540/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 30.09.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

540
ZÁKON
z 29. novembra 2001
o štátnej štatistike
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky získavania štatistických informácií potrebných na posudzovanie sociálno-ekonomického vývoja, postavenie a pôsobnosť orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku, úlohy orgánov verejnej moci v oblasti štátnej štatistiky, práva a povinnosti spravodajských jednotiek, ochranu dôverných štatistických údajov pred zneužitím, poskytovanie a zverejňovanie štatistických údajov, zabezpečovanie porovnateľnosti štatistických informácií a plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv v oblasti štátnej štatistiky, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona
a)
štátnou štatistikou sú systematicky a plánovite vykonávané činnosti, ktorých predmetom je získavanie, spracúvanie, poskytovanie a hodnotenie údajov o javoch hromadnej povahy, zabezpečovanie ich porovnateľnosti na posudzovanie sociálno-ekonomického vývoja Slovenskej republiky a jeho ekologických súvislostí; ich súčasťou je aj zabezpečovanie medzinárodnej porovnateľnosti štatistických údajov,
b)
spravodajskou jednotkou je právnická osoba alebo fyzická osoba, od ktorej sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovania podľa tohto zákona,
c)
spravodajskou povinnosťou je povinnosť spravodajskej jednotky poskytnúť bezplatne, úplne, správne, pravdivo a v ustanovených termínoch údaje požadované štátnym štatistickým zisťovaním (ďalej len „štatistické zisťovanie“), uvedeným v programe štátnych štatistických zisťovaní (ďalej len „program zisťovaní“),
d)
štatistickým zisťovaním je získavanie údajov od spravodajských jednotiek na štatistické účely podľa tohto zákona; podľa periodicity sa štatistické zisťovanie delí na krátkodobé, dlhodobé a neperiodické štatistické zisťovanie,
e)
štatistickým údajom je údaj o skúmaných javoch a skutočnostiach získaný štatistickým zisťovaním,
f)
dôverným štatistickým údajom (ďalej len „dôverný údaj“) je údaj týkajúci sa jednotlivej spravodajskej jednotky, ktorý umožňuje jej priamu alebo nepriamu identifikáciu a bol získaný na štatistické účely podľa tohto zákona. Za priamu identifikáciu sa považuje identifikácia spravodajskej jednotky podľa obchodného mena, sídla a identifikačného čísla organizácie (ďalej len „identifikačné číslo“) alebo podľa mena a priezviska, adresy trvalého bydliska alebo rodného čísla. Za nepriamu identifikáciu sa považuje identifikácia spravodajskej jednotky využitím iných údajov získaných štatistickým zisťovaním,
g)
štatistickou informáciou je informácia sociálnoekonomického, technického alebo ekologického charakteru, ktorá vznikla sumarizáciou dôverných údajov, ktorá neumožňuje priamu alebo nepriamu identifikáciu spravodajskej jednotky,
h)
štatistickým účelom je použitie štatistických údajov na číselný, slovný alebo grafický popis hromadných javov a procesov v spoločnosti, hospodárstve a v životnom prostredí prostredníctvom štatistických informácií obsahujúcich informácie o celku alebo o jeho častiach,
i)
štatistickým číselníkom je zoznam číselných kódov a k nim priradených slovne vyjadrených významov,
j)
štatistickou klasifikáciou je usporiadaná množina prvkov podľa klasifikačných kritérií,
k)
administratívnym zdrojom sú údaje z registrov a iné súbory informácií, ktoré sú potrebné pre štátnu štatistiku a ktoré získali, zhromaždili, spracovali alebo uchovali orgány verejnej moci, alebo verejnoprávne inštitúcie,
l)
program zisťovaní určuje účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania, vecnú a obsahovú charakteristiku, štatistické ukazovatele, vymedzenie spravodajských jednotiek, periodicitu a lehoty na poskytovanie štatistických údajov; ustanovuje, ktorý orgán vykonáva štatistické zisťovania a zabezpečuje jeho spracovanie.
DRUHÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A ORGANIZÁCIA ŠTÁTNEJ ŠTATISTIKY
§ 3
Základné princípy štátnej štatistiky
(1)
Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy (ďalej len „ministerstvá“) a nimi zriadené organizácie a iné orgány štátnej správy zriadené podľa osobitných predpisov1) (ďalej len „štátne organizácie“) sa pri výkone štátnej štatistiky a pri realizácii programu zisťovaní riadia týmto zákonom, osobitnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, uplatňujú odborné hľadiská, požiadavky na praktické využitie a profesionálnu etiku, pričom používajú vedecké metódy štatistickej práce.
(2)
Úrad, ministerstvá a štátne organizácie sú nezávislé a nestranné pri získavaní, spracúvaní a vyhodnocovaní štatistických informácií, dbajú na efektívnosť nákladov a zachovávanie dôvery verejnosti a riadia sa princípmi spoľahlivosti, objektivity, prehľadnosti, otvorenosti a ochrany dôverných údajov.
(3)
Úrad rešpektuje právo občanov na verejné informácie z oblasti štátnej štatistiky pri dodržiavaní vyváženého vzťahu medzi nákladmi a štatistickým zaťažením na jednej strane a prínosom na druhej strane.
§ 4
Orgány vykonávajúce štátnu štatistiku
(1)
Úlohy štátnej štatistiky vykonáva úrad.
(2)
Za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom môžu úlohy štátnej štatistiky vykonávať aj ministerstvá a štátne organizácie.
§ 5
Úrad
(1)
Úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť štátnej štatistiky.
(2)
Sídlom úradu je Bratislava. Úrad môže zriaďovať mimo svojho sídla stále alebo dočasné pracoviská.
Predseda úradu
§ 6
(1)
Na čele úradu je predseda úradu. Predsedu úradu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda úradu.
(2)
Predsedu úradu vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov.
(3)
Tú istú osobu možno vymenovať za predsedu úradu najviac na dve funkčné obdobia nasledujúce za sebou.
(4)
Funkcia predsedu je nezlučiteľná s výkonom funkcie v inom orgáne verejnej moci, s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, ani s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou okrem správy vlastného majetku, vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti.
(5)
Obmedzenia ustanovené v odseku 4 sa nevzťahujú na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, literárnej a umeleckej činnosti.
§ 7
(1)
Výkon funkcie predsedu úradu sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia (§ 6 ods. 2),
b)
vzdaním sa funkcie; výkon funkcie zaniká odo dňa doručenia oznámenia predsedu úradu o vzdaní sa jeho funkcie prezidentovi Slovenskej republiky,
c)
odvolaním z funkcie alebo
d)
smrťou.
(2)
Prezident Slovenskej republiky predsedu úradu odvolá [§ 7 ods. 1 písm. c)], len ak
a)
prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie alebo neodstránil dôvody nezlučiteľnosti výkonu funkcie do troch mesiacov od začatia výkonu funkcie podľa § 6,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
c)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.
(3)
Podpredsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu úradu.
Pôsobnosť úradu
§ 8
Úrad
a)
vypracúva a zverejňuje koncepciu štátnej štatistiky,
b)
určuje metodiku štatistických zisťovaní organizovaných a vykonávaných úradom, zhromažďuje a spracúva štatistické údaje,
c)
zostavuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami program zisťovaní,
d)
zostavuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami charakteristiky štatistických zisťovaní a určuje spôsob získavania štatistických údajov na účely štátnej štatistiky,
e)
organizuje a zabezpečuje projektovú a programovú prípravu spracúvania štatistických zisťovaní a určuje spôsob zberu a technológie spracúvania štatistických údajov pre štatistické zisťovania vykonávané úradom,
f)
určuje metodiku vedenia systému národných účtov a zostavuje národné účty,
g)
vytvára, zverejňuje a spravuje v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami štatistické klasifikácie, číselníky a registre,
h)
určuje spôsob tvorby, prideľuje a oznamuje identifikačné čísla,
i)
zúčastňuje sa v rámci svojej pôsobnosti na príprave a plnení medzinárodných zmlúv a dohôd o spolupráci, ktoré uzatvára Slovenská republika, a zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných orgánoch a organizáciách v oblasti štátnej štatistiky,
j)
organizuje a vykonáva reprezentatívne výskumy verejnej mienky o sociálno-ekonomických otázkach,
k)
získava a zhromažďuje zahraničné štatistické informácie na účely porovnávania stavu a vývoja ekonomiky Slovenskej republiky so zahraničím,
l)
vypracúva analýzy vybraných charakteristík sociálno-ekonomického a ekologického vývoja Slovenskej republiky ako celku a jej jednotlivých častí,
m)
poskytuje štatistické informácie zahraničným subjektom a spolupracuje s medzinárodnými orgánmi a organizáciami pri zavádzaní štandardov a klasifikácií v oblasti štatistiky,
n)
kontroluje dodržiavanie spravodajskej povinnosti v oblasti štátnej štatistiky a ukladá pokuty za jej porušenie,
o)
zverejňuje výsledky štatistických zisťovaní za Slovenskú republiku a za jednotlivé územné celky a správne celky, pravidelne informuje verejnosť o sociálno-ekonomickom a demografickom vývoji, poskytuje štatistické informácie a vydáva štatistické publikácie,
p)
plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.
§ 9
Úrad zabezpečuje organizačné, personálne, programové a technické podmienky na spracovanie výsledkov volieb a referenda konaných podľa osobitných zákonov.2)
§ 10
Štatistická rada
(1)
Pri úrade sa zriaďuje Štatistická rada (ďalej len „rada“). Rada je stálym odborným poradným orgánom predsedu úradu pre oblasť štátnej štatistiky.
(2)
Rada pripravuje návrhy a odporúčania na tvorbu koncepcie štátnej štatistiky, prerokúva program zisťovaní a plní ďalšie úlohy podľa štatútu rady.
(3)
Predsedom rady je predseda úradu.
(4)
Členov rady vymenúva a odvoláva na návrh ministerstiev, štátnych organizácií a verejnoprávnych inštitúcií predseda úradu z odborníkov pôsobiacich v oblasti štatistickej teórie a štatistickej praxe.
(5)
Štatút a rokovací poriadok rady schvaľuje predseda úradu.
§ 11
Pôsobnosť ministerstiev a štátnych organizácií
(1)
Ministerstvá a štátne organizácie vykonávajú úlohy štátnej štatistiky v rozsahu, ktorý pre ne vyplýva z programu zisťovaní.
(2)
Ministerstvá a štátne organizácie môžu vykonávať v rámci svojej pôsobnosti štatistické zisťovanie aj mimo programu zisťovaní.
(3)
Zisťovanie a zhromažďovanie informácií a údajov vykonávané ministerstvami a štátnymi organizáciami podľa osobitných zákonov nie je súčasťou štátnej štatistiky.
§ 12
Program zisťovaní
(1)
Štatistické zisťovanie sa riadi programom zisťovaní, ktorý zostavuje úrad v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami na trojročné obdobie. Úrad vydáva program zisťovaní vyhláškou najneskôr 60 dní pred jeho účinnosťou.
(2)
Ministerstvá a štátne organizácie predložia úradu svoje požiadavky na štatistické zisťovania vykonávané úradom do 31. marca v roku pred účinnosťou zostavovaného programu zisťovaní.
(3)
Ministerstvá a štátne organizácie predložia úradu návrhy na vlastné krátkodobé štatistické zisťovania do 30. apríla v roku pred účinnosťou zostavovaného programu zisťovaní a návrhy na vlastné dlhodobé štatistické zisťovania do 31. júla v roku pred účinnosťou zostavovaného programu zisťovaní.
(4)
V rokoch, keď sa nový program zisťovaní nezostavuje, môže úrad na základe vlastného rozhodnutia alebo na základe požiadaviek ministerstiev alebo štátnych organizácií vydať vyhláškou zmeny a doplnenia programu zisťovaní.
(5)
Program zisťovaní sa zostavuje tak, aby sa
a)
vykonávali len také zisťovania, ktoré sú zo spoločenského hľadiska dôležité a potrebné,
b)
štatistické zisťovania vykonávali hospodárne, bez duplicity a s účelným využitím administratívnych zdrojov,
c)
zabezpečilo získavanie údajov a informácií na kvalitnej a porovnateľnej úrovni.
(6)
V programe zisťovaní sa pri každom štatistickom zisťovaní uvádza
a)
účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania,
b)
vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania,
c)
vymedzenie spravodajských jednotiek,
d)
periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov,
e)
orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie.
(7)
Rozsah a využívanie administratívnych zdrojov na účely štátnej štatistiky sa uvádza v osobitnej časti programu zisťovaní.
(8)
Úhradu nákladov na vykonanie štatistických zisťovaní, ktoré vykonávajú ministerstvá alebo štátne organizácie a sú zahrnuté do programu zisťovaní, sú povinné zabezpečiť vo svojich rozpočtoch ministerstvá a štátne organizácie, ktoré ich vykonávajú.
TRETIA ČASŤ
ZDROJE ÚDAJOV
§ 13
Využívanie údajov z administratívnych zdrojov
(1)
Úrad môže na výkon štátnej štatistiky požiadať ministerstvá, štátne organizácie, orgány územnej samosprávy a verejnoprávne inštitúcie o poskytnutie údajov, ktoré získavajú, zhromažďujú, spracúvajú alebo uchovávajú pri výkone svojej činnosti na základe osobitných predpisov.3) Tieto sú povinné požadované údaje úradu poskytnúť v ustanovenom termíne a bezplatne.
(2)
Úrad môže požadovať najmä
a)
údaje o fyzických osobách ako daňovníkoch, ktorí v zdaňovanom období vykázali príjmy z podnikania alebo z vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti; o právnických osobách ako daňovníkoch, ktorí vykázali v zdaňovanom období príjmy z celej činnosti a nakladania so všetkým majetkom v tejto štruktúre:
1.
obchodný názov,
2.
identifikačné číslo,
3.
u právnickej osoby jej sídlo,
4.
u fyzickej osoby adresu trvalého pobytu a rodné číslo,
5.
dátum zaradenia do registra daňovníkov dane z príjmov,
6.
dátum vrátenia osvedčenia o registrácii na daň z príjmov,
7.
dátum poslednej aktualizácie záznamu o daňovníkovi v registri,
8.
číslo daňového úradu, do obvodu ktorého daňový subjekt patrí podľa sídla alebo trvalého pobytu,
b)
súhrnné údaje o príjmoch a súhrnné údaje o priznanej dani, zaplatenej dani, zníženiach základu dane a nevymožiteľných daňových nedoplatkoch podľa správcu dane, podľa druhu dane, v členení za fyzickú osobu ako občana, fyzickú osobu vykonávajúcu podnikateľskú činnosť a právnickú osobu v tejto štruktúre:
1.
štátny rozpočet,
2.
rozpočet vyšších územných celkov,
3.
rozpočet obcí,
c)
údaje uvádzané v colnom vyhlásení v rozsahu potrebnom na zostavovanie štatistiky zahraničného obchodu, najmä druh tovaru, druh obchodu, colný režim, krajina určenia, krajina pôvodu, prípadne obchodná krajina, hmotnosť tovaru, merné jednotky, hodnota tovaru, identifikačné číslo tuzemského vývozcu, dovozcu alebo deklaranta, obchodný názov, sídlo, údaje o vymeranom a zaplatenom cle, o vymeranej a zaplatenej dovoznej prirážke, o vymeraných a zaplatených ostatných dovozných poplatkoch a o nevymožiteľných colných nedoplatkoch,
d)
informácie o tarifných a sadzobných opatreniach uplatňovaných pri dovoze,
e)
údaje z nemocenského poistenia a z dôchodkového zabezpečenia, obchodný názov, u právnických osôb sídlo, u fyzických osôb trvalý pobyt a miesto podnikania, ak sa odlišuje od trvalého pobytu, identifikačné číslo platiteľa poistného, dátum prihlásenia a dátum odhlásenia z evidencie a počet poistencov,
f)
údaje z povinného zdravotného poistenia, obchodný názov, u právnických osôb sídlo, u fyzických osôb trvalý pobyt a miesto podnikania, ak sa odlišuje od trvalého pobytu, identifikačné číslo platiteľa poistného, počet prihlásených zamestnancov, za ktorých platiteľ odvádza poistné.
(3)
Orgány územnej samosprávy na požiadanie úradu bezplatne poskytujú pre potreby regionálnej štatistiky údaje zo svojich informačných systémov.
§ 14
Štatistické zisťovanie u fyzických osôb
V štatistických zisťovaniach, pri ktorých majú spravodajskú povinnosť fyzické osoby, sa môžu zisťovať údaje o
a)
mene a priezvisku, rodnom čísle, trvalom pobyte a o podnikaní fyzickej osoby, ktorá údaje poskytuje,
b)
podnikateľskej činnosti,
c)
nehnuteľnostiach, ktoré fyzická osoba vlastní alebo ktoré má prenajaté, a o výnosoch z nich,
d)
výmere a využívaní poľnohospodárskej pôdy, a to vrátane tej, ktorá neslúži produkčným funkciám poľnohospodárstva,
e)
poľnohospodárskej činnosti, aj keď sa nevykonáva ako podnikateľská činnosť,
f)
technických prostriedkoch využívaných na poľnohospodársku činnosť,
g)
sociálnych a demografických charakteristikách fyzických osôb vrátane údajov o zmenách miesta, druhu a dĺžky ich pobytu,
h)
životnej úrovni,
i)
štruktúre príjmov a výdavkov domácností,
j)
úrovni bývania,
k)
štruktúre a objeme spotreby potravín,
l)
doplňujúcich funkciách trhu práce,
m)
spotrebe palív a energie v domácnostiach v ročnej a v dlhšej periodicite.
§ 15
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov upravuje osobitný zákon.4)
§ 16
Poľnohospodárske súpisy
Poľnohospodárske súpisy vykonáva úrad alebo príslušné ministerstvo v súčinnosti s obcami. Obce zabezpečujú zber požadovaných údajov na formulároch, ktoré dostanú od orgánu, ktorý súpis vykonáva; tento orgán uhrádza obciam náklady, ktoré im v súvislosti s touto činnosťou vzniknú.
§ 17
Úlohy miestnej štátnej správy a územnej samosprávy v oblasti štátnej štatistiky
(1)
Orgány miestnej štátnej správy a orgány územnej samosprávy
a)
sústreďujú, spracúvajú a poskytujú úradu štatistické informácie nimi zistené u právnických osôb, ktoré založili alebo zriadili,
b)
spolupracujú s úradom pri príprave spracúvania výsledkov volieb a referenda,
c)
pripravujú a vykonávajú sčítanie obyvateľov, domov a bytov a postupujú pritom podľa pokynov a v súčinnosti s úradom v rozsahu a za podmienok uvedených v osobitnom zákone.
(2)
Orgány miestnej štátnej správy a orgány územnej samosprávy sú povinné spolupracovať v oblasti štátnej štatistiky s úradom, ministerstvami a štátnymi organizáciami vykonávajúcimi štatistické zisťovania.
§ 18
Spravodajské jednotky
(1)
Spravodajské jednotky, ktoré sú zaradené do štatistického zisťovania, majú právo byť informované o účele a rozsahu zisťovania, o opatreniach zabezpečujúcich ochranu údajov poskytnutých v rámci štatistického zisťovania a o svojich právach a povinnostiach.
(2)
Orgány vykonávajúce štátnu štatistiku sú povinné na vykonanie štatistických zisťovaní bezplatne zaslať spravodajskej jednotke tlačivá, prípadne technické nosiče informácií, a poskytnúť im potrebnú metodickú pomoc.
(3)
Spravodajské jednotky sú povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe zisťovaní.
(4)
Na splnenie spravodajskej povinnosti a s cieľom zabezpečiť preukázateľnosť úplnosti a pravdivosti poskytovaných štatistických údajov spravodajské jednotky v ustanovených termínoch vytvárajú potrebné predpoklady, predovšetkým vedením evidencie údajov požadovaných štatistickým zisťovaním.
(5)
Ak spravodajská jednotka nesplní svoju spravodajskú povinnosť, je príslušný orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie oprávnený vykonať zistenie potrebných štatistických údajov na jej náklady.
(6)
Spravodajská jednotka nemôže odmietnuť spravodajskú povinnosť podľa tohto zákona. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o dodržiavaní štátneho, služobného, bankového, daňového a obchodného tajomstva.5)
ŠTVRTÁ ČASŤ
NÁSTROJE POROVNATEĽNOSTI
§ 19
Štatistické klasifikácie a štatistické číselníky
(1)
Úrad v spolupráci s ministerstvami a štátnymi organizáciami vytvára štatistické klasifikácie (ďalej len „klasifikácie“) a štatistické číselníky (ďalej len „číselníky“) a poskytuje o nich informácie.
(2)
Klasifikácie a číselníky vydáva úrad vyhláškou.
(3)
Klasifikácie a číselníky sú záväzné pre orgány vykonávajúce štátnu štatistiku a pre spravodajské jednotky pri poskytovaní údajov na štatistické zisťovanie, pri ich spracúvaní a v tých prípadoch, keď to ustanovuje osobitný predpis.6)
Štatistické registre
§ 20
(1)
Úrad vedie najmä tieto registre:
a)
register organizácií,
b)
poľnohospodársky register (register fariem),
c)
register ubytovacích zariadení,
d)
register sčítacích obvodov,
e)
register priestorových jednotiek.
(2)
Na vedenie registrov uvedených v odseku 1 môže úrad využívať údaje získané podľa § 13 alebo z iných evidencií.
§ 21
(1)
Úrad zapisuje právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov7) (ďalej len „podnikateľ“) do registra organizácií na základe údajov, ktoré získal podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.3) Register je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom verejným zoznamom.
(2)
Do registra organizácií podľa odseku 1 sa zapisujú tieto údaje:
a)
identifikačné číslo,
b)
obchodné meno,
c)
u právnickej osoby sídlo, u podnikateľa miesto podnikania,
d)
územná identifikácia sídla a miesta podnikania, poštová adresa, číslo telefónu alebo faxu,
e)
predmet podnikania alebo inej činnosti,
f)
právna forma právnickej osoby,
g)
dátum vzniku právnickej osoby; u podnikateľa dátum dokladu o registrácii alebo dátum právoplatnosti vydaného povolenia oprávňujúceho podnikať,
h)
dátum a spôsob zániku právnickej osoby; u podnikateľa dátum zániku oprávnenia podnikať,
i)
kategória veľkosti organizácie,
j)
sektor pre národné účty (zatriedenie do klasifikácie),
k)
skutočnosť, či je organizácia ekonomicky aktívna, alebo nie je,
l)
u právnickej osoby meno a priezvisko štatutárneho zástupcu a adresa jeho trvalého pobytu,
m)
u podnikateľa rodné číslo a adresa jeho trvalého pobytu,
n)
počet zamestnancov.
(3)
Do registra organizácií sa zapisujú aj údaje o vnútorných jednotkách organizácie. Vnútornou jednotkou organizácie na účely štátnej štatistiky je miesto, na ktorom vykonáva predmet svojho podnikania alebo inej činnosti. Údaje potrebné na zápis vnútornej jednotky organizácie do registra organizácií je organizácia povinná poskytnúť, ak ju o to úrad požiada.
(4)
Na aktualizáciu registra organizácií je úrad oprávnený požiadať právnickú osobu alebo podnikateľa o oznámenie potrebných údajov a tieto osoby sú povinné žiadosti úradu v stanovenom termíne vyhovieť.
(5)
Údaje uvedené v odseku 2 písm. a) až l) sú verejné údaje a možno ich poskytnúť každému, kto o ne požiada. Orgánom uvedeným v § 31 ods. 1 až 3 sa tieto údaje poskytujú bezplatne, ostatným žiadateľom odplatne.
(6)
Údaje uvedené v odseku 2 písm. m) a n) sú neverejné údaje.
§ 22
V poľnohospodárskom registri sa evidujú údaje o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu a sú zapísané do evidencie podľa osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.8) Úrad môže podrobnosti o evidencii údajov, a to vrátane rozsahu činnosti podľa kritérií štatistického zisťovania, upraviť osobitným právnym predpisom.
§ 23
Do registra ubytovacích zariadení sa zapisujú údaje o ubytovacích zariadeniach, ktoré poskytujú prechodné ubytovanie osôb, a údaje o ekonomických subjektoch, ktoré ich prevádzkujú.
§ 24
V registri sčítacích obvodov sa evidujú sčítacie obvody z celého územia Slovenskej republiky, ktoré sú vytvorené podľa osobitného zákona.
§ 25
(1)
V registri priestorových jednotiek sa na účely priestorovej identifikácie štatistických údajov evidujú priestorové jednotky vo väzbe na územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky.
(2)
Údaje evidované v registri priestorových jednotiek sú verejné.
§ 26
Registre uvedené v § 22 až 24 sú neverejné.
§ 27
Identifikačné číslo
(1)
Identifikačné číslo sa používa na jednoznačnú identifikáciu právnickej osoby a podnikateľa a má evidenčný význam. Spôsob jeho tvorby určuje úrad.
(2)
Identifikačné číslo sa prideľuje každej právnickej osobe a podnikateľovi. Pridelené identifikačné číslo sa nesmie prideliť inej právnickej osobe alebo inému podnikateľovi, a to ani v prípade zániku právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorému bolo pridelené.
(3)
Každej právnickej osobe a každému podnikateľovi sa prideľuje len jedno identifikačné číslo. Právnická osoba a podnikateľ, ktorým bolo v súvislosti s ich podnikateľskou činnosťou pridelené identifikačné číslo a ktorí chcú vykonávať ďalšiu podnikateľskú činnosť, sú povinní uvádzať pridelené identifikačné číslo v každom úradnom styku s orgánom, ktorý je oprávnený vydať doklad o oprávnení na vykonávanie tejto ďalšej činnosti.
(4)
Identifikačné číslo odštepného závodu alebo inej vnútornej organizačnej jednotky s rovnakým právnym postavením vytvorí úrad z identifikačného čísla právnickej osoby, ktorej je odštepný závod alebo vnútorná organizačná jednotka súčasťou, a z poradového čísla.
(5)
Identifikačné číslo prideľuje:
a)
právnickým osobám zapísaným do obchodného registra súd,
b)
neinvestičným fondom, záujmovým združeniam právnických osôb a neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby krajský úrad,
c)
zahraničným osobám, rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám, nadáciám, pozemkovým a iným účelovým spoločenstvám, politickým stranám a politickým hnutiam, cirkevným organizáciám a náboženským spoločnostiam a ostatným právnickým osobám, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, úrad,
d)
podnikateľom podnikajúcim na základe živnostenského oprávnenia okresný úrad,
e)
podnikateľom podnikajúcim na základe iného než živnostenského oprávnenia úrad.
(6)
Ak dôjde k prideleniu nesprávneho identifikačného čísla, nápravu zabezpečí ten orgán, ktorý nesprávne identifikačné číslo pridelil.
(7)
Identifikačné čísla pre potreby súdov, krajských úradov a okresných úradov zabezpečuje úrad.
(8)
Právnická osoba, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo podľa odseku 5 písm. a), b) alebo d), je povinná nahlásiť úradu svoj vznik a ďalšie skutočnosti potrebné na pridelenie identifikačného čísla a zapísanie do registra organizácií, a to do desiatich dní od svojho vzniku. Rovnakú povinnosť má, aj ak ide o zmenu alebo zánik uvedených skutočností.
(9)
Povinnosť ustanovenú v odseku 8 môže za právnickú osobu splniť jej zakladateľ, zriaďovateľ alebo krajský úrad.
(10)
Podnikateľovi vykonávajúcemu podnikateľskú činnosť, ktorá nie je živnosťou, pridelí úrad identifikačné číslo na základe údajov získaných od právnických osôb, obcí alebo orgánov štátnej správy, ktoré podľa osobitných predpisov vydávajú doklady o oprávnení na takú činnosť.
(11)
Identifikačné číslo oznámi úrad právnickej osobe alebo fyzickej osobe do desiatich dní po obdržaní údajov uvedených v odsekoch 8 a 10.
(12)
Na prideľovanie identifikačného čísla podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.9)
§ 28
Identifikačné číslo priestorových jednotiek
Priestorové jednotky sa označujú identifikačným číslom, ktoré je počas existencie priestorových jednotiek nemenné. Novovzniknutej základnej územnej jednotke a územnotechnickej jednotke prideľuje identifikačné číslo úrad.
PIATA ČASŤ
ŠÍRENIE ŠTATISTICKÝCH INFORMÁCIÍ
Povinnosť mlčanlivosti a ochrana dôverných údajov
§ 29
(1)
Zamestnanci orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku, starostovia obcí a zamestnanci iných subjektov, ktoré zabezpečujú spracúvanie štatistických zisťovaní alebo zber údajov pre poľnohospodárske súpisy, alebo fyzické osoby vykonávajúce túto činnosť na základe zmlúv a dohôd, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných údajoch, s ktorými sa oboznámia.
(2)
Poskytnutie alebo uverejnenie dôverného údaja za podmienok ustanovených týmto zákonom nie je porušením povinnosti mlčanlivosti.
(3)
Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo po skončení príslušných prác.
§ 30
(1)
Dôverné údaje sa nesmú bez súhlasu právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré ich poskytli a ktorých sa týkajú, zverejňovať ani komukoľvek oznamovať, ani použiť na iné než štatistické účely.
(2)
Súhlas podľa odseku 1 musí mať písomnú formu a musí byť z neho zrejmé, o aký dôverný údaj ide a akým spôsobom sa má využiť.
(3)
Dôverné údaje možno poskytnúť do zahraničia iba vtedy, ak je to nevyhnutné na splnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a ak preberajúca strana zabezpečí aspoň takú ochranu údajov, aká je v Slovenskej republike.
(4)
Na vedecké účely môžu orgány vykonávajúce štátnu štatistiku poskytnúť dôverné údaje právnickým osobám, ktorých základným poslaním je vedecký výskum, a ak právnická osoba, ktorej sa tieto údaje poskytnú, zabezpečí podmienky na ich ochranu. Údaje sa poskytnú vo forme, ktorá neumožňuje priame určenie právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorých sa poskytnuté údaje týkajú.
(5)
Ak nemožno v určitom súbore stanovenou metodikou štatistického zisťovania získať viac ako jeden údaj, orgány vykonávajúce štátnu štatistiku môžu zverejniť alebo poskytnúť údaj týkajúci sa jediného prípadu, ak s prihliadnutím na okolnosti nemožno určiť alebo zistiť, ktorej osoby sa tento údaj týka.
(6)
Za dôverné údaje sa nepovažujú údaje, ktoré sa nachádzajú vo všeobecne dostupných zdrojoch vytvorených v súlade s právnymi predpismi (napríklad adresáre, zoznamy, číselníky, registre), údaje, ktoré o sebe zverejnili spravodajské jednotky alebo ktoré sa dajú jednoduchým spôsobom zistiť, a údaje, ktoré vznikli sumarizáciou dostatočného počtu, najmenej troch dôverných údajov tak, že nemožno určiť, ktorých spravodajských jednotiek sa týkajú.
(7)
Úrad, ministerstvá a štátne organizácie sú povinné vykonať všetky opatrenia na ochranu dôverných údajov pred ich zneužitím, najmä prijať potrebné organizačné a technické opatrenia, a zabezpečiť, aby s týmito údajmi pracovali iba zamestnanci, ktorí boli písomne poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o dôverných údajoch.
(8)
Ak sú súčasťou štatistických zisťovaní osobné údaje, úrad postupuje pri ich spracúvaní, využívaní a ochrane podľa osobitného zákona.10)
§ 31
Poskytovanie štatistických informácií
(1)
Úrad poskytuje bezplatne štatistické informácie
a)
prezidentovi,
b)
Národnej rade,
c)
vláde,
d)
ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej správy, Národnej banke Slovenska, právnickým osobám zriadeným zákonom ako verejnoprávne inštitúcie, Slovenskej informačnej službe, orgánom miestnej štátnej správy, orgánom územnej samosprávy, ústredným orgánom odborových zväzov a zamestnávateľským zväzom a združeniam,
e)
Eurostatu, Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev,
v dohodnutom rozsahu, lehotách a periodicite.
(2)
Ďalším medzinárodným orgánom a organizáciám sa poskytujú štatistické informácie bezplatne, ak ide o vzájomnú výmenu údajov alebo ak to určuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Inak sa pri poskytovaní štatistických informácií do zahraničia postupuje podľa odseku 4.
(3)
Okrem prípadov uvedených v odseku 1 a 2 je úrad oprávnený poskytovať štatistické informácie získané štatistickým zisťovaním za cenu dohodnutú v súlade s cenovými predpismi, a to každému, kto o ne požiada.
(4)
Medzinárodným orgánom a organizáciám poskytujú ministerstvá a štátne organizácie štatistické informácie zverejnené úradom. Ak ministerstvá alebo štátne organizácie poskytujú iné štatistické informácie, informujú o ich poskytnutí úrad.
(5)
Orgány vykonávajúce štátnu štatistiku podľa § 4 si môžu navzájom bezplatne vymieňať štatistické informácie získané na základe programu zisťovaní.
Pokuty
§ 32
(1)
Za porušenie povinnosti ustanovenej týmto zákonom možno uložiť pokutu do
a)
100 000 Sk za nesplnenie spravodajskej povinnosti podľa § 18 ods. 3 spravodajskou jednotkou,
b)
50 000 Sk za porušenie povinnosti ustanovenej v § 30 o poskytovaní dôverných údajov,
c)
20 000 Sk za porušenie povinnosti ustanovenej v § 18 ods. 4 spravodajskou jednotkou alebo za porušenie povinnosti ustanovenej v § 27 ods. 3 a 8.
(2)
Pri určovaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť porušenia spravodajskej povinnosti, okolnosti, za ktorých k porušeniu došlo, dĺžku porušovania, ako aj na následky pre štatistické zisťovanie.
(3)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď úrad, ministerstvo alebo štátna organizácia príslušná na jej uloženie porušenie povinnosti zistili, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti.
(4)
Na konanie o uložení pokuty podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.9)
(5)
Na uloženie pokuty je príslušný úrad, ministerstvo alebo štátna organizácia, ktorá vykonáva štatistické zisťovanie a voči ktorej má spravodajská jednotka spravodajskú povinnosť.
(6)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 33
(1)
Porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa § 29 je priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do 100 000 Sk. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody.
(2)
Priestupky podľa odseku 1 prejednávajú okresné úrady podľa osobitného predpisu.11)
(3)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
ŠIESTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 34
(1)
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa zrušuje Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Prešove a Krajská správa Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach.
(2)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov prechádzajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona z Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Bratislave, Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trnave, Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Trenčíne, Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Nitre, Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Žiline, Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici, Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Prešove a Krajskej správy Štatistického úradu Slovenskej republiky v Košiciach na úrad.
(3)
Štatistické zisťovania schválené pred účinnosťou tohto zákona, ktoré sa dokončia alebo vykonajú po nadobudnutí jeho účinnosti, sa považujú za štatistické zisťovania schválené podľa tohto zákona. Identifikačné čísla pridelené pred účinnosťou tohto zákona sa považujú za pridelené podľa tohto zákona.
§ 35
Ustanovenia tohto zákona o ochrane dôverných údajov sa vzťahujú aj na individuálne údaje získané zo štatistických zisťovaní pred dňom účinnosti tohto zákona.
§ 36
Zrušujú sa:
1.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 155/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1996 Z. z. a zákona č. 306/1999 Z. z.
2.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 45/1993 Z. z. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva.
3.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií č. 243/1988 Zb. o štatistických zisťovaniach a účtovnom výkazníctve.
§ 37
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Napríklad zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.
2)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda a zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov.
3)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon č. 165/1998 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001.
5)
Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Napríklad zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 2 Obchodného zákonníka.
9)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok).
10)
Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.