559/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

559
ZÁKON
z 29. novembra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
„Pôsobnosť Úradu
§ 2
(1)
Úrad kontroluje hospodárenie
a)
s prostriedkami rozpočtov, ktoré podľa zákona schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky alebo vláda Slovenskej republiky1) (ďalej len „vláda“) vrátane prostriedkov, ktoré z týchto rozpočtov získali obce a vyššie územné celky na výkon samosprávy a na prenesený výkon štátnej správy,1a)
b)
s majetkom, záväzkami, finančnými prostriedkami, majetkovými právami a pohľadávkami štátu, verejnoprávnych inštitúcií a Fondu národného majetku Slovenskej republiky,1b)
c)
s majetkom, finančnými prostriedkami a majetkovými právami obcí a vyšších územných celkov, ktoré získali na úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy,
d)
s majetkom, záväzkami, finančnými prostriedkami, majetkovými právami a pohľadávkami, za ktoré Slovenská republika prevzala záruku,
e)
s majetkom, finančnými prostriedkami, majetkovými právami a pohľadávkami a finančnými prostriedkami, ktoré sa poskytli Slovenskej republike, právnickým osobám alebo fyzickým osobám hospodáriacim s prostriedkami štátneho rozpočtu alebo nakladajúcim so štátnym majetkom v rámci rozvojových programov alebo z iných obdobných dôvodov zo zahraničia.
(2)
Úrad v rámci kontroly hospodárenia podľa odseku 1 kontroluje
a)
spôsob vyrubovania a vymáhania daní, ciel, odvodov, poplatkov a pokút, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu republiky,
b)
výkon a uplatňovanie práv a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických vzťahov vznikajúcich pri hospodárení podľa odseku 1, ktorých účastníkom je subjekt uvedený v § 4.
(3)
Na účely tohto zákona sa za prostriedky štátneho rozpočtu považujú aj prostriedky Európskych spoločenstiev a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a a 1b znejú:
„1)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, zákon č. 280/1997 Z. z. o Spoločnej zdravotnej poisťovni v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 189/1993 Z. z. o Fonde detí a mládeže v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona č. 441/2000 Z. z.
1a)
Napríklad § 26 ods. 5 a § 26a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona č. 445/2001 Z. z.
1b)
Zákon č. 92/1991 Zb.“.
2.
V § 3 sa nad slovo „účelovosti“ umiestňuje odkaz 1c.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:
„1c)
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.“.
3.
§ 4 znie:
㤠4
Kontrolná pôsobnosť Úradu sa vzťahuje v rozsahu uvedenom v § 2 na
a)
vládu, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ústredné orgány štátnej správy“) a orgány im podriadené,
b)
štátne orgány, ako aj právnické osoby, ku ktorým vykonávajú funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa ústredné orgány štátnej správy alebo iné štátne orgány,
c)
obce a vyššie územné celky, právnické osoby zriadené obcami a právnické osoby zriadené vyššími územnými celkami,
d)
štátne účelové fondy, verejnoprávne inštitúcie zriadené zákonom, právnické osoby, v ktorých majú majetkovú účasť verejnoprávne inštitúcie, na právnické osoby s majetkovou účasťou štátu,
e)
Fond národného majetku Slovenskej republiky, právnické osoby s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky prevyšujúcou 50 % okrem prirodzených monopolov1d) a s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky prevyšujúcou 34 %,
f)
fyzické osoby a právnické osoby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1d znie:
„1d)
§ 10 zákona č. 92/1991 Zb.“.
4.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Úrad vypracúva stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky. Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Úrad predkladá Národnej rade Slovenskej republiky v lehote podľa osobitného predpisu.1e) Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky Úrad predkladá Národnej rade Slovenskej republiky v lehote 30 dní po rozhodnutí vlády Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1e znie:
„1e)
§ 87 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.“.
5.
V § 8 ods. 3 sa slovo „päť“ nahrádza slovom „sedem“.
6.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Funkcia predsedu Úradu a funkcia podpredsedu Úradu sú nezlučiteľné s výkonom funkcie v inom orgáne verejnej moci, s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, ani s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou okrem správy vlastného majetku, vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti. Predseda Úradu a podpredseda Úradu nesmú vykonávať ani funkcie a činnosť upravené v osobitnom zákone.4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Ústavný zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov.“.
7.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak je zvolený predseda Úradu alebo podpredseda Úradu členom politickej strany alebo politického hnutia, je povinný vzdať sa členstva v nich do 30 dní po zvolení do funkcie.“.
8.
V § 13 sa vypúšťa odsek 1.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
9.
V § 15 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
predložiť protokol o výsledku kontroly (čiastkový protokol) a dodatok k protokolu, ak je vyhotovený, štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu na oboznámenie sa s jeho obsahom,“.
10.
V § 15 ods. 3 na konci prvej vety sa pripájajú tieto slová: „alebo odovzdaním záznamu o výsledku kontroly štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu“.
11.
V § 15 ods. 2 sa slová „zamestnancov Úradu“ nahrádzajú slovom „kontrolórov“.
12.
V § 16 ods. 1 tretia veta znie:
„Predseda alebo ním poverený podpredseda je na žiadosť povinný sprístupniť výsledky z určitej kontroly a opatrenia prijaté na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a písomnú správu o plnení alebo splnení týchto opatrení [§ 18 písm. e)] podľa osobitného predpisu.5)“.
13.
V § 17 ods. 1 v písmenách b) a d) sa za slová „v primeranej lehote“ vkladajú slová „určenej Úradom“.
14.
V § 17 ods. 2 sa slová „kontrolných pracovníkov“ nahrádzajú slovom „kontrolórov“.
15.
V § 18 písm. e) sa slovo „termínoch“ nahrádza slovom „lehotách“.
16.
V § 20 ods. 1 sa v poslednej vete slovo „republiky“ vypúšťa.
17.
V § 20 ods. 2 sa slová „v termíne určenom“ nahrádzajú slovami „v lehote určenej“.
18.
V § 20 ods. 5 sa slová „v určenom termíne“ nahrádzajú slovami „v lehote určenej Úradom“.
19.
V § 21 ods. 1 sa za slová „podľa § 18“ vkladajú slová „a § 22 ods. 1“.
20.
Nadpis nad § 22 znie:
„Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia“.
21.
V § 22 ods. 2 sa slovo „republiky“ vypúšťa.
22.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:
㤠24a
Predseda Úradu a podpredsedovia Úradu zvolení podľa doterajších predpisov sú povinní vzdať sa členstva v politickej strane alebo v politickom hnutí do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 358/1997 Z. z., zákona č. 377/1998 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 169/2001 Z. z. a zákona č. 445/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 44 ods. 2 sa za slová „vykonáva finančnú kontrolu u správcov rozpočtových kapitol“ vkladajú slová „okrem rozpočtovej kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky“ a na konci sa pripája táto veta: „Kontrolu hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu v Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky vykonáva Národná rada Slovenskej republiky alebo ňou poverený orgán.“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 458/2000 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.