Predpis bol zrušený predpisom 447/2008 Z. z.

461/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

461
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 12. decembra 2000,
ktorou sa vykonáva § 59 ods. 10 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 59 ods. 10 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z. a zákona č. 450/2000 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Pri pomôckach podľa § 59 ods. 3 a 10 zákona sa cena uvedených pomôcok zohľadňuje najviac v sume:
a) televízor s teletextom 16 000 Sk
b) širokopásmový videorekordér (záznam a zobrazenie skrytých titulkov) 20 000 Sk
c) rádio, rádiomagnetofón, CD prehrávač 7 000 Sk
d) telefón 5 000 Sk
e) fax 10 000 Sk
f) elektrický krájač 1 500 Sk
g) elektrický nôž 1 200 Sk
h) kuchynský robot 10 000 Sk
i) mixér alebo šľahač 3 000 Sk
j) mikrovlnná rúra 4 000 Sk
k) práčka 10 000 Sk
l) vysávač 5 000 Sk
m) osobný počítač (so systémovou jednotkou vrátane mechaniky kompaktných diskov, zvukovej karty, modemu, aktívnych reproduktorov, operačného systému, farebného monitora, klávesnice a myši s podložkou) 60 000 Sk
n) tlačiareň k osobnému počítaču 6 000 Sk
o) skener s programom na optické rozpoznávanie písma 15 000 Sk
p) faxmodem 2 500 Sk
r) základné programové vybavenie na spracovanie textov a prístup k internetu a k informačnej sieti 14 000 Sk
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Peter Magvaši v. r.