420/2001 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

420
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 21. septembra 2001,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 9 a 10 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Označené spotrebiteľské balenie
Táto vyhláška sa vzťahuje na označené spotrebiteľské balenie výrobkov, ktorých druhy sú uvedené v § 4 a ktorých menovité množstvo výrobku
a)
sa rovná hodnote vopred určenej tým, kto výrobok zabalil,
b)
je vyjadrené v jednotkách hmotnosti alebo objemu,
c)
je najmenej 5 g alebo 5 ml a najviac 10 kg alebo 10 l.“.
2.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Požiadavky na označené spotrebiteľské balenie
Požiadavky na označené spotrebiteľské balenie sú uvedené v prílohe č. 1.“.
3.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Druhy výrobkov v označených spotrebiteľských baleniach
(1)
Výrobkom v označenom spotrebiteľskom balení sa na účely tejto vyhlášky rozumie
a)
kvapalný výrobok, ktorý je uvedený v prílohe č. 3, okrem výrobkov uvedených v bode 1.a), uchovávaných, plnených do fliaš a označených menovitým objemom nepresahujúcim 0,25 l, určených na profesionálne použitie a výrobkov uvedených v bodoch 2.a) a 4, určených na spotrebu na palubách lietadiel, lodí, vo vlakoch a na predaj v bezcolných obchodoch,
b)
výrobok predávaný
1.
podľa hmotnosti alebo podľa objemu uvedený v prílohe č. 4 okrem výrobkov, ktoré sú uvedené v bodoch 2 a 3; v prílohe č. 4 je pre každý z týchto výrobkov určený rad menovitých množstiev výrobku v označenom spotrebiteľskom balení,
2.
podľa hmotnosti alebo podľa objemu umiestnený do pevných obalových nádob uvedený v prílohe č. 5 okrem výrobkov uvedených v prílohe č. 4; v prílohe č. 5 je pre tieto výrobky určený rad objemov pevných obalových nádob, dovolené objemy pevných obalových nádob ustanovujú slovenské technické normy okrem prípadov, ak výrobky a objemy obalov v nich uvedené sa odlišujú od objemov uvedených v prílohe č. 5,
3.
v aerosólovom balení;2) v prílohe č. 5a sú uvedené objemy kvapalnej fázy týchto výrobkov a objemy kovových obalových nádobiek.
(2)
Výrobky v označenom spotrebiteľskom balení uvedené v prílohe č. 3 v bodoch 1.a) a b), 2.a) a 4 môžu byť uvedené na trh, len ak majú v nej ustanovený menovitý objem.
(3)
Hodnoty menovitých množstiev výrobku uvedené v prílohách č. 4 až 5a sa nevzťahujú na spotrebiteľské balenia určené na profesionálne použitie. Ak to zodpovedá obchodným zvyklostiam, pri výrobkoch podľa odseku 1 písm. b) možno použiť aj hodnoty odlišné od hodnôt ustanovených v prílohách č. 4 až 5a.
(4)
Pri výrobku podľa odseku 1 písm. b) bodov 2 a 3 na obale musí byť vyznačený aj menovitý objem obalu, a to tak, aby nedošlo k zámene s údajom o menovitom množstve výrobku v obale alebo odkaz na príslušnú slovenskú technickú normu.
(5)
Ak nie sú ustanovené menovité množstvá ostatných výrobkov v označených spotrebiteľských baleniach, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 3 až 5a, určuje ich ten, kto výrobok zabalil.
(6)
Ak v spotrebiteľskom balení je viac jednotlivých označených spotrebiteľských balení, potom hodnoty uvedené v prílohách č. 3 až 5a sa vzťahujú na tieto jednotlivé označené spotrebiteľské balenia.
(7)
Ak v spotrebiteľskom balení sú dve jednotlivé balenia alebo viac jednotlivých balení, ktoré nie sú určené na predaj po jednom kuse, hodnoty uvedené v prílohách č. 3 až 5a sa vzťahujú na spotrebiteľské balenie ako celok.
(8)
Ustanoveniami tejto vyhlášky týkajúcimi sa menovitých množstiev výrobku v spotrebiteľských baleniach a označovania spotrebiteľských balení nie sú dotknuté požiadavky na balenie a označovanie výrobkov podľa osobitných predpisov.3)
(9)
Výrobky predávané v aerosólovom balení, ktoré spĺňajú požiadavky tejto vyhlášky, nemusia byť označené údajom o menovitej hmotnosti ich obsahu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2) Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
3) Napríklad zákon č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov, zákon č. 163/2001 Z. z.“.
4.
V prílohe č. 2 bode 2.3.1 prvá rovnica znie:
5.
V prílohe č. 2 bode 2.3.1 predposledný riadok znie:
„s odhad smerodajnej odchýlky skutočných obsahov v dávke,“.
6.
V prílohe č. 2 bod 2.3.2.1 znie:
„2.3.2.1 výberový priemer nameraných hodnôt sa vypočíta podľa rovnice
Odhad smerodajnej odchýlky s sa vypočíta takto:
a) suma štvorcov nameraných hodnôt:
b) štvorec sumy nameraných hodnôt:
potom
c) korigovaný súčet:
d) odhad rozptylu:
Odhad smerodajnej odchýlky:
.“.
7.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„RAD MENOVITÝCH OBJEMOV OBSAHU KVAPALNÝCH VÝROBKOV
 Druh kvapalného výrobku  Menovitý objem obsahu v litroch
povolený trvalo (hodnoty v EU) povolený dočasne v SR
1. a) Víno z čerstvého hrozna; čerstvý hroznový mušt, ktorého kvasenie bolo zastavené pridaním alkoholu, vrátane vína vyrobeného z nekvasenej hroznovej šťavy v zmesi s alkoholom, okrem vín uvedených v 2. a) a likérových vín; hroznový mušt kvasiaci alebo s kvasením zastaveným iným spôsobom ako pridaním alkoholu 0,10 - 0.1871) - 0,25 - 0,375 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 0,7 do 31. 12. 2002
b) „Žlté” vína oprávnené používať toto označenie pôvodu: „Côtes du Jura”, „Arbois", „ĽÉtoile” a „Cha teu-Chalon” 0,62  
c) iné nesýtené nápoje, napríklad jablčný mušt, hruškový mušt a medovina 0,10 - 0,25 - 0,375 - 0,50 - 0,75 -1-1,5 - 2 - 3 - 5
dočasne 0,35 - 0,70
 
d) vermúty a iné vína z čerstvého hrozna aromatizované aromatickými výťažkami, likérové vína 0,05 až 0,10 0,10 - 0,20 - 0,375 - 0,50 - 0,75 -1 - 1,5 - 3 - 5 0,7 do 31. 12. 2002
2. a) - šumivé vína 0,125 - 0,20 - 0,375 - 0,75 - 1,5 -  
- vína vo fľašiach so zátkami tvaru hríbika, ktoré sú pridržiavané na mieste pomocou priviazania alebo upevnenia (pásky alebo spony), a vína inak udržiavané pod pretlakom najmenej 1 bar, ale menším ako 3 bary meraným pri teplote 20 °C 3 - 4,5 - 6 - 9  
b) iné kvasené šumivé nápoje, napr. jablčný, hruškový mušt a medovina 0,10 - 0,20 - 0,375 - 0,75 - 1 -1,5 - 3 dočasne 0,125  
3. a) pivo vyrobené zo sladu, okrem kvasinkových pív (so samokvasením) 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 dočasne 0,35  
b) kvasinkové pivá (so samokvasením), gueuze, 0,25 - 0,375 - 0,75  
4. liehoviny, likéry a iné alkoholické nápoje, zmiešané alkoholické prípravky známe ako „koncentrované extrakty” na výrobu nápojov 0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,102) -0,20 - 0,35 - 0,50 - 0,70 - 1 -1,1253) - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4,5 - 53) - 103) 0,75
5. ocot a náhrady za ocot 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 5  
6. olivové oleje, iné jedlé oleje 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 3 - 5 -10  
7. - mlieko nezahustené a nesladené, okrem jogurtov, kefírov, kyslého mlieka, srvátky a iných druhov fermentovaného alebo okysleného mlieka, - mliečne nápoje 0,20 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 dočasne 0,1  
8. a) vody vrátane minerálnych vôd a vôd sýtených oxidom uhličitým 0,125 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 -0,75- 1 - 1,5-2 dočasne všetky objemy pod 0,20 - 0,35 - 0,45 - 0,46 - 0,70 - 0,90 - 0,92 - 1,25  
b) limonáda, minerálne vody s príchuťou a vody s príchuťou sýtené oxidom uhličitým a iné nealkoholické nápoje neobsahujúce mlieko alebo mliečne tuky, okrem ovocných a zeleninových štiav a koncentrátov 0,125 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 -0,75 - 1 - 1,5 - 2 dočasne všetky objemy pod 0,20 - 0,70  
c) nápoje označené ako nealkoholické aperitívy 0,1  
9. ovocné šťavy (vrátane hroznových muštov) alebo zeleninové šťavy s prídavkom alebo bez prídavku cukru, ale nekvasené a bez obsahu alkoholu, ovocný nektár 0,125 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 -0,75 - 1 - 1,5 - 2 dočasne všetky menšie objemy 0,125 - 0,70 - 0,18 - 0,35, (len v plechovkách)   “.
8.
Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
„RAD MENOVITÝCH MNOŽSTIEV OBSAHU OZNAČENÝCH SPOTREBITEĽSKÝCH BALENÍ
1. Potravinárske výrobky predávané podľa hmotnosti
(množstvo v g)
1.1 Maslo, margarín a neemulgované rastlinné tuky alebo zmesné tuky vrátane nízkotučných nátierok
125 - 250 - 500 -1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 5 000.
1.2 Čerstvé syry okrem "petits suisses" a iné syry ponúkané na predaj rovnakým spôsobom
62,5 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000.
1.3 Stolová a kuchynská soľ
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 5 000.
1.4 Práškový cukor, čiastočne rafinovaný cukor alebo čiastočne nerafinovaný cukor, alebo nerafinovaný cukor
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4000 - 5000.
1.5 Výrobky z obilia (okrem potravín pre dojčatá)
1.5.1 Obilninová múka, krúpy, vločky a ovsená múka a drvené obilie, ovsené vločky (okrem výrobkov uvedených v 1.5.4)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 5001) - 5 000 - 10 000.
1.5.2 Cestoviny
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000.
1.5.3 Ryža
125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 5 000.
1.5.4 Upravené potraviny získané podobnými spôsobmi, ako je napučanie alebo praženie obilnín alebo obilninových výrobkov (burizony, pražené kukuričné vločky a podobné výrobky)
250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000.
1.6 Sušená zelenina,2) sušené ovocie
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000.
1.7 Mletá alebo nemletá pražená káva, cigória a náhradky kávy
125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000.
1.8 Mrazené výrobky
1.8.1 Ovocie a zelenina a predsmažené zemiakové hranolčeky
150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500.
1.8.2 Rybie filé a porciované ryby, obaľované alebo neobaľované
100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1 000 - 2 000.
1.8.3 Rybie prsty
150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1 200 - 1 500 - 1 800.
2. Potraviny predávané podľa objemu
(množstvo v ml)
2.1 Zmrzlina vo väčších množstvách ako 250 ml
(okrem akejkoľvek zmrzliny, ktorej objem nie je určený tvarom obalovej nádoby)
300 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000.
3. Suché krmivo pre psov a mačky3)
(množstvo v g)
200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000.
4. Náterové farby a látky pripravené na použitie4)
(s prídavkom alebo bez prídavku rozpúšťadla s výnimkou dispergovaných farbív a roztokov; množstvo v ml)
25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 4 000 - 5 000 - 10 000.
5. Tuhé alebo práškové lepidlá a pojivá4)
(množstvo v g)
25 - 50 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 500 - 5 000 - 8 000 - 10 000.
6. Čistiace prostriedky4)
(tuhé a práškové látky - množstvo v g; tekuté látky a pasty - množstvo v ml)
okrem iného prípravky na kožu a obuv, na drevo a podlahové krytiny, na rúry na pečenie a kovy vrátane použitia na automobily, na okná a zrkadlá vrátane použitia na automobily, prípravky na odstraňovanie škvŕn, na apretáciu a farbenie v domácnosti, prostriedky proti domácemu hmyzu, prípravky na odstraňovanie vodného kameňa, dezodoranty pre domácnosť, nefarmaceutické dezinfekčné prostriedky
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 10 000.
7. Kozmetika: skrášľovacie a toaletné prípravky
(tuhé a práškové látky - množstvo v g; tekuté látky a pasty - množstvo v ml)
7.1 Prípravky na ošetrovanie pokožky a hygienu ústnej dutiny
holiace krémy, univerzálne krémy a kozmetické vody, krémy a vody na ruky, prípravky na opaľovanie, prípravky používané pri hygiene ústnej dutiny (okrem zubnej pasty)
15 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000.
7.2 Zubná pasta
25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300.
7.3 Výrobky na ošetrovanie vlasov (okrem farieb) a prípravky do kúpeľa
lak, šampóny, prípravky na oplachovanie a tužidlá, brilantíny, vlasový krém (okrem vlasových vôd, ktoré sú uvedené v 7.4), peny do kúpeľa a iné penivé výrobky do kúpeľa a na sprchovanie
25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000.
7.4 Prípravky na báze alkoholu
obsahujúce menej ako 3 % prírodného alebo syntetického voňavého oleja podľa objemu a menej ako 70 % čistého etylalkoholu podľa objemu: parfumy vody, vlasové vody, vody používané pred holením a po holení
15 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1 000.
7.5 Dezodoranty a výrobky na osobnú hygienu
20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200.
7.6 Kozmetické púdre
50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 1 000.
8. Prostriedky na umývanie a pranie4)
8.1 Tuhé toaletné a pracie mydlá (množstvo v g)
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000.
8.2 Mazľavé mydlá (množstvo v g)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 5 000 - 10 000.
8.3 Mydlové vločky a podobne (množstvo v g)
250 - 500 - 750 - 1 000 - 3 000 - 5 000 - 10 000.
8.4 Tekuté prostriedky na umývanie, pranie, čistenie a plákanie a pomocné prostriedky a chlórnanové prípravky4) (okrem prostriedkov, ktoré sú uvedené v bode 6) (množstvo v ml)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 250 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 6 000 - 7 000 - 10 000.
8.5 Pracie prášky4) (množstvo v g)
250 - 500 - 750 - 1 000 - 10 000.
8.6 Prášky na predpieranie a namáčanie v práškovej forme4) (množstvo v g)
250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000 - 10 000.
9. Rozpúšťadlá4) (množstvo v ml)
25 - 50 - 75 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 500 - 5 000 - 10 000.
10. Mazacie oleje4) (množstvo v ml)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000.
11. Pletacie priadze (množstvo v g)
vyrobené z prírodných vlákien (živočíšnych, rastlinných alebo minerálnych), z chemických vlákien alebo z ich zmesí.
Hodnota v gramoch znamená suchú hmotnosť priadze upravenú pomocou zmluvných prirážok
10 - 20 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 1 000.“.
9.
Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:
„RAD OBJEMOV PEVNÝCH OBALOVÝCH NÁDOB
1. Konzervy a polokonzervy v plechovkách a v sklených obalových nádobách: rastlinné/zeleninové výrobky (ovocie, zelenina, paradajky, zemiaky; okrem špargle, polievok, ovocných alebo zeleninových štiav a ovocných nektárov) určené na konzumáciu
1.1 Plechovky a sklenené obalové nádoby (objem v ml)
106 - 156 - 212 - 228 - 314 - 370 - 425 - 446 - 580 - 720 - 850 - 1 062 - 1 700 - 2 650 - 3 100 - 4 250 - 10 200.
1.2 Objemy vybraných výrobkov (objem v ml)
1.2.1 Hľuzovky: 26 - 53 - 71 - 106 - 212 - 425 - 720 - 850,
1.2.2 Rajčiakové koncentráty: 71 - 142 - 212 - 370 - 425 - 720 - 850 - 3 100 - 4 250,
1.2.3 Rajčiaky lúpané alebo nelúpané: 236 - 370 - 425 - 720 - 850 - 2 650 - 3 100,
1.2.4 Ovocné koktaily, kompóty: 106 - 156 - 212 - 228 - 236 - 314 - 370 - 425 - 446 - 580 - 720 - 850 - 1 062 - 1 700 - 2 650 - 3 100 - 4 250 - 10 200.
2. Krmivo pre domáce mačky a psov (okrem suchého) (objem v ml)
212 - 228 - 314 - 425 - 446 - 850 - 1 062 - 1 700 - 2 650.
3. Prostriedky na umývanie, pranie a čistenie v práškovej forme
Objemy pevných obalov:
Označenie lepenkových krabíc: Objem v ml
E 0,5 375
E 1 750
E 2 1 500
E 3 2 250
E 5 3 750
E 10 7 700
E 15 11 450
E 20 15 200
E 25 18 950
E 30 22 700
Označenie bubnov:  
E 5 3 950
E 10 7 700
E 15 11 450
E 20 15 200
E 25 18 950
E 30 22 700.”.“.
10.
Za prílohu č. 5 sa vkladá príloha č. 5a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5a k vyhláške č. 207/2000 Z. z.
RAD OBJEMOV VÝROBKOV PREDÁVANÝCH V AEROSÓLOVOM BALENÍ OKREM KOZMETICKÝCH PRÍPRAVKOV NA BÁZE ALKOHOLU A LIEČIV
1.
Výrobky predávané v kovových obalových nádobkách
Objem kvapalnej fázy (ml) Objem obalovej nádobky v ml pre:
výrobky hnané skvapalneným plynom a) výrobky hnané len stlačenými plynmi
b) výrobky hnané len oxidom dusným alebo len oxidom uhličitým, alebo ich zmesou, ak Bunsenov koeficient výrobku nepresahuje 1,2
25 40 47
50 75 89
75 110 140
100 140 175
125 175 210
150 210 270
200 270 335
250 335 405
300 405 520
400 520 650
500 650 800
600 800 1 000
750 1 000 -
2.
Výrobky predávané v priehľadných alebo nepriehľadných sklenených alebo plastových obalových nádobkách (objem kvapalnej fázy v ml):
25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2001.
Dušan Podhorský v. r.
1)
Neplatí pre ovsenú múčku a ovsené vločky.
2)
Okrem zemiakov a dehydrovanej zeleniny.
3)
Výrobky s vlhkosťou nižšou ako 14 %.
4)
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
1)
Hodnota sa vzťahuje len na spotrebu na palube lietadiel, lodí a vo vlakoch a na predaj v bezcolných obchodoch.
2)
V prípade alkoholických nápojov, do ktorých bola pridaná voda sýtená oxidom uhličitým alebo sóda, sú všetky objemy menšie ako 0,1 l povolené trvalo.
3)
Hodnoty sú určené výlučne na obchodné použitie.