443/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

443
ZÁKON
z 1. decembra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákona č. 242/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti poisťovníctva súvisiaca so stavebným sporením.“.
2.
V § 2 sa vypúšťa odsek 5.
3.
V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Stavebné sporiteľne sú na účely podľa odseku 1 povinné štvrťročne vždy do desiatich dní po uplynutí štvrťroka poskytovať ministerstvu údaje o nárokoch na štátnu prémiu za uplynulý štvrťrok.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
4.
V § 7 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
„b)
zloženie fondu stavebného sporenia, postup a lehoty pri poskytovaní stavebného úveru, podmienky a predpoklady poskytnutia stavebného úveru,
c)
postup a lehoty pri usporiadaní vkladov zo zmlúv o stavebnom sporení,“.
5.
§ 7 ods. 1 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
podmienky poskytovania stavebných úverov za komerčných podmienok.“.
6.
V § 10 ods. 3 sa číslo „30“ nahrádza číslom „25“.
7.
V § 10 ods. 5 sa číslo „30“ nahrádza číslom „25“.
8.
V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Stavebným účelom pre stavebných sporiteľov podľa § 4 písm. a) nie je financovanie verejných rozvodových sietí plynu, vody, elektriny, kanalizácie a iných verejných dopravných a technických vybavení územia, ktorých stavebníkom je právnická osoba.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
9.
Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý znie:
㤠13b
Stavebné sporiteľne sú povinné prispôsobiť zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky podľa tohto zákona do 30. júna 2001.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 242/1999 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.