446/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

446
ZÁKON
z 30. novembra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona č. 154/1997 Z. z., zákona č. 278/1997 Z. z., zákona č. 376/1997 Z. z., zákona č. 132/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 236/1998 Z. z., zákona č. 238/1998 Z. z., zákona č. 107/1999 Z. z., zákona č. 300/1999 Z. z., zákona č. 344/1999 Z. z., zákona č. 355/1999 Z. z. a zákona č. 233/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4a ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „ak túto činnosť podľa svojho vyhlásenia vykonávajú sústavne a ak súčasne nevykonávajú iné činnosti uvedené v tomto odseku,“.
2.
V § 4a ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „podľa svojho vyhlásenia“.
3.
V § 4a ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „ak podľa svojho vyhlásenia vykonávajú túto činnosť sústavne“.
4.
V § 4a ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „ak nepatria do okruhu osôb uvedených v tomto odseku.“.
5.
V § 4a ods. 2 sa slová „Za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu sú na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činných osôb zúčastnené spolupracujúce osoby samostatne zárobkovo činných osôb, za ktoré sa na tieto účely považujú“ nahrádzajú slovami „Za spolupracujúce osoby samostatne zárobkovo činných osôb sa na účely sociálneho zabezpečenia považujú“.
6.
V § 4a ods. 2 písm. b) sa slová „b) až d), g) a h)“ nahrádzajú slovami „b) až h)“.
7.
Nadpis pod § 6 sa umiestňuje nad § 6.
8.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Na dôchodkovom zabezpečení sú zúčastnení
a)
zamestnanci zúčastnení na nemocenskom poistení,1h)
b)
vojaci, ktorí vykonávajú profesionálnu službu v ozbrojených silách3a) a ktorým za výkon profesionálnej služby nevznikne nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,3b) príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenskej informačnej služby,1ch)
c)
samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu1ha) bol vyšší ako 100 000 Sk.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ha znie:
„1ha)
§ 7 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.“.
9.
V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na dôchodkovom zabezpečení môžu byť zúčastnené
a)
spolupracujúce osoby samostatne zárobkovo činných osôb zúčastnených na dôchodkovom zabezpečení,
b)
osoby zárobkovo činné v cudzine,
c)
osoby, ktoré získali aspoň jeden rok účasti na dôchodkovom zabezpečení a dobrovoľne pokračujú v účasti na dôchodkovom zabezpečení.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
10.
V § 6 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 1 alebo 2“.
11.
V § 6 ods. 4 sa slová „odsekoch 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 až 3“.
12.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná preukázať Sociálnej poisťovni výšku príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti uvedených v odseku 1 písm. c) najneskôr do 30. júna bežného roka výpisom z daňového priznania.“.
13.
Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré znejú:
㤠6a
(1)
Samostatne zárobkovo činnej osobe uvedenej v § 6 ods. 1 písm. c) účasť na dôchodkovom zabezpečení vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu1ha) bol vyšší ako 100 000 Sk, a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu1ha) nebol vyšší ako 100 000 Sk.
(2)
Spolupracujúcej osobe samostatne zárobkovo činnej osoby účasť na dôchodkovom zabezpečení vzniká odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové zabezpečenie, najskôr odo dňa podania prihlášky na dôchodkové zabezpečenie a zaniká odo dňa odhlásenia sa z dôchodkového zabezpečenia, najskôr odo dňa podania odhlášky z dôchodkového zabezpečenia alebo zánikom účasti na dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činnej osobe.
(3)
Osobe zárobkovo činnej v cudzine a osobe dobrovoľne pokračujúcej v účasti na dôchodkovom zabezpečení účasť na dôchodkovom zabezpečení vzniká odo dňa prihlásenia sa na dôchodkové zabezpečenie, najskôr odo dňa podania prihlášky na dôchodkové zabezpečenie a zaniká odo dňa odhlásenia sa z dôchodkového zabezpečenia, najskôr odo dňa podania odhlášky z dôchodkového zabezpečenia.
(4)
Samostatne zárobkovo činnej osobe a spolupracujúcej osobe samostatne zárobkovo činnej osoby účasť na dôchodkovom zabezpečení zaniká vždy odo dňa zániku oprávnenia na prevádzkovanie alebo na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti samostatne zárobkovo činnou osobou.
§ 6b
Výška príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti uvedená v § 6 ods. 1 písm. c) a v § 6a ods. 1 sa zvyšuje vždy od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po roku 2001 o 10 % výšky tohto príjmu platnej do 30. júna bežného roka.“.
14.
V § 7 sa vypúšťa písmeno b).
15.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Zamestnaním na účely tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak, sa rozumejú činnosti, ktoré vykonávajú osoby uvedené v § 6 ods. 1, v § 6 ods. 2 písm. a) a b), a účasť na dôchodkovom zabezpečení osôb uvedených v § 6 ods. 2 písm. c). Účasť na dôchodkovom zabezpečení osôb uvedených v § 6 ods. 2 písm. c) sa hodnotí ako zamestnanie v rozsahu najviac 10 rokov.“.
16.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Účasť na dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činnej osoby, spolupracujúcej osoby samostatne zárobkovo činnej osoby a osoby dobrovoľne pokračujúcej v účasti na dôchodkovom zabezpečení sa hodnotí ako zamestnanie, ak za tieto obdobia bolo zaplatené poistné na dôchodkové zabezpečenie podľa osobitného predpisu.1j) Ak toto poistné nebolo zaplatené do dňa, od ktorého sa priznáva dôchodok, hodnotia sa tieto obdobia ako zamestnanie až odo dňa zaplatenia poistného.
(5)
Účasť na dôchodkovom zabezpečení osoby zárobkovo činnej v cudzine, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, sa hodnotí ako zamestnanie, ak za toto obdobie bolo zaplatené poistné na dôchodkové zabezpečenie podľa osobitného predpisu.1j) Druhá veta v odseku 4 platí rovnako. Ako zamestnanie sa hodnotí aj obdobie jedného roka spätne od podania žiadosti o doplatenie poistného na dôchodkové zabezpečenie podľa osobitného predpisu,1k) ak toto poistné bolo zaplatené.
(6)
Osoba zárobkovo činná v cudzine je osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť v cudzine, ak
a)
jej zamestnávateľ má sídlo alebo trvalý pobyt v cudzine alebo
b)
na jej výkon je potrebné povolenie, registrácia alebo ohlásenie podľa právnych predpisov štátu, na ktorého území sa táto činnosť vykonáva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1j a 1k znejú:
„1j)
§ 14 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1k)
§ 21 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 9 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
doba, po ktorú sa evidovanému nezamestnanému vyplácala podpora v nezamestnanosti podľa osobitného predpisu,2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 9 ods. 1 písm. e) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „šiestich“.
19.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).
Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno k).
20.
V § 11 sa vypúšťa písmeno b) a súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
21.
V § 52 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a príspevku na bývanie podľa osobitného predpisu.7cda)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7cda znie:
„7cda)
Zákon č. 300/1999 Z. z. o príspevku na bývanie.“.
22.
§ 70 sa vypúšťa.
23.
V § 98 ods. 2 sa za slovo „mesta“ vkladajú slová „a hlavného kontrolóra vykonávajúceho činnosť podľa osobitného predpisu13b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
„13b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.
24.
V názve šiestej časti sa vypúšťajú slová „a dôchodkové zabezpečenie“.
25.
§ 145a vrátane nadpisu znie:
„§145a
Účasť samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb samostatne zárobkovo činných osôb na nemocenskom poistení
(1)
Na nemocenskom poistení sú zúčastnené samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu1ha) bol vyšší ako 100 000 Sk; na zvýšenie tejto sumy platí § 6b rovnako.
(2)
Na nemocenskom poistení môžu byť zúčastnené spolupracujúce osoby samostatne zárobkovo činných osôb zúčastnených na nemocenskom poistení.
(3)
Samostatne zárobkovo činnej osobe uvedenej v odseku 1 účasť na nemocenskom poistení vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu1ha) bol vyšší ako 100 000 Sk, a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu1ha) nebol vyšší ako 100 000 Sk; na zvýšenie tejto sumy platí § 6b rovnako.
(4)
Spolupracujúcej osobe samostatne zárobkovo činnej osoby účasť na nemocenskom poistení vzniká odo dňa prihlásenia sa na nemocenské poistenie, najskôr odo dňa podania prihlášky na nemocenské poistenie a zaniká odo dňa odhlásenia sa z nemocenského poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky z nemocenského poistenia alebo zánikom účasti na nemocenskom poistení samostatne zárobkovo činnej osobe.
(5)
Samostatne zárobkovo činnej osobe a spolupracujúcej osobe samostatne zárobkovo činnej osoby účasť na nemocenskom poistení zaniká vždy odo dňa zániku oprávnenia na prevádzkovanie alebo na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti samostatne zárobkovo činnou osobou.
(6)
Na nemocenské poistenie samostatne zárobkovo činných osôb a spolupracujúcich osôb samostatne zárobkovo činných osôb sa vzťahujú ustanovenia predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov,16a) ak sa v tejto časti neustanovuje inak.“.
26.
V § 145b ods. 2 sa slová „splatnosti poistného na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac predchádzajúci kalendárnemu mesiacu“ nahrádzajú slovami „kalendárneho mesiaca“.
27.
V § 145b ods. 4 sa vypúšťa písmeno b) a súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
28.
§ 145c sa vypúšťa.
29.
Za § 169b sa vkladá § 169c, ktorý znie:
㤠169c
(1)
Doba nezamestnanosti získaná do 31. decembra 2000 sa hodnotí od 1. januára 2001 podľa predpisov platných v období, v ktorom táto doba bola získaná.
(2)
Doba osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá bola prevažne alebo úplne bezvládna a nebola umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v obdobnom zdravotníckom zariadení, získaná od 1. januára 1976 do 31. decembra 2000, sa hodnotí od 1. januára 2001 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2000.“.
30.
Za § 171 sa vkladá § 171a, ktorý znie:
㤠171a
(1)
Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť priznané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2000 sa od 1. januára 2001 vypláca za podmienok ustanovených predpismi účinnými do 31. decembra 2000.
(2)
O nároku na zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, ktorý vznikol do 31. decembra 2000 a o ktorom do tohto dňa nebolo právoplatne rozhodnuté, sa od 1. januára 2001 rozhodne podľa predpisov účinných do 31. decembra 2000.“.
31.
Za § 175h sa vkladá § 175i, ktorý znie:
㤠175i
Samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu27aa) za rok 1999 nebol vyšší ako 100 000 Sk, povinná účasť na nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení zaniká od 1. januára 2001.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27aa) znie:
„27aa)
§ 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.