509/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

509
ZÁKON
z 9. novembra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z. a zákona č. 121/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom pri prednostnej kúpe nehnuteľností podľa § 18 ods. 2 cena zistená podľa cenových predpisov platných v čase nadobudnutia nehnuteľnosti do trvalého užívania.“.
2.
V § 18b ods. 5 sa slová „§ 8 ods. 3 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 4 písm. b)“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.