237/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2001 do 31.08.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

237
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. júna 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 písm. a) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 260/1995 Z. z. a zákona č. 333/1997 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rovnako sa postupuje, ak starostlivosť o dieťa vykonával muž,“.
2.
V § 7d ods. 2 tabuľka platových taríf znie:
„platová trieda Sk mesačne
1. 3 970
2. 4 170
3. 4 490
4. 4 880
5. 5 340
6. 5 820”.
5.
V § 9 ods. 21 sa za slovo „trhom“ vkladajú slová „alebo poisťovníctvom“.
6.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto nariadeniu.
7.
Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto nariadeniu.
8.
Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 3 k tomuto nariadeniu.
9.
Príloha č. 2c nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 4 k tomuto nariadeniu.
10.
Príloha č. 2d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a čl. I bodu 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 5 k tomuto nariadeniu.
Čl. II
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rovnako sa postupuje, ak starostlivosť o dieťa vykonával muž,“.
2.
V § 7a ods. 2 tabuľka platových taríf znie:
„platová trieda Sk mesačne
1. 3970
2. 4 170
3. 4490
4. 4880
5. 5340
6. 5 820”.
4.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 7 k tomuto nariadeniu.
5.
Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 8 k tomuto nariadeniu.
6.
Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a čl. II bodu 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 9 k tomuto nariadeniu.
Čl. III
Ak zamestnávateľ pred účinnosťou tohto nariadenia postupoval v súlade s čl. I bodom 1 a čl. II bodom 1, považuje sa tento postup za postup podľa tohto nariadenia.
Čl. IV
Zamestnancom uvedeným v § 7b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov sa tarifný plat podľa čl. I bodu 9 poskytne prvýkrát za mesiac jún 2001.
Čl. VI
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1, 2, 5 až 8 a 10 a čl. II bodov 1, 2, 4 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2001, čl. I bodov 3, 4 a 11, čl. II bodov 3 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2001, a čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 237/2001 Z. z.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
(Sk mesačne)
Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 3 240 3 520 3 820 4 180 4 620 5 100 5 630 6 250 6 910 7 630 8 430 9 340
2 do 6 3 390 3 670 3 990 4 370 4 830 5 310 5 870 6 520 7 220 7 980 8 820 9 760
3 do 9 3 530 3 830 4 160 4 570 5 030 5 530 6 120 6 790 7 530 8 320 9 190 10 170
4 do 12 3 670 3 980 4 340 4 750 5 230 5 760 6 360 7 070 7 830 8 650 9 570 10 590
5 do 15 3 810 4 140 4 500 4 940 5 440 5 990 6 600 7 350 8 130 9 000 9 940 11 000
6 do 18 3 950 4 300 4 680 5 130 5 650 6 220 6 840 7 630 8 430 9 340 10 320 11 420
7 do 21 4 090 4 440 4 850 5 310 5 840 6 450 7 090 7 910 8 750 9 670 10 690 11 840
8 do 24 4 230 4 600 5 020 5 490 6 050 6 680 7 340 8 200 9 050 10 020 11 070 12 250
9 do 27 4 370 4 750 5 190 5 680 6 260 6 910 7 590 8 470 9 360 10 360 11 440 12 670
10 nad 27 4 510 4 910 5 360 5 870 6 460 7 120 7 840 8 750 9 660 10 700 11 810 13 070

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 237/2001 Z. z.
Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf zamestnancov, ktorí sú špičkovými odborníkmi
(Sk mesačne)
Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
5 nad 12 do 15 8 060 9 580 11 370 12 580 13890 15 380
6 do 18 8 360 9 940 11 790 13 050 14420 15 960
7 do 21 8 660 10 310 12 220 13 520 14950 16 540
8 do 24 8 960 10 670 12 650 13 990 15480 17 120
9 do 27 9 260 11 030 13 080 14 460 16010 17 700
10 nad 27 9 560 11 400 13 510 14 920 16530 18 280

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 237/2001 Z. z.
Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf zamestnancov v štátnych zdravotníckych zariadeniach a zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú finančným vzťahom napojené na rozpočtovú kapitolu zriaďovateľa (§ 7a a § 7c)
(Sk mesačne)
Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 3 420 3 710 4 040 4 580 5 060 5 570 6 130 6 950 8 200 9 080 10 020 11 080
2 do 6 3 570 3 870 4 220 4 780 5 280 5 810 6 410 7 260 8 560 9 480 10 460 11 580
3 do 9 3 710 4 040 4 400 4 990 5 500 6 050 6 680 7 560 8 920 9 880 10 910 12 070
4 do 12 3 860 4 200 4 580 5 200 5 730 6 290 6 950 7 870 9 290 10 290 11 360 12 560
5 do 15 4 010 4 360 4 760 5 410 5 950 6 540 7 220 8 180 9 650 10 690 11 800 13 050
6 do 18 4 160 4 520 4 940 5 620 6 180 6 790 7 490 8 490 10 020 11 090 12 250 13 550
7 do 21 4 320 4 690 5 120 5 820 6 400 7 040 7 760 8 800 10 380 11 490 12 700 14 050
8 do 24 4 470 4 860 5 300 6 020 6 610 7 290 8 030 9 110 10 740 11 890 13 150 14 540
9 do 27 4 620 5 020 5 480 6 230 6 830 7 540 8 300 9 420 11 100 12 290 13 590 15 040
10 nad 27 4 770 5 180 5 670 6 440 7 060 7 790 8 570 9 720 11 460 12 690 14 030 15 530

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 237/2001 Z. z.
Príloha č. 2c nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf zamestnancov v štátnych zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú finančným vzťahom napojené na poisťovňu zriadenú na vykonávanie zdravotného poistenia (§ 7b)
(Sk mesačne)
Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 4 080 4 380 4 750 6 450 7 100 7 820 8 610 9 980 13 540 14 780 16 280 18 100
2 do 6 4 240 4 570 4 970 6 730 7 410 8 170 8 990 10 420 14 130 15 470 17 050 18 940
3 do 9 4 400 4 760 5 180 7 020 7 730 8 520 9 370 10 860 14 720 16 150 17 820 19 780
4 do 12 4 570 4 960 5 400 7 300 8 050 8 870 9 760 11 300 15 310 16 830 18 590 20 620
5 do 15 4 740 5 150 5 620 7 590 8 370 9 210 10 150 11 740 15 900 17 520 19 360 21 450
6 do 18 4 910 5 340 5 830 7 880 8 690 9 560 10 530 12 190 16 490 18 210 20 140 22 290
7 do 21 5 080 5 530 6 050 8 170 9 000 9 910 10 910 12 630 17 070 18 900 20 910 23 130
8 do 24 5 260 5 730 6 260 8 460 9 320 10 260 11 290 13 070 17 660 19 590 21 690 23 970
9 do 27 5 440 5 930 6 470 8 740 9 630 10 610 11 670 13 520 18 250 20 280 22 460 24 800
10 nad 27 5 620 6 130 6 680 9 030 9 940 10 960 12 050 13 950 18 850 20 970 23 230 25 640

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 237/2001 Z. z.
Príloha č. 2d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov (§ 7d)
(Sk mesačne)
Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
1 do 3 6 380 7 020 7 750 8 560 9 440 10 480
2 do 6 6 640 7 310 8 070 8 910 9 850 10 930
3 do 9 6 900 7 590 8 390 9 280 10 240 11 380
4 do 12 7 160 7 880 8 720 9 630 10 640 11 820
5 do 15 7 420 8 170 9 040 9 980 11 030 12 270
6 do 18 7 680 8 470 9 360 10 350 11 440 12 720
7 do 21 7 950 8 760 9 680 10 700 11 840 13 170
8 do 24 8 210 9 050 10 000 11 060 12 230 13 610
9 do 27 8 470 9 340 10 330 11 410 12 630 14 050
10 nad 27 8 730 9 620 10 660 11 770 13 020 14 500

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 237/2001 Z. z.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(Sk mesačne)
Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 3 240 3 520 3 820 4 180 4 620 5 100 5 630 6 250 6 910 7 630 8 430 9 340
2 do 6 3 390 3 670 3 990 4 370 4 830 5 310 5 870 6 520 7 220 7 980 8 820 9 760
3 do 9 3 530 3 830 4 160 4 570 5 030 5 530 6 120 6 790 7 530 8 320 9 190 10 170
4 do 12 3 670 3 980 4 340 4 750 5 230 5 760 6 360 7 070 7 830 8 650 9 570 10 590
5 do 15 3 810 4 140 4 500 4 940 5 440 5 990 6 600 7 350 8 130 9 000 9 940 11 000
6 do 18 3 950 4 300 4 680 5 130 5 650 6 220 6 840 7 630 8 430 9 340 10 320 11 420
7 do 21 4 090 4 440 4 850 5 310 5 840 6 450 7 090 7 910 8 750 9 670 10 690 11 840
8 do 24 4 230 4 600 5 020 5 490 6 050 6 680 7 340 8 200 9 050 10 020 11 070 12 250
9 do 27 4 370 4 750 5 190 5 680 6 260 6 910 7 590 8 470 9 360 10 360 11 440 12 670
10 nad 27 4 510 4 910 5 360 5 870 6 460 7 120 7 840 8 750 9 660 10 700 11 810 13 070

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 237/2001 Z. z.
Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky,
ktorí sú špičkovými odborníkmi
(Sk mesačne)
Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
5 nad 12 do 15 8 060 9 580 11 370 12 580 13 890 15 380
6 do 18 8 360 9 940 11 790 13 050 14 420 15 960
7 do 21 8 660 10 310 12 220 13 520 14 950 16 540
8 do 24 8 960 10 670 12 650 13 990 15 480 17 120
9 do 27 9 260 11 030 13 080 14 460 16 010 17 700
10 nad 27 9 560 11 400 13 510 14 920 16 530 18 280

Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 237/2001 Z. z.
Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky (§ 7a)
(Sk mesačne)
Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
1 do 3 6 380 7 020 7 750 8 560 9 440 10 480
2 do 6 6 640 7 310 8 070 8 910 9 850 10 930
3 do 9 6 900 7 590 8 390 9 280 10 240 11 380
4 do 12 7 160 7 880 8 720 9 630 10 640 11 820
5 do 15 7 420 8 170 9 040 9 980 11 030 12 270
6 do 18 7 680 8 470 9 360 10 350 11 440 12 720
7 do 21 7 950 8 760 9 680 10 700 11 840 13 170
8 do 24 8 210 9 050 10 000 11 060 12 230 13 610
9 do 27 8 470 9 340 10 330 11 410 12 630 14 050
10 nad 27 8 730 9 620 10 660 11 770 13 020 14 500