79/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2000 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

79
ZÁKON
z 9. februára 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 284/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 209/1998 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 284/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 209/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 a 3 znejú:
㤠2
Zbraňou podliehajúcou povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti podľa tohto zákona (ďalej len „zbraň“) sa rozumie
a)
strelná zbraň,
b)
nedovolená zbraň.
§ 3
(1)
Strelnou zbraňou sa rozumie
a)
ručná palná zbraň nabíjaná zozadu, vyrobená po roku 1890, v ktorej sa strela uvádza do pohybu okamžitým uvoľnením chemickej energie, ak kinetická energia strely dosahuje viac ako 7,5 joula,
b)
plynová zbraň, v ktorej sa strela uvádza do pohybu tlakom vzduchu alebo iného plynu, ak kinetická energia strely dosahuje viac ako 10 joulov.
(2)
Nedovolenou zbraňou sa rozumie
a)
zbraň, ktorá je upravená tak, že možno utajiť jej vzhľad, alebo zbraň, ktorej pôvodný charakter bol zmenený tak, aby sa jej použitím mohli spôsobiť ťažšie následky,
b)
zbraň s tlmičom hluku výstrelu,
c)
zbraň strieľajúca dávkou,
d)
brokovnica s celkovou dĺžkou menšou než 900 mm alebo brokovnica, ktorej hlaveň je kratšia než 450 mm; celkovou dĺžkou brokovnice sa rozumie jej minimálna dĺžka pri sklopenej alebo zasunutej pažbe alebo opierke s pohyblivou pažbou alebo ramennou opierkou,
e)
strelné nástrahové zariadenie,
f)
zbraň vyrobená alebo upravená po domácky,
g)
zbraň vybavená zariadením na osvetlenie cieľa,
h)
zbraň so zariadením určeným na mierenú streľbu za znížených podmienok viditeľnosti,
i)
zbraň s laserovým, optickým alebo obdobným zameriavačom; optickým zameriavačom môžu byť vybavené len zbrane určené na športové alebo poľovné účely.“.
2.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Strelivo
(1)
Strelivom podľa tohto zákona sa rozumie
a)
náboj určený alebo použiteľný do zbrane uvedenej v § 3 ods. 1 písm. a), ktorý sa skladá z nábojnice, zápalky, výmetovej náplne a zo strely alebo v ktorom výmetová náplň nahrádza nábojnicu,
b)
strela určená do zbrane uvedenej v § 3 ods. 1 písm. b), ak má prídavný zdroj hnacej energie,
c)
samostatná zápalka a strelný prach pre zbraň.
(2)
Nedovoleným strelivom podľa tohto zákona sa rozumie strelivo
a)
so strelou dodatočne upravenou,
b)
s toxickou, biologickou, priebojnou, priebojno-zápalnou, zápalnou alebo výbušnou strelou,
c)
podkalibrové.
(3)
Strelivo so strelou skonštruovanou tak, že sa ňou môžu spôsobiť ťažšie následky, možno použiť len na poľovné účely.“.
3.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Zbrojný preukaz a hromadný zbrojný preukaz
(1)
Zbrojný preukaz je verejná listina, ktorou fyzická osoba preukazuje oprávnenie na
a)
nosenie zbrane a streliva,
b)
držanie zbrane a streliva na ochranu osôb a majetku,
c)
držanie zbrane a streliva na výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,1)
d)
držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
e)
držanie zbrane a streliva na športové účely,
f)
držanie zbrane na zberateľské účely,
g)
držanie streliva na zberateľské účely.
(2)
Hromadný zbrojný preukaz je verejná listina, ktorou právnická osoba preukazuje oprávnenie na
a)
držanie zbrane a streliva na ochranu osôb a majetku,
b)
držanie zbrane a streliva na výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu,1)
c)
držanie zbrane a streliva na poľovné účely,
d)
držanie zbrane a streliva na športové účely,
e)
držanie zbrane na zberateľské účely,
f)
držanie streliva na zberateľské účely.
(3)
Zbrojný preukaz vydáva okresné riaditeľstvo Policajného zboru (ďalej len „policajný útvar“) podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby; hromadný zbrojný preukaz vydáva policajný útvar podľa miesta vykonávania činnosti právnickej osoby.“.
4.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).
5.
V § 6 ods. 2 sa slová „v odseku 1 písm. c) až i)“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 písm. c) až h)“.
6.
V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Cudzincovi1a) sa vydanie zbrojného preukazu zapíše do cestovného dokladu, ak to charakter cestovného dokladu nevylučuje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z.“.
7.
V § 7 ods. 1 sa slová „musí žiadateľ uviesť“ nahrádzajú slovami „žiadateľ uvedie“.
8.
V § 7 ods. 2 sa slová „je žiadateľ povinný pripojiť“ nahrádzajú slovami „žiadateľ pripojí“.
9.
V § 7 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4, 5 a 6 sa označujú ako odseky 3, 4 a 5.
10.
V § 7 v doterajšom odseku 4 sa slová „vojakom z povolania“ nahrádzajú slovami „profesionálnym vojakom“ a vypúšťa sa legislatívna skratka „(ďalej len „ozbrojený zbor“)“.
11.
V § 7 v doterajšom odseku 5 sa slová „je žiadateľ povinný ďalej pripojiť“ nahrádzajú slovami „žiadateľ ďalej pripojí“.
12.
V § 7 v doterajšom odseku 6 sa slová „v odsekoch 2 až 5“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 2 až 4“ a za slovami „tri mesiace“ sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „to neplatí, ak ide o vojenskú knižku a preukaz o neschopnosti na vojenskú činnú službu“.
13.
§ 7 sa dopĺňa novým odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Výpis z registra trestov podľa odseku 2 písm. a) nepredkladajú osoby požívajúce diplomatické a konzulárne výsady a imunity.“.
14.
V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Na predĺženie platnosti zbrojného preukazu cudzincovi sa primerane vzťahuje ustanovenie § 6 ods. 3.“.
15.
V § 8 ods. 2 sa slová „najneskôr dva mesiace pred uplynutím“ nahrádzajú slovami „najskôr 60 dní a najneskôr 30 dní pred skončením“.
16.
V § 8 ods. 3 sa slová „je žiadateľ povinný pripojiť“ nahrádzajú slovami „žiadateľ pripojí“ a číslica „6“ sa nahrádza číslicou „5“.
17.
V § 9 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo bol odsúdený za trestný čin z nedbanlivosti so zbraňou a od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku neuplynulo desať rokov.“.
18.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo za trestný čin opilstva a od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku neuplynulo päť rokov.“.
19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.“.
20.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „[§ 5 ods. 1 písm. c), d) a e)], alebo ak osoba, ktorá podlieha brannej povinnosti, podala vyhlásenie o odmietnutí základnej (náhradnej) služby alebo vojenského cvičenia1a)“.
21.
V § 10 ods. 4 sa slová „(§ 7 ods. 4)“ nahrádzajú slovami „(§ 7 ods. 3)“.
22.
V § 10 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
23.
V § 10 ods. 6 sa za slovo „preukazu“ vkladajú slová „alebo príslušného oprávnenia“.
24.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo nosiť“.
25.
V § 11 ods. 1 písm. c) sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú slová „a bude vykonávať činnosť v mieste vydania hromadného zbrojného preukazu.“.
26.
V § 11 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo nosiť“.
27.
V § 11 odsek 3 znie:
„(3)
K žiadosti o vydanie hromadného zbrojného preukazu žiadateľ pripojí overenú kópiu dokladu o zaregistrovaní právnickej osoby, ak dôvodom na vydanie hromadného zbrojného preukazu je vykonávanie podnikateľskej činnosti.“.
28.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
㤠11a
Právnická osoba, ktorej bol vydaný hromadný zbrojný preukaz, je povinná zabezpečiť a kontrolovať,
a)
aby sa držané zbrane nepoužívali na iné účely, ako na účely uvedené v hromadnom zbrojnom preukaze,
b)
aby zbrane nepoužívali osoby, ktoré nie sú držiteľmi zbrojného preukazu, alebo osoby, ktoré sú držiteľmi zbrojného preukazu s oprávnením nezodpovedajúcim dôvodu, z akého bol hromadný zbrojný preukaz vydaný.“.
29.
V § 12 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a nosiť“.
30.
V § 12 ods. 3 sa slovo „nosí“ nahrádza slovom „drží“.
31.
V § 13 ods. 1 sa slová „mať sídlo, podnik alebo organizačnú zložku na území Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „mať sídlo na území Slovenskej republiky, prestala vykonávať činnosť v mieste vydania hromadného zbrojného preukazu“.
32.
V § 14 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
„V určených objektoch alebo miestach možno mať zbraň v stave a polohe umožňujúcej jej okamžité použitie len v prípade, ak bolo oprávnenie na jej držanie vydané podľa § 5 ods. 1 písm. b) a c). Ak bolo oprávnenie vydané podľa § 5 ods. 1 písm. d) a e), možno mať zbraň v stave a polohe umožňujúcej jej okamžité použitie podľa účelu jej určenia len v poľovných revíroch alebo na schválených strelniciach.“.
33.
V § 15 ods. 2 sa slová v hranatej zátvorke „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“ a vypúšťa sa druhá veta.
34.
V § 20 ods. 3 sa za slová „ak je“ vkladajú slová „opatrená výrobným číslom a“.
35.
V § 20 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4, 5 a 6, ktoré znejú:
„(4)
Ak zbraň z akéhokoľvek dôvodu nemá výrobné číslo, autorizovaná osoba4a) môže na základe požiadavky majiteľa zbrane a odporúčania policajného útvaru prideliť zbrani evidenčné číslo, ktoré na účely tohto zákona nahrádza výrobné číslo. Policajný útvar vyzve držiteľa zbrane na overenie vždy, ak od posledného overenia uplynula lehota 10 rokov pre krátke guľové strelné zbrane, 15 rokov pre brokové strelné zbrane a 20 rokov pre dlhé guľové strelné zbrane a kombinované strelné zbrane. Autorizovaná osoba vedie evidenciu pridelených čísel, ktorej odpis priebežne zasiela policajnému útvaru.
(5)
Policajný útvar môže držiteľa zbrane vyzvať, aby predložil zbraň na overenie autorizovanej osobe, ak pri zaevidovaní zbrane alebo pri jej kontrole vznikne podozrenie zo zlého technického stavu zbrane, ktorej použitím by došlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb alebo majetku. Výzve policajného útvaru je držiteľ zbrane povinný vyhovieť do 15 dní odo dňa doručenia výzvy.
(6)
Ustanovenie odseku 4 neplatí pre zbrane držané na zberateľské účely (§ 15).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 7.
36.
V § 25 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo nosenie“ a na konci sa pripájajú slová „a § 38 ods. 2“.
37.
V § 27 ods. 3 sa slová „je žiadateľ povinný ďalej pripojiť“ nahrádzajú slovami „žiadateľ ďalej pripojí“.
38.
V § 27 ods. 4 sa slová „musí obsahovať“ nahrádzajú slovom „obsahuje“.
39.
V § 27 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bol vydaný zbrojný sprievodný list na vývoz, dovoz alebo prevoz zbrane a streliva, je povinná zbrojný sprievodný list predložiť pri prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky útvaru Policajného zboru vykonávajúcemu kontrolu cestovných dokladov.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
40.
V § 28 ods. 1 sa slová „je žiadateľ povinný predložiť“ nahrádzajú slovami „žiadateľ predloží“.
41.
§ 28 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Fyzickej osobe s miestom trvalého pobytu na území Slovenskej republiky a právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky sa vydá zbrojný sprievodný list na trvalý vývoz zbrane a streliva, ak predloží overený preklad písomného súhlasu v štátnom jazyku Slovenskej republiky vydaného príslušným štátnym orgánom krajiny, v ktorej má miesto pobytu alebo sídlo osoba, na ktorú sa má previesť vlastníctvo k zbrani alebo strelivu.
(7)
Fyzickej osobe, ktorá nemá trvalý alebo iný pobyt na území Slovenskej republiky, a právnickej osobe, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky, sa vydá zbrojný sprievodný list na trvalý vývoz zbrane a streliva, ak predloží overený preklad písomného súhlasu v štátnom jazyku Slovenskej republiky vydaného príslušným štátnym orgánom krajiny, v ktorej má žiadateľ o vydanie zbrojného sprievodného listu miesto pobytu alebo sídlo, že môže nadobudnúť vlastníctvo k zbrani a strelivu na území Slovenskej republiky.“.
42.
V § 29 sa za slovo „zbraň“ vkladá čiarka a slovo „zaevidovanú“ sa nahrádza slovami „ktorá bola alebo je zaevidovaná“.
43.
V § 30 ods. 4 sa odkaz „7a“ nahrádza odkazom „4a“.
44.
V § 35 ods. 2 sa slovo „Vystavovateľ“ nahrádza slovami „Organizátor výstavy“.
45.
V § 38 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„K žiadosti o vydanie povolenia na streľbu mimo schválenej strelnice žiadateľ pripojí posudok znalca z odboru strelných zbraní a výbušnín, z odvetvia posudzovania strelníc.“.
46.
V § 39 ods. 1 písm. b) sa slovo „balistiky“ nahrádza slovami „strelných zbraní a výbušnín, z odvetvia posudzovania strelníc,“.
47.
V § 43 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
zdržať sa akejkoľvek manipulácie so zbraňou a strelivom po požití alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.“.
48.
V § 43a ods. 2 sa za slovo „zaslať“ vkladajú slová „do piatich dní od uskutočnenia predaja“.
49.
§ 48 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Je zakázané ponechať zbraň a strelivo v dopravnom prostriedku.8b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:
„8b)
Napríklad § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.“.
50.
Nadpis nad § 49 znie: „Dozor“.
51.
V § 51 ods. 1 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
20 000 Sk, ak poruší iné povinnosti ustanovené týmto zákonom, neuvedené v písmenách b) až d);“.
Doterajšie písmená a) až c) sa označujú ako písmená b) až d).
52.
V § 54 ods. 2 sa slovo „uzávery“ nahrádza slovom „závery“.
53.
V § 56 ods. 3 sa slová „ozbrojených zborov“ nahrádzajú slovami „ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, ozbrojených síl a Slovenskej informačnej služby“.
54.
Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý znie:
㤠62a
Držiteľ hromadného zbrojného preukazu s oprávnením nosiť zbraň a strelivo podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov je povinný požiadať do 90 dní od účinnosti tohto zákona o vykonanie zmeny oprávnenia v hromadnom zbrojnom preukaze. Bez vykonania zmeny v tejto lehote je hromadný zbrojný preukaz neplatný.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.