237/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.06.2001 do 30.06.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

237
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. júna 2001,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 písm. a) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 260/1995 Z. z. a zákona č. 333/1997 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
9.
Príloha č. 2c nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 4 k tomuto nariadeniu.
Čl. II
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Čl. III
Ak zamestnávateľ pred účinnosťou tohto nariadenia postupoval v súlade s čl. I bodom 1 a čl. II bodom 1, považuje sa tento postup za postup podľa tohto nariadenia.
Čl. IV
Zamestnancom uvedeným v § 7b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov sa tarifný plat podľa čl. I bodu 9 poskytne prvýkrát za mesiac jún 2001.
Čl. VI
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1, 2, 5 až 8 a 10 a čl. II bodov 1, 2, 4 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2001, čl. I bodov 3, 4 a 11, čl. II bodov 3 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2001, a čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 237/2001 Z. z.
Príloha č. 2c nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf zamestnancov v štátnych zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú finančným vzťahom napojené na poisťovňu zriadenú na vykonávanie zdravotného poistenia (§ 7b)
(Sk mesačne)
Platový stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 4 080 4 380 4 750 6 450 7 100 7 820 8 610 9 980 13 540 14 780 16 280 18 100
2 do 6 4 240 4 570 4 970 6 730 7 410 8 170 8 990 10 420 14 130 15 470 17 050 18 940
3 do 9 4 400 4 760 5 180 7 020 7 730 8 520 9 370 10 860 14 720 16 150 17 820 19 780
4 do 12 4 570 4 960 5 400 7 300 8 050 8 870 9 760 11 300 15 310 16 830 18 590 20 620
5 do 15 4 740 5 150 5 620 7 590 8 370 9 210 10 150 11 740 15 900 17 520 19 360 21 450
6 do 18 4 910 5 340 5 830 7 880 8 690 9 560 10 530 12 190 16 490 18 210 20 140 22 290
7 do 21 5 080 5 530 6 050 8 170 9 000 9 910 10 910 12 630 17 070 18 900 20 910 23 130
8 do 24 5 260 5 730 6 260 8 460 9 320 10 260 11 290 13 070 17 660 19 590 21 690 23 970
9 do 27 5 440 5 930 6 470 8 740 9 630 10 610 11 670 13 520 18 250 20 280 22 460 24 800
10 nad 27 5 620 6 130 6 680 9 030 9 940 10 960 12 050 13 950 18 850 20 970 23 230 25 640