340/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2000 do 29.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

340
ZÁKON
z 3. októbra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. a zákona č. 58/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ministerstvo v spolupráci so záujmovým združením vnútroštátnych dopravcov má povinnosť v súlade so záujmami štátnej dopravnej politiky a s politikou ochrany životného prostredia ustanoviť minimálny podiel prepravných povolení z celkového počtu disponibilných prepravných povolení pre tých cestných dopravcov, ktorí zabezpečujú kombinovanú dopravu.27a)“.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a)
§ 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z.“.
2.
V § 23 ods. 6 písmeno c) znie:
„c)
kombinovanú dopravu,“.
3.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Zahraničný dopravca môže vykonávať prepravu po pozemných komunikáciách medzi dvomi miestami na území Slovenskej republiky ako súčasť kombinovanej dopravy bez predchádzajúceho povolenia ministerstva, ak posledná časť úseku prepravy po pozemných komunikáciách neprekročí 150 km a miesto zvozu alebo rozvozu cestného dopravného prostriedku (terminál kombinovanej dopravy, prístav, letisko) sa nachádza na území Slovenskej republiky.“.
4.
V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
podrobnosti o odovzdávaní prepravných povolení (§ 23 ods. 3).“.
5.
§ 29 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
odovzdáva vnútroštátnym dopravcom prepravné povolenia, ak je na to poverený ministerstvom (§ 23 ods. 2).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.