456/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

456
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
z 26. októbra 2001,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, za ktorých možno zhotoviť a používať reprodukcie bankoviek, pamätných bankoviek, mincí, pamätných mincí, obchodných mincí a cenných papierov vydaných Národnou bankou Slovenska, ako aj predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú, vrátane ich záznamov v elektronickej forme
Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Reprodukcie slovenských bankoviek (ďalej len „bankovka“) alebo ich častí možno zhotoviť a používať len ako jednostranné čiernobiele alebo jednostranné farebné fotografie, kresby, maľby, filmy alebo iné formy vyobrazenia, ak hlavným ohniskom a motívom týchto reprodukcií nie sú samotné bankovky a neposkytujú detailný pohľad na vzhľad celej bankovky; vyobrazenia detailov častí bankoviek, ak nepresahujú polovicu plochy obrazca reprodukovanej bankovky.
(2)
Reprodukcie bankoviek alebo ich častí možno zhotoviť a používať aj tlačovými technikami, a to len jednostranne, ak
a)
tieto reprodukcie sú pri zachovaní pomeru strán menšie ako 75 % alebo väčšie ako 125 % oproti skutočnej veľkosti alebo
b)
dlhšia strana a kratšia strana týchto reprodukcií zvierajú uhol najmenej o 20° odlišný od pravého uhla,
c)
reprodukcie časti bankoviek nepresahujú polovicu plochy bankovky, a to tak, aby z jednotlivých častí nebolo možné zložiť celú bankovku.
(3)
Reprodukcie alebo napodobneniny cenných papierov1) vydaných Národnou bankou Slovenska možno zhotoviť a používať, len ak sú zreteľne označené nápisom „ODPIS“, „KÓPIA“ alebo „REPRODUKCIA“.
(4)
Záznamy bankoviek, záznamy slovenských mincí, slovenských pamätných mincí, obchodných mincí (ďalej len „minca“) a záznamy cenných papierov v elektronickej forme a na filmovom, prípadne inom materiáli možno zhotoviť, ak nie sú hlavným ohniskom a motívom týchto záznamov a neposkytujú detailný pohľad na ich celkový vzhľad. Tieto záznamy možno použiť na zhotovenie reprodukcií bankoviek a cenných papierov tlačovými technikami podľa odsekov 2 a 3.
§ 2
(1)
Predmety, ktoré úpravou napodobňujú bankovky, možno zhotoviť jednostranne z pôvodného alebo z iného materiálu, a to podľa § 1 ods. 2.
(2)
Predmety, ktoré úpravou napodobňujú mince, možno zhotoviť z akéhokoľvek materiálu okrem kovu.
(3)
Predmety, ktoré úpravou napodobňujú bankovky a mince, možno používať, ak sú zhotovené podľa odsekov 1 a 2.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 146/1992 Zb. o podmienkach, za ktorých možno reprodukovať bankovky, mince, šeky, cenné papiere a platobné karty a vyrábať predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2001.
Marián Jusko v. r.
1)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.