458/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

458
ZÁKON
z 5. decembra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Sídlom Úradu je Bratislava.“.
2.
V § 2 písm. d) sa za slovo „daní“ vkladá čiarka a slovo „ciel,“.
3.
Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Na účely tohto zákona sa za prostriedky štátneho rozpočtu považujú aj prostriedky Európskych spoločenstiev a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv.“.
4.
Za § 2 sa vkladá nový § 2a, ktorý znie:
㤠2a
Medzinárodná spolupráca
(1)
Úrad zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách združujúcich najvyššie kontrolné inštitúcie členských štátov.
(2)
Úrad spolupracuje s najvyššími kontrolnými inštitúciami v zahraničí v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Na tento účel môže vysielať svojich kontrolných pracovníkov do medzinárodných kontrolných orgánov.
(3)
Úrad prispôsobuje a uplatňuje medzinárodné štandardy kontrolnej činnosti používané v Európskej únii na podmienky v Slovenskej republike na účely potrebnej kvality kontrolnej činnosti a odbornej spôsobilosti.“.
5.
V § 3 sa za slovo „hospodárnosti“ vkladá čiarka a slová „a účelnosti“ sa nahrádzajú slovami „efektívnosti a účelovosti.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3)
Úrad vykoná na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky pre jej potreby kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti.“.
7.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Úrad predkladá Národnej rade Slovenskej republiky najneskôr do konca marca správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za uplynulý kalendárny rok. Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti predkladá vždy, keď o to Národná rada Slovenskej republiky požiada.2)
(5)
Úrad určuje audítora na overenie účtovnej závierky Národnej banky Slovenska.3)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
„2)
Čl. 62 Ústavy Slovenskej republiky.
§ 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
3)
§ 39 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.“.
8.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Úrad vykonáva svoju činnosť prostredníctvom svojich orgánov, zamestnancov, ktorí vykonávajú kontrolu (ďalej len „kontrolóri“), a ďalších svojich zamestnancov.“.
9.
V § 10 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Nesmú tiež vykonávať funkcie a činnosť upravené v osobitnom zákone.4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Čl. 3 ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov.“.
10.
V § 10 sa odsek 2 vypúšťa. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
11.
V § 11 sa slová „Kontrolní pracovníci“ nahrádzajú slovom „Kontrolóri“.
12.
V § 13 odsek 1 znie:
„(1)
Úrad predkladá Národnej rade Slovenskej republiky na jej požiadanie stanoviská a správy podľa § 5.“.
13.
V § 15 odsek 1 znie:
„(1)
Kontrolóri sú pri výkone kontroly povinní
a)
oznámiť najneskôr pri začatí kontroly štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu predmet a účel kontroly a preukázať sa písomným poverením na výkon kontroly,
b)
uvádzať kontrolné zistenia pravdivo, úplne a preukázateľne,
c)
vypracovať protokol o výsledku kontroly a v prípade potreby tiež čiastkový protokol, ako aj ich prípadné dodatky. Tieto dokumenty musia obsahovať najmä opis zistených skutočností a v prípade, že došlo k porušeniu právnych predpisov, označenie tých ich ustanovení, ktoré boli porušené. Zistené nedostatky, ktoré sú uvedené v čiastkovom protokole, musia byť obsiahnuté aj v protokole o výsledku kontroly s odvolaním sa na čiastkový protokol,
d)
oboznámiť štatutárny orgán kontrolovaného subjektu s obsahom protokolu o výsledku kontroly (s obsahom čiastkového protokolu) a s dodatkom k protokolu, ak je vyhotovený,
e)
umožniť štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu po oboznámení sa s obsahom protokolu o výsledku kontroly (s obsahom čiastkového protokolu) vzniesť v určenom termíne písomné námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení,
f)
opodstatnenosť námietok preveriť a výsledok písomne oznámiť štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu; oznámenie je súčasťou protokolu o výsledku kontroly (čiastkového protokolu),
g)
prerokovať obsah protokolu vrátane jeho prípadného dodatku so štatutárnym orgánom kontrolovaného subjektu a o ich prerokovaní vyhotoviť zápisnicu, v ktorej Úrad uloží štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu v určených termínoch písomne predložiť Úradu prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a písomnú správu o stave plnenia prijatých opatrení,
h)
vypracovať záznam o výsledku kontroly a s jeho obsahom oboznámiť štatutárny orgán kontrolovaného subjektu, ak sa pri kontrole nezistili žiadne nedostatky,
i)
vypracovať priebežný protokol kontroly stavu priamo na kontrolovanom mieste, ak nemožno kontrolné zistenie doložiť z písomných dokladov; tento protokol dať podpísať všetkým osobám, ktoré sa na kontrole stavu priamo podieľali,
j)
odovzdať štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu jedno vyhotovenie protokolu o výsledku kontroly (čiastkového protokolu, priebežného protokolu, záznamu o výsledku kontroly), a tiež ich dodatok, ak sa vyhotovuje,
k)
rešpektovať práva kontrolovaných subjektov, ich zamestnancov a dotknutých tretích osôb.“.
14.
V § 15 ods. 2 sa slovo „pracovníkov“ nahrádza slovom „zamestnancov“.
15.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Kontrola je skončená v deň prerokovania protokolu vyhotovením zápisnice o prerokovaní protokolu. Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak štatutárny orgán kontrolovaného subjektu odmietne podpísať zápisnicu o prerokovaní protokolu. Táto skutočnosť sa uvedie v zápisnici o prerokovaní protokolu. Odmietnutie podpísania protokolu o výsledku kontroly, čiastkového protokolu, ich prípadného dodatku a zápisnice o prerokovaní protokolu štatutárnym orgánom kontrolovaného subjektu nemá vplyv na dôsledky vyplývajúce z obsahu týchto dokumentov.“.
16.
§ 16 znie:
㤠16
(1)
Predseda a podpredsedovia zachovávajú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojich funkcií. Vo verejnom záujme, na účely informovanosti verejnosti, predseda alebo ním poverený podpredseda pravidelne, najmenej však raz za tri mesiace, uverejňuje informácie získané z kontrolnej činnosti. Predseda alebo ním poverený podpredseda je na žiadosť povinný sprístupniť protokol o výsledku kontroly [(§ 15 ods. 1 písm. c)] a opatrenia prijaté na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a písomnú správu o plnení alebo splnení týchto opatrení [(§ 18 písm. e)] podľa osobitného predpisu.5)
(2)
Kontrolóri a pribraté osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly, ak ich od tejto povinnosti vo verejnom záujme, na účely informovanosti verejnosti, písomne neoslobodí predseda alebo ním poverený podpredseda.
(3)
Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení funkcie, pracovného pomeru alebo výkonu činnosti.
(4)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré tvoria predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva,6) týmto nie je dotknutá.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
„5)
§ 14 až 22 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“.
17.
V úvodnej vete § 17 ods. 1 sa slová „Kontrolní pracovníci“ nahrádzajú slovom „Kontrolóri“.
18.
V § 17 ods. 1 písmená b) a d) znejú:
„b)
požadovať v primeranej lehote od kontrolovaných subjektov predloženie súhrnných dokladov, predloženie iných dokladov a písomností vrátane dát spracúvaných prostriedkami výpočtovej techniky bez rozdielu stupňa ich utajenia,
d)
požadovať v primeranej lehote od kontrolovaných subjektov a ich zamestnancov úplné a pravdivé ústne a písomné informácie, vyjadrenia a vysvetlenia ku kontrolovaným skutočnostiam a zisteným nedostatkom.“.
19.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Kontrolóri a pribraté osoby majú v súvislosti s výkonom kontrolnej činnosti postavenie verejných činiteľov.7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 89 ods. 9 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.“.
20.
V úvodnej vete § 18 sa slovo „pracovníci“ nahrádza slovom „zamestnanci“.
21.
V § 18 písm. a) sa slová „kontrolným pracovníkom“ nahrádzajú slovom „kontrolórom“.
22.
V § 18 písm. b) sa slová „kontrolným pracovníkom“ nahrádzajú slovom „kontrolórom“.
23.
V § 18 písmená d) a e) znejú:
„d)
dostaviť sa v určenom termíne na prerokovanie protokolu o výsledku kontroly alebo jeho dodatku na mieste určenom Úradom,
e)
predložiť Úradu v ním určených termínoch písomné opatrenia prijaté na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a písomnú správu o plnení alebo splnení týchto opatrení.“.
24.
V § 19 ods. 1 sa slová „kontrolní pracovníci“ nahrádzajú slovom „kontrolóri“ a slovo „pracovníkom“ sa nahrádza slovom „zamestnancom“.
25.
V § 19 odseky 2, 3, 4, 5 a 6 znejú:
„(2)
Kontrolóri alebo pribraté osoby sú povinné bezprostredne po tom, ako sa dozvedia o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosť o ich nezaujatosti, oznámiť tieto skutočnosti predsedovi.
(3)
Kontrolovaný subjekt môže vzniesť písomne námietky o zaujatosti kontrolóra alebo pribratej osoby. Podanie námietok nemá odkladný účinok.
(4)
Kontrolór alebo pribratá osoba môže do rozhodnutia o námietkach o zaujatosti vykonať pri kontrole len úkony, ktoré nedovoľujú odklad.
(5)
O námietkach o zaujatosti rozhodne predseda do troch pracovných dní.
(6)
Na rozhodovanie podľa odseku 5 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.
26.
§ 20 znie:
㤠20
(1)
Úrad oznámi kontrolou zistené nedostatky tomu orgánu, ktorý koná v mene štátu v súvislosti s činnosťou kontrolovaného subjektu. Nedostatky v činnosti orgánov štátnej správy oznámi príslušnému orgánu štátnej správy. Nedostatky v činnosti ústredných orgánov štátnej správy republiky oznámi vláde.
(2)
Orgán, ktorému Úrad oznámil kontrolou zistené nedostatky, je povinný v rozsahu svojej pôsobnosti a v termíne určenom Úradom zabezpečiť odstránenie oznámených nedostatkov a bez odkladu podať o tom Úradu písomnú správu.
(3)
Ak svoje povinnosti podľa odseku 2 nesplní vláda, predseda prerokuje vec s predsedom vlády. Ak nedôjde medzi nimi k dohode, predseda predloží vec Národnej rade Slovenskej republiky.
(4)
Ak Úrad oznámil kontrolou zistené nedostatky inému orgánu ako vláde a tento orgán nezabezpečí svoje povinnosti podľa odseku 2, predseda prerokuje vec s vedúcim tohto orgánu. Ak medzi nimi nedôjde k dohode, predseda predloží vec vláde na zabezpečenie opatrení na vyriešenie veci. Vláda o prijatých opatreniach informuje Úrad. Ak vláda neprijme opatrenia na vyriešenie veci, predseda predloží vec Národnej rade Slovenskej republiky.
(5)
Ak Úrad zistí u kontrolovaného subjektu neplnenie opatrení prijatých na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, postupuje podľa ustanovení odseku 1. Orgán, ktorému Úrad oznámil neplnenie opatrení, je povinný v určenom termíne zabezpečiť nápravu. Ak tento orgán nápravu nezabezpečí, Úrad postupuje podľa ustanovení odsekov 3 a 4.“.
27.
V § 21 odsekoch 1 a 4 sa skratka „Kčs“ nahrádza skratkou „Sk“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.