448/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.11.2001 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

448
ZÁKON
zo 4. októbra 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 znie:
„(1)
Podnikatelia1) a iní účastníci obchodných vzťahov sa môžu dohodnúť v rozhodcovskej zmluve alebo v doložke k zmluve, ktorou si upravujú vzájomné obchodné vzťahy (ďalej len „rozhodcovská zmluva“), že o majetkových sporoch, ktoré medzi nimi sú alebo ktoré medzi nimi vzniknú a ktorých prerokovanie a rozhodovanie patrí do právomoci súdu, rozhodnú jeden alebo viacerí rozhodcovia z osôb zapísaných v zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu alebo osoba nezapísaná v zozname (§ 8). Rozhodca môže byť dohodnutý pre jednotlivý prípad obchodnoprávneho vzťahu medzi nimi (rozhodca ad hoc) alebo pre vymedzený okruh obchodnoprávnych vzťahov medzi nimi.".
2.
V § 2 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„“.
To neplatí, ak ide o spor o majetkových nárokoch z medzinárodného obchodného styku.“.
3.
V § 5 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Rozhodcovia riešia majetkové spory (§ 2 ods. 1 až 3) podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky a postupujú podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 33).“.
Doterajšie odseky 1 až 4 sa označujú ako odseky 2 až 5.
4.
V § 5 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Kto prijal funkciu rozhodcu, je povinný oznámiť účastníkom rozhodcovského konania všetky skutočnosti, na ktorých základe možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti so zreteľom na jeho pomer k spornej veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom.
(6)
Ak účastník konania napriek skutočnosti oznámenej rozhodcom podľa odseku 5 súhlasí s tým, aby rozhodca naďalej rozhodoval spor, nie je možné, aby neskôr účastník konania uplatnil námietku zaujatosti voči tomuto rozhodcovi uvedením skutočnosti, ktorá mu bola oznámená podľa odseku 5.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.
5.
V § 6 ods. 3 sa slová „požiadať všeobecný súd o rozhodnutie sporu“ nahrádzajú slovami „požiadať súd, aby rozsudkom vyhlásil vôľu účastníka sporu o určení rozhodcu,5a) alebo požiadať súd o rozhodnutie sporu“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 161 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.“.
6.
V § 19 ods. 1 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie:
„Rozhodcovské konanie je jednostupňové.“.
7.
V § 21 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie:
„Odvolanie proti rozhodcovskému nálezu nie je na súde prípustné.“.
8.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24a
Preskúmanie nálezu
(1)
Účastníci sporu sa môžu v rozhodcovskej zmluve dohodnúť, že vydaný nález rozhodcovského orgánu môže na základe žiadosti niektorého z nich preskúmať iný rozhodca alebo iní rozhodcovia a v rozhodcovskej zmluve musia uviesť ich mená. Ak to účastníci sporu v rozhodcovskej zmluve nedohodnú, preskúmanie nálezu je vylúčené.
(2)
Žiadosť o preskúmanie nálezu môže podať účastník sporu v lehote 15 dní od doručenia nálezu. V tom istom rozhodcovskom konaní môže účastník sporu podať žiadosť o preskúmanie nálezu iba raz.
(3)
Preskúmanie nálezu je súčasťou rozhodcovského konania a primerane preň platia ustanovenia § 9 až 29.“.
9.
V § 25 ods. 1 znie:
„(1)
Každý účastník rozhodcovského konania sa môže do 15 dní od doručenia nálezu domáhať žalobou na súde jeho zrušenia, ak
a)
nález bol vydaný vo veci, ktorá je vylúčená z rozhodcovského konania (§ 2 ods. 1 až 3),
b)
nález bol vydaný vo veci, o ktorej bolo už predtým právoplatne rozhodnuté súdom alebo v inom rozhodcovskom konaní,
c)
niektorý účastník sporu popiera platnosť rozhodcovskej zmluvy,
d)
sa rozhodlo o otázke, na ktorú sa rozhodcovská zmluva nevzťahovala, a účastník sporu túto okolnosť v konaní namietal alebo sa rozhodlo o otázke, ktorá nebola predmetom rozhodcovského konania,
e)
účastník sporu, ktorý musí byť zastúpený zákonným zástupcom, nebol takto zastúpený alebo ak v mene účastníka sporu vystupovala osoba, ktorá nebola na to splnomocnená a jej úkony neboli dodatočne schválené,
f)
sa na vynesení rozhodnutia nezúčastnili všetci rozhodcovia alebo sa na ňom zúčastnil rozhodca, ktorý nemal rozhodovať vzhľadom na to, že možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti (§ 5 ods. 5), a účastník túto okolnosť v konaní namietal,
g)
sa účastníkovi sporu neposkytla možnosť preukázať svoje tvrdenia v otázkach, ktoré mohli ovplyvniť nález v niektorom výroku, a bolo rozhodnuté v jeho neprospech,
h)
nález bol ovplyvnený právoplatným odsudzujúcim rozhodnutím súdu o spáchaní trestného činu a o páchateľovi.“.
10.
V § 26 sa vypúšťa posledná veta.
11.
V § 30 sa za slová „nebola podaná“ vkladajú slová „žiadosť o preskúmanie nálezu podľa § 24a alebo“ a za slová „od doručenia povinnému účinky“ sa vkladajú slová „právoplatného a“.
12.
Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý znie:
㤠42a
Konanie o zrušenie rozhodcovského nálezu, o ktorom sa začalo konať na súde a ktoré sa do nadobudnutia účinnosti tohto zákona právoplatne neskončilo, prerokujú a dokončia súdy podľa doterajších predpisov.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:
㤠43a
Stály rozhodcovský súd
(1)
Komora môže zriadiť a na svoje náklady udržiavať stály rozhodcovský súd na rozhodovanie majetkových sporov vyplývajúcich z obchodných vzťahov podľa osobitného predpisu.5)
(2)
Komora vydá organizačný a rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 448/2001 Z. z.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore sa dopĺňa takto:
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
㤠11a
Stály rozhodcovský súd
(1)
Komora môže zriadiť a na svoje náklady udržiavať stály rozhodcovský súd na rozhodovanie majetkových sporov vyplývajúcich z obchodných vzťahov podľa osobitného predpisu.3a)
(2)
Komora vydá organizačný a rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
3a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 448/2001 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.