553/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 31.05.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

553
ZÁKON
zo 6. decembra 2001
o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
(1)
Zrušuje sa Štátny fond ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu (ďalej len „fond ochrany pôdneho fondu“).
(2)
Zostatok prostriedkov fondu ochrany pôdneho fondu k 31. decembru 2001 vzniknutý z použitia príjmov a výdavkov tohto fondu je príjmom osobitného bežného účtu dofinancovania programov Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“).
(3)
Dňom zrušenia fondu ochrany pôdneho fondu prechádza majetok štátu v správe tohto fondu do správy ministerstva pôdohospodárstva.
(4)
Dňom zrušenia fondu ochrany pôdneho fondu prechádzajú práva a povinnosti tohto fondu vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných vzťahov, ako aj pohľadávky a záväzky tohto fondu na ministerstvo pôdohospodárstva.
§ 2
(1)
Zrušuje sa Štátny fond zveľaďovania lesa Slovenskej republiky (ďalej len „fond zveľaďovania lesa“).
(2)
Zostatok prostriedkov fondu zveľaďovania lesa k 31. decembru 2001 vzniknutý z použitia príjmov a výdavkov tohto fondu je príjmom osobitného bežného účtu dofinancovania programov ministerstva pôdohospodárstva.
(3)
Dňom zrušenia fondu zveľaďovania lesa prechádza majetok štátu v správe tohto fondu do správy ministerstva pôdohospodárstva.
(4)
Dňom zrušenia fondu zveľaďovania lesa prechádzajú práva a povinnosti tohto fondu vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných vzťahov, ako aj pohľadávky a záväzky tohto fondu na ministerstvo pôdohospodárstva.
§ 3
(1)
Zrušuje sa Štátny vodohospodársky fond Slovenskej republiky (ďalej len „vodohospodársky fond“).
(2)
Zostatok prostriedkov vodohospodárskeho fondu k 31. decembru 2001 vzniknutý z použitia príjmov a výdavkov tohto fondu je príjmom osobitného bežného účtu dofinancovania programov ministerstva pôdohospodárstva.
(3)
Dňom zrušenia vodohospodárskeho fondu prechádza majetok štátu v správe tohto fondu do správy ministerstva pôdohospodárstva.
(4)
Dňom zrušenia vodohospodárskeho fondu prechádzajú práva a povinnosti tohto fondu vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných vzťahov, ako aj pohľadávky a záväzky tohto fondu na ministerstvo pôdohospodárstva.
§ 4
(1)
Zrušuje sa Štátny podporný fond pôdohospodárstva a potravinárstva (ďalej len „podporný fond“).
(2)
Zostatok prostriedkov podporného fondu k 31. decembru 2001 vzniknutý z použitia príjmov a výdavkov tohto fondu je príjmom osobitného bežného účtu dofinancovania programov ministerstva pôdohospodárstva.
(3)
Dňom zrušenia podporného fondu prechádza majetok štátu v správe tohto fondu do správy ministerstva pôdohospodárstva.
(4)
Dňom zrušenia podporného fondu prechádzajú práva a povinnosti tohto fondu vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných vzťahov, ako aj pohľadávky a záväzky tohto fondu na ministerstvo pôdohospodárstva s výnimkou podľa § 12 ods. 1.
(5)
Záväzky podporného fondu vyplývajúce z jeho úverových vzťahov voči bankám sú štátnymi pasívami.
(6)
Zostatok prostriedkov poskytnutých z Fondu národného majetku v podpornom fonde k 31. decembru 2001 sa prevedie na osobitný mimorozpočtový účet ministerstva pôdohospodárstva.
§ 5
(1)
Zrušuje sa Štátny fond životného prostredia (ďalej len „fond životného prostredia“).
(2)
Zostatok prostriedkov fondu životného prostredia k 31. decembru 2001 vzniknutý z použitia príjmov a výdavkov tohto fondu je príjmom osobitného bežného účtu dofinancovania programov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“).
(3)
Dňom zrušenia fondu životného prostredia prechádza majetok štátu v správe fondu do správy ministerstva životného prostredia.
(4)
Dňom zrušenia fondu životného prostredia prechádzajú práva a povinnosti tohto fondu vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných vzťahov, ako aj pohľadávky a záväzky tohto fondu na ministerstvo životného prostredia s výnimkou podľa § 12 ods. 2.
§ 6
(1)
Zrušuje sa Štátny fond zdravia (ďalej len „fond zdravia“).
(2)
Zostatok prostriedkov fondu zdravia k 31. decembru 2001 vzniknutý z použitia príjmov a výdavkov tohto fondu je príjmom osobitného bežného účtu dofinancovania programov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).
(3)
Dňom zrušenia fondu zdravia prechádza majetok štátu v správe tohto fondu do správy ministerstva zdravotníctva.
(4)
Dňom zrušenia fondu zdravia prechádzajú práva a povinnosti tohto fondu vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných vzťahov, ako aj pohľadávky a záväzky tohto fondu na ministerstvo zdravotníctva.
(5)
Zostatok prostriedkov poskytnutých z Fondu národného majetku vo fonde zdravia k 31. decembru 2001 sa prevedie na osobitný mimorozpočtový účet ministerstva zdravotníctva.
§ 7
(1)
Zrušuje sa Štátny fond telesnej kultúry (ďalej len „fond telesnej kultúry“).
(2)
Zostatok prostriedkov fondu telesnej kultúry k 31. decembru 2001 vzniknutý z použitia príjmov a výdavkov tohto fondu je príjmom osobitného bežného účtu dofinancovania programov Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“).
(3)
Dňom zrušenia fondu telesnej kultúry prechádza majetok štátu v správe tohto fondu do správy ministerstva školstva.
(4)
Dňom zrušenia fondu telesnej kultúry prechádzajú práva a povinnosti tohto fondu vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných vzťahov, ako aj pohľadávky a záväzky tohto fondu na ministerstvo školstva.
§ 8
(1)
Zrušuje sa Štátny fond kultúry Pro Slovakia (ďalej len „fond kultúry“).
(2)
Zostatok prostriedkov fondu kultúry k 31. decembru 2001 vzniknutý z použitia príjmov a výdavkov tohto fondu je príjmom osobitného bežného účtu dofinancovania programov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“).
(3)
Dňom zrušenia fondu kultúry prechádza majetok štátu v správe tohto fondu do správy ministerstva kultúry.
(4)
Dňom zrušenia fondu kultúry prechádzajú práva a povinnosti tohto fondu vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných vzťahov, ako aj pohľadávky a záväzky tohto fondu na ministerstvo kultúry.
§ 10
(1)
Zrušuje sa Štátny fond cestného hospodárstva (ďalej len „fond cestného hospodárstva“).
(2)
Zostatok prostriedkov fondu cestného hospodárstva k 31. decembru 2001 vzniknutý z použitia príjmov a výdavkov tohto fondu je príjmom osobitného bežného účtu dofinancovania programov Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) s výnimkou prostriedkov podľa odseku 5.
(3)
Dňom zrušenia fondu cestného hospodárstva prechádza majetok štátu v správe tohto fondu do správy ministerstva dopravy.
(4)
Dňom zrušenia fondu cestného hospodárstva prechádzajú práva a povinnosti tohto fondu vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných vzťahov, ako aj pohľadávky a záväzky tohto fondu na ministerstvo dopravy s výnimkou záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov fondu cestného hospodárstva voči bankám.
(5)
Príjem fondu cestného hospodárstva v roku 2001 z podielu na výnose spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív a z podielu na výnose cestnej dane nevyčerpaný do 31. decembra 2001 je príjmom rozpočtu rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa.
(6)
Záväzky fondu cestného hospodárstva vyplývajúce z jeho úverových vzťahov voči bankám sú štátnymi pasívami.
§ 11
(1)
Záverečné účty štátnych fondov uvedených v § 1 až 8 a v § 10 za rok 2001 zostavujú a predkladajú ústredné orgány štátnej správy, ktoré do 31. decembra 2001 vykonávali správu týchto fondov.
(2)
Záverečný účet štátneho fondu uvedený v § 9 za rok 2002 zostavuje a predkladá Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
§ 12
(1)
Pohľadávky vzniknuté z realizácie záruk poskytnutých štátnym fondom uvedeným v § 4 sa 1. januárom 2002 stávajú pohľadávkami štátu v správe ministerstva pôdohospodárstva. Záruky poskytnuté štátnym fondom uvedeným v § 4 nezrealizované do 31. decembra 2001 sa dňom zrušenia tohto fondu považujú za bankové záruky poskytnuté Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, š. p. ú., Bratislava (ďalej len „záručná banka“).
(2)
Pohľadávky vzniknuté z realizácie záruk poskytnutých štátnym fondom uvedeným v § 5 sa 1. januárom 2002 stávajú pohľadávkami štátu v správe ministerstva životného prostredia. Záruky poskytnuté štátnym fondom uvedeným v § 5 nezrealizované do 31. decembra 2001 sa dňom zrušenia tohto fondu považujú za bankové záruky poskytnuté záručnou bankou.
(3)
Príjmy osobitných bežných účtov dofinancovania programov ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva životného prostredia, ministerstva zdravotníctva, ministerstva školstva, ministerstva kultúry a ministerstva dopravy zo zostatku prostriedkov fondov zrušených podľa tohto zákona možno použiť ako ďalší zdroj financovania programov týchto ministerstiev schválených vládou.
§ 13
Kontrolu použitia prostriedkov poskytnutých do účinnosti tohto zákona zo štátnych fondov zrušených podľa tohto zákona vykonáva ústredný orgán štátnej správy, ktorý do účinnosti tohto zákona vykonával správu týchto fondov. To platí aj pre ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie rozpočtovej disciplíny s výnimkou, ak porušenie rozpočtovej disciplíny zistila správa finančnej kontroly.
§ 14
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o Štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 562/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona č. 358/1997 Z. z. a zákona č. 395/2000 Z. z.,
2.
zákon Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb. o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z.,
3.
zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1991 Zb. o Štátnom vodohospodárskom fonde Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.,
4.
zákon Slovenskej národnej rady č. 193/1992 Zb. o Štátnom fonde zdravia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 242/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.,
5.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 153/1993 Z. z. o Štátnom fonde cestného hospodárstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákona č. 387/2000 Z. z.,
6.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 264/1993 Z. z. o Štátnom fonde telesnej kultúry,
7.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1994 Z. z. o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákona č. 240/1998 Z. z.,
9.
zákon č. 69/1998 Z. z. o Štátnom fonde životného prostredia v znení zákona č. 237/2000 Z. z.,
11.
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 287/1996 Z. z. o podmienkach poskytovania prostriedkov Štátneho fondu telesnej kultúry,
12.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 138/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 69/1998 Z. z. o Štátnom fonde životného prostredia v znení zákona č. 237/2000 Z. z.,
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 83/2000 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 3 v prvej vete sa vypúšťajú slová „prostredníctvom Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu (§ 12)“.
2.
V § 5 ods. 3 v druhej vete sa vypúšťajú slová „Štátnemu fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu“.
3.
V § 5 ods. 4 sa slová „pokutu do Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu“ nahrádzajú slovami „ministerstvu pokutu“.
4.
V § 5 ods. 5 sa vypúšťajú slová „do Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu“.
5.
V § 5 ods. 7 sa vypúšťajú slová „do Štátneho fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu“.
6.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Štátnemu fondu ochrany a zveľadenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu“.
7.
§ 12 sa vypúšťa.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 358/1997 Z. z., zákona č. 377/1998 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z. a zákona č. 445/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 52 ods. 2 v prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou pokút, ktoré sa stali príjmom štátneho rozpočtu podľa osobitného zákona.31aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31aa znie:
„31aa)
Zákon č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 416/2001 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
3.
V § 13 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená b) až g).
Čl.V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z. a zákona č. 468/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a poplatky, ktorých výnos je príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva“.
2.
V § 13 ods. 3 sa čiarka za slovom „úradu“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo Štátneho fondu cestného hospodárstva“.
3.
V § 13 ods. 4 sa čiarka za slovom „úrad“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo Štátny fond cestného hospodárstva“.
4.
V § 13 ods. 5 sa čiarka za slovom „úradu“ nahrádza slovom „alebo“ a vypúšťajú sa slová „alebo Štátneho fondu cestného hospodárstva“.
5.
V § 15 v prvej vete sa vypúšťajú slová „Štátneho fondu zdravia9) a Štátneho fondu cestného hospodárstva“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
7.
V § 17 odsek 1 znie:
„(1)
Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu alebo rozpočtov obcí podľa toho, ktorý správny orgán prerokoval podanie, vykonal úkon alebo uskutočnil konanie. Poplatky podľa položiek 79 až 85 sadzobníka sú príjmom obce, ak povolenia podľa týchto položiek vydáva obec.“.
8.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.
Čl. VI
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 68/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 55/1999 Z. z., zákona č. 332/2000 Z. z. a zákona č. 218/2001 Z. z. sa mení takto:
V § 4a ods. 9 v druhej vete sa slová „ Štátneho fondu telesnej kultúry“ nahrádzajú slovami „Ministerstva školstva Slovenskej republiky“.
Čl. VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z. a zákona č. 470/2000 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 28 ods. 6 sa slová „Štátneho fondu zdravia11)“ nahrádzajú slovami „štátneho rozpočtu“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.
Čl. VIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 202/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 11/1999 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 151/1999 Z. z., zákona č. 242/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 448/2000 Z. z. a zákona č. 233/2001 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 24 ods. 7 prvá veta znie:
„Pokuty uvedené v odseku 6 uložené ministerstvom zdravotníctva alebo ministerstvom financií sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13hb sa vypúšťa.
Čl. IX
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 80/2000 Z. z. a zákona č. 416/2001 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 66a ods. 3 sa slová „Štátneho fondu zdravia22)“ nahrádzajú slovami „štátneho rozpočtu“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.
3.
V § 70 ods. 8 sa slová „Štátneho fondu zdravia“ nahrádzajú slovami „štátneho rozpočtu“.
Čl. X
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z. a zákona č. 470/2000 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 28 ods. 6 písm. a) sa slová „Štátneho fondu zdravia25)“ nahrádzajú slovami „štátneho rozpočtu“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.
Čl. XI
Zákon č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení zákona č. 147/2001 Z. z. sa mení takto:
V § 12 písm. b) sa slová „Štátneho fondu zdravia“ nahrádzajú slovami „štátneho rozpočtu“.
Čl. XII
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 104/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 122/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 370/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z. a zákona č. 416/2001 Z. z. sa mení takto:
V § 67 ods. 9 v prvej vete sa slová „Štátneho fondu zdravia“ nahrádzajú slovami „štátneho rozpočtu“ a v druhej vete sa slová „Štátneho podporného fondu poľnohospodárskeho a potravinárskeho“ nahrádzajú slovami „štátneho rozpočtu“.
Čl. XIII
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z. a zákona č. 416/2001 Z. z. sa mení takto:
V § 107 ods. 2 v prvej vete sa slová „Štátneho fondu životného prostredia“ nahrádzajú slovami „štátneho rozpočtu“.
Čl. XIV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č.134/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona č. 237/2000 Z. z. sa mení takto:
V § 9 odsek 5 znie:
„(5)
Pokuty uložené inšpekciou sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
Čl. XV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 393/1998 Z. z. a zákona č. 459/2000 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 15 ods. 1 sa slová „Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky15)“ nahrádzajú slovami „štátneho rozpočtu“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.
Čl. XVI
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 79 ods. 6 sa slová „Štátneho fondu životného prostredia35)“ nahrádzajú slovami „štátneho rozpočtu“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35 sa vypúšťa.
3.
V § 80 ods. 5 písm. b) sa slová „Štátneho fondu životného prostredia“ nahrádzajú slovami „štátneho rozpočtu“.
Čl. XVII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z. a zákona č. 416/2001 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 44 ods. 3, § 65 ods. 5 a v § 66 ods. 5 sa slová „Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky51)“ nahrádzajú slovami „štátneho rozpočtu“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 sa vypúšťa.
3.
V § 46 ods. 2 sa slová „Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky64)“ nahrádzajú slovami „štátneho rozpočtu“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64 sa vypúšťa.
Čl. XVIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 42 ods. 3 sa slová „Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky19)“ nahrádzajú slovami „štátneho rozpočtu“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.
Čl. XIX
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 327/1996 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 223/2001 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 5 sa slová „Príjmom Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky10) (ďalej len „fond“) je“ nahrádzajú slovami „Príjmom štátneho rozpočtu je“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
3.
V § 5 ods. 6 a v § 8 ods. 2 sa slová „rozpočtu fondu“ nahrádzajú slovami „štátneho rozpočtu“.
4.
V § 5 ods. 7 a v § 5 ods. 8 sa slovo „fondu“ nahrádza slovami „Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky“.
5.
V § 9 ods. 2 sa slovo „fondu“ nahrádza slovami „štátneho rozpočtu“.
6.
V prílohe č. 4 sa slová „rozpočtu Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „štátneho rozpočtu“.
Čl. XX
Zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 408/2000 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 14 ods. 5 a v § 15 písm. b) sa slovo „fondu18)“ nahrádza slovami „štátneho rozpočtu“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.
3.
V § 15 písm. c) sa slovo „fondu“ nahrádza slovami „Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky“.
4.
V § 16 ods. 2 a v § 18 ods. 6 sa slovo „fondu18)“ nahrádza slovami „štátneho rozpočtu“.
Čl. XXI
Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 3 sa slová „Štátny fond životného prostredia11)“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.
3.
V § 7 ods. 1 sa slová „Štátneho fondu životného prostredia12)“ nahrádzajú slovami „sú príjmom štátneho rozpočtu“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.
Čl. XXII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii v znení zákona č. 116/1998 Z. z. a zákona č. 62/2000 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 sa vypúšťajú slová „prostredníctvom Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia15)“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.
3.
V § 8 ods. 6 sa slová „Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia15)“ nahrádzajú slovami „štátneho rozpočtu“.
Čl. XXIII
Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 238/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 44 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Odplaty za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
2.
§ 45 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Odplaty za odbery podzemnej vody sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
3.
V § 47 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
Čl. XXIV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1982 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 128/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 238/1993 Z. z. a zákona č. 416/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 24 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
Čl. XXV
Zákon č. 472/2000 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2001 sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 2 sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „24 %“.
2.
V § 12 ods. 2 písm. c) sa slová „6 500 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 910 000 000 Sk“.
3.
V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f)
od Svetovej banky vo forme preddavku na prípravu projektu riadenia verejných financií do sumy zodpovedajúcej v prepočte 1 000 000 USD,
g)
od Svetovej banky vo forme preddavku na prípravu projektu správy sociálnych dávok do sumy zodpovedajúcej v prepočte 370 000 USD.“.
4.
Príloha č. 7 sa nahrádza prílohou k tomuto zákonu.
Čl. XXVI
Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon sa dopĺňa takto:
V § 390 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo pobočkou zahraničnej banky.58a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58a znie:
„58a)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XXVII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002 s výnimkou čl. I § 9 a čl. I § 14 bodu 8, 10 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003, a s výnimkou čl. XXV a čl. XXVI, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 553/2001 Z. z.
Príloha č. 7 k zákonu č. 472/2000 Z. z.
Bilancia potrieb a zdrojov financovania splatného štátneho dlhu na rok 2001 (v tis. Sk)
ZDROJE ŠTÁTNEHO DLHU POTREBY ŠTÁTNEHO DLHU
1.1. emisie štátnych dlhopisov 32 033 553 1. splátky istín štátnych dlhopisov z predchádzajúcich rokov 32 161 653
1.2. zdroje štátneho rozpočtu na úhradu disážia z emisií štátnych dlhopisov z predchádzajúcich rokov 18 000 000
2. emisie štátnych dlhopisov 2 284 800 2. úhrada schodku štátneho rozpočtu za rok 2000 18 000 000
3. emisie štátnych dlhopisov 2 284 800 3.1. splátky istín medzinár. pôžičiek prijatých na podporu platobnej bilancie 1 700 000
3.2. splátky istín z úverov od BNP 584 800
4. emisia štátnych dlhopisov 3 106 000 4. vyrovnanie pasívneho salda bývalej ČSFR voči bývalej NDR 3 106 000
5. emisie štátnych dlhopisov 7 030 150 5. splátka istiny zahraničnej emisie štátnych dlhopisov 7 030 150
6. príjem od Slovenských elektrární 1 316 700 6. splátka istín z úverov od Ruskej federácie 1 316 700
7. príjem zo splátok pohľadávok z vládnych úverov 515 260 7.1. splátky záväzkov prevzatých od ČSOB 19 000
7.2. splátky istiny z úveru na KŤUK Dolinská 361 410
7.3. splátka istiny CDZ 31 850
7.4. vrátenie termín. vkladu FNM (KBB) 103 000
Celkové zdroje financ. štátneho dlhu 64 414 563 Celkové potreby štátneho dlhu 64 414 563
ZDROJE ŠTÁTNEHO DLHU POTREBY ŠTÁTNEHO DLHU
1. emisie štátnych dlhopisov 6 910 000 1. úhrady na výstavbu diaľnic 6 910 000
2. emisie štátnych dlhopisov 9 800 000 2. úhrady na reštrukturalizáciu bánk podľa osobitného predpisu*) 9 800 000
3. emisie štátnych dlhopisov 105 000 000 3.1. zvýšenie základného imania Slovenskej konsolidačnej, a. s. 93 500 000
3.2. zvýšenie základného imania Konsolidačnej banky, š.p.ú. 11 500 000
4. úver od Svetovej banky (39 mil. USD) 1 950 000 4. úhrady na projekty v sociálnej oblasti 1 950 000
5. úver zo zahraničia (400 mil. USD) 20 000 000 5. úhrady na reštrukturalizáciu bánk podľa osobitného predpisu*) a na reštrukturalizáciu podnikového sektora 20 000 000
6. úver od Rozvojovej banky Rady Európy (3,2 mil. EUR) 137 000 6. úhrady na rozvojové potreby kultúry 137 600
7.1. úver z Fondu pre zahraničnú hospod. spoluprácu (1,277 mld JPY) 600 000 7. úhrady na výstavbu diaľnic 2 200 000
7.2. úver od Európskej investičnej banky (37,2 mil. EUR) 1 600 000
8. prijatie preddavku od Svetovej banky (1,0 mil. USD) 50 000 8. príprava projektu riadenia verejných financií 50 000
9. prijatie preddavku od Svetovej banky (370 tis. USD) 18 500 9. príprava projektu riadenia sociálnych dávok 18 500
Celkové zdroje financovania štátneho rozpočtu 146 066 100 Celkové potreby štátneho rozpočtu 146 066 100
*)^> § 44a ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
V prípade uplatnenia § 12 ods. 5 sa schodok štátneho rozpočtu na rok 2001 podľa § 1 ods. 2 zvyšuje o sumu 40 656 100 000 Sk pozostávajúcu zo súčtu položiek 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.
(v tis. Sk)
Celkové potreby a zdroje financovania splatného štátneho dlhu a štátneho rozpočtu v roku 2001v tom: 210 480 663
- potreby a zdroje financovania splatného štátneho dlhu 64 414 563
- potreby a zdroje financovania štátneho rozpočtu 146 066 100