558/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

558
ZÁKON
z 29. novembra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „vhodné na energetické využitie,“.
2.
V § 3 ods. 1 písm. g) sa slovo „tuha“ nahrádza slovom „grafit“.
3.
V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Za nerastné bohatstvo sa podľa tohto zákona považujú aj prírodné horninové štruktúry a podzemné priestory, ktoré vznikli dobývaním ložísk ropy, horľavého zemného plynu alebo soli [§ 3 ods. 1 písm. b) a f)], ak sú vhodné na uskladňovanie plynov alebo kvapalín.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
4.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Osvedčenie o výhradnom ložisku zašle Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky obvodnému banskému úradu, obci, okresnému úradu, správe katastra2) a právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorej Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky určilo prieskumné územie na geologický prieskum výhradného ložiska (ďalej len „prieskumné územie“)2a).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 2a znejú:
„2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
2a)
Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).“.
5.
V § 11 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Organizácia má právo nakladať s nerastmi získanými pri geologickom prieskume výhradného ložiska v rozsahu a za podmienok určených v rozhodnutí o určení prieskumného územia.2a)
(3)
Organizácia, ktorej sa určilo prieskumné územie, je povinná zaplatiť úhradu za toto územie.2a)“.
6.
V § 14 odsek 3 znie:
„(3)
Výpočet zásob výhradného ložiska v období geologického prieskumu schvaľuje organizácia, ktorá má určené prieskumné územie. V období dobývania výhradného ložiska výpočet zásob schvaľuje organizácia, ktorá má určený dobývací priestor. Výpočet zásob sa zasiela Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky na posúdenie, odsúhlasenie2a) a zapísanie do súhrnnej evidencie zásob (§ 29 ods. 4).“.
7.
§ 14a vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Odpis zásob výhradného ložiska
(1)
Odpisom zásob výhradného ložiska sa rozumie ich vyňatie z evidencie zásob alebo ich prevod z bilančných zásob do nebilančných zásob.
(2)
Zásoby výhradného ložiska možno odpísať
a)
z dôvodov osobitne zložitých banskotechnických, bezpečnostných alebo geologických pomerov súvisiacich s prírodnými podmienkami alebo vzniknutých nepredvídanými udalosťami alebo
b)
vtedy, ak nevyhovujú podmienkam využiteľnosti zásob výhradného ložiska (§ 13 ods. 2), alebo
c)
vtedy, ak ide o zásoby, ktorých dobývanie by ohrozilo dôležité verejné záujmy, najmä ochranu životného prostredia, a význam ochrany prevyšuje záujem na vydobytí týchto zásob.
(3)
Návrh na odpis zásob výhradného ložiska vypracuje organizácia, ktorá má určený dobývací priestor, alebo organizácia, ktorá výhradné ložisko eviduje (§ 10 ods. 2), len čo zistí, že zásoby nie je možné alebo účelné vydobyť z dôvodov uvedených v odseku 2.
(4)
Návrh na odpis zásob výhradného ložiska obsahuje
a)
názov a sídlo organizácie, ak ide o právnickú osobu, meno, priezvisko, trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, názov dobývacieho priestoru alebo chráneného ložiskového územia,
b)
druh nerastu, množstvo zásob navrhnutých na odpis podľa blokov zásob, ich klasifikáciu, kvalitatívnu charakteristiku a návrh na vyňatie z evidencie zásob alebo návrh na ich prevod z bilančných zásob do nebilančných zásob,
c)
dôvody, pre ktoré sa zásoby navrhujú na odpis,
d)
mapy a rezy s prehľadne vyznačenými časťami ložiska, v ktorých sa navrhujú zásoby na odpis,
e)
ďalšie grafické a písomné doklady o ložisku a zásobách navrhnutých na odpis potrebné na odôvodnenie návrhu,
f)
stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
(5)
Návrh na odpis zásob výhradného ložiska predkladá organizácia na odsúhlasenie obvodnému banskému úradu, do ktorého obvodu pôsobnosti výhradné ložisko patrí.3) Obvodný banský úrad posúdi návrh na odpis z hľadiska jeho obsahu a dôvodov odpisu podľa odsekov 2 a 4; ak návrh na odpis zásob nespĺňa dôvody odpisu a neobsahuje požadované náležitosti, obvodný banský úrad návrh na odpis zásob zamietne.
(6)
Odsúhlasený odpis zásob výhradného ložiska zasiela organizácia Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky na jeho zápis do súhrnnej evidencie zásob výhradných ložísk (§ 29 ods. 4).
(7)
Odsúhlasený odpis zásob výhradného ložiska je súčasťou banskomeračskej a geologickej dokumentácie a evidencie zásob v organizácii.4)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:
„3)
§ 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.
4)
§ 8 vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob v znení vyhlášky č. 4/1992 Zb.“.
8.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Určenie, zmeny a zrušenie chráneného ložiskového územia
(1)
Chránené ložiskové územie a jeho zmeny určuje obvodný banský úrad rozhodnutím po vyjadrení príslušného orgánu ochrany prírody7a) a po dohode s príslušným stavebným úradom podľa osobitného predpisu.7b)
(2)
Konanie o určenie chráneného ložiskového územia sa začína na návrh organizácie alebo na podnet orgánu štátnej správy. Návrh sa doloží osvedčením o výhradnom ložisku a návrhom hraníc chráneného ložiskového územia.
(3)
Účastníkom konania o určenie chráneného ložiskového územia je navrhovateľ, obec, v ktorej katastrálnom území sa chránené ložiskové územie má nachádzať, a obec, ktorej katastrálneho územia sa chránené ložiskové územie má dotýkať. Začatie konania oznámi obvodný banský úrad dotknutým orgánom štátnej správy a obci, ktorá je účastníkom konania. Obvodný banský úrad nariadi ústne pojednávanie spojené podľa potreby s miestnou ohliadkou a súčasne upozorní, že stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy k návrhu na určenie chráneného ložiskového územia a pripomienky a návrhy účastníka sa môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak obvodný banský úrad nemusí na ne prihliadať. Ak niektorý z dotknutých orgánov štátnej správy potrebuje na zaujatie stanoviska dlhší čas, obvodný banský úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.
(4)
V konaní o určenie chráneného ložiskového územia obvodný banský úrad posúdi návrh a podklady z hľadiska požiadaviek na ochranu výhradného ložiska, posúdi pripomienky a návrhy účastníka a predložené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy.
(5)
Rozhodnutie o určení chráneného ložiskového územia je rozhodnutím o chránenom území.7c) Hranice chráneného ložiskového územia sa vyznačia v územnoplánovacej dokumentácii8) a v katastri nehnuteľností.9)
(6)
Obvodný banský úrad zruší chránené ložiskové územie, ak pominuli dôvody ochrany výhradného ložiska.
(7)
Odseky 2 až 5 sa vzťahujú primerane aj na zmenu a zrušenie chráneného ložiskového územia.
(8)
Podrobnosti o určení, zmene a zrušení chráneného ložiskového územia a jeho evidencii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a, 7b, 7c, 8 a 9 znejú:
„7a)
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
7b)
§ 33 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
7c)
§ 32 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 8 až 13 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 23 ods. 3 sa za slová „pod povrchom“ vkladajú slová „vrátane stavieb na povrchu bezprostredne slúžiacich ich prevádzke, a to ťažné veže, jamové budovy, strojovne ťažných strojov a ventilátorovne“.
10.
§ 24 vrátane nadpisu znie:
㤠24
Oprávnenie na dobývanie výhradného ložiska
(1)
Na dobývanie výhradného ložiska sa organizácii, ktorá má príslušné banské oprávnenie,12a) určí dobývací priestor. Určenie dobývacieho priestoru oprávňuje organizáciu na dobývanie výhradného ložiska.
(2)
Prednosť na určenie dobývacieho priestoru má organizácia, ktorá má určené prieskumné územie2a) a prieskum vykonávala na vlastné náklady. Prednosť možno uplatniť podaním návrhu na určenie dobývacieho priestoru najneskôr do šiestich mesiacov po posúdení a odsúhlasení výpočtu zásob v období ložiskového geologického prieskumu Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (§ 14 ods. 3).
(3)
Ak organizácia, ktorá má prednosť na určenie dobývacieho priestoru, podala návrh v lehote podľa odseku 2, obvodný banský úrad uskutoční konanie o určenie dobývacieho priestoru na jej návrh. Konanie k návrhom iných organizácií na určenie dobývacieho priestoru pre to isté ložisko podaným v lehote podľa odseku 2 obvodný banský úrad preruší.
(4)
Ak organizácia podľa odseku 2 prednosť na určenie dobývacieho priestoru v určenej lehote neuplatnila a návrh na určenie dobývacieho priestoru podala jedna organizácia alebo viac iných organizácií v lehote podľa odseku 2 alebo po uplynutí tejto lehoty, obvodný banský úrad uskutoční výberové konanie. Oznámenie o začatí výberového konania a základné údaje o výhradnom ložisku uverejní obvodný banský úrad v Obchodnom vestníku najneskôr 90 dní pred dátumom ukončenia prijímania návrhov na určenie dobývacieho priestoru. Návrhy na určenie dobývacieho priestoru podľa prvej vety sa považujú za návrhy do výberového konania. Na dobu uskutočnenia výberového konania obvodný banský úrad konanie o určenie dobývacieho priestoru k podaným návrhom preruší.
(5)
Na vyhodnotenie návrhov na určenie dobývacieho priestoru podaných vo výberovom konaní obvodný banský úrad zriadi komisiu, ktorá má najmenej päť členov. Členov komisie vymenúva predseda obvodného banského úradu zo zástupcov okresného úradu, obce, na ktorej území sa nachádza dobývací priestor, Slovenskej banskej komory a obvodného banského úradu.
(6)
Člen komisie je povinný o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, zachovávať mlčanlivosť, a to aj po skončení svojho členstva v komisii.
(7)
Komisia vyhodnotí návrhy na určenie dobývacieho priestoru najmä z hľadiska technických a finančných možností predkladateľov návrhov, navrhovaného spôsobu dobývania výhradného ložiska a riešenia stretov záujmov a určí poradie účastníkov výberového konania. Neoddeliteľnú súčasť výberového konania tvorí správa o priebehu a výsledkoch výberového konania, ktorá spolu s ostatnou dokumentáciou je podkladom na rozhodnutie obvodného banského úradu v konaní o určenie dobývacieho priestoru.
(8)
O návrhu, ktorý bol vo výberovom konaní určený ako prvý, pokračuje obvodný banský úrad v konaní o určenie dobývacieho priestoru; ostatným účastníkom výberového konania obvodný banský úrad oznámi, že ich návrhy neboli vo výberovom konaní úspešné.
(9)
Ak v konaní o určenie dobývacieho priestoru navrhovateľ, ktorý bol vo výberovom konaní určený ako prvý, vezme svoj návrh späť alebo nesplní inú požiadavku konania o určenie dobývacieho priestoru, obvodný banský úrad toto konanie zastaví a pokračuje v konaní s navrhovateľom, ktorý sa vo výberovom konaní umiestnil ako druhý.
(10)
Obvodný banský úrad po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení dobývacieho priestoru konanie k návrhom na určenie dobývacieho priestoru ostatných účastníkov výberového konania zastaví.
(11)
Dobývať výhradné ložisko v určenom dobývacom priestore môže organizácia po vydaní povolenia banskej činnosti obvodným banským úradom podľa osobitných predpisov.12)
(12)
Organizácia má právo nakladať s vydobytými nerastmi výhradného ložiska, na ktorého dobývanie jej bol určený dobývací priestor.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 4a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
11.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Určenie, zmeny a zrušenie dobývacieho priestoru
(1)
Dobývací priestor, jeho zmenu a zrušenie určí obvodný banský úrad rozhodnutím po vyjadrení príslušného orgánu ochrany prírody7a) a po dohode s príslušným stavebným úradom podľa osobitného predpisu.7b)
(2)
Návrh na určenie osobitného dobývacieho priestoru (§ 25 ods. 3) sa doloží vyjadrením organizácie, pre ktorú už bol určený dobývací priestor. Ak je to z hľadiska racionálneho dobývania, ekologických vplyvov a bezpečnosti prevádzky potrebné, určí obvodný banský úrad nevyhnutné opatrenia, najmä poradie a spôsob vydobytia výhradných ložísk.
(3)
V rozhodnutí o určení dobývacieho priestoru sa uvedie aj termín začatia dobývania výhradného ložiska.
(4)
Obvodný banský úrad na návrh organizácie, obce, v ktorej katastrálnom území sa dobývací priestor nachádza alebo ktorej katastrálneho územia sa dobývací priestor dotýka, orgánu územného plánovania, ako aj z vlastného podnetu zmení dobývací priestor, ak sú na to z hľadiska verejného záujmu závažné dôvody.
(5)
Ak sa návrh na určenie alebo zmenu dobývacieho priestoru dotýka záujmov chránených podľa osobitných predpisov,11) prerokuje organizácia, ktorá má výhradné ložisko dobývať, podmienky určenia dobývacieho priestoru s orgánmi štátnej správy, fyzickými osobami a právnickými osobami, ktorým prislúcha ochrana týchto záujmov, obcou, v ktorej katastrálnom území sa dobývací priestor nachádza, a obcou, ktorej katastrálneho územia sa dobývací priestor dotýka.
(6)
Rozhodnutie o určení a zmene dobývacieho priestoru je rozhodnutím o využití územia13) v rozsahu jeho vymedzenia na povrchu.
(7)
Organizácia môže určený dobývací priestor zmluvne previesť na inú organizáciu, ktorá má príslušné banské oprávnenie, po predchádzajúcom súhlase obvodného banského úradu. Žiadosť o predchádzajúci súhlas na prevod dobývacieho priestoru podáva prevádzajúca organizácia spolu s návrhom zmluvy o prevode dobývacieho priestoru a príslušným banským oprávnením12a) organizácie, na ktorú sa dobývací priestor má previesť.
(8)
Návrh zmluvy o prevode dobývacieho priestoru musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať ďalšie náležitosti o
a)
zaplatení úhrady za dobývací priestor a úhrady za vydobyté nerasty ku dňu prevodu dobývacieho priestoru,
b)
odovzdaní a prevzatí dokumentácie súvisiacej s vykonávaním banskej činnosti,
c)
aktuálnom stave banskej činnosti vrátane riešenia stretov záujmov a o stave zásob výhradného ložiska podľa druhov nerastov,
d)
povinnosti organizácie, na ktorú sa dobývací priestor má previesť, uskutočniť likvidáciu hlavných banských diel a lomov a rekultiváciu pozemkov po ukončení alebo trvalom zastavení banskej činnosti.
(9)
Ak návrh zmluvy o prevode dobývacieho priestoru neobsahuje náležitosti podľa odseku 8 alebo ak náležitosti nezodpovedajú skutočnému stavu, obvodný banský úrad žiadosť o predchádzajúci súhlas na prevod dobývacieho priestoru rozhodnutím zamietne.
(10)
Prvopis podpísanej zmluvy o prevode dobývacieho priestoru zašle prevádzajúca organizácia obvodnému banskému úradu, ktorý vydal predchádzajúci súhlas na jej uzavretie. Ak zmluva obsahuje všetky náležitosti podľa odsúhlaseného návrhu, obvodný banský úrad na jej základe uskutoční zápis prevodu dobývacieho priestoru do evidencie dobývacích priestorov. Prevod dobývacieho priestoru nadobúda účinnosť dňom zápisu prevodu do tejto evidencie.
(11)
Na organizáciu, na ktorú sa dobývací priestor zmluvou previedol, prechádzajú dňom prevodu všetky oprávnenia a povinnosti ustanovené týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozhodnutiami orgánov štátnej správy spojené s vykonávaním banskej činnosti v tomto dobývacom priestore.
(12)
Obvodný banský úrad zruší dobývací priestor na návrh organizácie, ak sa dobývanie výhradného ložiska ukončilo alebo trvale zastavilo a bola ukončená likvidácia hlavných banských diel a lomov. Obvodný banský úrad zruší dobývací priestor alebo ho určí inej organizácii na základe výberového konania (§ 24 ods. 4 až 10), ak organizácia, ktorej bol určený, do troch rokov od určenia dobývacieho priestoru alebo jeho prevodu nezačala výhradné ložisko dobývať alebo dobývanie prerušila na dlhší čas ako tri roky.
(13)
Podrobnosti o návrhoch dobývacích priestorov a o postupe pri ich určení, zmenách, zrušení a evidencii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.“.
12.
V § 28 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo na podnet obvodného banského úradu.“.
13.
V § 28 ods. 1 písm. a) sa slová „príslušného ministerstva“ nahrádzajú slovami „ministerstva príslušného podľa druhu nerastu“.
14.
V § 28 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
príslušným banským oprávnením.12a)“.
15.
V § 29 ods. 3 sa slová „Slovenský banský úrad“ nahrádzajú slovami „Hlavný banský úrad“.
16.
V § 29 ods. 4 sa slová „nerastných surovín“ nahrádzajú slovom „nerastov“.
17.
§ 31 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Po ukončení alebo trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach a lomoch je organizácia povinná vykonať ich likvidáciu (§ 32) a uskutočniť rekultiváciu pozemkov dotknutých banskou činnosťou podľa osobitných predpisov.16a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
Napríklad § 7 a 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 a 8 zákona č. 61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 32 ods. 1 sa slová „ktorá má oprávnenie“ nahrádzajú slovami „ktorá má určený dobývací priestor“.
19.
§ 32a vrátane nadpisu znie:
㤠32a
Úhrady
(1)
Organizácia, ktorá má určený dobývací priestor, a vláda Slovenskej republiky nevyhlásila útlmový program na dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore, platí úhradu za dobývací priestor 5 000 Sk ročne za každý aj začatý km2 plošného obsahu dobývacieho priestoru.
(2)
Organizácia, ktorá má určený dobývací priestor, platí úhradu za nerasty vydobyté z výhradného ložiska, na ktoré bol dobývací priestor určený. Sadzba úhrady je najviac 10 % z trhovej ceny výrobkov zhotovených z vydobytých nerastov. Pri výpočte tejto úhrady sa vychádza z podielu nákladov na dobývanie a celkových nákladov na zhotovenie výrobkov.
(3)
Organizácia platí úhradu za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch (§ 5 ods. 2) (ďalej len „uskladňovanie plynov alebo kvapalín“). Sadzba úhrady je najviac 0,02 Sk za uskladnenie (zatlačenie) 1 m3 plynu alebo 1 t kvapaliny.
(4)
Úhrady podľa odsekov 1 a 2 vypočíta organizácia, ktorá má určený dobývací priestor; úhradu za uskladňovanie plynov alebo kvapalín podľa odseku 3 vypočíta organizácia, ktorá má povolenú túto banskú činnosť.16b)
(5)
Úhrada podľa odseku 1 je vo výške 50 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 50 % príjmom obce, na ktorej území sa nachádza dobývací priestor. Ak sa dobývací priestor nachádza na územiach viacerých obcí, obvodný banský úrad určí pomerné podiely obcí podľa veľkosti častí dobývacieho priestoru na ich územiach. Príslušnú časť úhrady odvedie obvodný banský úrad do rozpočtu obce do 30 dní od prijatia úhrady.
(6)
Úhrady podľa odsekov 2 a 3 sú príjmom štátneho rozpočtu.
(7)
Povinnosť platiť úhradu za dobývací priestor začína kalendárnym rokom nasledujúcim po roku, v ktorom bol dobývací priestor určený, a končí sa rokom, v ktorom bol dobývací priestor zrušený. Úhrada sa platí každoročne, najneskôr do konca februára kalendárneho roka. V tomto termíne predkladá organizácia obvodnému banskému úradu priznanie úhrady za dobývací priestor.
(8)
Úhrada za vydobyté nerasty a úhrada za uskladňovanie plynov alebo kvapalín sa platí štvrťročne vždy do konca tretieho mesiaca nasledujúceho štvrťroku. V tomto termíne predkladá organizácia obvodnému banskému úradu priznanie úhrady za vydobyté nerasty a priznanie úhrady za uskladňovanie plynov alebo kvapalín.
(9)
Na žiadosť organizácie môže obvodný banský úrad v kalendárnom roku povoliť platenie úhrady za vydobyté nerasty alebo úhrady za uskladňovanie plynov alebo kvapalín za jednotlivé štvrťroky kalendárneho roka v splátkach tak, aby úhrady boli zaplatené najneskôr do konca marca nasledujúceho roka. V povolení o platení úhrady v splátkach obvodný banský úrad súčasne vymeria žiadateľovi úrok z odloženej sumy vo výške 140 % diskontnej úrokovej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska platnej v deň splatnosti úhrady. Úrok je splatný do 8 dní odo dňa doručenia povolenia platenia úhrady v splátkach.
(10)
Ak organizácia nezaplatí úhradu podľa odsekov 1 až 3 včas a v určenej výške, je povinná zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,2 % z nedoplatkov príslušnej úhrady.
(11)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže na žiadosť organizácie znížiť úhradu za vydobyté nerasty a úhradu za uskladňovanie plynov alebo kvapalín. Žiadosť o zníženie úhrady organizácia zašle Hlavnému banskému úradu do 31. mája roka, za ktorý žiada o zníženie úhrady. Hlavný banský úrad sa k žiadosti vyjadrí do 30. júna a žiadosť s vyjadrením predloží Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré ju posúdi a so stanoviskom predloží do 31. júla na rozhodnutie Ministerstvu financií Slovenskej republiky. Ministerstvo financií Slovenskej republiky pred vydaním rozhodnutia zašle žiadosť do 31. augusta Úradu pre štátnu pomoc.16c)
(12)
Zníženie úhrady za vydobyté nerasty možno povoliť v prípadoch
a)
využívania nebilančných zásob výhradného ložiska,
b)
poskytnutia štátnej dotácie na dobývanie výhradného ložiska,
c)
dobývania výhradného ložiska s osobitne zložitými banskotechnickými, bezpečnostnými alebo geologickými pomermi [§ 14a ods. 2 písm. a)],
d)
preukázaného použitia finančných prostriedkov na zriaďovanie a prevádzku ekologických stavieb,
e)
postihnutia organizácie závažnou udalosťou alebo haváriou16d) pri dobývaní výhradného ložiska,
f)
verejného záujmu na dobývaní výhradného ložiska.
(13)
Zníženie úhrady za uskladňovanie plynov alebo kvapalín možno povoliť v prípadoch
a)
postihnutia organizácie závažnou udalosťou alebo haváriou16d) pri uskladňovaní plynov alebo kvapalín,
b)
uskladňovania (zatlačenia) plynov alebo kvapalín pre štátne hmotné rezervy.
(14)
Podrobnosti o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín, o sadzbách úhrad, spôsobe výpočtu a platenia úhrad ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16b, 16c a 16d znejú:
„16b)
§ 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
16c)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z.
16d)
§ 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
20.
Za § 32a sa vkladá § 32b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32b
Správa úhrad
(1)
Správou úhrad sa rozumie evidencia a registrácia organizácií povinných platiť úhrady, overovanie podkladov potrebných na správne a úplné zistenie úhrady, konanie o úhradách, kontrola výpočtu úhrad, evidovanie úhrad vrátane vysporiadania preplatkov a nedoplatkov, vymáhanie úhrad a ďalšie činnosti správcu úhrad podľa tohto zákona. Správu úhrad vykonávajú obvodné banské úrady.
(2)
Obvodný banský úrad je pri správe úhrad oprávnený
a)
vyžiadať od organizácie podklady potrebné na vypočítanie úhrady, ak sú pochybnosti o správnosti výpočtu úhrady v priznaní,
b)
vykonať kontrolu správnosti výpočtu úhrady a vyrubiť zistený nedoplatok v lehote do piatich rokov odo dňa predloženia priznania úhrady,
c)
vyrubiť penále za omeškanie platby úhrady, ak jeho výška je viac ako 1 000 Sk,
d)
vymáhať úhradu a penále z nedoplatkov úhrady (§ 32a ods. 10); úhradu a penále nemožno vymáhať po uplynutí desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom úhrada alebo jej časť a penále boli splatné.
(3)
Zistené preplatky úhrady sa použijú na zaplatenie úhrady v nasledujúcom období so súhlasom organizácie povinnej platiť úhradu.
(4)
Organizácia je povinná obvodnému banskému úradu predložiť na kontrolu platenia úhrad príslušné doklady.“.
21.
V § 33 ods. 3 sa slová „príslušné ministerstvo po dohode so Slovenským banským úradom“ nahrádzajú slovami „ministerstvo príslušné podľa druhu nerastu“.
22.
V § 33 ods. 6 sa slová „obvodný úrad životného prostredia“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.
23.
V § 34 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
24.
V § 34 ods. 2 sa za číslo „18“ vkladá číslo „19“ a za číslo „23“ sa vkladá číslo „29“.
25.
§ 43 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ložiská nevyhradených nerastov, o ktorých podľa predpisov platných do 31. decembra 1991 rozhodli príslušné ústredné orgány štátnej správy, že sú vhodné pre potreby a rozvoj národného hospodárstva, sa dňom 1. januára 2002 považujú za výhradné ložiská len v rozsahu hraníc určeného dobývacieho priestoru; ak na ne nebol do 31. decembra 2001 určený dobývací priestor, nepovažujú sa za výhradné ložiská a od 1. januára 2002 sú ložiskami nevyhradených nerastov (§ 7); súčasne týmto dňom strácajú platnosť rozhodnutia o určení chránených ložiskových území pre tieto ložiská.“.
26.
§ 44 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
§ 12 až 15 vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob v znení vyhlášky č. 4/1992 Zb.“.
27.
Slová „Slovenský banský úrad“ alebo „Slovenský geologický úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ alebo „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“ v príslušnom tvare.
28.
Slovo „vyhľadávanie“ alebo slovné spojenia „vyhľadávanie, prieskum“, „vyhľadávanie a prieskum“ alebo „vyhľadávanie alebo prieskum“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „geologický prieskum“ v príslušnom tvare.
29.
Slová „celospoločenský záujem“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „verejný záujem“ v príslušnom tvare.
30.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2c, 11 a 14a znejú:
„1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
2c)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/1999 Z. z.
11)
Napríklad zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti, zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z., vyhláška Ministerstva dopravy a Ústredného banského úradu č. 28/1967 Zb., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre styk dráh s banskou činnosťou.
14a)
Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. a týmto zákonom.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.