241/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2001 do 31.10.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

241
ZÁKON
z 30. mája 2001
o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje podmienky na ochranu utajovaných skutočností, práva a povinnosti právnických osôb, obcí a fyzických osôb pri tejto ochrane, zriadenie a pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „Úrad“) a pôsobnosť ďalších štátnych orgánov vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Zriaďuje sa Úrad ako ústredný orgán štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností a šifrovú službu.
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na ochranu tajomstva upraveného v osobitných predpisoch.1)
§ 3
(1)
Utajované skutočnosti sa podľa stupňa utajenia členia na
a)
prísne tajné,
b)
tajné,
c)
dôverné,
d)
vyhradené.
(2)
Stupne utajenia sa označujú slovami „Prísne tajné“, „Tajné“, „Dôverné“ a „Vyhradené“ alebo skratkami „PT“, „T“, „D“ a „V“.
(3)
Stupňom utajenia Prísne tajné sa označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo byť vážne ohrozené zachovanie ústavnosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti štátu alebo by mohli vzniknúť nenahraditeľné a vážne škody v oblasti obrany, bezpečnosti, ekonomických záujmov, zahraničnej politiky alebo medzinárodných vzťahov, a tým mohla vzniknúť mimoriadne vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky; základné skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné sú uvedené v prílohe č. 1.
(4)
Stupňom utajenia Tajné sa označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo byť ohrozené zahraničnopolitické postavenie, obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch Slovenskej republiky; základné skutočnosti stupňa utajenia Tajné sú uvedené v prílohe č. 2.
(5)
Stupňom utajenia Dôverné sa označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by následkom neoprávnenej manipulácie s ňou mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky; základné skutočnosti stupňa utajenia Dôverné sú uvedené v prílohe č. 3.
(6)
Stupňom utajenia Vyhradené sa označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by neoprávnená manipulácia s ňou mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu alebo občana, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky; základné skutočnosti stupňa utajenia Vyhradené sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 4
Zoznamy utajovaných skutočností
Úrad sa splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanoví zoznam utajovaných skutočností; návrhy zoznamov v súlade s prílohami č. 1 až 4 tohto zákona predkladajú Úradu na vydanie ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky2) (ďalej len „ústredný orgán štátnej správy“).
ŠTVRTÁ ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ÚRADU, POSTAVENIE POVINNOSTI A OPRÁVNENIA PRÍSLUŠNÍKOV ÚRADU, PÔSOBNOSŤ SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ SLUŽBY, VOJENSKÉHO SPRAVODAJSTVA A POLICAJNÉHO ZBORU PRI OCHRANE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ
§ 66
Pôsobnosť Úradu, postavenie, povinnosti a oprávnenia príslušníkov Úradu
(1)
Úrad na úseku
a)
ochrany utajovaných skutočností
3.
vydáva zoznamy utajovaných skutočností,
(3)
Úlohy Úradu podľa tohto zákona plnia príslušníci Úradu, ktorí sú v služobnom pomere podľa osobitného predpisu.18)
(4)
Príslušník Úradu preukazuje svoju príslušnosť k Úradu služobným preukazom s evidenčným číslom a ústnym vyhlásením: „Národný bezpečnostný úrad“.
(5)
Príslušník Úradu je povinný pri plnení úloh dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osôb aj na svoju vlastnú, ako aj na to, aby osobám v súvislosti s jeho činnosťou nevznikla škoda alebo iná ujma.
(6)
Príslušník Úradu je riaditeľom oprávnený nosiť strelnú zbraň a použiť ju v medziach zákona, aby v prípade nutnej obrany odvrátil útok smerujúci proti jeho osobe alebo jemu bezprostredne hroziaci, alebo útok na život inej osoby, ak ho nemožno odvrátiť inak.
(7)
Pred použitím strelnej zbrane je príslušník povinný vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude použitá strelná zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je príslušník povinný použiť varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu môže príslušník upustiť len vtedy, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad.
(8)
Pri použití strelnej zbrane je príslušník povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby neohrozil život iných osôb a čo najviac šetril život osoby, proti ktorej zbraň použije. Použitie strelnej zbrane je príslušník povinný oznámiť svojmu nadriadenému.
(9)
Na plnení úloh Úradu sa môžu podieľať aj zamestnanci v pracovnom pomere, ktorého náležitosti sa upravujú osobitnými predpismi.19)
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 73
(3)
Postavenie ústredného orgánu štátnej správy na účely tohto zákona má aj Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, Národná banka Slovenska, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky a Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky.
§ 76
Prechodné ustanovenia
(10)
Ústredné orgány štátnej správy predložia do 31. augusta 2001 Úradu návrhy zoznamov utajovaných skutočností.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č.143/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 293/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z. a zákona č. 136/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 20 ods. 1 sa bodka za písmenom j) nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno k), ktoré znie:
„k)
Národný bezpečnostný úrad.“.
3.
V § 20 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Na čele Národného bezpečnostného úradu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Riaditeľ je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde Slovenskej republiky. Platové náležitosti riaditeľa Národného bezpečnostného úradu určuje vláda Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.1)“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
4.
V § 20 ods. 5 a 6 sa za slová „úradu vlády Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „riaditeľ Národného bezpečnostného úradu“ v príslušnom tvare.
Čl. IV
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z. a zákona č. 464/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slová „príslušníkov Slovenskej informačnej služby,“ vkladajú slová „príslušníkov Národného bezpečnostného úradu,“.
2.
V § 1 ods. 2 sa za slová „(ďalej len „príslušník informačnej služby“),“ vkladajú slová „príslušníkov Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „príslušník bezpečnostného úradu“),“.
3.
V § 1 ods. 3 sa za slová „príslušníkov informačnej služby“ vkladajú slová „a príslušníkov bezpečnostného úradu“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a príslušník bezpečnostného úradu“.
4.
V § 1 ods. 4 písm. a) sa za slová „Slovenská informačná služba“ vkladá čiarka a slová „Národný bezpečnostný úrad“.
5.
V § 1 ods. 4 písm. b) sa za slová „Slovenskej informačnej služby“ vkladajú slová „alebo Národného bezpečnostného úradu“.
6.
V § 1 ods. 4 písm. c) sa za slová „riaditeľ Slovenskej informačnej služby“ vkladá čiarka a slová „riaditeľ Národného bezpečnostného úradu“.
7.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Občan pri vzniku služobného pomeru príslušníka Národného bezpečnostného úradu skladá služobnú prísahu, ktorá znie:
„Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný príslušník Národného bezpečnostného úradu. Služobné povinnosti budem plniť podľa svojich najlepších schopností a vo svojej činnosti sa budem riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a budem chrániť záujmy Slovenskej republiky, ako aj práva občanov. Na to som pripravený vynaložiť všetky sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život. Tak prisahám!“.
8.
V § 19 ods. 4 sa za slovo „nevzťahujú na“ vkladajú slová „Národný bezpečnostný úrad a na“.
9.
V § 86 ods. 3 písm. a) sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „Národnom bezpečnostnom úrade“.
10.
V § 206 ods. 3 sa za slová „ozbrojených zboroch“ vkladá čiarka a slová „Národnom bezpečnostnom úrade“.
11.
V § 208 sa za slová „ozbrojených zboroch“ vkladá čiarka a slová „Národnom bezpečnostnom úrade“.
12.
V § 217 ods. 2 sa za slová „ozbrojených zboroch“ vkladá čiarka a slová „Národnom bezpečnostnom úrade“.
13.
§ 230 znie:
㤠230
Ustanovenia jedenástej časti sa v Národnom bezpečnostnom úrade a v Slovenskej informačnej službe neuplatňujú.“.
14.
V prílohe č. 2 k zákonu č. 73/1998 Z. z. nadpis tretej časti znie:
„NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD A SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2001 okrem § 2, § 5 až 65, § 66 ods. 1 písm. a) bodov 1, 2, 4 až 14, písm. b), c) a ods. 2, § 67 až 72, § 73 ods. 1 a 2, § 74 a 75, § 76 ods. 1 až 9 a 11, § 77, čl. II a čl. III bodov 1 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 241/2001 Z. z.
Základné skutočnosti stupňa utajenia Prísne tajné
1.
Komplexné plány uvádzania Slovenskej republiky do brannej pohotovosti a komplexné plány a dokumentácia zabezpečenia jej obrany.
2.
Súhrnné údaje o mobilizačnej, operačnej a bojovej pripravenosti ozbrojených síl, príprave obrannej infraštruktúry, plán na obranu štátu, operačná a bojová dokumentácia.
3.
Súhrnné údaje o mobilizačnej pripravenosti ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenskej informačnej služby.
4.
Súhrnné údaje o výstavbe ozbrojených síl Slovenskej republiky.
5.
Koncepcia mobilizačného rozvinutia ozbrojených síl Slovenskej republiky, súhrnné údaje o ich dopĺňaní osobami a prostriedkami, celkový prehľad o hmotných rezervách a mobilizačných rezervách, o osobitných zásobách peňažných prostriedkov v slovenskej mene a peňažných prostriedkov v cudzej mene pripravených na obdobie brannej pohotovosti štátu a o ich rozmiestnení, materiálno-technické zabezpečenie mobilizácie, súhrnné údaje o konvenčnej výzbroji, technike a dislokácii aktívnych a neaktívnych miest velenia.
6.
Súhrnné údaje o telekomunikačnej sústave a organizácii velenia, o organizácii bezpečnostných systémov v ozbrojených silách Slovenskej republiky.
7.
Plány spojenia pri uvádzaní vojsk do stupňov bojovej pohotovosti, údaje o telekomunikačných okruhoch prenajatých a zriadených pre potreby obrany a bezpečnosti štátu.
8.
Katalógy (zoznamy) údajov o trigonometrických bodoch zariadení na obranu štátu a ostatných účelových zariadení v súradnicovom systéme 1942.
9.
Súhrnné údaje o vojenskej výrobe a úlohy rozvoja vojenskej vedy a techniky.
10.
Súhrnné údaje o dovoze a vývoze vojenskej techniky alebo iných strategických materiálov, technológií a zariadení.
11.
Celková organizácia, zloženie, úlohy, zabezpečenie činnosti, prostriedky, evidencie a súhrnné výsledky spravodajskej činnosti.
12.
Súhrnné údaje o prostriedkoch a zabezpečení rádioelektronickej ochrany a bezpečnosti komunikačných a informačných systémov.
13.
Súhrnné informácie a materiály spravodajských služieb o ich úlohách, organizácii, zložení a personálnych veciach príslušníkov a zamestnancov, zabezpečenie činnosti a evidencie vedené spravodajskými službami.
14.
Použitie informačno-technických prostriedkov, informačno-operatívnych prostriedkov a operatívno-pátracej činnosti v konkrétnych prípadoch, ich výsledky, prehľady a rozbory, zabezpečenie a dokumentácia v príslušných štátnych orgánoch.
15.
Súhrnné údaje týkajúce sa výskumu, vývoja, výroby, prevádzky, ochrany, kľúčového hospodárstva, topológie sietí a kryptologicko-technických rozborov systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií.
16.
Zásady šifrovej ochrany informácií a údaje a dokumenty týkajúce sa šifrovej ochrany informácií, ako aj systémov a technických prostriedkov šifrovej ochrany informácií na ochranu utajovaných skutočností stupňa Prísne tajné.
17.
Súhrnné údaje výskumu a vývoja v oblasti kryptológie, špeciálne formy a metódy kryptológie používané v šifrovej ochrane informácií.
18.
Informácie a skutočnosti z medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, schválené zmluvy a protokoly, ak to ich charakter vyžaduje alebo ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.
19.
Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou zmluvou, označené stupňom utajenia PRÍSNE TAJNÉ (TOP SECRET) alebo označené stupňom utajenia postaveného mu na roveň.
20.
Súhrnný krízový plán Slovenskej republiky.
21.
Údaje o príprave zásadných menových opatrení.
Príloha č. 2 k zákonu č. 241/2001 Z. z.
Základné skutočnosti stupňa utajenia Tajné
1.
Plány uvádzania vojsk do stupňov bojovej pohotovosti, mobilizačné plány, plány činnosti útvarov (zariadení), ktoré plnia bojové úlohy v mieri.
2.
Prehľady o vojenských prepravách a podklady na ich realizáciu v čase brannej pohotovosti štátu.
3.
Vybrané údaje o výstavbe ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenskej informačnej služby.
4.
Čiastkové úlohy vedecko-technického rozvoja výzbroje a ostatnej techniky, výskumné a vývojové práce dôležité pre obranu a bezpečnosť štátu.
5.
Technické riešenia a ich zdokonalenia dôležité pre obranu a bezpečnosť, ktoré treba utajiť pre iný dôležitý záujem štátu.
6.
Súhrnná dokumentácia telekomunikačných okruhov pripravených na obdobie brannej pohotovosti štátu s uvedením podrobného priebehu a presného určenia všetkých koncových bodov.
7.
Celkový prehľad dislokácie záložných vojnových pracovísk a dislokácia riadiacich orgánov ústredných orgánov štátnej správy.
8.
Súhrnný prehľad objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov, charakteristika útvarov a zariadení, ich dislokácia.
9.
Súhrnné údaje o špeciálnych psychologických operáciách.
10.
Používané prostriedky šifrovej ochrany informácií, súhrnné údaje materiálno-technického a finančného zabezpečenia, formy a metódy činnosti šifrovej služby a jej organizačná štruktúra.
11.
Koncepcia rozvoja, vybrané časti informačného systému, vybrané dokumenty a predpisy šifrovej ochrany informácií.
12.
Formy a metódy kontroly bezpečnosti systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií.
13.
Súhrnné údaje o organizácii a prevádzke špeciálneho spojenia vrátane konverznej a kódovacej tabuľky.
14.
Informácie, dokumenty, materiály spravodajských zložiek o ich organizácii, zložení, personálnych veciach, úlohách a zabezpečení ich činnosti.
15.
Formy, metódy, prostriedky, zameranie, plánovacie dokumenty a výsledky spravodajskej činnosti vrátane analytickej a informačnej činnosti.
16.
Mimoriadne opatrenia pri colnej kontrole vykonávanej v rámci Slovenskej republiky, zameranej na ochranu bezpečnosti a ekonomických záujmov.
17.
Organizačné štruktúry a dislokácia vybraných útvarov a pracovísk osobitného určenia.
18.
Súhrnné údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany prezidenta republiky, osôb určených vládou Slovenskej republiky, určených objektov a zahraničných delegácií, špecifická ochrana objektov osobitnej dôležitosti a zariadení osobitného štátneho významu.
19.
Súhrnné údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany diplomatických a konzulárnych misií.
20.
Informácie a skutočnosti z medzinárodných rokovaní a ich príprava vrátane rokovaní o zmluvných dokumentoch, schválené zmluvy a protokoly, ak to ich charakter vyžaduje alebo ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.
21.
Údaje o výsledkoch spolupráce v určených oblastiach vedecko-technického rozvoja a vo vojenskej oblasti.
22.
Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou zmluvou, označené stupňom utajenia TAJNÉ (SECRET) alebo označené stupňom utajenia postaveného mu na roveň.
23.
Údaje o vojenskej výrobe a úlohy vojenskej vedy a techniky.
24.
Údaje o dovoze a vývoze vojenskej techniky alebo iných strategických materiálov, technológií a zariadení.
25.
Krízový plán ústredného orgánu štátnej správy.
26.
Súhrnné údaje o štruktúre a množstve hmotných rezerv a mobilizačných rezerv za ústredný orgán štátnej správy a za Slovenskú republiku.
27.
Súhrnné údaje o technológii zabezpečenia a systémov ochrany výroby cenín a dokumentov proti falšovaniu.
28.
Umiestnenie, preprava a spôsob zabezpečenia celkových štátnych zásob drahých kovov a peňažných prostriedkov v cudzej mene.
29.
Určené údaje o preprave jadrového materiálu a rádioaktívneho odpadu zaradeného do I. kategórie.25)
30.
Špeciálna výroba a úlohy rozvoja vojenskej vedy a techniky z cenového hľadiska, riešenie sporov pri ponukových cenách týchto výkonov, kontrola cien a vedenie súhrnnej evidencie.
31.
Návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v prípravnom konaní trestnom a iné skutočnosti z činnosti iného štátneho orgánu, ktoré by ohrozili životy jednotlivých fyzických osôb.
32.
Krízový štatistický informačný systém.
33.
Evidencie Národného bezpečnostného úradu súvisiace s ochranou utajovaných skutočností.
Príloha č. 3 k zákonu č. 241/2001 Z. z.
Základné skutočnosti stupňa utajenia Dôverné
1.
Vybrané údaje o telekomunikačnej sústave a organizácii velenia, osobitnom programovom a technickom vybavení v oblasti automatizácie a organizácii bezpečnostných systémov v ozbrojených silách.
2.
Čiastkové údaje o výstavbe ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov.
3.
Čiastkové údaje o objektoch osobitnej dôležitosti a ďalších objektoch využiteľných pre potreby obrany a bezpečnosti a zabezpečenie ich ochrany.
4.
Organizačné štruktúry vybraných útvarov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbrojených zborov, schválené na obdobie brannej pohotovosti štátu.
5.
Vybrané údaje o výskume, vývoji, výrobe a prevádzke systémov a prostriedkov šifrovej ochrany informácií.
6.
Organizácia utajeného vládneho a zahraničného spojenia.
7.
Vybrané údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany prezidenta republiky, osôb určených vládou Slovenskej republiky, určených objektov a zahraničných delegácií.
8.
Vybrané údaje o spôsobe ochrany objektov osobitnej dôležitosti a zariadení osobitného štátneho a hospodárskeho významu vrátane vstupných kódov a hesiel.
9.
Vybrané údaje prevádzky špeciálneho spojenia.
10.
Informácie a skutočnosti z medzinárodných rokovaní a ich prípravy vrátane rokovaní o zmluvných dokumentoch, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.
11.
Schválené medzinárodné zmluvy a protokoly, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.
12.
Údaje medzinárodnej spolupráce v určených oblastiach vedecko-technického rozvoja a vo vojenskej oblasti.
13.
Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou zmluvou, označené stupňom utajenia DÔVERNÉ (CONFIDENTIAL) alebo označené stupňom utajenia postaveného mu na roveň.
14.
Čiastkové údaje o vojenskom výskume a výrobe a úlohy rozvoja vojenskej vedy a techniky.
15.
Čiastkové informácie o dovoze a vývoze vojenskej techniky alebo iných z hľadiska národnej bezpečnosti strategických materiálov, technológií a zariadení.
16.
Opatrenia hospodárskej mobilizácie a jej pripravenosť.
17.
Krízové plány orgánov štátnej správy a krízové plány subjektov určených ústrednými orgánmi štátnej správy.
18.
Kapitoly I až VI krízového plánu.
19.
Čiastkové prehľady o osobitných zásobách peňažných prostriedkov v slovenskej mene a peňažných prostriedkov v cudzej mene pripravovaných na brannú pohotovosť štátu.
20.
Čiastkové informácie o technológii zabezpečenia a systémoch ochrany výroby cenín a dokumentov proti falšovaniu.
21.
Určené údaje o preprave jadrových materiálov a rádioaktívneho odpadu zaradeného do II. kategórie.26)
22.
Rozhodnutia, návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v prípravnom konaní trestnom a iné skutočnosti z činnosti iného štátneho orgánu, ktoré by ohrozovali bezpečnosť a dôstojnosť jednotlivých fyzických osôb.
23.
Režimové opatrenia v objektoch osobitnej dôležitosti.
24.
Systemizácia a personálna evidencia vybraných organizačných celkov a zariadení plniacich úlohy v oblasti obrany a bezpečnosti.
25.
Vybrané koncepčné materiály ústredných orgánov s celoštátnou pôsobnosťou so vzťahom na oblasť obrany a bezpečnosti.
26.
Mapové podklady a údaje o území, údaje bázy dát súvisiacej s tvorbou lesného hospodárskeho plánu, údaje o vojenskej stavebnej činnosti, údaje konkrétneho vojenského využitia a evidencie pohybu osôb a techniky, týkajúce sa území určených na zabezpečovanie obranyschopnosti štátu i vo vzťahu k ochrane životného prostredia.
Príloha č. 4 k zákonu č. 241/2001 Z. z.
Základné skutočnosti stupňa utajenia Vyhradené
1.
Čiastkové údaje o štruktúre a množstve hmotných rezerv a mobilizačných rezerv za subjekt hospodárskej mobilizácie.
2.
Čiastkové údaje o spojení pri plnení zvláštnych úloh, mierových misií a krízových opatrení.
3.
Evidencia osôb a vecných prostriedkov na účely obrany.
4.
Údaje o opatreniach na potláčanie trestnej činnosti, vyhodnotenie informácií a poznatkov.
5.
Organizačné štruktúry vybraných útvarov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a bezpečnostných zborov.
6.
Vybrané údaje súvisiace s činnosťou spravodajských zložiek.
7.
Čiastkové údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany prezidenta republiky, osôb určených vládou Slovenskej republiky, určených objektov, zahraničných delegácií a diplomatických a konzulárnych misií.
8.
Plány krízových opatrení subjektu hospodárskej mobilizácie, vojnová organizácia subjektu hospodárskej mobilizácie, účelová informácia z krízového plánu subjektu hospodárskej mobilizácie a metodický pokyn jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.
9.
Určené údaje o preprave jadrového materiálu a rádioaktívneho odpadu zaradeného do III. kategórie.27)
10.
Pracovné informácie, dokumenty a skutočnosti z diplomatického pôsobenia v rámci medzinárodných stykov, ak to ich charakter vyžaduje.
11.
Utajované skutočnosti postúpené Slovenskej republike zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou zmluvou, označené stupňom utajenia VYHRADENÉ (RESTRICTED) alebo označené stupňom utajenia postaveného mu na roveň.
12.
Príprava mimoriadnych kontrolných opatrení až do začatia kontroly.
13.
Údaje, mapové podklady a doklady slúžiace na vypracovanie priebežných ročných a záverečných správ o sanačných prácach na územiach určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu a vo vojenských objektoch.
14.
Informácie a výsledky opatrení a výskumov v oblasti disciplíny, hodnotových orientácií a psychodiagnostických vyšetrení príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a bezpečnostných zborov.
15.
Návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v prípravnom konaní trestnom, ktoré by mohli viesť k mareniu prípravného konania.
Príloha č. 5 k zákonu č. 241/2001 Z. z.
Bezpečnostný dotazník osoby
A.
Všeobecná časť
1.
Meno, priezvisko, titul, vedecká hodnosť.
2.
Dátum a miesto narodenia, rodné číslo.
3.
Adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu.
4.
Rodinný stav.
5.
Štátna príslušnosť, prípadne ďalšia štátna príslušnosť, zmeny štátnej príslušnosti.
6.
Číslo občianskeho preukazu, cestovného pasu, miesto jeho vydania.
7.
Ak ide o cudzinca, pobyty v Slovenskej republike dlhšie ako 30 dní v posledných siedmich rokoch.
8.
Vzdelanie, prehľad navštevovaných škôl.
9.
Jazykové vedomosti.
10.
Zamestnanie, sídlo zamestnávateľa.
11.
Prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením.
12.
Vykonávanie podnikateľskej činnosti.
13.
Ak ide o vojaka, miesto a doba základnej vojenskej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, dosiahnutá hodnosť.
14.
Ak ide o príslušníka Policajného zboru, miesta a doba výkonu služby, dosiahnutá hodnosť.
15.
Osobné údaje manžela (manželky), druha (družky), detí, rodičov, súrodencov – meno, priezvisko i rodné, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, štátna príslušnosť, zamestnanie.
16.
Všetky vznesené obvinenia z trestného činu voči osobe.
17.
Postih za priestupok, iný správny delikt v posledných piatich rokoch.
18.
Či je alebo bola závislá od požívania alkoholických nápojov.
19.
Či užíva alebo užívala omamné alebo psychotropné látky.
20.
Majetkové pomery, finančné záväzky nad 100 000 Sk (aké, komu).
21.
Nariadené exekučné rozhodnutia v posledných siedmich rokoch.
22.
Rozsah oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami do súčasnosti.
23.
Kontakty a väzby na bývalé a súčasné spravodajské a výzvedné služby cudzej moci, poznatky o záujme špeciálnych služieb o navrhovanú osobu.
24.
Čestné vyhlásenie o pravdivosti uvedených údajov.
B.
Doplnková časť vyplňovaná len pre stupeň utajenia Prísne tajné a Tajné
1.
Osobné údaje ďalších rodinných príslušníkov – rodičov manžela (manželky), druha (družky) a súrodencov manžela (manželky), druha (družky) – meno, priezvisko i rodné, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, štátna príslušnosť, zamestnanie.
2.
Príslušnosť a vzťahy k občianskym združeniam, hnutiam, stranám, náboženským spoločenstvám, domácim a zahraničným organizáciám.
3.
Meno a adresa dvoch osôb, ktoré poznajú navrhovanú osobu a môžu sa vyjadriť o údajoch v bezpečnostnom dotazníku (nemôžu to byť rodinní príslušníci a osoby, s ktorými udržujú dôverné vzťahy, napr. vedú majetkové záležitosti).
4.
Pobyty v zahraničí dlhšie ako 30 dní po dosiahnutí veku 18 rokov – súkromné, služobné, zárobkové.
5.
Zdravotný stav a absolvované psychiatrické vyšetrenia a liečenia.
Príloha č. 6 k zákonu č. 241/2001 Z. z.
Bezpečnostný dotazník právnickej osoby
Bezpečnostný dotazník právnickej osoby obsahuje
1.
názov právnickej osoby,
2.
adresu právnickej osoby,
3.
právnu formu podnikania,
4.
rok vzniku právnickej osoby,
5.
sídlo právnickej osoby,
6.
identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo, adresu správcu dane,
7.
bankové spojenie,
8.
výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace,
9.
kópiu živnostenského listu,
10.
predchádzajúce sídla spoločnosti,
11.
osobné údaje štatutárneho orgánu,
12.
meno, priezvisko a rodné číslo osoby, u ktorej je predpoklad, že sa bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami.
Príloha č. 7 k zákonu č. 241/2001 Z. z.
Obsah údajov v zoznamoch podľa § 67 ods. 4
A.
Zoznam oprávnených osôb, u ktorých sa vykonáva bezpečnostná previerka podľa § 19 ods. 3, obsahuje
1.
meno, priezvisko, titul,
2.
miesto a dátum narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
štátnu príslušnosť,
5.
bydlisko,
6.
zamestnanie, funkciu,
7.
stupeň bezpečnostnej previerky,
8.
dátum začatia a ukončenia bezpečnostnej previerky,
9.
číslo a dátum vydania vyjadrenia Vojenského spravodajstva.
B.
Zoznam osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, obsahuje
1.
meno, priezvisko, titul,
2.
miesto a dátum narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
dátum a dôvod zániku.
C.
Zoznam osôb, u ktorých bola bezpečnostná previerka ukončená bez vyjadrenia, obsahuje
1.
meno, priezvisko, titul,
2.
miesto a dátum narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
štátnu príslušnosť,
5.
bydlisko,
6.
zamestnanie, funkciu,
7.
stupeň bezpečnostnej previerky,
8.
dátum začatia a ukončenia previerky,
9.
dôvod ukončenia previerky.
1)
Napríklad § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, § 38 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a § 23, 23a, 23b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov, § 116 ods. 2 a § 124 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov.
8)
§ 89 ods. 11 Trestného zákona.
10)
Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
11)
Napríklad § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii.
12)
Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov,zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve.
14)
Zákon č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
16)
Napríklad Zmluva o otvorenom nebi, ktorú Česká a Slovenská Federatívna Republika ratifikovala 26. novembra 1992.
17)
§ 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
18)
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
22)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
23)
Napríklad zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 65/1965 Zb. a Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 71/1967 Zb.
25)
Zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
26)
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 284/1999 Z. z. o podrobnostiach prepravy jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov.
27)
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 284/1999 Z. z.