397/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.10.2001 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

397
ZÁKON
zo 4. októbra 2001,
ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z. sa mení takto:
1.
V nadpise § 11 sa slovo „prechod“ nahrádza slovom „vznik“.
2.
V § 11 ods. 1 sa slová „prechádzajú na fond práva veriteľa“ nahrádzajú slovami „fondu vzniká pohľadávka a fond sa stáva veriteľom“.
Čl. II
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 292/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 92/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 197/1999 Z. z., zákona č. 281/1999 Z. z. a zákona č. 238/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 66f sa slovo „243e“ nahrádza slovom „243d“.
2.
Za § 70b sa vkladá § 70c, ktorý znie:
㤠70c
Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a neskončené právoplatným rozhodnutím súdu sa dokončia podľa tohto zákona.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.