533/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 30.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

533
VYHLÁŠKA
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
z 26. novembra 2001,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 72/1997 Z. z.
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 3 a § 80 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. 1
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 72/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Katastrálna mapa sa tvorí a dopĺňa v katastrálnom konaní podľa osobitného predpisu.1) Katastrálna mapa sa tvorí a dopĺňa na mapových listoch v analógovej forme alebo v digitálnej forme ako vektorová katastrálna mapa. Vektorová katastrálna mapa vzniká z číselnej mapy alebo z nečíselnej mapy. Vektorová katastrálna mapa sa tvorí a dopĺňa v štruktúre, ktorú určí Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) a zverejní v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „spravodajca“).“.
2.
V § 3 ods. 3 sa slová „ výmennom formáte“ nahrádzajú slovami „podklady na aktualizáciu sa predkladajú vo výmennom formáte, ktorý určí úrad a zverejní v spravodajcovi“.
3.
V § 3 odsek 4 znie:
„(4)
Po skončení tvorby vektorovej katastrálnej mapy sa katastrálna mapa v analógovej forme nedopĺňa.“.
4.
V § 3 ods. 5 sa slová „Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „spravodajcovi.“
5.
Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2, 3 a 4, ktoré znejú:
(2) Mapa určeného operátu sa dopĺňa na mapových listoch v analógovej forme alebo v digitálnej forme ako vektorová mapa určeného operátu. Vektorová mapa určeného operátu sa tvorí a dopĺňa v digitálnej forme v tých katastrálnych územiach, kde bola vykonaná obnova evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim.1a) Podklady na aktualizáciu mapy určeného operátu sa predkladajú vo výmennom formáte, ktorý určí úrad a zverejní v spravodajcovi.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.“.
(3)
Skončenie tvorby vektorovej mapy určeného operátu sa zverejňuje v spravodajcovi.
(4)
Po skončení tvorby vektorovej mapy určeného operátu sa mapa určeného operátu v analógovej forme nedopĺňa.“.
6.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
Integrovaná katastrálna mapa
(1)
Integrovaná katastrálna mapa sa tvorí a dopĺňa v digitálnej forme a zobrazuje obsah katastrálnej mapy a mapy určeného operátu.
(2)
Skončenie tvorby integrovanej katastrálnej mapy sa zverejňuje v spravodajcovi.“.
7.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
V katastrálnych územiach, v ktorých je technickým podkladom na evidovanie nehnuteľností v katastri vektorová katastrálna mapa alebo integrovaná katastrálna mapa, sa pracovná mapa v analógovej forme nevyhotovuje. Funkciu pracovnej mapy plnia aktuálne kópie súborov vektorovej katastrálnej mapy alebo integrovanej katastrálnej mapy.“.
8.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3.
rozostavaných stavbách,“.
Doterajší bod 3 sa označuje ako bod 4.
9.
V § 13 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Údaje o rozostavaných stavbách obsahujú parcelné číslo pozemku, na ktorom bude stavba postavená, čísla listov vlastníctva, prípadne ďalšie číselné a popisné identifikačné údaje.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
10.
V § 14 ods. 1 sa za slová „evidovaných v katastri“ vkladá čiarka a slová „právach k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe domu1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
§ 21 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.“.
11.
V § 15 ods. 2 sa za slová „listu vlastníctva“ vkladajú slová „názov okresu,“.
12.
V § 21 ods. 1 sa slová „zmlúv, dohôd a spoločenských zmlúv, zakladateľských zmlúv a zakladateľských listín obchodných spoločností (ďalej len „zakladateľská listina obchodnej spoločnosti“)“ nahrádzajú slovami „zmlúv, dohôd a písomných vyhlásení vkladateľov o vložení nehnuteľnosti do majetku právnických osôb (ďalej len „zmluva“)“.
13.
V § 22 sa vypúšťajú slová: „o rozčlenení poľnohospodárskej a inej pôdy do výrobných podoblastí, o nevyužívanej pôde“.
14.
V § 23 ods. 3 sa slová „krajské úrady“ nahrádzajú slovami „katastrálne úrady“.
15.
Nadpis Siedmeho oddielu Prvej hlavy znie: „Spôsob evidovania nehnuteľností“.
16.
Za § 26 sa vkladajú § 26a až 26c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠26a
Evidovanie zastavaného územia obce
Zastavané územie obce sa eviduje
a)
v súbore popisných informácií kódom umiestnenia nehnuteľnosti,
b)
v súbore geodetických informácií obvodom označeným mapovou značkou hranice zastavaného územia obce.
§ 26b
Evidovanie chránených nehnuteľností
Chránené nehnuteľnosti sa evidujú
a)
v súbore popisných informácií kódom druhu chránenej nehnuteľnosti,
b)
v súbore geodetických informácií obvodom označeným mapovou značkou hranice chránenej nehnuteľnosti.
§ 26c
Evidovanie bonitovaných pôdnoekologických jednotiek
Bonitované pôdnoekologické jednotky sa evidujú v súbore geodetických informácií v samostatnom grafickom súbore obvodom hraníc bonitovaných pôdnoekologických jednotiek s vyznačením kódu. Bonitované pôdnoekologické jednotky sa evidujú v katastri po vykonaní obnovy evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim.1a)“.
17.
V § 28 ods. 1 písm. a) sa slová „kódom charakteristiky nehnuteľnosti“ nahrádzajú slovami „kódom druhu stavby“.
18.
V § 28 odsek 2 znie:
„(2)
Stavby slúžiace na iné ako obytné účely a iné stavby vrátane rozostavaných stavieb, ktorým nebolo pridelené súpisné číslo alebo sa im súpisné číslo neprideľuje, sa evidujú
a)
v súbore popisných informácií opisným spôsobom s uvedením účelu využívania a kódom druhu stavby,
b)
v súbore geodetických informácií zobrazením na katastrálnej mape.“.
19.
§ 29 a 30 vrátane nadpisov znejú:
㤠29
Evidovanie bytov
(1)
Byty sa evidujú v súbore popisných informácií súpisným číslom domu, parcelným číslom pozemku, na ktorom je dom postavený, číslom vchodu, číslom bytu, číslom poschodia a ďalšími identifikačnými údajmi, spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu a právom k pozemku, na ktorom je dom postavený, a k priľahlému pozemku.
(2)
Byty na základe zmluvy o výstavbe domu1b) sa evidujú v súbore popisných informácií parcelným číslom pozemku, na ktorom bude dom postavený, a v súlade s dokumentáciou domu číslom vchodu, číslom bytu, číslom poschodia, ďalšími identifikačnými údajmi, spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach domu a na spoločných zariadeniach domu a právom k pozemku, na ktorom bude dom postavený, a k priľahlému pozemku.
(3)
Byty na základe zmluvy o vstavbe alebo nadstavbe domu1b) sa evidujú v súbore popisných informácií súpisným číslom domu, parcelným číslom pozemku, na ktorom je dom postavený, číslom vchodu a v súlade s dokumentáciou domu číslom bytu, číslom poschodia, ďalšími identifikačnými údajmi, spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu a právom k pozemku, na ktorom je dom postavený, a k priľahlému pozemku.
§ 30
Evidovanie nebytových priestorov
(1)
Nebytové priestory sa evidujú v súbore popisných informácií súpisným číslom domu, parcelným číslom pozemku, na ktorom je dom postavený, a v súlade s dokumentáciou domu opisným spôsobom, číslom vchodu, číslom nebytového priestoru, číslom poschodia, ďalšími identifikačnými údajmi, spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu a právom k pozemku, na ktorom je dom postavený, a k priľahlému pozemku.
(2)
Nebytové priestory na základe zmluvy o výstavbe domu1b) sa evidujú v súbore popisných informácií parcelným číslom pozemku, na ktorom bude dom postavený, a v súlade s dokumentáciou domu opisným spôsobom, číslom vchodu, číslom nebytového priestoru, číslom poschodia, ďalšími identifikačnými údajmi, spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach domu a na spoločných zariadeniach domu a právom k pozemku, na ktorom bude dom postavený, a k priľahlému pozemku.
(3)
Nebytové priestory na základe zmluvy o vstavbe alebo nadstavbe domu1b) sa evidujú v súbore popisných informácií súpisným číslom domu, parcelným číslom pozemku, na ktorom je dom postavený, číslom vchodu a v súlade s dokumentáciou domu opisným spôsobom, číslom nebytového priestoru, číslom poschodia, ďalšími identifikačnými údajmi, spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu a právom k pozemku, na ktorom je dom postavený, a k priľahlému pozemku.“.
20.
V § 36a odsek 1 znie:
„(1)
Listy vlastníctva sa plombujú v deň doručenia zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny alebo v deň začatia konania o oprave chyby v katastrálnom operáte, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň.“.
21.
V § 37 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Rozhodnutie o povolení vkladu na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti z majetku štátu na iné osoby podľa osobitného predpisu3a) alebo na základe zmluvy o prevode bytu alebo nebytového priestoru podľa osobitného predpisu3b) sa spravidla vyznačí na prvej strane všetkých doručených vyhotovení zmlúv textom: „Vklad povolený dňa... pod č. V-.../..01, právne účinky vkladu nastali dňa...“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
„3a)
Zákon č. 92/1991 Zb. o prevode majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
3b)
§ 5 a 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.“.
22.
V § 38 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
23.
V § 39 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
24.
V § 40 sa za slovo „právoplatné“ vkladajú slová „alebo vykonateľné“.
25.
V § 40 sa vypúšťajú slová „ods. 1“.
26.
V § 42 sa za slová „účastníkom právneho úkonu“ vkladajú slová „a tým fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté.“.
27.
V § 43 ods. 1 sa slová „Poznamenáva sa začatie dohodovacieho konania“ nahrádzajú slovami „Poznamenáva sa uznesenie súdu o predbežnom opatrení“ alebo „Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností“.
28.
V § 51 odsek 2 znie:
„(2)
Predsedu, podpredsedu a ďalších členov komisie na overovanie vymenúva predseda úradu zo zamestnancov úradu, zo zamestnancov katastrálnych úradov a z ďalších odborníkov z vysokých škôl, vedeckých inštitúcií, stavovských organizácií a štátnych orgánov.“.
29.
V § 59 ods. 4 sa slová „Po skončení konania o zmenu“ nahrádzajú slovami „Po vyhotovení popisu priebehu“.
30.
V § 63 sa slová „Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „spravodajcovi.“
31.
§ 65 sa vypúšťa.
32.
V § 66 sa slová „Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „spravodajcovi.“
33.
§ 67 a 68 sa vypúšťajú.
34.
V § 69 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
35.
V § 90 sa vypúšťa druhá veta.
36.
V § 91 ods. 2 sa slová „Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „spravodajcovi.“
37.
§ 101 sa dopĺňa odsekmi 4 až 16, ktoré znejú:
„(4)
Zmeny sa merajú z bodov meračských sietí. Body meračských sietí sa určujú v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej tam, kde
a)
bola katastrálna mapa vyhotovená a je spravovaná v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej,
b)
je dokumentované podrobné polohové bodové pole,
c)
sa vykonávajú pozemkové úpravy.
(5)
Ak sa súradnice bodov meračských sietí nezachovali alebo ak bolo bodové pole zničené, zmeny sa merajú v miestnom súradnicovom systéme.
(6)
Ak sa podrobné meranie vykonáva v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej, pripájacími bodmi sú pevné body podrobného polohového bodového poľa. Ak nemožno vykonať takéto pripojenie, pripojí sa meračská sieť na body základného polohového bodového poľa alebo na pevné podrobné body určené v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej, ktoré sú zobrazené v katastrálnej mape a sú označené a identifikované v teréne.
(7)
Ak sa podrobné meranie vykonáva v miestnom súradnicovom systéme, pripájacími bodmi sú pevné podrobné body zobrazené v katastrálnej mape a identifikované v teréne (ďalej len „pevné body“). Ak nemožno pevné body v teréne nájsť, použijú sa body, ktoré majú pevný a trvalý charakter, i keď nie sú na katastrálnej mape zobrazené. Poloha bodov sa v meračskom náčrte zobrazí tak, aby ich bolo možné kedykoľvek v teréne identifikovať. Po určení ich polohy sa v meračskom náčrte uvedú overovacie miery. Ak nemožno v priestore merania nájsť ani takéto body, stabilizujú sa nové pevné body spôsobom určeným pre pevné body podrobného polohového bodového poľa.
(8)
Na určenie miestneho súradnicového systému sú potrebné najmenej tri body identické s ich zobrazením v katastrálnej mape. Ak meračskú sieť tvorí jedna meračská priamka, stačia dva body. Začiatok miestneho súradnicového systému je jeden z bodov siete, kladný smer osi „x“ sa vloží do spojnice začiatku s iným bodom siete a v prípade potreby sa začiatok posunie tak, aby určované body mali kladné súradnice.
(9)
Ak sa postupuje podľa odseku 7, nadväznosť podrobného merania na katastrálnu mapu sa zabezpečí tak, že sa určí poloha minimálne troch bodov zobrazených na katastrálnej mape. Pri meraní rozsiahlych zmien a pozemkov líniového tvaru sa nadväznosť na katastrálnu mapu zabezpečí po častiach tak, že pre každú časť sa určia najmenej tri body identické s ich zobrazením v katastrálnej mape.
(10)
Pred pripojením meračskej siete na body polohového bodového poľa alebo na pevné podrobné body určené v súradniciach, alebo na pevné body sa ich poloha v teréne overí.
(11)
Overenie polohy bodov polohového bodového poľa sa vykoná kontrolou mier uvedených v miestopisných náčrtoch geodetických údajov.
(12)
Na overovanie pevného podrobného bodu určeného súradnicami sa využijú ďalšie pevné podrobné body určené súradnicami alebo pevné body podrobného polohového bodového poľa a overenie sa vykoná
a)
priamym odmeraním vzdialenosti najmenej od dvoch bodov, ktoré možno považovať za pevné a nie sú od overovaného bodu vzdialené viac ako 200 m,
b)
odmeraním prvkov určujúcich polohu overovaného bodu od spojnice dvoch bodov, ktoré možno považovať za pevné a nie sú od overovaného bodu vzdialené viac ako 200 m,
c)
polárnym meraním overovaného bodu a najmenej dvoch ďalších bodov, ktoré možno považovať za pevné body a nie sú od overovaného bodu vzdialené viac ako 200 m.
(13)
Overenie polohy pevného bodu sa vykoná podľa odseku 12.
(14)
Kontrola podrobného merania sa vykonáva súčasne s podrobným meraním omernými mierami alebo krížovými mierami. Určenie polohy každého podrobného bodu tvoriaceho zmenu treba skontrolovať najmenej jednou omernou mierou alebo iným nezávislým meraním.
(15)
Ak sa vyhotovuje geometrický plán na vyznačenie vecného bremena k pozemkom evidovaným v registri E pod bytovým domom, omerné miery sa nemerajú a v geometrickom pláne sa nevyznačujú. Rozsah vecného bremena sa vyznačuje prostredníctvom dielov parciel. Záznam podrobného merania zmien sa ku geometrickému plánu na vyznačenie vecného bremena nevyhotovuje.
(16)
Výsledky skorších meraní hraníc pozemkov, ktoré sú zobrazené v katastrálnej mape a nie sú vlastníckymi hranicami, možno pri vyhotovovaní geometrického plánu použiť po kontrole merania, po kontrole polohy trvalo označených lomových bodov hraníc pozemkov v teréne a po kontrole príslušnej meračskej dokumentácie.“.
38.
V § 102 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Poloha podrobných bodov sa určí v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej tam, kde sa body meračských sietí určujú v súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
39.
V § 102 ods. 3 sa na začiatku vkladajú slová „Ak je katastrálna mapa spravovaná v analógovej forme,“.
40.
§ 102 sa dopĺňa odsekmi 4 až 7, ktoré znejú:
„(4)
Výmery novovytvorených parciel sa určia zo súradníc podrobných lomových bodov obvodu parciel vypočítaných z priamo meraných mier.
(5)
Výmery parciel alebo ich dielov dotknutých zmenou sa určia
a)
zo súradníc podrobných lomových bodov obvodu parcely alebo dielu, ak súradnice boli vypočítané z priamo meraných mier,
b)
z priamo meraných mier,
c)
graficky dvojitým výpočtom, ak nemožno použiť postup podľa písmen a) a b).
(6)
Kontrola výpočtu výmer parciel alebo ich dielov určených podľa odseku 4 a odseku 5 písm. a) a b) sa vykoná druhým nezávislým grafickým výpočtom.
(7)
Pri určovaní výmer podľa odsekov 4 a 5 sa pripúšťajú tieto zjednodušenia:
a)
pri delení parcely s výmerou do 1 ha na diely sa výmera dielu väčšia ako 19/20 doterajšej výmery parcely určí odpočítaním výmer menších dielov,
b)
pri delení parcely s výmerou nad 1 ha na diely sa výmera dielu väčšia ako 4/5 doterajšej výmery parcely určí odpočítaním výmer menších dielov,
c)
po zlúčení parciel sa výmera parcely určí sčítaním výmer pôvodných parciel a vykoná sa kontrola výpočtu podľa odseku 6,
d)
pri výpočte výmer parciel rozdelených rámom mapového listu sa vynechá výpočet výmer dielov nedotknutých zmenou, ak ich výmera už bola určená.“.
41.
V § 109 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Mimo zastavaného územia obce možno vykonávať podrobné meranie s presnosťou pre body štvrtej triedy presnosti, so základnou strednou súradnicovou chybou 0,26 m.“.
42.
V § 109 ods. 6 sa slová „v grafickej“ nahrádzajú slovami „v analógovej“.
43.
V § 113 ods. 2 sa vypúšťajú slová: „prostredníctvom tej správy katastra, od ktorej žiadateľ žiadal vyhotovenie listiny, prípadne poskytnutie informácií“.
44.
V § 123 ods. 3 sa na konci pripája veta: „Súhlas úradu sa nevyžaduje, ak sa údaje poskytujú na činnosť štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.“.
45.
V celom texte vyhlášky sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „správa katastra“ v príslušnom tvare.
46.
V celom texte vyhlášky sa slová „zamestnanec okresného úradu“ nahrádzajú slovami „zamestnanec katastrálneho úradu“ v príslušnom tvare.
47.
V celom texte vyhlášky sa slová „zakladateľská listina obchodnej spoločnosti“ nahrádzajú slovami „zmluva“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Imrich Horňanský v. r.