193/2001 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2001 do 16.05.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

193
ZÁKON
z 18. mája 2001
o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje podmienky poskytovania podpory na zriadenie priemyselných parkov, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy pri poskytovaní a kontrole použitia tejto podpory.
§ 2
Priemyselný park
(1)
Priemyselným parkom je územie, na ktorom sa sústreďuje priemyselná činnosť (výroba) alebo služby najmenej dvoch podnikateľov1) a ktoré je na tento účel ustanovené územným plánom obce alebo územným plánom zóny.2)
(2)
Priemyselný park zriaďuje obec.3)
§ 3
Druhy podpory
(1)
Na zriadenie priemyselného parku možno obci, ktorá spĺňa podmienky podľa § 4, poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu4) (ďalej len „dotácia“) na
a)
technickú vybavenosť územia a inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku,
b)
náhradu za vyvlastnenie pozemkov určených na zriadenie priemyselného parku,
c)
úhradu nákladov na kúpu, prevod, nájom alebo zámenu pozemkov určených na zriadenie priemyselného parku vrátane úhrady nákladov na prevod pozemkov, s ktorými Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“) nakladá,5) do vlastníctva obce podľa osobitného predpisu6) a úhrady nákladov na nájom týchto pozemkov obci alebo na zámenu týchto pozemkov s obcou,
d)
úhradu odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu7) a odvodov za vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu.8)
(2)
Technickou vybavenosťou územia a inžinierskymi stavbami9) nevyhnutnými na zriadenie priemyselného parku sú najmä
a)
studne a prívody úžitkovej a pitnej vody,
b)
kanalizácia, čistenie a vypúšťanie odpadových vôd,
c)
prívod a rozvod elektriny vrátane preložky rozvodného zariadenia a elektrickej prípojky, stožiarov a transformačných staníc,
d)
prívod plynu a plynovodná prípojka vrátane hlavného uzáveru plynu a preložky plynárenského zariadenia,
e)
prístupové pozemné komunikácie, železničná vlečka, lanové a iné dráhy,
f)
vodné cesty vrátane prístavov,
g)
telekomunikačné siete a zariadenia,
h)
uskladnenie, druhotné využitie alebo odvoz a zneškodnenie odpadov.
(3)
K technickej vybavenosti územia patrí aj odvodnenie územia, odvoz a uskladnenie ornice, pozemné práce a terénne úpravy.
§ 4
Podmienky na poskytnutie podpory
(1)
Podporu na zriadenie priemyselného parku (ďalej len „podpora“) možno obci poskytnúť, ak preukáže, že
a)
územie na zriadenie priemyselného parku je vymedzené v schválenom územnom pláne obce alebo územnom pláne zóny,2)
b)
má zabezpečené finančné prostriedky na zriadenie priemyselného parku vo výške minimálne 30 % nákladov na zriadenie priemyselného parku vrátane nákladov na vyvlastnenie, kúpu, prevod, nájom alebo zámenu pozemkov určených na zriadenie priemyselného parku, nákladov na technickú vybavenosť územia a na inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku (§ 3 ods. 2 a 3),
c)
má predchádzajúci súhlas fondu na prevod pozemkov, s ktorými fond nakladá,5) na obec alebo na nájom týchto pozemkov obci alebo na zámenu týchto pozemkov s obcou na zriadenie priemyselného parku,
d)
má s podnikateľom uzavretú zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy,10) ktorá upraví ich vzťahy najmä v oblasti podnikateľského zámeru podnikateľa v priemyselnom parku vrátane preukázania finančného zabezpečenia podnikateľského zámeru,
e)
má záväzné stanovisko dodávateľa energie (elektriny, plynu a tepla) a dodávateľa úžitkovej a pitnej vody na zabezpečenie dodávok energie a vody pre potreby priemyselného parku.
(2)
Finančné zabezpečenie podľa odseku 1 písm. b) a d) sa preukazuje schváleným rozpočtom obce a výpisom z účtu podnikateľa s potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len „banka“) o viazaní prostriedkov na tento účel, prísľubom banky na poskytnutie úveru obci vo výške jej podielu na financovaní nákladov na zriadenie priemyselného parku alebo záväzným vyhlásením podnikateľa o poskytnutí finančných prostriedkov obci na zabezpečenie spolufinancovania nákladov na zriadenie priemyselného parku a záväzným vyhlásením podnikateľa o finančnom zabezpečení jeho podnikateľského zámeru v priemyselnom parku.
(3)
Pri rozhodovaní o poskytnutí podpory na zriadenie priemyselného parku Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) je povinné zohľadňovať aj úroveň zamestnanosti v regióne žiadateľa a vplyv podnikania v priemyselnom parku na zníženie nezamestnanosti v regióne.
§ 5
Výška podpory
(1)
Dotácia obci na technickú vybavenosť územia a na inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku sa môže poskytnúť do 70 % nákladov určených na tieto účely, pričom výška týchto nákladov sa určí na základe výsledkov verejného obstarávania podľa osobitného predpisu.11)
(2)
Dotácia na náhradu za vyvlastnenie, kúpu pozemkov a na úhradu nákladov na prevod alebo zámenu pozemkov určených na zriadenie priemyselného parku sa môže poskytnúť do 70 % ceny pozemku podľa cenového predpisu;12) alebo ak ide o nájom pozemkov, do 70 % dohodnutého nájomného13) za prvých desať rokov ich nájmu.
(3)
Dotácia na úhradu odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a odvodov za vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu sa môže poskytnúť do 70 % celkovej sumy týchto odvodov.
§ 6
Rozhodnutie o poskytnutí podpory
(1)
Rozhodnutie o poskytnutí podpory (§ 3) vydáva ministerstvo na základe písomnej žiadosti obce po schválení návrhu na poskytnutie podpory vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Na poskytnutie podpory nie je právny nárok.
(2)
Žiadosť o poskytnutie podpory (ďalej len „žiadosť“) obsahuje
a)
identifikáciu žiadateľa (názov obce, okresu, kraja, počet obyvateľov obce, existujúca výrobná základňa, priemyselná a sociálna štruktúra, miera nezamestnanosti, mená a funkcie osôb oprávnených konať za obec bez obmedzenia),
b)
názov priemyselného parku, jeho lokalizáciu, celkovú výmeru pozemkov, na ktorých má byť zriadený priemyselný park,
c)
označenie pozemkov, na ktorých má byť zriadený priemyselný park, podľa údajov katastra nehnuteľností (katastrálne územie, parcelné číslo, druh pozemku, výmera pozemku) s uvedením vlastníckych vzťahov,
d)
druh, účel a výšku podpory, ktorú obec žiada,
e)
doklady preukazujúce splnenie podmienok na poskytnutie podpory podľa § 4,
f)
podnikateľský zámer, ktorý sa má uskutočniť v priemyselnom parku a identifikáciu podnikateľov, ktorí budú v priemyselnom parku podnikať.
(3)
Ak žiadosť o poskytnutí podpory neobsahuje náležitosti podľa odseku 2 alebo má iný odstrániteľný nedostatok, ministerstvo písomne vyzve obec, aby žiadosť doplnila alebo nedostatok odstránila v ním určenej lehote. Ak obec v určenej lehote žiadosť nedoplní alebo nedostatok neodstráni, ministerstvo konanie zastaví a oznámi to obci.
(4)
Ak sa konanie o poskytnutie podpory nezastavilo podľa odseku 3, ministerstvo zabezpečí k predloženej žiadosti odborný posudok a vypracuje návrh o poskytnutí podpory obci (ďalej len „návrh na podporu“).
(5)
Ak s pozemkami, ktoré sa majú na obec previesť alebo obci prenajať, alebo s obcou zameniť na účely zriadenia priemyselného parku, nakladá fond podľa osobitného predpisu,5) ministerstvo si vyžiada k návrhu na podporu stanovisko fondu. Fond oznámi ministerstvu svoje stanovisko do 30 dní od doručenia žiadosti ministerstva; ak fond stanovisko v tejto lehote neoznámi, má sa za to, že s prevodom, nájmom alebo so zámenou pozemkov súhlasí.
(6)
Ministerstvo predloží návrh na podporu spolu s odborným posudkom (odsek 4) a stanoviskom fondu (odsek 5) na schválenie vláde.
(7)
Ak vláda návrh na podporu schváli, ministerstvo vydá rozhodnutie o poskytnutí podpory do 15 dní od jeho schválenia vládou. Ak vláda návrh na podporu neschváli, ministerstvo žiadosť zamietne.
(8)
Rozhodnutie o poskytnutí podpory obsahuje najmä
a)
označenie obce, ktorej sa podpora poskytuje,
b)
druh, účel a sumu podpory a časový rozvrh jej čerpania,
c)
podmienky, za ktorých môže obec podporu čerpať,
d)
označenie pozemkov podľa údajov katastra nehnuteľnosti (katastrálne územie, parcelné číslo, druh pozemku, výmera pozemku) s uvedením vlastníckych vzťahov,
e)
ďalšie podmienky zmluvy na poskytnutie podpory.
(9)
Ministerstvo doručí rozhodnutie o poskytnutí podpory alebo o zamietnutí žiadosti o podporu
a)
obci, ktorá o podporu žiadala,
b)
fondu, ak s pozemkom, ktorý sa má na obec previesť alebo ktorý sa má obci prenajať, alebo ktorý sa má s obcou zameniť na účely zriadenia priemyselného parku, nakladá fond podľa osobitného predpisu.5)
§ 7
Poskytnutie podpory
(1)
Na základe rozhodnutia o poskytnutí podpory (§ 6 ods. 8) uzatvorí ministerstvo s obcou písomnú zmluvu o poskytnutí rozpočtových prostriedkov;14) táto zmluva obsahuje okrem náležitostí rozhodnutia podľa § 6 ods. 8, vzájomných práv a povinností aj podmienky odstúpenia od zmluvy podľa § 10.
(2)
Na základe zmluvy o poskytnutí rozpočtových prostriedkov ministerstvo prevedie tieto prostriedky na osobitný účet obce v banke.
(3)
Banka uvoľňuje rozpočtové prostriedky obci v súlade so zmluvou podľa odseku 1.
(4)
Na správu a použitie rozpočtových prostriedkov poskytnutých obci na zriadenie priemyselného parku a na hospodárenie s nimi sa vzťahujú osobitné predpisy.4)
§ 8
Prevod, nájom a zámena pozemkov
(1)
Fond po prijatí rozhodnutia ministerstva o poskytnutí podpory [§ 6 ods. 9 písm. b)] uzatvorí s obcou písomnú zmluvu o prevode alebo prenájme pozemku a na jej základe prevedie pozemky, s ktorými nakladá,5) do vlastníctva obce alebo ich prenajme obci na zriadenie priemyselného parku; ak je možná zámena pozemkov, s ktorými fond nakladá, za pozemky vo vlastníctve obce, prednostne sa uskutoční táto zámena. Na zámenu týchto pozemkov fond a obec uzatvoria písomnú zámennú zmluvu.15) Obsahom uzatváraných zmlúv musia byť aj podmienky odstúpenia od zmluvy podľa § 11.
(2)
Prevod pozemku podľa odseku 1 fond uskutoční najmenej za cenu podľa cenového predpisu.12)
(3)
Zmluvu o nájme pozemku (odsek 1) uzatvorí fond s obcou na určitý čas, najmenej na 50 rokov, ak sa nedohodnú inak; zo zmluvy musí vyplývať právo obce vybudovať na prenajatom pozemku technickú vybavenosť územia a inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku (§ 3 ods. 2 a 3) a právo obce zriadiť vecné bremená16) spojené s pozemkom alebo so stavbou17) v priemyselnom parku, ako aj právo obce dať do podnájmu pozemok v priemyselnom parku podnikateľom na uskutočnenie stavieb.17)
(4)
Zmluvy podľa odsekov 1 a 3 treba uzavrieť do 30 dní odo dňa doručenia návrhu obce na uzavretie zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
§ 9
Kontrola použitia podpory
Na kontrolu použitia poskytnutej podpory a na uplatňovanie zodpovednosti za porušenie rozpočtovej disciplíny sa vzťahujú osobitné predpisy.18)
§ 10
Zastavenie poskytovania podpory a vrátenie poskytnutých rozpočtových prostriedkov
(1)
Ministerstvo odstúpi od zmluvy o poskytnutí rozpočtových prostriedkov (§ 7 ods. 1), ak obec neplní podmienky na poskytnutie rozpočtových prostriedkov uvedené v zmluve alebo ak obec do dvoch rokov od uzavretia tejto zmluvy nezačne uskutočňovať technickú vybavenosť územia a inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku. V takomto prípade je obec povinná do 30 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť ministerstvu rozpočtové prostriedky poskytnuté obci na zriadenie priemyselného parku.
(2)
Ministerstvo nezodpovedá za škody vzniknuté obci alebo podnikateľom v priemyselnom parku v dôsledku jeho odstúpenia od zmluvy podľa odseku 1.
§ 11
Vrátenie pozemkov a skončenie nájomnej alebo zámennej zmluvy
(1)
Fond odstúpi od zmluvy o prevode pozemku alebo od zmluvy o nájme pozemku obci, alebo od zámennej zmluvy (§ 8 ods. 1), ak obec neplní podmienky prevodu alebo nájmu, alebo zámeny pozemkov uvedené v zmluve, alebo ak obec do dvoch rokov od uzavretia týchto zmlúv nezačne uskutočňovať technickú vybavenosť územia a inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku; v takomto prípade je obec povinná prenajatý, prevedený alebo zamenený pozemok fondu vrátiť v lehote do troch mesiacov od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, ak sa nedohodnú inak. Pred vrátením pozemku je obec povinná ho uviesť na vlastné náklady do predošlého stavu; ak obec túto povinnosť nesplní, fond je oprávnený uviesť pozemok do predošlého stavu na náklady obce.
(2)
Ak pozemky, ktoré obec vrátila fondu podľa odseku 1, boli odňaté z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,19) fond je povinný požiadať príslušný orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu20) o súhlas na premenu nepoľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársku pôdu podľa osobitného predpisu.21)
(3)
Za užívanie pozemku obcou po uplynutí lehoty na vrátenie pozemkov podľa odseku 1 je obec povinná zaplatiť fondu pokutu za neoprávnené užívanie pozemkov vo výške jednej desatiny ceny pozemku podľa cenového predpisu12) za každý aj začatý mesiac neoprávneného užívania pozemku po lehote na jeho vrátenie.
(4)
Fond nezodpovedá za škody vzniknuté obci alebo podnikateľom v priemyselnom parku v dôsledku jeho odstúpenia od zmluvy (odsek 1).
§ 12
Vzťah k správnemu poriadku
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.22)
§ 13
Prechodné ustanovenie
Obci, ktorá začala zriaďovať priemyselný park pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, možno poskytnúť podporu podľa § 3, ak spĺňa podmienky na poskytnutie podpory podľa § 4 a technická vybavenosť územia a inžinierske stavby nevyhnutné na zriadenie priemyselného parku neboli ešte skončené a náhrady a úhrady podľa § 3 neboli uhradené.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z. a zákona č. 219/2000 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 19 ods. 3 sa na konci vety vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „a na účely zriadenia priemyselného parku.“
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
2)
§ 11 a 12 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 1 a 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
5)
§ 16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
6)
§ 34 ods. 3 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
7)
§ 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
8)
§ 4 ods. 7 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z.
11)
Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
§ 1b ods. 2 a § 15 ods. 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
13)
§ 17 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 43 až 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 7 a 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.
22)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).