441/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

441
ZÁKON
z 1. decembra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 358/1997 Z. z., zákona č. 377/1998 Z. z. a zákona č. 348/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) v druhom bode sa za slová „Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,“ vkladajú slová „Úrad pre finančný trh,“.
2.
V § 3 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„V zákone o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok možno rozpočtovať výšku súhrnného schodku verejného rozpočtu, a to štátneho rozpočtu, rozpočtov štátnych fondov, rozpočtov obcí, rozpočtu Sociálnej poisťovne, rozpočtov zdravotných poisťovní, rozpočtu Národného úradu práce, rozpočtu Fondu národného majetku Slovenskej republiky a rozpočtu Slovenského pozemkového fondu.“.
4.
V § 5 ods. 1 písm. h) sa za slová „príspevkovej organizácie“ vkladajú slová „alebo verejnoprávnej inštitúcie hospodáriacej ako príspevková organizácia podľa § 53“.
5.
V § 5 ods. 1 sa za písmeno j) vkladajú nové písmená k) a l), ktoré znejú:
„k)
penále za neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky Európskych spoločenstiev poskytnutých Slovenskej republike na realizáciu spoločných programov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev podľa medzinárodných zmlúv (ďalej len „prostriedky Európskych spoločenstiev“) a vratky za prostriedky štátneho rozpočtu vrátené Európskym spoločenstvám v predchádzajúcich rokoch podľa § 47a ods. 3,
l)
úroky z prostriedkov štátnych finančných aktív a aktívneho zostatku prostriedkov, ktorý vykazuje súhrnný evidenčný účet štátu vedený v Národnej banke Slovenska,“.
Doterajšie písmená k) a l) sa označujú ako písmená m) a n).
6.
V § 5 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vytvorené z výsledkov rozpočtového hospodárenia minulých rokov“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
§ 22 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.“.
8.
V § 6 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „do zahraničia“.
9.
V § 6 ods. 3 v prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom ministerstvo alebo správca rozpočtových prostriedkov je povinný určiť také podmienky, ktorými sa zabezpečí maximálna hospodárnosť a efektívnosť ich použitia.“.
10.
V § 6 ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
realizovaných štátnych záruk, poskytnutých podľa tohto zákona za bankové úvery podnikateľom,“.
11.
V § 6 ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
realizovaných štátnych záruk, poskytnutých podľa tohto zákona za dlhopisy vydané podnikateľom alebo za obdobné cenné papiere vydané v zahraničí (ďalej len „dlhopisy“),“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
12.
V § 6 ods. 6 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a b)“ a slová „písm. b) a c)“ sa nahrádzajú slovami „písm. c) a d)“.
13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 26 zákona č. 366/1999 Z. z.“.
14.
V § 8 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „na základe východísk na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok schválených vládou spravidla do konca apríla bežného roka“.
15.
V § 8 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Návrh rozpočtu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky vypracovaného na základe vládou schválených limitov predkladá predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky národnej rade alebo jej orgánu, ktorý si na tento účel zriadi, a následne ministerstvu tak, aby mohol byť schválený v termíne, v ktorom vláda rozhoduje o návrhu štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.“ a na konci sa pripájajú tieto vety:
„V návrhu štátneho rozpočtu možno určiť súhrnné údaje verejného rozpočtu potrebné na zostavenie súhrnného schodku verejného rozpočtu. V návrhu štátneho rozpočtu možno osobitne určovať rozpočtové prostriedky aj podľa jednotlivých programov schválených vládou (ďalej len „programy“).“.
16.
V § 8 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„O návrhu štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok rozhoduje vláda do 30. septembra bežného roka.“.
17.
V § 8 ods. 4 sa za slová „štátneho rozpočtu“ vkladajú slová „vrátane rozpočtov štátnych fondov“.
18.
V § 8 ods. 5 sa za slovom „úvery“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „alebo za dlhopisy“, a na konci sa pripája táto veta:
„Na účely zostavenia súhrnného schodku verejného rozpočtu a na účely hodnotenia plnenia verejného rozpočtu sú subjekty, ktorých rozpočty tvoria verejný rozpočet (§ 3 ods. 3), povinné predkladať na žiadosť ministerstva potrebné údaje.“.
19.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Návrhy rozpočtov subjektov, ktorých rozpočty tvoria verejný rozpočet, sa predkladajú v súlade s osobitnými predpismi8aa) na schválenie národnej rade v termíne ustanovenom na predloženie návrhu štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok okrem návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu, ktorý sa predkladá na schválenie vláde tak, aby mohol byť schválený v termíne, v ktorom vláda rozhoduje o návrhu štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok (§ 8 ods. 3).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8aa znie:
„8aa)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Na účely tohto zákona sa za prostriedky rozpočtovej kapitoly považujú aj prostriedky Európskych spoločenstiev a iné prostriedky zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv, s ktorými sa nakladá v rámci tejto kapitoly.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
21.
V § 10 ods. 4 v prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
22.
V § 10 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Ak sa výdavky podľa odseku 5 okrem výdavkov na úhradu akreditívov uhrádzajú v januári nasledujúceho rozpočtového roka, rozpočtové organizácie ich prevedú v decembri bežného roka na účet cudzích prostriedkov, príspevkové organizácie ich uhrádzajú v nasledujúcom roku zo svojho bežného účtu v banke, iné subjekty, ktorým sa na účely podľa odseku 5 poskytli rozpočtové prostriedky, ich prevedú na svoj bežný účet, z ktorého ich uhrádzajú v nasledujúcom roku. Ak sa tieto rozpočtové prostriedky nevyčerpajú do konca februára, odvedú sa do troch dní po vyúčtovaní položiek podľa odseku 5 s výnimkou akreditívov na príjmový účet štátneho rozpočtu. Výdavky na úhradu pozastávok z prostriedkov štátneho rozpočtu možno uskutočniť do konca septembra; po tomto termíne možno takýto výdavok uskutočniť len so súhlasom ministerstva. Pri nedostatku týchto prostriedkov sa potrebné prostriedky vyúčtujú na ťarchu rozpočtu nasledujúceho rozpočtového roka.
(7)
Rozpočtové prostriedky sa môžu používať len na určené účely a na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov. Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia sú povinné pri používaní prostriedkov štátneho rozpočtu zachovávať maximálnu hospodárnosť a efektívnosť ich použitia.9) Rozpočtová organizácia a príspevková organizácia môžu používať peňažné prostriedky, s ktorými disponujú, len na účely, na ktoré sú určené, a na krytie opatrení nevyhnutných na zabezpečenie nerušeného chodu organizácie. Úhrady, na ktoré sa rozpočtová organizácia a príspevková organizácia zaviažu v bežnom roku, nesmú prekračovať ich rozpočtované výdavky na tento rok.“.
23.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
Napríklad zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
24.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Prostriedky osobitne určené štátnym rozpočtom na programy podľa § 8 ods. 2 možno použiť len na určený program, pričom nepoužité prostriedky v bežnom rozpočtovom roku prechádzajú do nasledujúceho rozpočtového roka na použitie na ten istý účel. Nepoužité prostriedky bežného roka prevedie rozpočtová organizácia v decembri bežného roka na osobitný bežný účet dofinancovania programov vedený v Národnej banke Slovenska. Použitie prostriedkov z tohto účtu sa sleduje podľa rozpočtovej klasifikácie aj v nasledujúcom rozpočtovom roku.“.
25.
V § 13 ods. 1 písm. c) sa za slová „štátnej rozpočtovej organizácie,“ vkladajú slová „ktoré nemá zahrnuté v rozpočte,“.
26.
V § 14 ods. 2 písm. d) sa za slovo „vlády“ vkladá čiarka a slovo „najmä“.
27.
V § 15 ods. 2 písm. d) sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „alebo za dlhopisy.“.
28.
V § 15 ods. 3 sa za slovo „podnikateľom“ vkladajú slová „alebo za dlhopisy“.
29.
V § 15 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.
30.
V § 16 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
usmerňuje a kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami rozpočtovej kapitoly a s prostriedkami Európskych spoločenstiev a s inými prostriedkami zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv, s ktorými sa nakladá v rámci tejto kapitoly,“.
31.
§ 16 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky12) môže v mene Slovenskej republiky na základe rozhodnutia vlády nakupovať cenné papiere, pričom na túto operáciu môže použiť aj prostriedky podľa § 49b ods. 2 za podmienok podľa § 49b ods. 3.“.
32.
V § 17 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Rozpočtová organizácia nie je oprávnená vystavovať, avalovať, nadobúdať ani prijímať zmenky;13a) iné cenné papiere môže nadobúdať a vydávať alebo prevziať záruku za splatenie ich menovitej hodnoty alebo splatenie výnosu, len ak tak ustanovuje tento alebo osobitný zákon.
(3)
Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie vedú účtovníctvo, zostavujú a predkladajú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.6) Štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie sú povinné na žiadosť ministerstva alebo správcu rozpočtovej kapitoly predložiť aj ďalšie údaje z účtovníctva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
Zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový.“.
33.
V § 18 odsek 1 znie:
„(1)
Rozpočtová organizácia nemôže prijímať ani poskytovať úvery, ani vstupovať do úverových vzťahov ako ručiteľ s výnimkou rozpočtovej organizácie, ktorou je ministerstvo, ak koná na základe § 46 ods. 3 a 4 v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.“.
34.
V § 20 odsek 3 znie:
„(3)
Prostriedky uvedené v odseku 1 môže rozpočtová organizácia použiť len prostredníctvom príjmov a výdavkov svojho rozpočtu. O sumu týchto prostriedkov je zriaďovateľ povinný povoliť prekročenie rozpočtového limitu výdavkov tej organizácii, ktorá toto prekročenie dosiahla.“.
35.
V § 20 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije na prostriedky prijaté podľa odseku 1 písm. e), ak sú poskytnuté Európskymi spoločenstvami alebo ak sú poskytnuté zo zahraničia v cudzej mene na platbu do zahraničia. Prostriedky prijaté rozpočtovou organizáciou zo zahraničia v cudzej mene na platbu do zahraničia vedie rozpočtová organizácia na osobitnom účte.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
36.
V § 20 odsek 6 znie:
„(6)
Preddavok preddavkovej organizácii, ktorá je zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí, poskytuje Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky zo svojho rozpočtu prostredníctvom osobitného preddavkového účtu. Preddavkovej organizácii, ktorá je obchodno-ekonomickou organizačnou jednotkou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v zahraničí, poskytuje preddavok Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zo svojho rozpočtu prostredníctvom osobitného preddavkového účtu. Zostatky prostriedkov na týchto účtoch koncom roka neprepadajú. Spôsob tvorby, použitia a zúčtovania prostriedkov osobitného preddavkového účtu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a po dohode s ministerstvom.“.
37.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Hospodárenie s prostriedkami Európskych spoločenstiev
(1)
Prostriedky Európskych spoločenstiev sa vedú na osobitných účtoch ministerstva (ďalej len „národný fond“) v Národnej banke Slovenska. Za správu týchto prostriedkov zodpovedá ministerstvo. Zostatok národného fondu koncom roka neprepadá.
(2)
Výnosy z prostriedkov Európskych spoločenstiev sú majetkom Európskych spoločenstiev.
(3)
Prostriedkami Európskych spoločenstiev nemožno zabezpečovať záväzky Slovenskej republiky.
(4)
Prostriedky Európskych spoločenstiev možno poskytnúť prostredníctvom na to zriadenej rozpočtovej organizácie alebo prostredníctvom inej právnickej osoby na základe podmienok určených v zmluve uzatvorenej medzi ministerstvom a touto právnickou osobou. Prostriedky prijaté rozpočtovou organizáciou z národného fondu vedie rozpočtová organizácia na osobitnom účte. Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktorým sa poskytnú prostriedky Európskych spoločenstiev, sú povinné viesť tieto prostriedky oddelene na osobitnom účte.“.
38.
V § 23 ods. 1 sa za slovo „možno“ vkladajú slová „po predchádzajúcom písomnom súhlase ministerstva“ a vypúšťa sa slovo „zmeniť,“.
39.
V § 23 ods. 5 sa za slová „príspevkovú organizáciu“ vkladajú slová „alebo vykoná zmenu ich podriadenosti alebo spôsobu financovania“.
40.
V § 24 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „zároveň vykonáva kontrolu hospodárenia v štátnom fonde a hospodárenia s prostriedkami štátneho fondu poskytnutými obciam, právnickým osobám a fyzickým osobám.“.
41.
V § 24 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom štátny fond nakladá s vlastnými zdrojmi ako s prostriedkami štátneho rozpočtu.“.
42.
V § 34 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Účelovo určené peňažné dary sa použijú v súlade s ich určením.“.
43.
V § 34 ods. 3 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
44.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
„23)
Zákon č. 366/1999 Z. z.“.
45.
V § 38 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
46.
V § 39 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou, ak príspevková organizácia vykazuje stratu minulých rokov“.
47.
V § 39 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Príspevková organizácia, ktorá vykazuje stratu minulých rokov a v bežnom roku dosiahla kladný hospodársky výsledok, je povinná použiť tento hospodársky výsledok na úhradu straty minulých rokov, a to až do jej vyrovnania. Ak aj po tejto úhrade vykazuje príspevková organizácia kladný hospodársky výsledok, do rozpočtu zriaďovateľa odvedie 50 % tohto hospodárskeho výsledku.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
48.
V § 39 ods. 6 sa za slová „1 až 4“ vkladajú slová „a odseku 5 druhej vety“.
49.
V § 41 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Účelovo určené peňažné dary sa použijú v súlade s ich určením.“.
50.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý znie:
㤠41a
(1)
Ak sa hospodárenie príspevkovej organizácie za bežný rok skončí stratou, príspevková organizácia túto stratu uhradí
a)
z rezervného fondu príspevkovej organizácie,
b)
zo zisku z podnikateľskej činnosti po zdanení príspevkovej organizácie najneskôr v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po roku, v ktorom bola strata vykázaná, ak nie je možné uhradiť stratu podľa písmena a),
c)
z kladného hospodárskeho výsledku z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie najneskôr v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po roku, v ktorom bola strata vykázaná, ak nemožno uhradiť stratu podľa písmena b).
(2)
Ak nie je strata uhradená ani podľa odseku 1 písm. c), zriaďovateľ zruší príspevkovú organizáciu do konca roku nasledujúceho po roku, z ktorého výsledku hospodárenia sa mala strata uhradiť. Ak je to nevyhnutné, zriaďovateľ zabezpečí činnosť doteraz vykonávanú príspevkovou organizáciou rozpočtovou organizáciou.
(3)
Ustanovenie odseku 2 sa neuplatní pre príspevkové organizácie zriadené zákonom a verejnoprávne inštitúcie hospodáriace ako príspevkové organizácie (§ 53).
(4)
Zriaďovateľ príspevkovej organizácie, ktorá je zdravotníckym zariadením, ktorému patrí úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu,26a) nie je povinný uplatniť postup podľa odseku 2.“.
51.
V § 42 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Ak je hospodárskym výsledkom podnikateľskej činnosti k 30. septembru rozpočtového roka strata, vedúci príspevkovej organizácie je povinný zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná, alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala.“.
52.
Nadpis jedenástej časti znie: „Finančná kontrola a zodpovednosť za hospodárenie“.
53.
§ 44 znie:
㤠44
(1)
Hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu kontroluje vláda. Vláda priebežne hodnotí plnenie štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov a správy o plnení štátneho rozpočtu predkladá národnej rade.
(2)
Ministerstvo vykonáva finančnú kontrolu u správcov rozpočtových kapitol a v štátnych fondoch a metodicky riadi a koordinuje finančnú kontrolu u správcov rozpočtových kapitol.
(3)
Finančnú kontrolu v štátnych rozpočtových organizáciách a štátnych príspevkových organizáciách a finančnú kontrolu prostriedkov štátneho rozpočtu, prostriedkov Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv a prostriedkov štátnych fondov poskytnutých obciam, právnickým osobám a fyzickým osobám vykonávajú správy finančnej kontroly.27) V prípade potreby môže kontrolu vykonať ministerstvo.
(4)
Ak osobitný zákon neustanoví inak, na výkon kontroly podľa odsekov 2 a 3 sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.27a)
(5)
Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností, ktorými sa v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi overuje
a)
splnenie podmienok na poskytnutie prostriedkov štátneho rozpočtu, štátneho fondu a prostriedkov Európskych spoločenstiev a iných prostriedkov zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv,
b)
hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu, štátneho fondu a s prostriedkami Európskych spoločenstiev a s inými prostriedkami zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv so zameraním na ich účelovosť, hospodárnosť a efektívnosť,
c)
hospodárenie štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií.
(6)
Týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o kontrole hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu.28)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27 a 27a znejú:
„27)
Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly.
27a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.“.
54.
V § 45 ods. 1 sa za slovo „pasív“ vkladá čiarka a slová „na účtoch, na ktorých sú vedené prostriedky Európskych spoločenstiev alebo iné prostriedky zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv,“.
55.
V § 46 ods. 4 v úvodnej vete sa za slovo „podnikateľom“ vkladajú slová „alebo za dlhopisy“.
56.
V § 46 ods. 4 písm. a) sa za slová „súhrn splátok úverov so štátnou zárukou v rozpočtovom roku“ vkladá čiarka a slová „úhrad výnosov a menovitej hodnoty dlhopisov v rozpočtovom roku“.
57.
V § 46 ods. 6 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
58.
Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý znie:
㤠46a
(1)
Štátnu záruku možno podľa § 46 poskytnúť
a)
štátnemu podniku,8) štátnemu peňažnému ústavu28b) alebo Eximbanke,28c)
b)
akciovej spoločnosti aspoň s 34 % majetkovou účasťou štátu alebo aspoň s 34 % majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky,
c)
akciovej spoločnosti, ktorej akcie sú podľa osobitného predpisu verejne obchodovateľné,28d)
d)
inej právnickej osobe, ak tak ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
(2)
Štátnu záruku za bankový úver možno prevziať až do výšky 100 % poskytnutých peňažných prostriedkov a do výšky 100 % úrokov vrátane bankových poplatkov. Štátnu záruku za dlhopisy možno prevziať do výšky menovitej hodnoty dlhopisov a do výšky 100 % výnosov z nich.
(3)
Štátnu záruku za bankový úver alebo za dlhopis akciovej spoločnosti, v ktorej má Fond národného majetku Slovenskej republiky v čase podania žiadosti o prevzatie štátnej záruky za bankový úver alebo za dlhopis majetkovú účasť v rozsahu aspoň 34 %, môže vláda prevziať len vtedy, ak sa Fond národného majetku Slovenskej republiky, skôr ako vláda prerokuje žiadosť o prevzatie štátnej záruky za bankový úver alebo za dlhopisy, písomne zaviaže splniť všetky záväzky vyplývajúce z tejto záruky namiesto štátu.
(4)
Podrobnosti prevzatia štátnych záruk za bankové úvery poskytnuté podnikateľom alebo za dlhopisy, ako aj podrobnosti vrátenia prostriedkov z realizovaných štátnych záruk do štátneho rozpočtu upraví vláda nariadením.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28b až 28d znejú:
„28b)
§ 36 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
28c)
Zákon č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28d)
§ 71 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.“.
59.
V § 47 ods. 1 v prvej vete sa za slová „štátneho rozpočtu“ vkladá čiarka a slová „Európskych spoločenstiev“.
60.
V § 47 ods. 2 sa slová „rozpočtu, z ktorého boli poskytnuté alebo ktorému sa zadržujú“ nahrádzajú slovami „štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu alebo rozpočtu obce“.
61.
V § 47 ods. 3 sa za slová „štátneho rozpočtu“ vkladajú slová „alebo Európskych spoločenstiev“, slová „príslušný územný finančný orgán, ktorý“ sa nahrádzajú slovami „príslušná správa finančnej kontroly,27) ktorá“ a slová „príslušnému územnému finančnému orgánu“ sa nahrádzajú slovami „príslušnej správe finančnej kontroly“.
62.
V § 47 ods. 5 písm. a) sa slová „zistil územný finančný orgán“ nahrádzajú slovami „zistila správa finančnej kontroly“.
63.
V § 47 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
Európskych spoločenstiev ukladá a vymáha príslušná správa finančnej kontroly.“.
64.
V § 47 odsek 7 znie:
„(7)
Sankcie za porušenie rozpočtovej disciplíny možno uložiť do piatich rokov odo dňa preukázaného zistenia porušenia rozpočtovej disciplíny. Týmto nie je dotknutá povinnosť na uplatňovanie náhrady škody podľa osobitného zákona.29aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29aa znie:
„29aa)
Napríklad § 185 Zákonníka práce, § 151 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.“.
65.
Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47a
Porušenie disciplíny pri hospodárení s prostriedkami Európskych spoločenstiev a sankcie
(1)
Pri porušení disciplíny pri hospodárení s finančnými prostriedkami Európskych spoločenstiev sa postupuje podľa § 47 s odchýlkami uvedenými v odsekoch 2 až 4.
(2)
Subjekt, ktorý neoprávnene použil alebo zadržal poskytnuté prostriedky Európskych spoločenstiev, je povinný neoprávnene použitú alebo zadržanú sumu týchto prostriedkov odviesť do národného fondu. Penále za neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky Európskych spoločenstiev je príjmom štátneho rozpočtu.
(3)
Ak Európske spoločenstvá požiadajú o vrátenie neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov Európskych spoločenstiev, tieto prostriedky sa odvedú z národného fondu do rozpočtu Európskych spoločenstiev; v prípade nedostatku prostriedkov v národnom fonde odvedú sa zo štátneho rozpočtu. Po vrátení neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov do národného fondu sa prevedú z národného fondu do štátneho rozpočtu.
(4)
Sankcie za oneskorené vrátenie neoprávnene použitých alebo zadržaných prostriedkov Európskych spoločenstiev sa Európskym spoločenstvám hradia zo štátneho rozpočtu.“.
66.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29d znie:
„29d)
Napríklad § 38 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“.
67.
§ 50 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ministerstvo predkladá vláde súhrn výsledkov hospodárenia verejného rozpočtu ako prílohu k štátnemu záverečnému účtu za príslušný rozpočtový rok.“.
68.
V § 51 ods. 3 sa slová „rozpočtové dôsledky“ nahrádzajú slovami „dôsledky na štátny rozpočet alebo na iné rozpočty tvoriace verejný rozpočet“.
Čl. II
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z. a zákona č. 122/2000 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 27 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Návrh rozpočtu fondu sa predkladá na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky v termíne ustanovenom na predloženie návrhu štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001 s výnimkou čl. I bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.