37/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.02.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

37
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. decembra 1999 bolo v Bruseli podpísané Rozhodnutie č. 4/1999 Asociačnej rady medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktorým sa mení Protokol 4 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce podľa Európskej dohody medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou.
V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 4/1999 nadobudlo účinnosť dňom jeho prijatia a bude sa vykonávať od 1. januára 2000.
ROZHODNUTIE č. 4/1999 Asociačnej rady medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktorým sa mení Protokol 4 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce podľa Európskej dohody medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou
Asociačná rada,
berúc do úvahy Európsku dohodu zakladajúcu pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane1) podpísanú v Bruseli 4. októbra 1993 a predovšetkým článok 38 Protokolu 4, keďže
treba upraviť definíciu pojmu „pôvodné výrobky“, aby sa zabezpečilo správne fungovanie rozšíreného systému kumulácie, ktorý umožňuje použitie materiálov pôvodných v Európskom spoločenstve, Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Slovenskej republike, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litve, Estónsku, Slovinsku, Turecku, Európskom hospodárskom priestore, na Islande, v Nórsku a vo Švajčiarsku,
sa zdá vhodné revidovať články týkajúce sa súm, aby sa úplne vzal do úvahy vstup eura do platnosti,
je nutné zohľadniť zmeny v spracovateľských postupoch a nedostatku určitých surovín, mali by sa urobiť niektoré úpravy v zozname požiadaviek na opracovanie a spracovanie, ktoré musia nepôvodné materiály splniť na získanie štatútu pôvodu,
Protokol 4 má byť vzhľadom na uvedené zmenený,
rozhodla takto:
Článok 1
Protokol 4 týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa mení takto:
1.
V článkoch 21 a 26 sa slovo „Ecu“ nahrádza slovom „euro“.
2.
Článok 30 znie:
„Článok 30
Sumy vyjadrené v euro
1.
Sumy v národnej mene vyvážajúcej krajiny, ktoré zodpovedajú sumám vyjadreným v euro, určí vyvážajúca krajina a oznámi ich dovážajúcim krajinám prostredníctvom Európskej komisie.
2.
Ak tieto sumy prevyšujú zodpovedajúce sumy určené dovážajúcou krajinou, uzná ich táto krajina za predpokladu, že výrobky sú fakturované v mene vyvážajúcej krajiny. Ak sú výrobky fakturované v mene členskej krajiny Európskeho spoločenstva alebo niektorej z krajín uvedených v článkoch 3 a 4, uzná dovážajúca krajina sumu oznámenú touto krajinou.
3.
Sumy, ktoré sa majú použiť v ktorejkoľvek národnej mene, budú protihodnotou tejto národnej meny voči euru podľa kurzu platného v prvý pracovný deň mesiaca októbra roku 1999.
4.
Sumy vyjadrené v euro a ich protihodnoty v národných menách členských štátov a Slovenskej republiky preskúma Asociačný výbor, ak o to požiada Spoločenstvo alebo Slovenská republika. Pri preskúmavaní Asociačný výbor zabezpečí, že nedôjde k zníženiu súm, ktoré sa majú použiť v národnej mene a okrem toho posúdi potrebu zachovania účinkov týchto limitov v reálnych hodnotách. Na tento účel môže rozhodnúť aj o úprave súm vyjadrených v euro.“.
3.
Príloha II sa mení takto:
a) pravidlo pre číslo HS 1904 znie:
„1904 Výrobky z obilia získané napučaním alebo pražením (napr. pražené kukuričné vločky); obilniny iné ako kukurica v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky a krupice), predvarené alebo inak pripravené, inde neuvedené ani nezahrnuté Výroba:
- z materiálov nepatriacich do čísla 1806;
- pri ktorej všetky použité obilniny a múka (okrem tvrdej pšenice a jej derivátov a kukurice Zea indurata) už musia byť úplne získané;1)
- pri ktorej hodnota akýchkoľvek iných materiálov kap. 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu
1) Výnimka týkajúca sa kukurice Zea indurata sa bude uplatňovať do 31. decembra 2002.”.
b) pravidlo pre číslo HS 2207 znie:
„2207 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vôl alebo väčším; etylalkohol a ostatné destiláty denaturované s akýmkoľvek alkoholo metrickým titrom Výroba:
- z materiálov nepatriacich do čísel 2207 alebo 2208,
- pri ktorej všetko použité hrozno alebo akékoľvek materiály získané z hrozna musia byť úplne získané, alebo ak všetky ostatné použité materiály sú už pôvodné, arak možno použiť do limitu 5 % objemu”.
c) pravidlo pre kapitolu HS 57 znie:
„kapitola 57 Koberce a iné textilné podlahové krytiny: - Z vpichovanej plsti Výroba z:1) - prírodných vláken
alebo
- chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
Možno však použiť:
- polypropylénový hodváb čísla 5402,
- polypropylénové vlákna čísla 5503 alebo 5506,
alebo
- polypropylénový káblik čísla 5501 , ktorého označenie vo všetkých prípadoch pre jednotlivý hodváb alebo vlákno je menšie ako 9 decitexov za predpokladu, že ich hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
Jutovú tkaninu možno použiť ako podklad
- Z inej plsti Výroba z:1)
- prírodných vláken nemykaných alebo nečesaných, alebo inak nespracovaných na spriadanie,
alebo
- chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
- Z ostatných textilných materiálov Výroba z:1)
- kokosovej alebo jutovej priadze,
- syntetickej alebo umelej priadze,
- prírodných vláken,
alebo
- z chemických strižových vláken nemyka ných, nečesaných ani inak nespracova ných na spriadame
Jutovú tkaninu možno použiť ako podklad
1) K osobitným podmienkam vzťahujúcim sa na výrobky zo zmesi textilných materiálov pozri úvodnú poznámku 5.”.
d) pravidlo pre číslo HS 8401 znie:
„ex 8401 Jadrové palivové články Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zaradené do iného čísla ako výrobok1) Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu
1) Toto pravidlo sa bude uplatňovať do 31. decembra 2005.”.
e) medzi pravidlá pre čísla HS 9606 a 9612 sa vkladá text:
„9608 Guľôčkové perá; perá s plste ným a iným pórovitým hrotom a značkovače; plniace perá, rysovacie perá a iné perá; rydla na rozmnožovače; patentné ceruzky; rúčky na perá, rúčky na ceruzky a podobné rúčky; častí a súčastí týchto výrobkov (vrátane ochranných krytov a príchytiek), okrem výrobkov čísla 9609 Výroba, pri ktorej všetky použité materiály sú zaradené pod číslom iným, ako je výrobok. Možno však použiť oceľové perá (do rúčky) alebo hroty oceľových pier zaradené v rovnakom čísle”.
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
Rozhodnutie sa bude uplatňovať od 1. januára 2000.
Za Asociačnú radu predseda:

T. Halonen v. r.
1)
OJ 359, 31.12.1994, strana 2