83/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

83
ZÁKON
z 15. februára 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 384/1997 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z. a zákona č. 313/1999 Z. z. sa mení takto:
V prílohe k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vypúšťa položka č. 98.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2000 okrem § 6 ods. 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.
SPÔSOB VÝPOČTU MAJETKOVEJ UJMY NA CHRÁNEMOM PÔDNOM FONDE
Príloha č. 2 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.
SPÔSOB VÝPOČTU MAJETKOVEJ UJMY NA POĽNOHOSPODÁRSKOM PÔDNOM FONDE V IMISNE OHROZENOM ÚZEMÍ