovateľa ponuky,111) môže úrad podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť navrhovateľovi ponuky sankcie podľa odseku 1 písm. a), e) a i),
b)
pozastaviť ponuku,
c)
zakázať navrhovateľovi ponuky vyhlásenie ponuky.
(6)
Ak úrad zistí porušenie tohto zákona fondom, môže navrhnúť odvolanie členov orgánov fondu zodpovedných za zistené nedostatky. Orgán fondu alebo osoba, ktorá ich vymenovala alebo zvolila, je povinná návrhu vyhovieť bez zbytočného odkladu.
(7)
Úrad môže uložiť členovi štatutárneho orgánu alebo členovi dozornej rady obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, vedúcemu pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho zástupcovi, nútenému správcovi obchodníka s cennými papiermi, zástupcovi núteného správcu obchodníka s cennými papiermi, prokuristovi, zamestnancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly alebo vedúcemu zamestnancovi51) obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo z iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na výkon investičných služieb, zo stanov obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným úradom pokutu podľa závažnosti a povahy porušenia až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, alebo konsolidovaného celku, alebo subkonsolidovaného celku, do ktorého patrí obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo centrálny depozitár; vedúcemu zamestnancovi51) možno uložiť pokutu najviac do výšky 50 % dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, alebo od centrálneho depozitára, alebo konsolidovaného celku, alebo subkonsolidovaného celku, do ktorého patrí obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo centrálny depozitár. Osobu, ktorá právoplatným uložením pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou podľa § 8 písm. b), je obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár povinný bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie.
(8)
Opatreniami na ozdravenie obchodníka s cennými papiermi sa rozumie
a)
predloženie ozdravného programu, ktorý musí obsahovať
1.
plán kapitálového posilnenia primeranosti vlastných zdrojov alebo návrh iného opatrenia na zlepšenie primeranosti vlastných zdrojov,
2.
plán projekcie súčasného a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie obchodníka s cennými papiermi minimálne v rozsahu výkazov bilancií, ziskov a strát, rozpočtu, strategického obchodného plánu, analýzy rentability dosiahnutia cieľov programu,
3.
iné informácie, ktoré úrad považuje za nevyhnutné,
b)
obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend,112) tantiém113) a iných podielov na zisku, odmien a nepeňažných plnení akcionárom, členom predstavenstva, členom dozorného orgánu a zamestnancom,
c)
obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd členom predstavenstva, členom dozornej rady a všetkým zamestnancom obchodníka s cennými papiermi,
d)
zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie obchodníka s cennými papiermi,
e)
obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov obchodníka s cennými papiermi; tieto obchody môže obchodník s cennými papiermi vykonávať iba po predchádzajúcom súhlase úradu.
(9)
Úrad je povinný vyzvať obchodníka s cennými papiermi, aby prijal opatrenia na jeho ozdravenie, ak primeranosť vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi klesne pod 8 %.
(10)
Predstavenstvo obchodníka s cennými papiermi, ktorého primeranosť vlastných zdrojov klesne pod 8 %, je povinný predložiť úradu ozdravný program do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti. Ozdravný program musí schváliť predstavenstvo a dozorná rada obchodníka s cennými papiermi. Úrad je povinný do desiatich dní od prijatia záväzného ozdravného programu tento schváliť alebo zamietnuť. Ak úrad v tejto lehote predložený ozdravný program nezamietne, považuje sa ozdravný program za schválený.
(11)
Ak pominuli dôvody, pre ktoré bol obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi alebo centrálnemu depozitárovi obmedzený alebo pozastavený výkon niektorej z povolených činností, úrad písomne oznámi túto skutočnosť obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi alebo centrálnemu depozitárovi.
(12)
Pokutu podľa odseku 1 písm. e) môže úrad uložiť aj osobám, ktoré porušili ustanovenia § 54 ods. 8, § 70, § 99 ods. 9 alebo § 102. Uloží im aj opatrenie na odstránenie a nápravu protiprávneho stavu.
(13)
Uložením sankcií podľa odsekov 1 až 7 alebo odseku 12 nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných právnych predpisov.114)
(14)
Sankcie podľa odsekov 1 až 6 možno ukladať súbežne a opakovane. Pokuta podľa odsekov 1 až 5, odseku 7 alebo odseku 12 je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(15)
Opatrenia na nápravu a pokuty možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Pokutu podľa odseku 7 možno uložiť do jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr však do troch rokov od ich vzniku.
(16)
Úrad je oprávnený aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky v činnosti obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára s členmi predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, s vedúcim pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, s členmi dozornej rady obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, s vedúcimi zamestnancami51) alebo so zamestnancami zodpovednými za výkon vnútornej kontroly, ktorí sú povinní poskytnúť úradu ním požadovanú súčinnosť.
(17)
O každej sankcii podľa odseku 1 udelenej zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi úrad bez zbytočného odkladu informuje príslušný orgán dohľadu v štáte sídla zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(18)
O každej sankcii podľa odseku 1 udelenej obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý je bankou, alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý je pobočkou zahraničnej banky, úrad bez zbytočného odkladu písomne informuje Národnú banku Slovenska.
§ 145
(1)
Úrad môže uložiť právnickej osobe, ktorá je zahrnutá do konsolidovaného celku, nad ktorým vykonáva dohľad na konsolidovanom základe, podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov pokutu až do 20 000 000 Sk, ak táto právnická osoba
a)
neumožní vykonať dohľad na mieste,
b)
neposkytne požadované výkazy, hlásenia a iné správy na účely výkonu dohľadu na konsolidovanom základe,
c)
poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné výkazy, hlásenia a iné správy, prípadne nedodrží termíny na ich predloženie alebo
d)
nesplní povinnosť podľa § 141 ods. 1.
(2)
Na pokuty podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia § 144 ods. 12 až 14.
§ 146
(1)
Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 70 ods. 1 písm. a), § 102 ods.1 písm. a) alebo ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 70 ods. 1 písm. a) alebo § 102 ods.1 písm. a) na základe nepravdivých údajov, môže úrad pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára. Výkon týchto práv môže úrad pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára je na ujmu riadneho a obozretného podnikania obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára.
(2)
Obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár je povinný päť dní predo dňom konania valného zhromaždenia dať príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré vydal.
(3)
Obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár je povinný predložiť úradu výpis z jeho registra emitenta a z jeho zoznamu akcionárov vyhotovený v deň, keď bol vykonaný príkaz obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár vydal. Výpis sa nesmie vyhotoviť skôr, ako sa takáto registrácia vykonala. Tento výpis je obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár povinný doručiť úradu v deň jeho vyhotovenia. Úrad bez zbytočného odkladu na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho obchodníkovi s cennými papiermi alebo centrálnemu depozitárovi najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára.
(4)
Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté, ak úrad na výpise podľa odseku 1 písomne označí osobu, u ktorej novo zistil dôvod na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1.
(5)
Predbežné opatrenie115) vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1 doručí úrad tejto osobe a obchodníkovi s cennými papiermi alebo centrálnemu depozitárovi najneskôr v deň konania valného zhromaždenia. Týmto predbežným opatrením115) je obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár viazaný. Za doručenie sa považuje doručenie predbežného opatrenia115) aj zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie tejto osoby na valnom zhromaždení.
(6)
Obchodník s cennými papiermi alebo centrálny depozitár nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej úradom podľa odseku 3 ani osôb splnomocnených týmito osobami na konanie v ich mene.
(7)
Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, počas pozastavenia týchto práv sa nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti valného zhromaždenia uznášať sa ani pri rozhodovaní valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré sú uvedené vo výpise predloženom obchodníkom s cennými papiermi alebo centrálnym depozitárom podľa odseku 3, nevyžaduje sa predchádzajúci súhlas úradu podľa § 70 ods. 1 písm. a) alebo § 102 ods. 1 písm. a).
(8)
Ak pominú dôvody pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1, úrad ich pozastavenie bez zbytočného odkladu zruší. Subjekty, ktoré úrad o uverejnenie takého rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.
(9)
Úrad je oprávnený podať súdu návrh na vyhlásenie rozhodnutia valného zhromaždenia obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára za neplatné z dôvodu rozporu so zákonmi, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo so stanovami obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára do troch mesiacov odo dňa, keď sa o tomto rozhodnutí dozvedel, najneskôr však do jedného roka od prijatia tohto rozhodnutia.
Nútená správa nad obchodníkom s cennými papiermi
§ 147
(1)
Účelom nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi je najmä
a)
odstránenie najvážnejších nedostatkov v riadení a činnosti obchodníka s cennými papiermi s cieľom zastaviť zhoršovanie ekonomickej situácie obchodníka s cennými papiermi,
b)
pozastavenie výkonu funkcií orgánom obchodníka s cennými papiermi zodpovedným za zhoršujúcu sa hospodársku situáciu obchodníka s cennými papiermi,
c)
zistenie skutočného stavu, v akom sa obchodník s cennými papiermi nachádza vo všetkých oblastiach jeho činnosti a hospodárenia,
d)
ochrana investičných nástrojov uschovaných, spravovaných, obhospodarovaných alebo držaných obchodníkmi s cennými papiermi a peňažných prostriedkov prijatých obchodníkmi s cennými papiermi na účely uskutočnenia investičnej služby pred vznikom alebo narastaním škody,
e)
prijatie ozdravného programu, ak možno odôvodnene predpokladať, že jeho prijatím sa zabezpečí ekonomické ozdravenie obchodníka s cennými papiermi vrátane prijatia a vykonania organizačných a iných opatrení na postupnú stabilizáciu obchodníka s cennými papiermi a obnovenie jeho likvidity, najmä v súčinnosti s akcionármi vykonávajúcimi kontrolu nad obchodníkom s cennými papiermi,
f)
zabezpečenie podmienok na uplatnenie nárokov klientov vyplývajúcich zo systému ochrany klientov,
g)
vykonanie nevyhnutných úkonov smerujúcich k vyhláseniu konkurzu alebo vstúpeniu do likvidácie, ak to vyžaduje ekonomická situácia obchodníka s cennými papiermi.
(2)
Úrad je povinný zaviesť nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi, ak
a)
primeranosť vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi klesne pod 4 % alebo
b)
obchodník s cennými papiermi po troch rokoch od začatia svojej činnosti na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb dosiahne kumulatívnu stratu prevyšujúcu 30 % zo základného imania, kapitálových fondov a rezervného fondu.
(3)
Úrad môže nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi zaviesť aj vtedy, ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v § 144 ods. 1.
(4)
Nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi nemožno zaviesť nad pobočkou zahraničného obchodníka s cennými papiermi. Nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi nemožno zaviesť ani nad obchodníkom s cennými papiermi alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorý je bankou alebo zahraničnou bankou, ktorá má umiestnenú pobočku na území Slovenskej republiky; ak úrad zistí dôvody na zavedenie nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi, ktorý je bankou, bez zbytočného odkladu predloží útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska písomný návrh na zavedenie nútenej správy podľa osobitného zákona15) spolu so všetkými podkladmi o zistených skutočnostiach.
(5)
Nútená správa nad obchodníkom s cennými papiermi sa zavádza okamihom doručenia rozhodnutia o nútenej správe nad obchodníkom s cennými papiermi obchodníkovi s cennými papiermi a je ihneď účinná voči obchodníkovi s cennými papiermi a iným právnickým osobám a fyzickým osobám. Začatie konania o zavedení nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi sa neoznamuje.
(6)
Výrok rozhodnutia o zavedení nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi úrad bez zbytočného odkladu uverejní aspoň v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcom burzové správy a vo verejne prístupných priestoroch obchodníka s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená správa nad obchodníkom s cennými papiermi. Osoby, ktoré úrad o uverejnenie takého rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.
(7)
Pri výkone nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi, ktorý je bankou, úrad spolupracuje s Národnou bankou Slovenska.
§ 148
(1)
Nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi vykonáva nútený správca obchodníka s cennými papiermi (ďalej len „nútený správca“) a zástupca núteného správcu. Núteného správcu a najviac troch zástupcov núteného správcu vymenúva a odvoláva úrad. Nútený správca a zástupca núteného správcu môžu byť vymenovaní aj na určitý čas.
(2)
Núteným správcom a zástupcom núteného správcu môže byť len fyzická osoba. Ustanovenia § 55 ods. 9 sa primerane vzťahujú na odbornú spôsobilosť núteného správcu a zástupcu núteného správcu.
(3)
Núteným správcom a zástupcom núteného správcu nesmie byť osoba, ktorá
a)
bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti pri vykonávaní riadiacej funkcie,
b)
kedykoľvek v období posledných troch rokov vykonávala v obchodníkovi s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená správa, funkciu člena dozornej rady, predstavenstva, prokuristu alebo vedúceho zamestnanca,51) ak sa výkonu tejto funkcie sama dobrovoľne nevzdala,
c)
má k obchodníkovi s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená správa, osobitný vzťah podľa § 87 ods. 8,
d)
je dlžníkom alebo veriteľom obchodníka s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená správa,
e)
kedykoľvek v období posledného roka poskytovala obchodníkovi s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená správa, audítorské služby bez vyslovenia výhrad k činnosti tohto obchodníka s cennými papiermi,
f)
ktorá je zamestnancom alebo členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá je dlžníkom alebo veriteľom obchodníka s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená správa,
g)
ktorá je členom predstavenstva alebo dozorného orgánu iného obchodníka s cennými papiermi alebo vedúcim alebo zástupcom vedúceho pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
h)
je zamestnancom úradu alebo ktorá bola zamestnancom úradu kedykoľvek v období posledných dvoch rokov.
(4)
Nútený správca je oprávnený riadiť obchodníka s cennými papiermi a jeho zamestnancov. Kompetencie núteného správcu sú vymedzené v zmluve o výkone činnosti núteného správcu uzatvorenej podľa § 151 ods. 1 a osobitnými predpismi. Nútený správca je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí úradu o zavedení nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi alebo v zmluve o výkone činnosti núteného správcu.
(5)
Zástupca núteného správcu je zodpovedný za núteným správcom zverenú oblasť činnosti obchodníka s cennými papiermi a podlieha pri výkone nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi nútenému správcovi. Kompetencie núteného správcu sú vymedzené zmluvou o výkone činnosti zástupcu núteného správcu uzatvorenou s úradom podľa § 151 ods. 1. Po predchádzajúcom súhlase úradu môže nútený správca splnomocniť niektorého svojho zástupcu vykonávaním úkonov vo svojom mene na základe písomného plnomocenstva s podpisom osvedčeným podľa osobitných predpisov;116) tento predchádzajúci súhlas môže byť vyjadrený priamo v zmluve o výkone činnosti núteného správcu.
(6)
V súvislosti s výkonom nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi je nútený správca po predchádzajúcom súhlase úradu oprávnený v záujme urýchleného riešenia závažných problémov u obchodníka s cennými papiermi pribrať odborných poradcov; tento predchádzajúci súhlas možno vyjadriť priamo v zmluve o výkone činnosti núteného správcu.
(7)
Ustanovenia § 55 ods. 9 sa primerane vzťahujú na odbornú spôsobilosť odborného poradcu.
(8)
Výkon funkcie núteného správcu a jeho zástupcov sa skončí dňom skončenia nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi alebo uplynutím doby, na ktorú boli vymenovaní, alebo ich odvolaním z funkcie. Nútený správca a zástupcovia núteného správcu môžu byť odvolaní na základe porušenia tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na základe zmluvy o výkone činnosti núteného správcu a zmluvy o výkone činnosti zástupcu núteného správcu.
§ 149
(1)
Zavedením nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi sa pozastavuje výkon funkcie všetkých orgánov obchodníka s cennými papiermi a vedúcich zamestnancov obchodníka s cennými papiermi a pôsobnosť predstavenstva a dozornej rady prechádza na núteného správcu. Tým nie je dotknuté právo predstavenstva podať opravné prostriedky proti rozhodnutiu o zavedení nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi. Pri výkone pôsobnosti predstavenstva a dozornej rady sa na núteného správcu nevzťahuje Obchodný zákonník.
(2)
Nútený správca je oprávnený zvolať valné zhromaždenie obchodníka s cennými papiermi, riadiť jeho priebeh a má právo na ňom predkladať návrhy. Valné zhromaždenie môže prijímať rozhodnutia len po predchádzajúcom súhlase úradu a len na návrh núteného správcu.
(3)
Nútený správca je oprávnený urobiť opatrenia nevyhnutné na postupnú stabilizáciu obchodníka s cennými papiermi a obnovenie likvidity obchodníka s cennými papiermi, najmä nakladať s pohľadávkami a iným majetkom vrátane predaja pobočky obchodníka s cennými papiermi ako časti podniku obchodníka s cennými papiermi alebo predaja podniku33) obchodníka s cennými papiermi za primeranú cenu, skončiť činnosť obchodníka s cennými papiermi alebo uzavrieť pobočku obchodníka s cennými papiermi; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 70 ods. 1. Súhlas valného zhromaždenia na tieto úkony sa nevyžaduje.
(4)
Nútený správca je povinný najneskôr do 30 dní od zavedenia nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi predložiť úradu projekt ozdravenia obchodníka s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená správa, alebo iný návrh riešenia situácie v obchodníkovi s cennými papiermi.
(5)
Ak to vyžaduje situácia obchodníka s cennými papiermi, môže nútený správca po predchádzajúcom súhlase úradu čiastočne alebo úplne pozastaviť nakladanie s investičnými nástrojmi klientov, najdlhšie však na 30 dní.
(6)
Na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia môže nútený správca podať návrh na vyrovnanie.117)
(7)
Nútený správca môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu,118) ak je obchodník s cennými papiermi v predlžení.
(8)
Nútený správca je povinný oznámiť úradu, ak zistí skutočnosti podľa § 156.
§ 150
(1)
Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribratý odborný poradca sú povinní vykonávať svoje funkcie s náležitou odbornou starostlivosťou a zodpovedajú za škodu spôsobenú svojou činnosťou. Nútený správca a ním poverený zástupca núteného správcu sú povinní pravidelne informovať úrad o úkonoch vykonaných počas nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi.
(2)
Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribratý odborný poradca nesmú zneužívať informácie, ktoré získali pri výkone nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi, vo svoj prospech ani v prospech iných osôb a nesmú nakladať s majetkom obchodníka s cennými papiermi vo svoj prospech a v prospech osôb im blízkych.83)
(3)
Nútený správca, zástupca núteného správcu a pribratý odborný poradca sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi voči všetkým osobám okrem úradu v súvislosti s plnením jeho úloh podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu;119) túto povinnosť mlčanlivosti majú aj po skončení svojej činnosti súvisiacej s vykonávaním nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi. Ustanovenie § 134 ods. 3 tým nie je dotknuté.
§ 151
(1)
Úrad uzatvorí s núteným správcom mandátnu zmluvu o výkone činnosti núteného správcu, ktorá podrobnejšie vymedzí jeho práva a povinnosti a upraví jeho zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom jeho funkcie. Úrad uzatvorí so zástupcom núteného správcu mandátnu zmluvu o výkone činnosti zástupcu núteného správcu, ktorá podrobnejšie vymedzí jeho práva a povinnosti a upraví jeho zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom jeho funkcie.
(2)
Pribratie odborných poradcov podľa § 148 ods. 6 sa uskutoční na základe zmluvy uzatvorenej s núteným správcom a za podmienok odsúhlasených úradom.
(3)
Výšku odmeny núteného správcu a zástupcu núteného správcu za výkon funkcie určí úrad.
(4)
Náklady spojené s výkonom nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi vrátane odmien núteného správcu, zástupcov núteného správcu a odborných poradcov uhrádza obchodník s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená správa.
§ 152
(1)
Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, vedúci zamestnanci51) a zamestnanci zodpovední za výkon vnútornej kontroly sú povinní na požiadanie núteného správcu spolupracovať s núteným správcom, najmä poskytovať mu všetky doklady a ďalšie podklady vyžiadané správcom v súvislosti s výkonom nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi.
(2)
Nútený správca je oprávnený členom predstavenstva, vedúcim zamestnancom51) a zamestnancom zodpovedným za výkon vnútornej kontroly okamžite zrušiť pracovný pomer, dať im výpoveď alebo ich previesť na inú prácu.
(3)
V dôsledku zavedenia nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi nemôže byť členom predstavenstva a členom dozornej rady vyplatená žiadna odmena v prípade skončenia členstva v týchto orgánoch obchodníka s cennými papiermi vyplývajúca zo zmluvy medzi obchodníkom s cennými papiermi a členom predstavenstva alebo členom dozornej rady, alebo priznaná vnútornými predpismi obchodníka s cennými papiermi.
§ 153
(1)
Od zavedenia nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi nemožno počas šiestich mesiacov postupovať pohľadávky voči obchodníkovi s cennými papiermi a započítavať vzájomné pohľadávky medzi obchodníkom s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená správa, a inými osobami.
(2)
Nútený správca môže odporovať právnemu úkonu podľa osobitného zákona.120)
§ 154
(1)
Zavedenie nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi, údaje o nútenom správcovi a jeho zástupcovi, skončenie nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi a s tým súvisiace zmeny sa zapisujú do obchodného registra. Návrh na zápis nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi podáva úrad; pri podaní tohto návrhu sa nepoužije ustanovenie osobitného zákona.121)
(2)
Do obchodného registra sa zapisuje meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo núteného správcu a zástupcu núteného správcu.
§ 155
(1)
Nútená správa nad obchodníkom s cennými papiermi sa skončí
a)
doručením rozhodnutia úradu o skončení nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi, ak pominú dôvody na jej trvanie,
b)
vyhlásením konkurzu na obchodníka s cennými papiermi alebo centrálnym depozitárom,
c)
uplynutím 12 mesiacov od zavedenia nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi alebo
d)
odňatím, alebo zánikom povolenia na vznik a činnosť obchodníka s cennými papiermi.
(2)
Oznámenie o skončení nútenej správy podľa odseku 1 úrad bez zbytočného odkladu uverejní aspoň v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcom burzové správy a vo verejne prístupných priestoroch sídla obchodníka s cennými papiermi, nad ktorým bola zavedená nútená správa. Osoby, ktoré úrad o uverejnenie tejto skutočnosti požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.
(3)
Bez zbytočného odkladu po skončení nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi je obchodník s cennými papiermi povinný zvolať mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od skončenia nútenej správy nad obchodníkom s cennými papiermi. Do programu mimoriadneho valného zhromaždenia je obchodník s cennými papiermi povinný zaradiť odvolanie doterajších a voľbu nových členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi a dozornej rady obchodníka s cennými papiermi; noví členovia predstavenstva obchodníka s cennými papiermi a dozornej rady obchodníka s cennými papiermi musia spĺňať podmienky uvedené v § 55 ods. 2 písm. d).
Odňatie povolenia
§ 156
(1)
Úrad je povinný odňať povolenie na poskytovanie investičných služieb, ak
a)
vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi klesnú pod úroveň základného imania podľa § 54,
b)
primeranosť vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi klesne pod 2 %,
c)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi nezačne do šiestich mesiacov od právoplatnosti povolenia vykonávať činnosti uvedené v povolení alebo počas šiestich mesiacov tieto činnosti nevykonáva,
d)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi získal povolenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o udelenie povolenia,
e)
ide o pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi a tento zahraničný obchodník s cennými papiermi stratil v štáte svojho sídla oprávnenie na poskytovanie investičných služieb,
f)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi v lehote podľa § 85 ods. 7 neuhradí príspevok do fondu,
g)
bol obchodník s cennými papiermi vyhlásený za neschopného plniť záväzky voči klientom podľa § 86 ods. 3.
(2)
Úrad môže odňať povolenie na poskytovanie investičných služieb pri vzniku závažných nedostatkov v činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a pri porušovaní požiadaviek na podnikanie obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ak
a)
obchodník s cennými papiermi neplní podmienky podľa § 55 ods. 2 alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi neplní podmienky podľa § 56 ods. 2,
b)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi neplní povinnosti podľa § 83 až 85,
c)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi nedodržiava pravidlá činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom podľa tohto zákona,
d)
obchodník s cennými papiermi zmenil sídlo bez predchádzajúceho súhlasu úradu,
e)
obchodník s cennými papiermi dosiahne stratu prevyšujúcu 50 % základného imania v jednom roku alebo 10 % v troch po sebe nasledujúcich rokoch,
f)
obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi nesplnil podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v povolení na poskytovanie investičných služieb.
(3)
Úrad odníme povolenie podľa § 100 ods. 1, ak
a)
centrálny depozitár získal povolenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o udelenie povolenia,
b)
základné imanie centrálneho depozitára klesne pod výšku uvedenú v § 100 ods. 2 písm. a),
c)
centrálny depozitár do šiestich mesiacov od právoplatnosti povolenia nezačal vykonávať činnosti uvedené v povolení alebo počas šiestich mesiacov tieto činnosti nevykonáva.
§ 157
(1)
Od okamihu doručenia rozhodnutia o odňatí povolenia na poskytovanie investičných služieb alebo odo dňa zániku povolenia na poskytovanie investičných služieb nesmie taká právnická osoba poskytovať investičné služby s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutné na vyrovnanie jej pohľadávok a záväzkov.
(2)
Právnická osoba, ktorej bolo odňaté povolenie na poskytovanie investičných služieb alebo ktorej zaniklo povolenie na poskytovanie investičných služieb, vykonáva činnosti podľa odseku 1 ako obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona dovtedy, než vyrovná svoje pohľadávky a záväzky. Povinnosti obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi predkladať účtovné výkazy, štatistické výkazy a hlásenia podľa tohto zákona sa na takúto právnickú osobu nevzťahujú.
(3)
Rozhodnutie o odňatí povolenia na poskytovanie investičných služieb zašle právnická osoba, ktorej bolo odňaté povolenie na poskytovanie investičných služieb, na uverejnenie do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti Obchodnému vestníku.
(4)
Právoplatné rozhodnutie o odňatí povolenia na poskytovanie investičných služieb zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi oznámi úrad orgánu dohľadu v štáte, v ktorom má zahraničný obchodník s cennými papiermi sídlo. Ak je vydané rozhodnutie o odňatí povolenia na poskytovanie investičných služieb obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý má zriadenú pobočku v zahraničí, úrad oznámi túto skutočnosť aj orgánu dohľadu v štáte, v ktorom má obchodník s cennými papiermi, ktorému bolo odňaté povolenie na poskytovanie investičných služieb, svoju pobočku.
(5)
Odňatie povolenia na poskytovanie investičných služieb sa zapisuje do obchodného registra; to sa nevzťahuje na právnickú osobu, ktorá je bankou. Do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na poskytovanie investičných služieb úrad zašle rozhodnutie s návrhom na zápis tejto skutočnosti súdu, ktorý vedie obchodný register; pri podaní tohto návrhu sa nepoužije ustanovenie osobitného zákona.122)
(6)
Bez zbytočného odkladu po právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na poskytovanie investičných služieb úrad podá príslušnému súdu návrh na zrušenie a likvidáciu právnickej osoby, ktorej bolo odňaté povolenie na poskytovanie investičných služieb, a na vymenovanie likvidátora. Súd pred rozhodnutím o zrušení nemôže použiť postup podľa osobitného zákona.122)
(7)
Konanie o odňatie povolenia na poskytovanie investičných služieb sa zastaví na základe právoplatného rozhodnutia o vyhlásení konkurzu podľa osobitného zákona.21)
§ 158
Likvidácia obchodníka s cennými papiermi
(1)
Na likvidáciu obchodníka s cennými papiermi sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon alebo osobitný zákon15) neustanovuje inak.
(2)
Ak sa obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, zrušuje likvidáciou, návrh na vymenovanie a odvolanie likvidátora je oprávnený podať iba úrad. Pri podaní tohto návrhu sa nepoužije ustanovenie podľa osobitného zákona.121)
(3)
Likvidátor nesmie byť osoba, ktorá má alebo mala osobitný vzťah k obchodníkovi s cennými papiermi, ktorá je alebo bola v posledných piatich rokoch audítorom obchodníka s cennými papiermi alebo sa akýmkoľvek spôsobom na audite obchodníka s cennými papiermi podieľala bez vyslovenia výhrad k činnosti obchodníka s cennými papiermi.
(4)
S prihliadnutím na rozsah činnosti likvidátora úrad určí výšku a splatnosť jeho odmeny.
(5)
Osoby, ktoré sa podieľajú na likvidácii obchodníka s cennými papiermi, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním likvidácie voči všetkým osobám okrem úradu v súvislosti s plnením jeho úloh podľa tohto zákona alebo osobitného zákona;20) ustanovenia § 134 tým nie sú dotknuté.
(6)
Likvidátor predkladá úradu bez zbytočného odkladu účtovné výkazy a doklady spracúvané v priebehu likvidácie v súlade s osobitným predpisom a ďalšie podklady vyžadované úradom s cieľom posúdiť činnosť likvidátora a priebeh likvidácie.
(7)
Na likvidáciu obchodníka s cennými papiermi, ktorý je bankou, použijú sa ustanovenia osobitných zákonov;123) na ich likvidáciu sa nepoužijú ustanovenia odsekov 2 až 6.
DEVIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 159
(1)
Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností podľa tohto zákona sa spravuje úpravou náhrady škody podľa Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Majetok klienta zverený obchodníkovi s cennými papiermi a centrálnemu depozitárovi, veci, majetkové práva a iné majetkové hodnoty súvisiace s činnosťou centrálneho depozitára podľa § 99 ods. 3 nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov.
(3)
Bez predchádzajúceho súhlasu úradu podľa § 70 a 102 je každý právny úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci súhlas, neplatný. Neplatný je aj každý úkon urobený na základe predchádzajúceho súhlasu udeleného na základe nepravdivých údajov.
§ 160
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,76) ak tento zákon alebo osobitný zákon20) neustanovuje inak.
(2)
Ak tento zákon požaduje uvedenie identifikačného čísla alebo rodného čísla, tieto čísla sa neuvádzajú u osôb, ktorým neboli pridelené.
§ 161
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa však posudzujú podľa doterajších predpisov, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 162
Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné najneskôr do 30. júna 2002 zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 163
(1)
Stredisko cenných papierov (ďalej len „stredisko“), ktoré vykonávalo k 1. januáru 2002 činnosť podľa doterajších predpisov, je povinné do 31. decembra 2002 podať úradu žiadosť o povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára podľa § 100.
(2)
V žiadosti podľa odseku 1 sa uvedie
a)
obchodné meno a sídlo centrálneho depozitára,
b)
základné imanie,
c)
návrh, v akom rozsahu bude centrálny depozitár vykonávať činnosť,
d)
meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo členov predstavenstva, dozornej rady a prokuristu,
e)
vecné, personálne, organizačné a technické predpoklady na činnosť centrálneho depozitára,
f)
vyhlásenie štatutárneho orgánu, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
stanovy,
b)
návrh prevádzkového poriadku,
c)
odborný životopis členov predstavenstva, dozornej rady a prokuristu,
d)
doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi člena predstavenstva, dozornej rady a prokuristu,
e)
výpis z registra trestov člena predstavenstva, dozornej rady a prokuristu nie starší ako tri mesiace,
f)
čestné vyhlásenie člena predstavenstva, dozornej rady a prokuristu o tom, že spĺňa požiadavky ustanovené týmto zákonom,
g)
doklad o splatení základného imania.
(4)
Žiadosť podľa odseku 1 podáva úradu štatutárny orgán strediska.
(5)
Na rozhodovanie o žiadosti podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje § 100.
(6)
Stredisko, ktoré vykonávalo k 1. januáru 2002 činnosť podľa doterajších predpisov, je povinné pokračovať v činnosti podľa doterajších predpisov, kým prvý centrálny depozitár zriadený podľa tohto zákona neudelí členstvo prvému členovi.
(7)
Do dňa právoplatnosti prvého rozhodnutia o udelení povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára sa spôsob zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov vykonáva podľa doterajších predpisov.
(8)
Do dňa právoplatnosti prvého rozhodnutia o udelení povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára sa na postup registrácie vzniku, zmeny a zániku záložného práva na cenné papiere a na evidenciu zabezpečovacích prevodov cenných papierov vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 164
(1)
Ak má prevodca účet majiteľa zriadený podľa doterajších predpisov, od udelenia členstva prvému členovi prvým centrálnym depozitárom zriadeným podľa tohto zákona dáva tento prevodca príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera členovi.
(2)
Dňom uplynutia lehoty 60 dní odo dňa udelenia členstva prvým centrálnym depozitárom zriadeným podľa tohto zákona prvému členovi centrálny depozitár nemôže vykonať na účet majiteľa zriadený podľa doterajších predpisov účtový zápis v prospech tohto účtu. Účet majiteľa zriadený podľa doterajších predpisov zaniká okamihom, keď na ňom nie je evidovaný žiadny cenný papier. Na žiadosť majiteľa takého účtu predloženú členovi do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o žiadosti podľa § 163 ods. 1 je centrálny depozitár a člen povinný bezplatne previesť cenné papiere z tohto účtu na účet majiteľa zriadený podľa § 105.
§ 165
(1)
Konania o uloženie pokút alebo iných sankcií začaté a právoplatne neskončené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa nedostatky zistené v činnosti obchodníkov s cennými papiermi a iných osôb, ku ktorým došlo podľa doterajších predpisov a o ktorých sa neviedlo konanie podľa doterajších predpisov, posudzujú a prejednávajú podľa tohto zákona, ak ide o také nedostatky, ktoré sa posudzujú ako nedostatky aj podľa tohto zákona. Odo dňa účinnosti tohto zákona však možno uložiť len také opatrenie na odstránenie protiprávneho stavu, opatrenie na nápravu, pokutu alebo inú sankciu, aké umožňuje tento zákon. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zostávajú zachované.
(2)
Na lehoty, ktoré sa v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona ešte neskončili, vzťahujú sa ustanovenia doterajších predpisov. Ak doterajšie predpisy neustanovovali lehoty na vydanie rozhodnutia alebo na vykonanie iných úkonov v konaniach začatých a právoplatne neskončených pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, lehoty podľa tohto zákona sa uplatnia s tým, že začínajú plynúť odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 166
(1)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý vykonával ku dňu účinnosti tohto zákona činnosť podľa doterajších predpisov, je povinný do deviatich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiadať úrad o vydanie povolenia podľa § 55. Ak sa žiadosť v tejto lehote nepodá, oprávnenie vykonávať činnosť obchodníka s cennými papiermi uplynutím tejto lehoty zaniká. Do dňa právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti o povolenie na poskytovanie investičných služieb môže obchodník s cennými papiermi vykonávať činnosť podľa doterajšieho povolenia.
(2)
V žiadosti podľa odseku 1 obchodník s cennými papiermi uvedie
a)
obchodné meno a sídlo,
b)
identifikačné číslo,
c)
výšku základného imania,
d)
zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na obchodníkovi s cennými papiermi; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb a výška kvalifikovanej účasti,
e)
návrh, v akom rozsahu bude obchodník s cennými papiermi poskytovať investičné služby a vo vzťahu ku ktorým investičným nástrojom; žiadateľ je pritom povinný uviesť najmenej jednu z hlavných investičných služieb,
f)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon činností obchodníka s cennými papiermi,
g)
meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov a vedúcich zamestnancov51) obchodníka s cennými papiermi v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
h)
vyhlásenie štatutárneho orgánu, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
výpis z obchodného registra,
b)
stanovy,
c)
organizačná štruktúra, návrh pravidiel činnosti a obchodnej stratégie obchodníka s cennými papiermi,
d)
stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb členov predstavenstva a ich výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
e)
písomné vyhlásenie obchodníka s cennými papiermi, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené vyrovnanie,
f)
doklad o splatení základného imania.
(4)
Žiadosť podľa odseku 1 podáva úradu štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi.
(5)
Na rozhodovanie o žiadosti podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje § 55.
§ 167
(1)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý vykonával ku dňu účinnosti tohto zákona činnosť podľa doterajších predpisov, je povinný do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiadať úrad o vydanie povolenia podľa § 56. Ak sa žiadosť v tejto lehote nepodá, oprávnenie vykonávať činnosť podľa doterajších predpisov uplynutím tejto lehoty zaniká. Do dňa právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti o povolenie na poskytovanie investičných služieb môže zahraničný obchodník s cennými papiermi vykonávať činnosť podľa doterajšieho povolenia.
(2)
V žiadosti podľa odseku 1 zahraničný obchodník s cennými papiermi uvedie údaje podľa § 56 ods. 3 a 4.
(3)
Na rozhodovanie o žiadosti podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje § 56.
§ 168
Odborná skúška vykonaná podľa predpisov platných do 1. januára 2002 sa považuje za odbornú skúšku vykonanú podľa tohto zákona.
§ 169
(1)
Ustanovujúcu schôdzu rady zvolá úrad do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Obchodníci s cennými papiermi, ktorí sú povinní zúčastniť sa na ochrane investorov podľa tohto zákona, sú povinní do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona uhradiť vstupný príspevok fondu na účet fondu.
(3)
Prvú splátku ročného príspevku sú obchodníci s cennými papiermi povinní uhradiť na účet fondu do 20 dní od doručenia rozhodnutia rady o výške ročného príspevku podľa § 84 ods. 7.
(4)
Za zákonom chránený klientsky majetok, ktorý sa stal nedostupným podľa § 82 ods. 1 predo dňom, keď uplynuli tri roky odo dňa, keď sa Slovenská republika stala členom Európskych spoločenstiev a Európskej únie, patrí jednému klientovi náhrada od fondu vo výške podľa § 87 ods. 2, v súhrne však najviac vo výške dvadsaťnásobku priemernej mesačnej mzdy v Slovenskej republike za posledné štyri štvrťroky podľa zistení Štatistického úradu Slovenskej republiky známych ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným; takto zistené násobky priemernej mzdy sa zaokrúhľujú na celé stokoruny nahor.
(5)
Odseky 2 a 3 sa vzťahujú aj na zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktorým vznikla povinnosť zúčastniť sa na ochrane klientov podľa tohto zákona.
§ 170
(1)
Cenné papiere, ktoré boli k 1. januáru 2002 verejne obchodovateľné podľa doterajších predpisov a neboli ku dňu účinnosti tohto zákona prijaté na obchodovanie na trh kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov, považujú sa za cenné papiere vydané na základe verejnej ponuky.
(2)
Do 30. júna 2003 nemožno zmeniť majiteľa cenného papiera prijatého na trh burzy cenných papierov inak ako obchodom uzavretým na burze cenných papierov s výnimkou obchodov s cennými papiermi vykonávaných Národnou bankou Slovenska na usmernenie peňažného trhu podľa osobitného zákona49) a s výnimkou bezodplatného prevodu a prechodu cenného papiera.
(3)
Emitent cenných papierov podľa odseku 1 môže rozhodnúť, že s cennými papiermi sa prestane obchodovať na burze cenných papierov len za podmienok a postupom podľa § 119. Na cenný papier podľa odseku 1 sa vzťahuje ustanovenie § 118 až do úspešného vykonania prvej povinnej ponuky podľa § 118 vyhlásenej pre tento cenný papier po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.
§ 171
Súd môže na návrh úradu alebo aj bez návrhu úradu zrušiť akciovú spoločnosť, ktorá nesplnila povinnosť premeniť podobu cenných papierov do 31. decembra 1999 podľa doterajších predpisov. Súd pred rozhodnutím o zrušení takejto spoločnosti môže určiť emitentovi primeranú lehotu na odstránenie dôvodu zrušenia akciovej spoločnosti.
§ 172
(1)
Ak práva spojené
a)
s cennými papiermi povinne uloženými podľa dekrétu prezidenta republiky č. 95/1945 Zb. o prihlásení vkladov a iných peňažných pohľadávok v peňažných ústavoch, ako aj životných poistení a cenných papierov,
b)
s tuzemskými papiermi vydanými po roku 1945,
zanikli k 1. júnu 1953 podľa ustanovení zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme, ministerstvo je oprávnené podľa osobitného predpisu124) rozhodnúť, ako naložiť s listinami, ktoré zostali v povinnej úschove na území Slovenskej republiky a ktoré obsahujú záznamy, s ktorými boli tieto zaniknuté práva spojené.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa na cenné papiere a práva s nimi spojené, ak boli dotknuté medzinárodnými zmluvami uzavretými Slovenskou republikou do dňa účinnosti tohto zákona, použije primerane.
§ 173
Cenné papiere vydané podľa doterajších predpisov alebo podľa tohto zákona, alebo podľa osobitných zákonov a znejúce na takú cudziu menu členského štátu Európskej únie, ktorá v roku 2002 zanikne a bude nahradená menou euro, od 1. januára 2002 sa považujú za cenné papiere znejúce na menu euro. Menovitá hodnota takého cenného papiera sa prepočíta na euro kurzom, ktorý je v Európskej únii stanovený na výmenu zanikajúcej cudzej meny, na ktorú znie cenný papier, za menu euro.
§ 174
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa
1.
§ 1 až 99f a § 102 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 204/1997 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 128/1999 Z. z., zákona č. 247/2000 Z. z., zákona č. 331/2000 Z. z. a zákona č. 483/2001 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 64/1993 Z. z. o technickom vyhotovení verejne obchodovateľných listinných cenných papierov,
3.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 108/2001 Z. z. o obsahu a spôsobe vykonania odbornej skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti makléra a určení úhrady za vykonanie odbornej skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti makléra.
Čl. II
Zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa slová „vykonávať s tým súvisiace činnosti“ nahrádzajú slovami „zabezpečovať iné činnosti súvisiace s činnosťou burzy“.
2.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Okrem činnosti podľa odseku 1 môže burza organizovať termínové obchody, obchody s opciami a obdobnými investičnými nástrojmi1) a zabezpečovať s tým súvisiace činnosti podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).“.
3.
V § 2 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Činnosť vykonávaná Národnou bankou Slovenska na usmernenie peňažného trhu podľa osobitného zákona1a) sa nepovažuje za činnosť organizátora verejného trhu s cennými papiermi podľa odseku 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
4.
V § 5 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „Fond národného majetku Slovenskej republiky a centrálny depozitár.8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 99 zákona č. 566/2001 Z. z.“.
5.
V § 15 ods. 1 písm. c) sa slová „spôsob zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov, najmä pravidlá konania účastníkov zúčtovania a vyrovnania“ nahrádzajú slovami „pravidlá účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa citácia „§ 73 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 566/2001 Z. z.“.
7.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Cenný papier môže byť prijatý na príslušný trh burzy cenných papierov, len ak tento cenný papier a jeho emitent spĺňajú podmienky podľa tohto zákona, osobitného zákona20) a burzových pravidiel.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
Zákon č. 566/2001 Z. z.“.
8.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:
㤠20a
Cenný papier môže byť prijatý na príslušný trh burzy cenných papierov, len ak
a)
je zastupiteľným cenným papierom,
b)
nie je obmedzená jeho prevoditeľnosť,
c)
je zaknihovaným cenným papierom,
d)
zahraničný cenný papier bol vydaný v súlade s právom štátu, v ktorom má emitent sídlo,
e)
burze cenných papierov nie sú známe skutočnosti, ktoré by v prípade prijatia cenného papiera na obchodovanie na verejnom trhu mohli viesť k poškodeniu investorov alebo k vážnemu ohrozeniu ich záujmov, alebo k ohrozeniu dôležitého verejného záujmu,
f)
bol zostavený a zverejnený prospekt cenného papiera22a) alebo kótovací prospekt cenného papiera; pri podielových listoch podielových fondov prospekt cenného papiera možno nahradiť štatútom podielového fondu,
g)
emitent zabezpečí pri akciách na meno vedenie zoznamu akcionárov podľa osobitného zákona.22b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22a a 22b znejú:
„22a)
§ 123 zákona č. 566/2001 Z. z.
22b)
§ 107 ods. 9 zákona č. 566/2001 Z. z.“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia „§ 80 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 130 zákona č. 566/2001 Z. z.“.
10.
§ 26 znie:
㤠26
Účasť burzy a jej členov na zabezpečovaní zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov upravuje osobitný zákon.25a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a)
§ 103 ods. 2 písm. k) zákona č. 566/2001 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona č. 471/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 292/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 92/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 197/1999 Z. z., zákona č. 281/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z. a zákona č. 397/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 9d ods. 3 sa slová „stredisko cenných papierov“ nahrádzajú slovami „centrálny depozitár1c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:
„1c)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).“.
Čl. IV
Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákona č. 297/1992 Zb., zákona č. 496/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 565/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 264/1995 Z. z. sa mení takto:
V § 17e odsek 4 znie:
„(4)
Podielnické listy odkúpené družstvom podľa odsekov 2 a 3 a podielnické listy premenené na členské vklady podľa § 17f sa považujú za zrušené. Družstvo oznámi bezodkladne potrebné údaje o týchto podielnických listoch príslušnému centrálnemu depozitárovi. Centrálny depozitár12kk) vykoná na základe tohto oznámenia potrebné zmeny v registri emitenta12l) a v súčinnosti s členmi centrálneho depozitára zabezpečí vykonanie potrebných zmien na účtoch majiteľov cenných papierov dotknutých podielnikov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12kk a 12l znejú:
„12kk)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
12l)
§ 107 a 108 zákona č. 566/2001 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 1 písm. a) sa slová „hlavnom trhu“ nahrádzajú slovami „trhu kótovaných cenných papierov“.
2.
V § 11 odsek 4 znie:
„(4)
Pri nakladaní so svojím majetkom nesmie správcovská spoločnosť uprednostňovať svoje záujmy pred záujmami investorov, ktorí svoje peňažné prostriedky použili na nadobudnutie podielových listov podielových fondov (ďalej len „podielnik“), ktoré spravuje. Majetok správcovskej spoločnosti sa musí účtovať a evidovať oddelene od majetku v podielových fondoch.“.
3.
V § 12 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie so svojím majetkom tvoreným tuzemskými zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov v centrálnom depozitári11) zriadiť a používať len jeden osobitný účet majiteľa cenných papierov (ďalej len „účet“). Správcovská spoločnosť na nakladanie so svojím majetkom nesmie mať zriadených viac účtov ako jeden.
(3)
Správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie s majetkom v podielovom fonde tvoreným tuzemskými zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov v centrálnom depozitári11) zriadiť a používať osobitne pre každý ňou spravovaný podielový fond samostatný účet. Na nakladanie s majetkom v podielovom fonde nesmie mať správcovská spoločnosť zriadených a používať viac účtov ako jeden pre každý ňou spravovaný podielový fond.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).“.
4.
V § 12 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak depozitár správcovskej spoločnosti je členom centrálneho depozitára,11a) účty podľa odsekov 2 a 3 je správcovská spoločnosť povinná zriadiť u svojho depozitára. Ak depozitár správcovskej spoločnosti nie je členom centrálneho depozitára,11a) účty podľa odsekov 2 a 3 je správcovská spoločnosť povinná zriadiť u iného člena centrálneho depozitára,11a) pričom všetky tieto účty zriadi u toho istého člena centrálneho depozitára.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 104 zákona č. 566/2001 Z. z.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
5.
V § 13 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
poplatkov burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov alebo inému zahraničnému regulovanému trhu (§ 32), subjektom zabezpečujúcim vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, bankám, obchodníkom s cennými papiermi, centrálnemu depozitárovi11) alebo členovi centrálneho depozitára.11a)“.
6.
Nadpis § 14 znie: „Vydávanie cenných papierov zahraničnou správcovskou spoločnosťou“.
7.
V § 14 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
8.
V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Zahraničná správcovská spoločnosť môže zhromažďovať peňažné prostriedky na území Slovenskej republiky vydávaním svojich cenných papierov v súlade s týmto zákonom a s osobitnými zákonmi len na základe povolenia udeleného úradom a len prostredníctvom svojej organizačnej zložky.12)“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
9.
V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
rozhodnutie zahraničnej správcovskej spoločnosti o zriadení organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
g)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na činnosť organizačnej zložky zahraničnej správcovskej spoločnosti na území Slovenskej republiky.“.
10.
V § 14 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
preukáže splnenie vecných, personálnych a organizačných predpokladov na činnosť organizačnej zložky zahraničnej správcovskej spoločnosti na území Slovenskej republiky.“.
11.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 6 až 11, ktoré znejú:
„(6)
Na rozhodovanie o povolení na vydávanie cenných papierov zahraničnej správcovskej spoločnosti v Slovenskej republike sa primerane vzťahujú ustanovenia § 8 ods. 1 a 2.
(7)
Povolenie podľa odseku 2 zaniká zahraničnej správcovskej spoločnosti
a)
dňom zániku osvedčenia podľa odseku 1,
b)
právoplatným rozhodnutím úradu, ak zahraničná správcovská spoločnosť povolenie vráti,
c)
ak do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia zahraničná správcovská spoločnosť nepreukáže úradu zriadenie svojej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.
(8)
Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá vydáva svoje cenné papiere v Slovenskej republike, je povinná urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpečili všetky práva tuzemských investorov a poskytovať tuzemským investorom a úradu informácie a dokumenty o svojej činnosti podľa ustanovení tohto zákona. Tieto informácie a dokumenty o svojej činnosti je povinná úradu a tuzemským investorom poskytovať v slovenskom jazyku.
(9)
Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá vydáva svoje cenné papiere v Slovenskej republike, je povinná uplatňovať vo vzťahu k tuzemským investorom princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi.
(10)
Zahraničná správcovská spoločnosť môže pri svojej činnosti v Slovenskej republike používať svoje obchodné meno tak, ako ho používa v štáte, v ktorom má sídlo. V prípade možnej zámeny obchodného mena je zahraničná správcovská spoločnosť povinná doplniť označenie dodatkom, ktorý umožní ich rozlíšenie.
(11)
Činnosť zahraničnej správcovskej spoločnosti vykonávaná podľa tohto zákona podlieha štátnemu dozoru podľa tohto zákona.“.
12.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Predaj cenných papierov vydávaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou
(1)
Zahraničná správcovská spoločnosť môže zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na území Slovenskej republiky predajom ňou vydávaných cenných papierov alebo predajom cenných papierov vydávaných ňou spravovanou zahraničnou správcovskou spoločnosťou len prostredníctvom svojej organizačnej zložky12) alebo prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi12a) (ďalej len „obchodník s cennými papiermi“), a to v súlade s týmto zákonom a s osobitnými zákonmi a len na základe povolenia udeleného úradom.
(2)
Ak chce zahraničná správcovská spoločnosť predávať v Slovenskej republike cenné papiere podľa odseku 1 prostredníctvom svojej organizačnej zložky, je povinná vopred písomne požiadať úrad o povolenie. Zároveň je povinná predložiť úradu overené fotokópie a úradne overené preklady dokladov podľa § 14 ods. 3. Úrad povolenie udelí, len ak sú splnené predpoklady podľa § 14 ods. 4.
(3)
Povolenie podľa odseku 2 zahraničnej správcovskej spoločnosti zaniká
a)
dňom zániku osvedčenia podľa § 14 ods. 1,
b)
právoplatným rozhodnutím úradu, ak zahraničná správcovská spoločnosť povolenie vráti,
c)
ak do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia zahraničná správcovská spoločnosť nepreukáže úradu zriadenie svojej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.
(4)
Ak chce obchodník s cennými papiermi predávať v Slovenskej republike cenné papiere podľa odseku 1, je povinný vopred písomne požiadať úrad o povolenie. Zároveň je povinný predložiť úradu overené fotokópie a úradne overené preklady týchto dokladov:
a)
osvedčenie zahraničnej správcovskej spoločnosti o splnení požiadavky na kolektívne investovanie podľa zákona štátu, v ktorom má sídlo, vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má sídlo,
b)
zmluvné podmienky alebo štatút, alebo stanovy,
c)
predajný prospekt,
d)
posledná ročná správa o hospodárení,
e)
zmluva uzavretá medzi zahraničnou správcovskou spoločnosťou a obchodníkom s cennými papiermi, ktorej predmetom je najmä výhradné zabezpečovanie činností súvisiacich s predajom ňou vydávaných cenných papierov alebo s predajom cenných papierov vydávaných ňou spravovanou zahraničnou správcovskou spoločnosťou v Slovenskej republike.
(5)
Úrad udelí obchodníkovi s cennými papiermi povolenie podľa odseku 4 len v prípade, ak je v zmluve uzavretej medzi zahraničnou správcovskou spoločnosťou a obchodníkom s cennými papiermi ustanovenie ukladajúce obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť zabezpečovať pre investorov v Slovenskej republike činnosti súvisiace s vyplácaním cenných papierov vydávaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou a zároveň ustanovenia o postupe zahraničnej správcovskej spoločnosti v prípade vypovedania tejto zmluvy a v prípade, ak úrad odníme obchodníkovi s cennými papiermi povolenie na poskytovanie investičných služieb12a) zamerané na ochranu investorov.
(6)
Obchodník s cennými papiermi, ktorému úrad udelil povolenie podľa odseku 4, je povinný viesť evidenciu investorov v členení najmä:
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno investora,
b)
trvalé bydlisko alebo sídlo investora,
c)
rodné číslo alebo IČO investora,
d)
názov podielového fondu,
e)
počet podielov podielového fondu vlastnených investorom.
(7)
Ak úrad odníme obchodníkovi s cennými papiermi povolenie na poskytovanie investičných služieb,12a) môže v záujme ochrany investorov a po dohode so zahraničnou správcovskou spoločnosťou, s ktorou mal obchodník s cennými papiermi uzavretú výhradnú zmluvu podľa odseku 4 písm. e), určiť náhradného obchodníka s cennými papiermi povinného zabezpečovať pre investorov v Slovenskej republike vyplácanie cenných papierov vydávaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou.
(8)
Obchodník s cennými papiermi, ktorému úrad odňal povolenie na poskytovanie investičných služieb,12a) je povinný bezodkladne odovzdať náhradnému obchodníkovi s cennými papiermi evidenciu investorov.
(9)
Pre zahraničnú správcovskú spoločnosť alebo pre obchodníka s cennými papiermi, ktorému úrad udelil povolenie podľa odseku 2 alebo odseku 4, platí informačná povinnosť podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2.
(10)
Činnosť zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi vykonávaná podľa tohto zákona podlieha štátnemu dozoru podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 54 až 56 zákona č. 566/2001 Z. z.“.
13.
V § 16 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „zo strediska“.
14.
V § 20 ods. 1 sa slová „vykonávať funkciu depozitára“ nahrádzajú slovami „na poskytovanie investičných služieb“.
15.
V § 21 ods. 5 v prvej vete sa slová „povolenie na výkon činnosti depozitára“ nahrádzajú slovami „oprávnenie vykonávať činnosť depozitára podľa tohto zákona“ a v druhej vete slová „pôsobiť ako depozitár16)“ sa nahrádzajú slovami „na poskytovanie investičných služieb16)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
§ 54 zákona č. 566/2001 Z. z.“.
16.
V § 21 ods. 6 sa slová „výkon činnosti depozitára“ nahrádzajú slovami „poskytovanie investičných služieb“.
17.
V § 21 ods. 7 sa slová „výkon činnosti depozitára“ nahrádzajú slovami „poskytovanie investičných služieb“.
18.
V § 21 ods. 8 sa slová „výkon činnosti depozitára“ nahrádzajú slovami „poskytovanie investičných služieb“.
19.
V § 22 odsek 7 znie:
„(7)
Ak depozitár nevedie pre podielové fondy alebo pre správcovskú spoločnosť účet, je oprávnený vyžiadať si na vlastné náklady od osoby, ktorá vedie tieto účty, výpisy z účtov vedených pre podielové fondy alebo pre správcovskú spoločnosť a táto osoba je povinná takejto požiadavke depozitára bezodkladne vyhovieť.“.
20.
V § 28 odsek 6 znie:
„(6)
Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť vedenie zoznamu podielnikov pri podielových listoch na meno. Pri listinných podielových listoch na meno môže správcovská spoločnosť poveriť vedením zoznamu podielnikov svojho depozitára. Pri zaknihovaných podielových listoch na meno môže správcovská spoločnosť poveriť vedením zoznamu podielnikov centrálneho depozitára.“.
21.
V § 29 odsek 6 znie:
„(6)
Ak je podielový list otvoreného podielového fondu vydaný v zaknihovanej podobe a depozitár vedie pre tento otvorený podielový fond účet, prevod podielových listov na účet podielnika pri ich vydaní vykonáva depozitár na základe pokynu správcovskej spoločnosti po úhrade predajnej ceny podielového listu na bežný účet otvoreného podielového fondu. Ak je podielový list otvoreného podielového fondu vydaný v zaknihovanej podobe a depozitár nevedie pre tento otvorený podielový fond účet, pokyny členovi centrálneho depozitára na prevod podielových listov na účet podielnika pri ich vydaní vykonáva depozitár na základe pokynu správcovskej spoločnosti po úhrade predajnej ceny podielového listu na bežný účet otvoreného podielového fondu. Člen centrálneho depozitára vykoná zápis podielového listu na účet podielnika len na základe súhlasu depozitára.“.
22.
V § 31 ods. 2 písm. d) sa slová „výkon činnosti depozitára“ nahrádzajú slovami „poskytovanie investičných služieb“.
23.
V § 32 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo na inom verejnom trhu cenných papierov v Slovenskej republike“.
24.
V § 32 ods. 4 sa slová „hlavnom trhu“ nahrádzajú slovami „trhu kótovaných cenných papierov“.
25.
V § 32 ods. 5 sa slová „hlavnom trhu“ nahrádzajú slovami „trhu kótovaných cenných papierov“.
26.
V § 33 ods. 5 sa slová „musia byť vydané najmenej šiestimi emitentami“ nahrádzajú slovami „musia byť tvorené najmenej šiestimi emisiami“.
27.
V § 34 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
28.
V § 36 ods. 5 sa slová „povolenie na výkon funkcie depozitára“ nahrádzajú slovami „povolenie na poskytovanie investičných služieb“.
29.
V § 43 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a musia byť verejne obchodovateľné“.
30.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne vykonať nevyhnutné opatrenia, aby podielové listy uzavretého podielového fondu boli prijaté na trh burzy cenných papierov.“.
31.
V § 50 ods. 4 sa vypúšťajú slová „verejne obchodovateľných“, za slová „alebo podielového fondu“ sa vkladajú slová „ktoré boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov,“ a slovo „prospekt28)“ sa nahrádza slovami „kótovací prospekt28)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28)
§ 21 zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.“.
32.
V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa citácia „§ 80 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „122 zákona č. 483/2001 Z. z.“.
33.
V § 54 odsek 1 znie:
„(1)
Správcovská spoločnosť je povinná vypočítať a zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy
a)
najmenej raz za týždeň aktuálnu cenu podielu, údaje o peňažnej sume za vydané a vrátené podiely od posledného zverejnenia týchto údajov a čistú hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde,
b)
najmenej raz za mesiac údaje o aktuálnej cene podielu, čistej hodnote majetku v uzavretom podielovom fonde a o peňažnej sume za vydané podiely od posledného zverejnenia týchto údajov počas vydávania podielových listov v uzavretom podielovom fonde.“.
34.
V § 58 ods. 3 sa vypúšťajú slová „organizátora verejného trhu cenných papierov“ a slovo „strediska“ sa nahrádza slovami „centrálneho depozitára11)“.
35.
Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý znie:
㤠68a
Do splnenia povinnosti podľa § 68 ods. 13 sa na činnosť Reštitučného investičného fondu, a. s., primerane vzťahujú ustanovenia o depozitárovi.“.
36.
Za § 70a sa vkladá § 70b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠70b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2002
Správcovské spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti, ktoré vykonávali svoju činnosť podľa doterajších predpisov, sú povinné do dvanástich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona zosúladiť svoju činnosť s týmto zákonom, s výnimkou ustanovenia § 43 ods. 5 a ustanovenia § 68a týkajúceho sa depozitára, pri ktorých je lehota na zosúladenie šesť mesiacov.“.
37.
V prílohe č. 2 v časti B bode 4 písm. a) sa slová „hlavnom trhu“ nahrádzajú slovami „trhu kótovaných cenných papierov“.
Čl. VI
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z., zákona č. 103/2000 Z. z. a zákona č. 329/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „ak ide o verejne obchodovateľné dlhopisy,“.
2.
V § 6 ods. 2 sa za slová „do jedného roka, je“ vkladajú slová „na ich vydanie na území Slovenskej republiky“.
3.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Emitenti podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b), ktorí vydali dlhopisy v zahraničí, sú povinní najneskôr ku dňu vydania dlhopisov informovať úrad o mieste vydania dlhopisov a zaslať úradu emisné podmienky týchto dlhopisov.“.
4.
V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú slová „verejne obchodovateľný“.
5.
V § 16 ods. 3 sa slová „60 % hodnoty“ nahrádzajú slovami „osobitným zákonom3ba) ustanovenú časť z hodnoty“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3ba znie:
„3ba)
§ 72 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V § 17 ods. 1 sa vypúšťajú slová „verejne obchodovateľné“.
7.
V § 20 ods. 3 sa vypúšťajú slová „verejne obchodovateľný“.
Čl. VII
Zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 3 písm. b) sa slová „stredisko cenných papierov6)“ nahrádzajú slovami „centrálny depozitár6)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002 s výnimkou ustanovení čl. I § 58, 63 až 69, § 70 ods. 6, § 121 ods. 2 písm. l) a ods. 3, § 125, § 130 ods. 12 a 13 a § 131, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám, a s výnimkou čl. I § 73 ods. 1 písm. h), ktoré nadobúda účinnosť 30. júna 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, § 155 až 159 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový.
2)
§ 155 až 159 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
4)
§ 28 zákona č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.
5)
Zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 786 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
8)
Zákon č. 191/1950 Zb.
12)
Zákon č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov.
13)
Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov.
14)
§ 54 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
15)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)
§ 535 až 539 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
17)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
18)
19)
§ 8 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov.
20)
Zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
22)
§ 5 zákona č. 385/1999 Z. z.
23)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z.
26)
§ 31 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z.
27)
Napríklad § 22 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3 zákona č. 144/1998 Z. z.
28)
Napríklad § 155 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 4 zákona č. 385/1999 Z. z.
29)
§ 6 ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 25 ods. 4 a § 41 ods. 4 zákona č. 385/1999 Z. z.
31)
Napríklad § 12 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. v znení zákona č. 361/1999 Z. z.
32)
Napríklad § 69 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
33)
§ 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
34)
Napríklad § 4 ods. 4 zákona č. 530/1990 Zb. v znení zákona č. 600/1992 Zb., § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení zákona č. 45/1998 Z. z.
41)
Napríklad zákon č. 385/1999 Z. z. v znení zákona č. 329/2000 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. v znení zákona č. 409/2000 Z. z.
42)
§ 131 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 280/1999 Z. z.
45)
§ 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
46)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
47)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 v znení neskorších predpisov, Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
48)
Napríklad zákon č. 385/1999 Z. z. v znení zákona č. 329/2000 Z. z.
49)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
50)
§ 21 a 28 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
51)
§ 27 ods. 5 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
52)
§ 30 zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
53)
§ 24 zákona č. 329/2000 Z. z.
54)
§ 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
55)
§ 66b Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
56)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
59)
Zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
60)
§ 28 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.
61)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
62)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z.
63)
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch.
64)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
65)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
66)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
67)
Zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.
68)
Zákon č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon).
69)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
70)
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
71)
Napríklad § 20 zákona č. 563/1991 Zb. v znení zákona č. 336/1999 Z. z.
72)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
73)
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
74)
§ 492 a § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.
76)
Zákon č. 71/1967 Zb.
79)
Napríklad zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 25/2000 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov v majetku v podielovom fonde.
81)
§ 781 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
84)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.
85)
Zákon č.