484/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

484
ZÁKON
zo 6. novembra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „ozbrojený zbor“)“.
2.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Služobným bytom je aj byt vo vlastníctve štátu trvalo určený na bývanie
a)
profesionálnych vojakov ozbrojených síl,1a)
b)
príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov a príslušníkov ozbrojených zborov, príslušníkov Slovenskej informačnej služby a príslušníkov Národného bezpečnostného úradu,1b)
c)
zamestnancov štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií1c) a zamestnancov Armády Slovenskej republiky.1d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a až 1d znejú:
„1a)
§ 3 ods. 1 zákona č. 351/1997 Z. z. Branný zákon.
1b)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
1d)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 1 ods. 4 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a v mieste výkonu práce nie je vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom iného bytu, rodinného domu alebo bytového domu.“.
4.
V § 1 sa vypúšťajú odseky 5 a 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.
5.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Prechodné ustanovenie
Právna povaha bytov, ktoré sú vo vlastníctve štátu, a nájomné vzťahy k nim, ktoré vznikli pred 1. decembrom 2001, zostávajú nezmenené.“.
6.
Slovo „pracovník“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.