465/2001 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

465
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 26. októbra 2001,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri prijímaní zákonných peňazí a pri nakladaní s nimi a podrobnosti o poskytovaní náhrad za necelé bankovky alebo za inak poškodené bankovky a mince
Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Prijímanie zákonných peňazí
(1)
Fyzické osoby a právnické osoby s výnimkou Národnej banky Slovenska, bánk a pobočiek zahraničných bánk (ďalej len „banka“) môžu z dôvodu podľa § 17a ods. 3 písm. b) zákona odmietnuť prijatie nad 20 kusov mincí rovnakej nominálnej hodnoty alebo celkove nad 30 kusov mincí rôznych nominálnych hodnôt.
(2)
Ak je platiteľ povinný na základe požiadania príjemcu roztriediť odovzdávané bankovky a mince, postupuje pri triedení podľa osobitného predpisu.1)
§ 2
Odoberanie falšovaných bankoviek a mincí
(1)
O odobratí falšovaných bankoviek, mincí, pamätných bankoviek alebo pamätných mincí alebo pozmenených bankoviek, mincí, pamätných bankoviek alebo pamätných mincí znejúcich na slovenskú menu alebo cudziu menu, alebo bankoviek, mincí, pamätných bankoviek alebo pamätných mincí, pri ktorých vznikne podozrenie, že sú falšované alebo pozmenené (ďalej len „falšované bankovky a mince“), vyhotoví Národná banka Slovenska, banka, iná právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ2) (ďalej len „oprávnená osoba“) tomu, kto ich predložil (ďalej len „predkladateľ“), potvrdenie, ktoré obsahuje
a)
údaje o predkladateľovi
1.
meno, priezvisko, rodné číslo, u cudzincov dátum narodenia a štátnu príslušnosť, u právnickej osoby jej obchodné meno (názov) a identifikačné číslo,
2.
adresu trvalého pobytu, prípadne aj prechodného pobytu,3) adresu dlhodobého pobytu, trvalého pobytu alebo krátkodobého pobytu4) predkladateľa na území Slovenskej republiky, u právnickej osoby jej sídlo; ak predkladateľ nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, prechodný pobyt, dlhodobý pobyt ani krátkodobý pobyt, prípadne sídlo, alebo ak možno dôvodne predpokladať, že jeho pobyt na území Slovenskej republiky sa skončí skôr, ako sa potvrdí alebo vylúči podozrenie z falšovania alebo pozmeňovania bankoviek, mincí, pamätných bankoviek alebo pamätných mincí, uvedie sa aj adresa trvalého pobytu, prípadne sídla predkladateľa v zahraničí,
b)
druh a číslo dokladu, podľa ktorého sa zisťovala totožnosť predkladateľa,
c)
nominálnu hodnotu falšovanej bankovky a mince, vzor, sériu, poradové číslo (sériové číslo), letopočet razby, počet kusov jednotlivých vzorov a ich celkovú nominálnu hodnotu,
d)
údaje o oprávnenej osobe
1.
obchodné meno (názov), adresu sídla, adresu organizačnej jednotky oprávnenej osoby, ktorá falšované bankovky a mince odobrala, a jej identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,
2.
meno, priezvisko, rodné číslo a dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
e)
dátum a miesto odobratia falšovaných bankoviek a mincí, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby,
f)
podpis predkladateľa.
(2)
Na žiadosť predkladateľa sa v potvrdení o odobratí falšovaných bankoviek a mincí uvedie bankové spojenie na území Slovenskej republiky, kam sa môže poukázať protihodnota odobratých falšovaných bankoviek a mincí, ak sa preukáže ich pravosť. Na žiadosť predkladateľa, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, prechodný pobyt, dlhodobý pobyt ani krátkodobý pobyt, prípadne sídlo, alebo ktorý predpokladá, že jeho pobyt sa skončí skôr, ako sa potvrdí alebo vylúči podozrenie z falšovania alebo pozmeňovania bankoviek, mincí, pamätných bankoviek alebo pamätných mincí, môže sa v potvrdení uviesť aj meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby, prípadne obchodné meno (názov) a sídlo právnickej osoby, ktorú na území Slovenskej republiky splnomocňuje na prevzatie takých bankoviek alebo mincí, alebo ich protihodnoty, prípadne bankové spojenie takto splnomocnenej osoby. Vzor potvrdenia je uvedený v prílohe č. 1.
(3)
Predkladateľ svoju prítomnosť pri uložení odobratých falšovaných bankoviek a mincí do obalu potvrdí podpisom cez miesto uzatvorenia obalu; podpis cez miesto uzatvorenia obalu pripojí aj poverený zamestnanec oprávnenej osoby.
(4)
Ak predkladateľ odmietne uviesť niektorý z požadovaných údajov, oprávnená osoba túto skutočnosť uvedie na potvrdení. Ak predkladateľ odmietne potvrdiť svoju prítomnosť pri uložení odobratých falšovaných bankoviek a mincí do obalu, oprávnená osoba túto skutočnosť uvedie cez miesto uzatvorenia obalu.
(5)
Odobraté falšované bankovky a mince uschováva Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu.5)
Poskytovanie náhrad za necelé bankovky a pamätné bankovky a za inak poškodené bankovky, mince, pamätné bankovky a pamätné mince
§ 3
(1)
Národná banka Slovenska a banky posudzujú veľkosť plochy predloženého zvyšku bankovky alebo pamätnej bankovky podľa mriežky, ktorá rozdeľuje plochu bankovky alebo pamätnej bankovky príslušnej nominálnej hodnoty na 100 rovnako veľkých políčok, pričom jednotlivé políčka sú usporiadané do desiatich stĺpcov a desiatich riadkov.
(2)
Náhrada sa poskytne vo výške nominálnej hodnoty bankovky alebo pamätnej bankovky, ak predložený zvyšok bankovky alebo pamätnej bankovky je identifikovateľný, je celistvý a zakrýva minimálne celú plochu päťdesiatich políčok mriežky a polovicu plochy ďalšieho políčka mriežky.
(3)
Celé bankovky alebo celé pamätné bankovky sú také bankovky alebo pamätné bankovky, ktorým nechýba žiadna ich časť. Za celé bankovky alebo celé pamätné bankovky sa považujú aj také bankovky alebo pamätné bankovky, ktorým nechýba žiadna ich časť a sú zložené z viacerých častí, pričom nie sú pochybnosti, že jednotlivé časti patria k sebe, napríklad podľa série a poradového čísla alebo tvaru v mieste roztrhnutia. Celistvé bankovky alebo celistvé pamätné bankovky sú také bankovky alebo pamätné bankovky, ktoré tvoria súvislý neporušený celok.
§ 4
(1)
Poškodené bankovky a mince, pri ktorých nie je pochybnosť o ich pravosti a o tom, aká je ich nominálna hodnota, s výnimkou bankoviek a mincí, za ktoré sa neposkytuje náhrada,6) vymieňa Národná banka Slovenska a banky.
(2)
Za poškodené pamätné bankovky a pamätné mince, pri ktorých nie je pochybnosť o ich pravosti a o tom, aká je ich nominálna hodnota, s výnimkou pamätných bankoviek a pamätných mincí, za ktoré sa neposkytuje náhrada,6) poskytuje Národná banka Slovenska a banky náhradu vo výške zodpovedajúcej ich nominálnej hodnote výmenou za iné bankovky a mince.
(3)
Poškodené pravé bankovky, ak sú celé, a poškodené pravé a celé mince sa vymieňajú v plnej nominálnej hodnote.
(4)
Ak má banka pochybnosti o pravosti bankoviek, mincí, pamätných bankoviek alebo pamätných mincí alebo ak ide o inak poškodené bankovky, mince, pamätné bankovky alebo pamätné mince, za ktoré sa neposkytuje náhrada, napríklad ak sú pomaľované, potlačené, perforované alebo pofarbené bezpečnostnou farbou alebo ak je obrazec alebo reliéf nečitateľný, deformovaný alebo prederavený, postupuje podľa § 2.
(5)
Bankovky, mince, pamätné bankovky alebo pamätné mince poškodené za účelom ich znehodnotenia Národnou bankou Slovenska alebo výrobcom zákonných peňazí sú také, ktoré sú výrazne označené textom „SPECIMEN“ alebo „VZOR“, alebo také bankovky alebo pamätné bankovky, ktoré sú poškodené prederavením piatimi pravidelnými otvormi. Vzor znehodnotenia bankoviek alebo pamätných bankoviek prederavením piatimi pravidelnými otvormi je uvedený v prílohe č. 2.
(6)
Ak je na výmenu predložená bankovka alebo pamätná bankovka zložená z viacerých častí a sú pochybnosti o tom, či jednotlivé časti patria k sebe, poskytuje sa náhrada podľa § 3.
§ 5
(1)
Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti poskytnúť náhradu za zničené alebo poškodené bankovky, mince, pamätné bankovky alebo pamätné mince, napríklad za zuhoľnatené bankovky alebo pamätné bankovky, bankovky alebo pamätné bankovky rozpadnuté na drobné časti a bankovky alebo pamätné bankovky, ktoré nie sú celé a celistvé a ktoré nebolo možné vymeniť ani za ne poskytnúť náhradu. Žiadateľ v žiadosti uvedie svoje meno, priezvisko, adresu svojho trvalého pobytu alebo sídla a podrobný opis toho, ako k zničeniu bankoviek, mincí, pamätných bankoviek alebo pamätných mincí došlo; zásielka so zničenými bankovkami, mincami, pamätnými bankovkami alebo pamätnými mincami sa zasiela ako cenná zásielka a označí sa textom „Zničené peniaze“.
(2)
Národná banka Slovenska môže v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti vymerať alebo poskytnúť náhradu za necelé bankovky alebo pamätné bankovky aj inak, ako ustanovuje § 3, ak žiadateľ preukáže, že zvyšné časti bankoviek alebo pamätných bankoviek boli zničené, napríklad predložením úradne overených dokladov potvrdzujúcich skutočnosť, na ktorej základe došlo k zničeniu bankoviek.
Záverečné ustanovenia
§ 6
Zrušuje sa vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 147/1992 Zb., ktorou sa ustanovuje postup pri príjme zákonných peňazí a nakladaní s nimi a pri poskytovaní náhrad za necelé a poškodené bankovky a mince.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2001.
Marián Jusko v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 465/2001 Z. z.
Príloha č. 2
VZOR
Znehodnotenie bankoviek alebo pamätných bankoviek prederavením
1)
§ 3 vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 464/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých podnikatelia môžu spracúvať bankovky a mince pre iné osoby, postup bánk a podnikateľov pri spracúvaní bankoviek a mincí.
2)
§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
3)
Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
6)
§ 17b ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 Z. z.