516/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2002 do 31.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

516
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2001
o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. m) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Sadzba pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu (ďalej len „sadzba“) pre batérie a akumulátory1) je 8 Sk za kilogram.
(2)
Sadzba pre minerálne mazacie oleje do spaľovacích motorov, prevodové oleje, oleje pre turbíny alebo hydraulické oleje2) je 0,50 Sk za kilogram.
(3)
Sadzba pre pneumatiky pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá3) je 8,20 Sk za kilogram.
(4)
Sadzba pre viacvrstvové kombinované materiály4) je 7 Sk za kilogram.
(5)
Sadzba pre spotrebnú elektroniku5) je 12 Sk za kilogram.
(6)
Sadzba pre výrobky z polyetyléntereftalátu,6) polyetylénu, polypropylénu, polystyrénu a z polyvinylchloridu7) je 5 Sk za kilogram.
(7)
Sadzba pre žiarivky s obsahom ortuti8) je 15 Sk za kilogram.
(8)
Sadzba pre papier a lepenku9) je 0,60 Sk za kilogram.
(9)
Sadzba pre sklo (vrátane obalového a tabuľového obločného skla)10) je 0,62 Sk za kilogram.
(10)
Sadzba pre motorové vozidlo11) je 3 000 Sk za motorové vozidlo.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
László Miklós v. r.
1)
§ 41 ods. 11 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
§ 54 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 96/2002 Z. z.