397/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

397
ZÁKON
z 2. novembra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 10 znie:
㤠10
(1)
Notára vymenuje minister na základe výsledkov výberového konania, a to spravidla do sídla v obvode súdu prvého stupňa (§ 15 ods. 1).
(2)
Komora vyhlási výberové konanie vždy,
a)
ak sa zvýši počet notárskych úradov [§ 9 ods. 2 písm. b)] alebo
b)
ak výkon notárskeho úradu zanikol (§ 14 ods. 1).
(3)
Komora vyhlási výberové konanie podľa odseku 2 najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď nastala skutočnosť rozhodujúca pre jeho vyhlásenie, a skončí ho najneskôr do troch mesiacov odo dňa jeho vyhlásenia. Výberové konanie je skončené dňom vyhlásenia jeho výsledkov.
(4)
Ak žiaden účastník výberového konania neuspeje, komora vyhlási výberové konanie opakovane v lehote troch mesiacov od skončenia predchádzajúceho výberového konania. Pre skončenie opakovaného výberového konania platí odsek 3.
(5)
Do výberového konania sa môže prihlásiť každý občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 1.
(6)
Všetci účastníci výberového konania majú rovnaké postavenie.“.
2.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa za slová „diplom o vysokoškolskom“ vkladá slovo „právnickom“.
3.
V § 11 ods. 2 druhá veta znie: „Komora do notárskej praxe započíta prax sudcu, advokáta, komerčného právnika a prokurátora; komora môže do notárskej praxe započítať aj inú právnu prax.“.
4.
V § 11 ods. 3 sa slová „môže uznať“ nahrádzajú slovom „uzná“ a slovo „sudcovskú“ sa nahrádza slovom „prokurátorskú“.
5.
V § 14 ods. 3 sa slovo „konkurzu“ nahrádza slovami „výberového konania“.
6.
V § 21 ods. 1 písm. b) sa za slová „diplom o vysokoškolskom“ vkladá slovo „právnickom“.
7.
V § 25 odsek 2 znie:
„(2)
Notárske listiny podpisuje kandidát svojím menom a priezviskom a súčasne uvedie meno a priezvisko notára, ktorého zastupuje. Za úkony kandidáta vykonané pri zastupovaní zodpovedá notár. Notár predloží komore písomné poverenie kandidáta a vzor podpisu kandidáta.“.
8.
V § 30 ods. 4 písm. b) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a etický kódex notárov,“.
9.
V § 30 ods. 4 sa vypúšťa písmeno ch).
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i).
10.
V § 31 ods. 1 písm. d) sa slovo „konkurzy“ nahrádza slovami „výberové konanie“.
11.
V § 31 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov týkajúcich sa postavenia alebo činnosti notárov,“.
Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).
12.
V § 39 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže notára zbaviť
a)
účastník písomným vyhlásením alebo
b)
minister vo veciach podľa § 3 ods. 1 písm. b) na účely trestného konania.
(3)
Zbavenie notára povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na všetkých jeho zamestnancov. Ak bol notár zbavený povinnosti zachovávať mlčanlivosť, bezodkladne oznámi túto skutočnosť všetkým svojim zamestnancom.
(4)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak ide o zákonom uloženú povinnosť oznámiť alebo prekaziť spáchanie trestného činu.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 5 a 6.
13.
V § 39 ods. 6 sa slová „a 2“ nahrádzajú slovami „až 5“.
14.
V § 41 sa slovo „úradnom“ nahrádza slovom „štátnom“.
15.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 428/1990 Zb. o úradnom jazyku v Slovenskej republike.“ nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 47 písm. c) sa za slovom „narodenia“ vypúšťa čiarka a slovo „zamestnanie“.
17.
V § 57 ods. 1 sa slovo „úradného“ nahrádza slovom „štátneho“.
18.
§ 63 vrátane nadpisu znie:
㤠63
Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní
Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vydáva formou notárskej zápisnice. Notárska zápisnica musí obsahovať
a)
vyhlásenie účastníka, že splnil podmienky vydržania podľa osobitného predpisu,6) najmä okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby, trvanie a nepretržitosť držby. K vyhláseniu účastník dokladá
1.
vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, alebo ich právnych nástupcov, ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady,
2.
vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady,
3.
vyjadrenie právnickej osoby, ktorá je príslušná na správu nehnuteľností podľa osobitného predpisu6a) alebo má právo nakladať s nehnuteľnosťami podľa osobitného predpisu,6b) že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady,
b)
označenie dôkazov, ktoré boli notárovi predložené na potvrdenie osvedčovaných skutočností,
c)
uvedenie dňa, ktorým účastník nadobudol vydržaním vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:
„6a)
Napríklad § 11 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z., zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, § 17 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, § 34 ods. 2 prvá veta zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
6b)
Napríklad § 34 ods. 2 druhá veta zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona č. 80/1998 Z. z., § 16 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.“.
19.
V § 65 písm. b) sa za slová „peniaze a“ vkladá slovo „listinné“.
20.
V § 82 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vo veciach, kde notár pôsobil ako pomocný súdny orgán podľa § 3 ods. 2“.
21.
V § 89 odsek 2 znie:
„(2)
Dohľad sa vykonáva najmä vybavovaním sťažností podľa osobitného predpisu6c) a kontrolou spisov, listín, predmetu úschov a evidenčných pomôcok. Príslušný orgán komory uloží notárovi povinnosť v primeranej lehote odstrániť zistené nedostatky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:
„6c)
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.“.
22.
§ 89 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Sťažnosti na notárov vybavuje komora. Sťažnosti na komoru vybavuje minister.“.
23.
V § 91 ods. 1 sa za slová „z tohto zákona,“ vkladajú slová „etického kódexu notára, z uznesení komory,“.
24.
V § 91 ods. 2 písm. b) sa slovo „Kčs“ nahrádza slovom „Sk“.
25.
Za § 100 sa vkladá § 100a, ktorý znie:
㤠100a
Za vysokoškolské vzdelanie podľa § 11 ods. 1 písm. b) a § 21 ods. 1 písm. b) sa považuje aj vysokoškolské vzdelanie získané na právnickej fakulte so sídlom na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.“.
26.
Slová „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona s výnimkou § 100a nahrádzajú slovami „Slovenská republika“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.