467/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

467
ZÁKON
z 15. decembra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 236/1998 Z. z., zákona č. 238/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 300/1999 Z. z., zákona č. 345/1999 Z. z., zákona č. 232/2000 Z. z., zákona č. 233/2000 Z. z., zákona č. 243/2000 Z. z. a zákona č. 245/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 nadpis „Poistné“ sa nahrádza nadpisom „Platitelia poistného“.
2.
V § 14 odseky 1 až 4 znejú:
„(1)
Poistné na nemocenské poistenie platia
a)
zamestnanci zúčastnení na nemocenskom poistení,
b)
zamestnávatelia za zamestnancov uvedených v písmene a),
c)
samostatne zárobkovo činné osoby zúčastnené na nemocenskom poistení,
d)
spolupracujúce osoby samostatne zárobkovo činných osôb (ďalej len „spolupracujúce osoby“) zúčastnené na nemocenskom poistení,
e)
Národný úrad práce,
f)
štát.
(2)
Poistné na dôchodkové zabezpečenie platia
a)
zamestnanci zúčastnení na dôchodkovom zabezpečení,
b)
zamestnávatelia za zamestnancov uvedených v písmene a),
c)
samostatne zárobkovo činné osoby zúčastnené na dôchodkovom zabezpečení,
d)
spolupracujúce osoby zúčastnené na dôchodkovom zabezpečení,
e)
osoby zárobkovo činné v cudzine zúčastnené na dôchodkovom zabezpečení,
f)
osoby dobrovoľne pokračujúce v účasti na dôchodkovom zabezpečení,
g)
Národný úrad práce,
h)
štát.
(3)
Osoba zárobkovo činná v cudzine na účely tohto zákona je osoba podľa osobitného predpisu.9) Osoba dobrovoľne pokračujúca v účasti na dôchodkovom zabezpečení na účely tohto zákona je osoba podľa osobitného predpisu.9a)
(4)
Zamestnanec zúčastnený na nemocenskom poistení a zamestnanec zúčastnený na dôchodkovom zabezpečení na účely tohto zákona sú osoby ustanovené osobitným predpisom.10)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 9a znejú:
„9)
§ 6a ods. 3 a § 8 ods. 6 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 446/2000 Z. z.
9a)
§ 6 ods. 2 písm. c) a § 6a ods. 3 zákona č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 446/2000 Z. z.“.
3.
V § 14 ods. 7 v úvodnej vete sa za slová „a) až d)“ vkladajú slová „a v odseku 2 písm. a) až d)“.
4.
V § 14 ods. 7 písm. a) sa slová „v odseku 1 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 písm. a), c) a d) a v odseku 2 písm. a), c) a d)“.
5.
V § 14 ods. 7 písm. c) sa slová „v odseku 1 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „v odseku 1 písm. a), c) a d) a v odseku 2 písm. a), c) a d)“.
6.
V § 14 ods. 7 sa vypúšťa písmeno e).
7.
V § 14 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 12.
8.
V § 14 ods. 8 písm. a) sa slová „odseku 1 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) a c)“.
9.
V § 14 ods. 9 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
10.
V § 14 ods. 9 písm. c) sa slová „odseku 1 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. a) a c)“.
11.
V § 14 ods. 11 sa slová „Fond zamestnanosti Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Národný úrad práce“.
12.
V § 14 sa vypúšťa odsek 12.
13.
V § 15 ods. 2 sa slová „5,9 %“ nahrádzajú slovami „6,4 %“.
14.
V § 15 ods. 3 sa slová „27,5 %“ nahrádzajú slovami „28 %“.
15.
V § 15 odsek 6 znie:
„(6)
Osoba zárobkovo činná v cudzine zúčastnená na dôchodkovom zabezpečení a osoba dobrovoľne pokračujúca v účasti na dôchodkovom zabezpečení platia poistné na dôchodkové zabezpečenie vo výške 28 % z vymeriavacieho základu.“.
16.
V § 15 ods. 7 sa slová „§ 14 ods. 9 a 10“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 8 a 9“.
17.
V § 15 odsek 8 znie:
„(8)
Národný úrad práce platí poistné za osoby uvedené v § 14 ods. 11 vo výške ustanovenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok.“.
18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
§ 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.“.
19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
§ 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 366/1999 Z. z.“.
20.
V § 16 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „náhrada mzdy plynúca z neplatného rozviazania pracovného pomeru.“.
21.
V § 16 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa nezahŕňa odstupné, odchodné, cestovné náhrady, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, odmena za pracovnú pohotovosť, príspevky zo sociálneho fondu, príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely, odmeny podľa osobitných predpisov o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch, odmeny vyplácané pri pracovných jubileách a životných jubileách, odmeny pri odchode do starobného dôchodku a plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení.“.
Doterajšie odseky 2 až 12 sa označujú ako odseky 3 až 13.
22.
V § 16 ods. 5 v prvej vete sa slová „a spolupracujúcich osôb“ nahrádzajú slovami „ak nie je ďalej ustanovené inak,“.
23.
V § 16 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Vymeriavacím základom na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie spolupracujúcej osoby je ňou určená suma.
(7)
Vymeriavacím základom na určenie poistného na dôchodkové zabezpečenie osoby zárobkovo činnej v cudzine a osoby dobrovoľne pokračujúcej v účasti na dôchodkovom zabezpečení je nimi určená suma.“.
24.
V § 16 odsek 9 znie:
„(9)
Vymeriavacím základom na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá nemá vymeriavací základ podľa odseku 5 alebo 8, je ňou určená suma.“.
25.
V § 16 ods. 10 sa slová „zistený podľa odsekov 1 až 6, odseku 7 písm. a) a odseku 8“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 7, odseku 8 písm. a) a odseku 9“.
26.
V § 16 odseky 11 a 12 znejú:
„(11)
Vymeriavacím základom na určenie poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na čiastočný úväzok podľa osobitného predpisu,20f) je príjem18) zodpovedajúci kratšiemu pracovnému času.
(12)
Vymeriavací základ podľa odsekov 1 až 9 a odseku 11 je najviac 32 000 Sk mesačne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20f znie:
„20f)
§ 70 Zákonníka práce.“.
27.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a spolupracujúcich osôb“.
28.
V § 18 odsek 1 znie:
„(1)
Oznamovacia povinnosť na účely tohto zákona v príslušnej pobočke je
a)
prihlásenie zamestnanca zamestnávateľom na nemocenské poistenie a na dôchodkové zabezpečenie a odhlásenie zamestnanca zamestnávateľom z nemocenského poistenia a z dôchodkového zabezpečenia,
b)
prihlásenie samostatne zárobkovo činnej osoby zúčastnenej na nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabezpečení na nemocenské poistenie a na dôchodkové zabezpečenie a odhlásenie sa z nemocenského poistenia a z dôchodkového zabezpečenia,
c)
odhlásenie spolupracujúcej osoby samostatne zárobkovo činnou osobou z nemocenského poistenia a z dôchodkového zabezpečenia.“.
29.
V § 18 odsek 4 znie:
„(4)
Samostatne zárobkovo činná osoba zúčastnená na nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabezpečení je povinná prihlásiť sa v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu najneskôr do ôsmich dní od vzniku účasti na nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabezpečení a odhlásiť sa v rovnakej lehote od zániku účasti na nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabezpečení.“.
30.
V § 18 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná odhlásiť spolupracujúcu osobu v pobočke príslušnej podľa miesta svojho trvalého pobytu najneskôr do ôsmich dní od zániku svojej účasti na nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabezpečení.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
31.
V § 18 ods. 6 sa slová „v lehote uvedenej v odsekoch 2 a 4“ nahrádzajú slovami „v ustanovenej lehote“.
32.
V § 19 odsek 3 znie:
„(3)
Osoby zárobkovo činné v cudzine zúčastnené na dôchodkovom zabezpečení a osoby dobrovoľne pokračujúce v účasti na dôchodkovom zabezpečení odvádzajú poistné na dôchodkové zabezpečenie samy.“.
33.
V § 19 ods. 4 sa slová „§ 14 ods. 9 a 10“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 8 a 9“.
34.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Poistné na nemocenské poistenie sa platí za kalendárny mesiac, v ktorom trvala účasť osôb uvedených v § 14 ods. 1 písm. a), c) a d) na nemocenskom poistení. Poistné na dôchodkové zabezpečenie sa platí za kalendárny mesiac, v ktorom trvala účasť osôb uvedených v § 14 ods. 2 písm. a), c) až f) na dôchodkovom zabezpečení. Ak účasť na nemocenskom poistení a účasť na dôchodkovom zabezpečení týchto osôb trvala len po časť kalendárneho mesiaca, poistné sa platí len za túto časť kalendárneho mesiaca.“.
35.
V § 20 ods. 3 sa slová „v § 14 ods. 1 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „v § 14 ods. 1 písm. a), c) a d) a v § 14 ods. 2 písm. a), c) až f)“.
36.
V § 21 ods. 2 sa za slovo „osobu“ vkladá čiarka a slová „a osoba uvedená v § 14 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „osoba zárobkovo činná v cudzine zúčastnená na dôchodkovom zabezpečení a osoba dobrovoľne pokračujúca v účasti na dôchodkovom zabezpečení,“.
37.
V § 21 ods. 3 sa slová „odo dňa doručenia písomnej žiadosti o doplatenie podanej týmito osobami“ nahrádzajú slovami „od podania žiadosti o doplatenie poistného na dôchodkové zabezpečenie.“.
38.
V § 24 odsek 3 znie:
„(3)
Právo predpísať poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie sa nepremlčuje, ak nebola splnená oznamovacia povinnosť podľa § 18.“.
39.
V § 25 odsek 1 znie:
„(1)
Pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie sú prednostnými pohľadávkami podľa osobitného predpisu.21)“.
40.
V § 26 sa slová „(§ 18 ods. 4)“ nahrádzajú slovami „(§ 18 ods. 4 a 5)“.
41.
V § 27 ods. 3 sa slová „§ 19 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 až 3“.
42.
V § 29 ods. 2 sa slová „§ 14 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 2 písm. e) a f)“.
43.
V § 32 ods. 1 sa vypúšťajú slová „[§ 14 ods. 1 písm. b) až d)]“.
44.
V § 42 ods. 2 sa slová „§ 14 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 1 písm. a) až d) a § 14 ods. 2 písm. a) až f)“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 354/1997 Z. z., zákonom č. 366/1997 Z. z., zákonom č. 235/1998 Z. z., zákonom č. 236/1998 Z. z., zákonom č. 238/1998 Z. z., zákonom č. 56/1999 Z. z., zákonom č. 300/1999 Z. z., zákonom č. 345/1999 Z. z., zákonom č. 232/2000 Z. z., zákonom č. 233/2000 Z. z., zákonom č. 243/2000 Z. z. a zákonom č. 245/2000 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.