232/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

232
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. júna 2001
o úprave súm životného minima
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 6 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok sa sumy životného minima upravujú takto:
1.
V § 2 písm. a) sa suma „3 490 Sk“ upravuje na sumu „3 790 Sk“.
2.
V § 2 písm. b) sa suma „2 440 Sk“ upravuje na sumu „2 650 Sk“.
3.
V § 2 písm. c) sa suma „1 580 Sk“ upravuje na sumu „1 720 Sk“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2001.
Peter Magvaši v. r.