126/2001 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

126
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. marca 2001
o požiadavkách na priestorové a materiálne vybavenie očných optík
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28a ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 119/2000 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Prevádzkové priestory očnej optiky majú mať osobitný priestor na
a)
príjem poukazu, výber a výdaj optickej zdravotníckej pomôcky,
b)
individuálne zhotovovanie, úpravu a opravu optických zdravotníckych pomôcok,
c)
aplikáciu kontaktných šošoviek, ak sa v očnej optike vykonáva aplikácia kontaktných šošoviek.
(2)
Priestory uvedené v odseku 2 písm. c) majú byť stavebne oddelené pevnou priečkou.
(3)
Očná optika má mať zariadenie na osobnú hygienu zamestnancov s prívodom vody a jej odpadom.
§ 2
(1)
Očná optika má byť vybavená
a)
nábytkom s pracovnými a úložnými plochami,
b)
fokometrom,
c)
zariadením na nahrievanie okuliarov,
d)
montážnou súpravou náradia na úpravu okuliarov,
e)
pomôckou na meranie vzdialenosti zreníc,
f)
zariadením na ultrazvukové čistenie korekčnej pomôcky,
g)
zariadením na opracovanie okuliarových šošoviek,
h)
elektrickou stolovou vŕtačkou.
(2)
Ak sa v očnej optike vykonáva aj aplikácia kontaktných šošoviek, očná optika má byť vybavená aj
a)
prístrojmi a nástrojmi na aplikáciu kontaktných šošoviek, ktorými je
1.
súprava skúšobných okuliarových šošoviek so skúšobnou obrubou,
2.
optotyp,
3.
keratometer,
4.
štrbinová lampa,
b)
chladničkou.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2001 s výnimkou § 1 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Roman Kováč v. r.