86/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.03.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

86
ZÁKON
zo 16. februára 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 17 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Návrh zákona nemožno prerokovať na takejto schôdzi, ak nebola dodržaná pätnásťdňová lehota ustanovená v § 72 ods. 1.“.
2.
V § 23 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Ak ani na ďalší rokovací deň nie je do jednej hodiny po určenom začiatku schôdze prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, predsedajúci schôdzu skončí. Predseda národnej rady navrhne neprerokované body programu schôdze do programu nasledujúcej schôdze. Obdobne postupuje, ak sa do skončenia schôdze neprerokujú všetky body programu schôdze z dôvodu opakovanej neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.“.
3.
V § 27 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Strata poradia rečníka znamená, že rečník môže vystúpiť v rozprave iba ako posledný. Ak viacerí rečníci stratia poradie, môžu vystúpiť až po všetkých prihlásených rečníkoch, ktorí poradie nestratili, a to v poradí, v akom toto poradie stratili. Ak rečník opakovane stratí poradie, stráca možnosť vystúpiť v rozprave.“.
4.
V § 27 ods. 8 sa za slovo „Spravodajcovi“ vkladajú slová „a navrhovateľovi“ a slovo „požiada“ sa nahrádza slovom „požiadajú“.
5.
Za § 29 sa vkladá § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29a
Určenie dĺžky času na rozpravu
(1)
Národná rada sa môže na návrh aspoň dvoch poslaneckých klubov uzniesť na určení dĺžky času na rozpravu k bodu zaradenému do programu schôdze národnej rady. Taký návrh sa podáva najneskôr do začiatku rokovania o tomto bode programu schôdze národnej rady. Na návrhy predložené v inom čase sa neprihliada. Určená dĺžka času na rozpravu nemôže byť kratšia ako 12 hodín.
(2)
Návrh podľa odseku 1 nemožno podať, ak národná rada má rokovať o návrhu ústavného zákona, návrhu zákona o štátnom rozpočte a o programovom vyhlásení vlády.
(3)
Ak sa národná rada uznesie podľa odseku 1, predsedajúci rozdelí čas určený na rozpravu medzi poslanecké kluby a poslancov, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov, pomerne podľa počtu poslancov. V rozprave vystupujú striedavo poslanci zastupujúci poslanecké kluby a poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov, podľa poradia určeného žrebom. Poradie rečníkov zastupujúcich poslanecký klub predsedajúcemu písomne oznámi predseda poslaneckého klubu alebo ním poverený člen poslaneckého klubu najneskôr do otvorenia rozpravy. Poslanec, ktorý nie je členom poslaneckého klubu, sa prihlási do rozpravy písomne alebo ústne najneskôr do otvorenia rozpravy. Poradie rečníkov, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov, sa určí žrebom.
(4)
Meranie času vyhradeného pre poslanecké kluby a poslancov, ktorí nie sú členmi poslaneckého klubu, sa zabezpečuje prostredníctvom technického zariadenia alebo prostredníctvom overovateľov. Ak rečníci zastupujúci poslanecký klub alebo poslanec, ktorý nie je členom poslaneckého klubu, nevyčerpajú čas, ktorý im bol vyhradený, skracuje sa čas určený na rozpravu podľa odseku 1 o čas, ktorý poslanecký klub alebo poslanec, ktorý nie je členom poslaneckého klubu, nevyčerpal.
(5)
Do času určeného podľa odseku 1 sa nezapočítava čas, v ktorom vystupuje predsedajúci, navrhovateľ a spoločný spravodajca výborov. Ak je navrhovateľ alebo spoločný spravodajca výborov členom poslaneckého klubu, jeho čas využitý na vystúpenia sa nezapočítava do času vyhradeného pre jeho poslanecký klub. Do času určeného pre poslanecký klub a poslanca, ktorý nie je členom poslaneckého klubu, sa započítava aj čas využitý na faktické poznámky (§ 33) a procedurálne návrhy (§ 34).
(6)
Ak uplynie čas vyhradený pre poslanecký klub alebo poslanca, ktorý nie je členom poslaneckého klubu, predsedajúci rečníkom odníme slovo. Na návrh rečníka môže národná rada bez rozpravy rozhodnúť, že sa mu umožní dokončiť vystúpenie. Ostatným poslancom, ktorí mali podľa oznámenia predsedu poslaneckého klubu alebo ním povereného člena poslaneckého klubu vystúpiť za poslanecký klub, sa už slovo neudelí. Poslanci, ktorým bolo odňaté slovo, alebo poslanci, ktorým sa neumožnilo vystúpiť pre uplynutie vyhradeného času, majú právo odovzdať svoj písomný prejav predsedajúcemu, a to najneskôr do vystúpenia spoločného spravodajcu po skončení rozpravy. Písomný prejav poslanca sa zahrnie do doslovnej zápisnice o schôdzi národnej rady (§ 41 ods. 1) s označením, že prejav nebol prednesený ústne. Ak je súčasťou písomného prejavu aj pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh, rozdá sa poslancom, spoločný spravodajca ho prečíta vo svojom vystúpení pred hlasovaním a dá o ňom hlasovať.
(7)
Ak sa národná rada uznesie o určení dĺžky času na rozpravu podľa odseku 1, ustanovenia § 27 ods. 2 a 4, § 30 a § 35 ods. 2, 3 a 6 sa nepoužijú.“.
6.
V § 33 ods. 1 sa v prvej vete za slová „právo na“ vkladá slovo „jednu“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú:
„Faktickou poznámkou nemožno reagovať na inú faktickú poznámku. Po vystúpení poslancov prihlásených s faktickými poznámkami poskytne predsedajúci možnosť faktickou poznámkou reagovať i rečníkovi, na ktorého reagovali poslanci faktickými poznámkami.“.
7.
V § 33 ods. 2 sa v prvej vete za slová „Prednesenie faktickej poznámky“ vkladajú slová „a vystúpenie rečníka, na ktorého reagovali poslanci faktickými poznámkami (odsek 1 tretia veta),“.
8.
V § 34 sa na konci pripája táto veta:
„Vystúpenie poslanca, v ktorom podáva procedurálny návrh, môže trvať najviac jednu minútu.“.
9.
§ 35 sa dopĺňa odsekmi 7, 8 a 9, ktoré znejú:
„(7)
Na návrh predsedu národnej rady môže národná rada rozhodnúť o uzavretí rozpravy. V takom prípade sa rozprava skončí bezprostredne po rozhodnutí národnej rady.
(8)
Po uzavretí rozpravy podľa odseku 7 majú poslanci, ktorí boli ešte prihlásení do rozpravy, právo odovzdať svoj písomný prejav predsedajúcemu. Písomný prejav poslanca sa zahrnie do doslovnej zápisnice o schôdzi národnej rady (§ 41 ods. 1) s označením, že nebol prednesený ústne. Ak je súčasťou písomného prejavu aj pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh, rozdá sa poslancom, spoločný spravodajca ho prečíta vo svojom vystúpení pred hlasovaním a dá o ňom hlasovať. Na vykonanie úkonov podľa tohto odseku vyhlási po uzavretí rozpravy predsedajúci desaťminútovú technickú prestávku.
(9)
Po uzavretí rozpravy a po prípadnom vypočutí informácie povereného člena poslaneckého klubu (odsek 5) začne predsedajúci rokovanie o ďalšom bode programu, ak sa národná rada uzniesla podľa § 36 ods. 1.“.
10.
V § 36 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Hlasovanie sa spravidla uskutoční bezprostredne po skončení alebo po uzavretí rozpravy, ak národná rada nerozhodne bez rozpravy inak.“.
11.
§ 38 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
O procedurálnom návrhu, ktorý nemá zrejmú podporu národnej rady, dá predsedajúci hlasovať ihneď. Ak pri hlasovaní predsedajúci zistí, že národná rada nie je schopná uznášať sa, pokračuje sa v rokovaní podľa programu. V takom prípade o procedurálnom návrhu, ktorý nestratil opodstatnenie, dá predsedajúci hlasovať opäť vtedy, keď bude národná rada schopná uznášať sa.“.
12.
V § 49 ods. 1 sa za slovo „zvoláva“ vkladajú slová „spravidla počas rokovacích dní (§ 22)“.
13.
V § 52 ods. 4 sa slová „ak tento zákon neustanovuje inak“ nahrádzajú slovami „okrem prípadov ustanovených ústavou, ak je na platné uznesenie národnej rady potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov alebo súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov“ a na konci sa pripája táto veta:
„V takých prípadoch je na schválenie uznesenia výboru potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru alebo súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých členov výboru.“.
14.
V § 63 odsek 7 znie:
„(7)
Ak predseda národnej rady neospravedlnil neúčasť poslanca na rokovacích dňoch schôdzí národnej rady alebo predseda výboru na rokovacích dňoch schôdzí výboru, môže poslanec do piatich dní odo dňa, keď oznámenie o neospravedlnení neúčasti dostal, podať písomne námietku proti neospravedlnenej neúčasti predsedovi národnej rady a požiadať ho, aby s prihliadnutím na stanovisko mandátového a imunitného výboru a podpredsedov národnej rady o veci opäť rozhodol. Rozhodnutie predsedu národnej rady je konečné.“.
15.
V § 65 ods. 3 sa slová „národná rada“ nahrádzajú slovami „predseda národnej rady“.
16.
V § 65 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
17.
V § 72 odsek 2 znie:
„(2)
Predseda národnej rady zaradí návrh zákona do programu najbližšej schôdze národnej rady. Ustanovenia § 24 ods. 1 sa nepoužijú. Návrh zákona sa nemôže zaradiť do programu schôdze, ak neuplynula lehota ustanovená v odseku 1.“.
18.
V § 79 ods. 5 sa za slová „návrhy podľa“ vkladajú slová „§ 25,“.
19.
V § 80 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Ak gestorský výbor neschválil spoločnú správu alebo stanovisko, podáva spoločný spravodajca len informáciu o výsledkoch rokovania výborov a predkladá návrh na ďalší postup.“.
20.
V § 81 ods. 1 sa za slová „Spoločná správa výborov“ vkladajú slová „alebo informácia spoločného spravodajcu“.
21.
V § 81 ods. 2 sa za slová „spoločnej správy výborov“ vkladajú slová „alebo informácie spoločného spravodajcu“ a za slová „gestorského výboru“ sa vkladajú slová „alebo spoločného spravodajcu“.
22.
V § 82 ods. 1 sa za slová „gestorský výbor“ vkladajú slová „alebo spoločný spravodajca“.
23.
V § 82 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Súhlas poslanca sa vyjadruje jeho podpisom pod písomný a odôvodnený pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh. Ak poslanec zoberie svoj súhlas späť pred hlasovaním o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, takže chýba potrebný počet poslancov, považuje sa pozmeňujúci a doplňujúci návrh za vzatý späť.“.
24.
V § 83 ods. 4 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „alebo spoločný spravodajca.“.
25.
V § 84 ods. 2 sa za slová „gestorského výboru“ vkladajú slová „alebo spoločného spravodajcu“.
26.
§ 85 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
V opakovanom druhom čítaní sa rokuje o návrhu zákona v znení doteraz schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Tieto možno ďalej meniť a dopĺňať; to sa vzťahuje aj na ustanovenia, ku ktorým neboli doteraz schválené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Na návrh predsedu národnej rady sa národná rada bez rozpravy uznesie o tom, že
a)
návrh zákona opakovane prerokujú všetky výbory, ktorým bol pridelený (§ 74 ods. 1), alebo
b)
návrh zákona opakovane prerokuje len gestorský výbor, alebo
c)
návrh zákona sa opakovane prerokuje len na schôdzi národnej rady.“.
27.
V § 86 sa za slová „gestorského výboru“ vkladajú slová „alebo spoločného spravodajcu“.
28.
V § 88 ods. 2 sa za slová „v uznesení“ vkladajú slová „alebo spoločný spravodajca“.
29.
V § 89 ods. 3 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 25,“.
30.
V § 90 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ústavný zákon alebo“.
31.
V § 90 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta. Druhá veta znie:
„Na schôdzi národnej rady prezidenta republiky môže zastúpiť v odôvodnených prípadoch vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.“.
32.
V § 90 ods. 5 sa vypúšťajú slová „ústavnému zákonu alebo k“.
33.
V § 93 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ústavný zákon alebo“.
34.
V § 93 odsek 2 znie:
„(2)
Ak národná rada schváli zákon, ktorý prezident republiky vrátil národnej rade s pripomienkami, zašle predseda národnej rady schválený zákon vrátený prezidentom republiky po jeho opätovnom prerokovaní najneskôr do 14 dní od jeho schválenia na vyhlásenie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.“.
35.
V § 94 odsek 2 znie:
„(2)
Pri prerokúvaní návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, možno podávať návrhy, ktoré predložený návrh zákona rozširujú, len vtedy, ak s tým navrhovateľ vyjadrí súhlas najneskôr pred hlasovaním.“.
36.
§ 98 až 105 sa vypúšťajú.
37.
V § 106 ods. 1 sa slovo „pre“ nahrádza slovami „za úmyselné porušenie ústavy alebo za“.
38.
V § 140 sa slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“.
39.
V § 143 ods. 8 v tretej vete sa za slová „Platový poriadok kancelárie“ vkladajú slová „a počet jej zamestnancov“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.