329/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2000 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

329
ZÁKON
z 20. septembra 2000
o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
zriadenie, pôsobnosť a organizáciu Úradu pre finančný trh,
b)
postup pri výkone štátneho dozoru v oblasti kapitálového trhu a v oblasti poisťovníctva (ďalej len „štátny dozor“).
Zriadenie a pôsobnosť Úradu pre finančný trh
§ 2
(1)
Zriaďuje sa Úrad pre finančný trh (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy pre oblasť kapitálového trhu a poisťovníctva.
(2)
Úrad je rozpočtovou organizáciou so sídlom v Bratislave.
§ 3
Úrad
a)
vykonáva štátny dozor nad kapitálovým trhom a poisťovníctvom,
b)
rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti kapitálového trhu a poisťovníctva,
c)
vedie a uverejňuje zoznamy podľa § 27,
d)
spolupracuje s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na tvorbe a uskutočňovaní finančnej politiky, najmä na príprave
1.
analýzy vývoja kapitálového trhu a poisťovníctva,
2.
koncepcie rozvoja kapitálového trhu a poisťovníctva,
3.
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti kapitálového trhu a poisťovníctva,
e)
spolupracuje v rozsahu ustanovenom týmto zákonom so zahraničnými dozornými orgánmi v oblasti kapitálového trhu a poisťovníctva.
§ 4
(1)
Úrad predkladá vláde Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) každoročne do konca júna správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok spolu s analýzou aktuálneho stavu kapitálového trhu a poisťovníctva v Slovenskej republike.
(2)
V správe podľa odseku 1 úrad uvedie najmä zhodnotenie výkonu štátneho dozoru a rozhodovacej činnosti úradu.
(3)
Správu s analýzou podľa odseku 1 úrad uverejní vo vestníku úradu do 30 dní po jej predložení vláde.
Orgány úradu
§ 5
(1)
Orgánmi úradu sú
a)
predseda úradu (ďalej len „predseda“),
b)
rada úradu (ďalej len „rada“).
(2)
Rada má päť členov, z ktorých jeden je predsedom rady a jeden podpredsedom rady. Predseda je zároveň predsedom rady.
(3)
Predsedu a členov rady vymenúva a odvoláva vláda. Predseda a členovia rady sú za svoju činnosť zodpovední vláde.
(4)
Funkčné obdobie predsedu a členov rady je päťročné; sú vymenúvaní tak, aby sa každý kalendárny rok skončilo funkčné obdobie iba jedného z nich.
(5)
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na predsedu a členov rady Zákonník práce; ich platové náležitosti určuje vláda podľa osobitného zákona.1)
§ 6
Predseda
(1)
Na čele úradu je predseda ako štatutárny orgán.
(2)
Predseda
a)
riadi úrad a zodpovedá za jeho činnosť,
b)
riadi činnosť rady, podpisuje uznesenia rady a rozhodnutia rady,
c)
schvaľuje organizačný poriadok úradu a ďalšie vnútorné predpisy úradu,
d)
vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov.2)
(3)
Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda rady alebo iný člen rady poverený predsedom, ak nie je možné zastupovanie podpredsedom rady.
(4)
Ak predseda nie je vymenovaný, vykonáva jeho činnosť v plnom rozsahu podpredseda rady.
(5)
Ak sa výkon funkcie predsedu skončí pred uplynutím funkčného obdobia, možno nového predsedu vymenovať len na zostatok tohto funkčného obdobia.
§ 7
Rada
(1)
Rada je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol úrad.
(2)
Rada ďalej
a)
schvaľuje správu o činnosti úradu (§ 4 ods. 1),
b)
schvaľuje plán činnosti úradu,
c)
schvaľuje rokovací poriadok rady,
d)
schvaľuje stanoviská úradu,
e)
schvaľuje návrhy dohôd o vzájomnej spolupráci so zahraničnými dozornými orgánmi v oblasti kapitálového trhu a poisťovníctva,
f)
vyjadruje sa ku koncepčným materiálom ministerstva v oblasti kapitálového trhu a poisťovníctva.
(3)
Ak sa výkon funkcie člena rady skončí pred uplynutím funkčného obdobia, možno nového člena rady vymenovať len na zostatok tohto funkčného obdobia.
(4)
Ak sa výkon funkcie predsedu alebo podpredsedu rady skončí pred uplynutím funkčného obdobia a na zostatok jeho funkčného obdobia je vymenovaný iný člen rady, potom na uvoľnenú funkciu možno vymenovať nového člena rady len na zostatok funkčného obdobia toho člena rady, ktorého vo funkcii nahradil.
§ 8
Rokovanie rady
(1)
Rokovanie rady zvoláva a vedie predseda. Rokovanie rady sa koná najmenej raz za mesiac. Predseda je povinný bezodkladne zvolať rokovanie rady na základe písomného návrhu podpredsedu rady alebo najmenej ďalších dvoch členov rady; ak predseda túto povinnosť nesplní, rokovanie rady zvolá podpredseda rady najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia písomného návrhu.
(2)
Rokovanie rady je neverejné. Rada však môže na svoje rokovanie prizvať iné právnické osoby alebo fyzické osoby. Ustanovenie § 11 platí primerane aj na tieto osoby, o čom ich predseda, podpredseda rady alebo poverený člen rady vopred poučí.
(3)
Na prijatie uznesenia rady alebo rozhodnutia rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vymenovaných členov rady.
§ 9
Podmienky na výkon funkcie predsedu a člena rady
(1)
Za predsedu a člena rady možno vymenovať fyzickú osobu s náležitými odbornými vedomosťami a skúsenosťami, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a je bezúhonná.
(2)
Za osobu s náležitými odbornými vedomosťami a skúsenosťami sa považuje osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním a odbornou praxou v oblasti finančného trhu počas najmenej troch rokov.
(3)
Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy alebo za úmyselný trestný čin.
(4)
S funkciou predsedu a člena rady je nezlučiteľná funkcia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, sudcu, prokurátora; nesmie byť ani v pracovnoprávnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, ani vo funkcii v štátnych orgánoch a v orgánoch územnej samosprávy. Predseda a člen rady nesmie
a)
byť riadiacim ani kontrolným orgánom právnickej osoby oprávnenej na podnikanie ani členom týchto orgánov, ani prokuristom,
b)
byť v pracovnoprávnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu k osobám podliehajúcim štátnemu dozoru podľa osobitných zákonov3) (ďalej len „dozorovaná osoba“), ani sprostredkovateľom alebo poisťovacím maklérom, alebo maklérom, alebo agentom,4) ani pre takéto osoby vykonávať akúkoľvek činnosť,
c)
vykonávať zárobkovú činnosť; toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, publicistickú, literárnu alebo umeleckú činnosť.
(5)
Ak v čase vymenovania do funkcie vykonáva predseda alebo člen rady funkciu, povolanie alebo činnosť uvedenú v odseku 4, je povinný bezodkladne preukázateľne urobiť úkon smerujúci k ukončeniu takejto funkcie, povolania alebo činnosti, a ak je to možné, takú funkciu, povolanie alebo činnosť zanechať.
(6)
Predseda a člen rady je povinný zaslať bezodkladne po svojom vymenovaní predsedovi vlády písomné oznámenie, v ktorom uvedie
a)
údaje o svojej účasti alebo o účasti osôb, ktoré majú k nemu blízky vzťah (odsek 17), na majetku osôb vykonávajúcich činnosť na základe povolenia podľa osobitných zákonov,3)
b)
údaje o tom, či on alebo osoby, ktoré majú k nemu blízky vzťah, sú majiteľmi verejne obchodovateľných cenných papierov alebo nadobudli práva odvodené od verejne obchodovateľných cenných papierov,
c)
či niektorá z osôb, ktoré majú k nemu blízky vzťah, je členom riadiacich alebo kontrolných orgánov alebo prokuristom, sprostredkovateľom alebo poisťovacím maklérom, alebo maklérom, alebo agentom,4) alebo vedúcim zamestnancom osôb vykonávajúcich činnosť na základe povolenia podľa osobitných zákonov.3)
(7)
Ak predsedovi alebo členovi rady nie sú dostupné informácie o údajoch uvedených v odseku 6 písm. a) až c) vo vzťahu k osobám, ktoré majú k nemu blízky vzťah, uvedie tieto skutočnosti v písomnom oznámení.
(8)
Predseda a člen rady nesmie počas výkonu svojej funkcie nadobúdať okrem dedenia alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov
a)
účasť na majetku osôb vykonávajúcich činnosť na základe povolenia podľa osobitných zákonov,3)
b)
verejne obchodovateľné cenné papiere,
c)
práva odvodené od verejne obchodovateľných cenných papierov.
(9)
Predseda a člen rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi vlády nadobudnutie majetku uvedeného v odseku 8.
(10)
Predseda a člen rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi vlády každú zmenu v skutočnostiach podľa odsekov 6 až 9.
(11)
Predseda a člen rady je povinný podávať počas výkonu svojej funkcie vždy k 31. marcu kalendárneho roka predsedovi vlády písomné oznámenie, v ktorom uvedie, či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti svojej funkcie predsedu a člena rady s inými funkciami, povolaniami a činnosťami podľa odseku 4.
(12)
Porušenie povinností predsedu a člena rady podľa odsekov 5 až 11 sa považuje ako závažné porušenie povinností.
(13)
Výkon funkcie predsedu a člena rady sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
úmrtím.
(14)
Ak sa predseda alebo člen rady vzdal funkcie, zostáva vo funkcii až do vymenovania nového predsedu alebo člena rady. Vzdanie sa funkcie oznámi predseda alebo člen rady predsedovi vlády.
(15)
Vláda odvolá predsedu a člena rady z funkcie, ak
a)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin majetkovej povahy alebo za úmyselný trestný čin,
b)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená,
c)
vykonáva funkciu, povolanie alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu a člena rady a neurobil preukázateľný úkon smerujúci k ich ukončeniu alebo takú funkciu, povolenie alebo činnosť nezanechal,
d)
závažným spôsobom porušil povinnosti predsedu a člena rady ustanovené týmto zákonom,
e)
nevykonáva svoju funkciu počas viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(16)
Skončením výkonu funkcie predsedu a člena rady sa končí jeho pracovnoprávny vzťah k úradu.
(17)
Za osoby, ktoré majú blízky vzťah, sa na účely tohto zákona rozumejú rodičia, deti, súrodenci a manžel.
§ 10
Zamestnanci úradu
(1)
Zamestnancom úradu sa nesmie stať osoba, ktorá má blízky vzťah k predsedovi a členovi rady, a zamestnanci nesmú byť navzájom osobami s blízkym vzťahom (§ 9 ods. 17), ak sú vo vzťahu nadriadenosti a podriadenosti.
(2)
Povinnosti ustanovené v § 9 ods. 4 až 11 sa vzťahujú aj na ostatných zamestnancov úradu s tým, že príslušné písomné oznámenia predkladajú predsedovi, pričom porušenie týchto povinností sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny.
§ 11
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Predseda a členovia rady a ostatní zamestnanci úradu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie alebo svojho zamestnania. Táto povinnosť trvá aj po skončení výkonu funkcie alebo pracovnoprávneho vzťahu.
(2)
Na účely občianskeho súdneho konania, trestného konania, daňového konania, správneho konania, na účely plnenia úloh služby kriminálnej polície a služby finančnej polície Policajného zboru ustanovených osobitným zákonom,5) ako aj na účely plnenia úloh podľa § 29 ods. 5 a § 30 ods. 2 sú osoby uvedené v odseku 1 zbavené povinnosti zachovávať mlčanlivosť.
§ 12
Zásady výkonu činnosti
(1)
Predseda a členovia rady a ostatní zamestnanci úradu sú pri svojej činnosti povinní zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom, najmä nesmú využívať informácie, ktoré získali pri výkone svojej funkcie alebo svojho zamestnania, na získanie výhod pre seba alebo pre iného. Sú povinní konať nestranne; nesmú prijímať v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo svojho zamestnania dary, bezodplatné služby ani iné obdobné výhody.
(2)
Porušenie povinností podľa odseku 1 predsedom a členom rady sa považuje za závažné porušenie jeho povinností, a ak tieto povinnosti poruší iný zamestnanec úradu, považuje sa to ako porušenie pracovnej disciplíny.
(3)
Predseda je povinný bezodkladne oznámiť predsedovi vlády skutočnosti, pre ktoré môže byť člen rady odvolaný z funkcie.
Štátny dozor
§ 13
Údaje na výkon štátneho dozoru úrad získava
a)
kontrolou na mieste (ďalej len „kontrola“),
b)
súčinnosťou so štátnymi orgánmi, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami podľa tohto zákona a osobitných zákonov,3)
c)
vyžiadaním informácií a stanovísk od dozorovanej osoby,
d)
monitorovaním údajov z finančného trhu o činnosti dozorovaných osôb.
§ 14
(1)
Kontrolu vykonávajú zamestnanci úradu (§ 10) na základe písomného poverenia predsedu na vykonanie kontroly.
(2)
Na výkon kontroly sa nevzťahuje osobitný zákon.6)
§ 15
(1)
Zamestnanci úradu sú pri výkone kontroly oprávnení
a)
vstupovať na pozemky, do budov a iných priestorov kontrolovanej osoby, ak si to vyžaduje vykonanie úkonov pri kontrole; nedotknuteľnosť obydlia zostáva zachovaná,7)
b)
vyžadovať od kontrolovanej osoby a jej zamestnancov, aby im v určenej lehote poskytli prvopisy dokladov, prípadne ich fotokópie, vyjadrenia, informácie vrátane informácií na technických nosičoch údajov, ako aj úradne overené preklady kontrolovanej dokumentácie potrebné na účely výkonu štátneho dozoru; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona,8)
c)
odniesť aj mimo priestorov kontrolovanej osoby prvopisy dokladov a iných písomností kontrolovanej osoby potrebných na zabezpečenie dôkazov, a to najneskôr do skončenia kontroly alebo skončenia konania (§ 18); ak s tým úrad súhlasí, kontrolovaná osoba môže prvopisy dokladov nahradiť na svoje náklady fotokópiami,
d)
vyžadovať súčinnosť kontrolovanej osoby a jej zamestnancov; súčinnosť však nemožno vyžadovať, ak by tým bol ohrozený život alebo zdravie osôb alebo ak by bola porušená zákonom ustanovená povinnosť mlčanlivosti, ak osoby poskytujúce súčinnosť neboli zbavené oprávneným orgánom povinnosti mlčanlivosti.
(2)
Kontrolovaná osoba je povinná poskytnúť zamestnancom úradu vykonávajúcim kontrolu súčinnosť zodpovedajúcu ich oprávneniam podľa odseku 1 a utvoriť primerané podmienky na výkon kontroly.
(3)
Zamestnanci úradu vykonávajúci kontrolu sú povinní
a)
oznámiť najneskôr v deň začatia kontroly vedúcemu kontrolovanej osoby začatie kontroly a preukázať sa písomným poverením na vykonanie kontroly,
b)
vydať kontrolovanej osobe potvrdenie o prevzatí prvopisov dokladov, osvedčených kópií a iných písomností a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím,
c)
oboznámiť kontrolovanú osobu s kontrolnými zisteniami.
(4)
Úrad je oprávnený nakladať s údajmi vrátane osobných údajov9) alebo s informáciami získanými pri výkone svojej činnosti iba v rozsahu potrebnom na účely štátneho dozoru.
(5)
Kontrola je skončená dňom, keď bolo kontrolovanej osobe doručené písomné oboznámenie podľa odseku 3 písm. c).
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane použijú aj pri výkone štátneho dozoru spôsobom uvedeným v § 13 písm. c) a d).
§ 16
Prizvané osoby
(1)
Na plnenie konkrétnej úlohy v rámci výkonu štátneho dozoru podľa § 13 písm. a) až d) môže úrad v ktoromkoľvek štádiu prizvať zamestnancov iných právnických osôb alebo iné fyzické osoby s ich súhlasom, ak je to odôvodnené osobitnou povahou takejto úlohy, a požadovať ich uvoľnenie najdlhšie na 12 pracovných dní v kalendárnom roku. Účasť zamestnancov právnických osôb na výkone štátneho dozoru sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme, za ktorý im patrí náhrada mzdy, prípadne platu vo výške priemerného zárobku.10) Iným fyzickým osobám za ich účasť na výkone štátneho dozoru patrí odmena; výšku odmeny ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(2)
Prizvané osoby môžu vykonávať kontrolné činnosti na základe písomného poverenia predsedu na vykonanie kontrolnej úlohy a iba pod vedením zamestnanca úradu povereného vykonaním kontroly.
(3)
Podmienky účasti prizvaných osôb na výkone štátneho dozoru dohodne úrad podľa osobitných predpisov.11)
(4)
Na prizvané osoby sa primerane vzťahujú ustanovenia § 10, 11 a 12, § 15 ods. 1 až 3 a ods. 6.
§ 17
Vylúčenie z výkonu štátneho dozoru
(1)
Zamestnanec úradu je vylúčený z výkonu štátneho dozoru, ak so zreteľom na jeho vzťah k veci, k dozorovaným osobám alebo k ich zamestnancom možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti.
(2)
Zamestnanec úradu, ktorý sa dozvie o skutočnostiach odôvodňujúcich jeho vylúčenie z výkonu štátneho dozoru, je povinný to bezodkladne oznámiť predsedovi.
(3)
Ak má dozorovaná osoba pochybnosti o nepredpojatosti zamestnanca úradu, môže podať úradu písomné námietky s uvedením dôvodu.
(4)
Zamestnanec úradu, ktorý sa dozvie o skutočnostiach odôvodňujúcich jeho vylúčenie z výkonu štátneho dozoru alebo proti ktorému bola podaná námietka podľa odseku 3, je oprávnený uskutočniť pri výkone štátneho dozoru iba také úkony, ktoré nedovoľujú odklad.
(5)
Predseda rozhodne o tom, či je zamestnanec vylúčený z výkonu štátneho dozoru do piatich dní od doručenia oznámenia podľa odseku 2 alebo námietok podľa odseku 3. Na rozhodovanie o predpojatosti sa nevzťahujú ustanovenia o konaní.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa vzťahujú aj na predsedu a členov rady a na prizvané osoby s tým, že o vylúčení predsedu z výkonu štátneho dozoru rozhoduje predseda vlády.
Konanie
§ 18
Rozsah pôsobnosti
Na konanie, v ktorom úrad rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb, sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,12) ak tento zákon alebo osobitné zákony3) neustanovujú inak.
§ 19
Účastníci konania
Účastníkom konania je ten, o čích právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať.
§ 20
Spojenie vecí
Ak je to účelné, úrad môže spojiť na spoločné konanie veci, ktoré spolu skutkovo súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov konania. Ak odpadnú dôvody spojenia vecí, úrad rozhodne o každej veci v samostatnom konaní. O spojení vecí sa nevydáva rozhodnutie; úrad však o tom písomne upovedomí účastníkov konania.
§ 21
Zastavenie konania
(1)
Úrad konanie zastaví, ak
a)
odpadol dôvod konania začatého z vlastného podnetu úradu,
b)
účastník konania, na ktorého návrh sa konanie začalo, vzal návrh na začatie konania späť a ak s tým súhlasia ostatní účastníci konania,
c)
účastník konania neodstránil v určenej lehote nedostatky podania, hoci bol na to vyzvaný,
d)
účastník konania zomrel a konanie sa netýka iného účastníka konania,
e)
právnická osoba, ktorá je účastníkom konania, zanikla bez právneho nástupcu a konanie sa netýka iného účastníka konania,
f)
sa preukáže, že ten, kto podal návrh na začatie konania, nie je jeho účastníkom a nejde o konanie, ktoré sa môže začať aj z vlastného podnetu úradu,
g)
úrad nie je príslušný na konanie,
h)
nebol zaplatený správny poplatok a sú splnené podmienky podľa osobitného zákona.13)
(2)
Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 písm. d), e) a h) nie je prípustné odvolanie; v prípadoch podľa písmen d) a e) sa rozhodnutie iba vyznačí v spise.
§ 22
Predbežné opatrenie
(1)
Úrad môže pred začatím konania alebo počas neho vydať predbežné opatrenie, ktorým v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie účelu konania
a)
uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe, aby niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo strpela,
b)
nariadi zabezpečenie vecí, ktoré sú potrebné na vykonanie dôkazov.
(2)
Účastníkmi konania o uložení predbežného opatrenia sú tí, ktorí by nimi boli v konaní vo veci, a tí, ktorým sa predbežným opatrením ukladá povinnosť podľa odseku 1. Účastníci konania o uložení predbežného opatrenia nemusia byť oboznámení s predmetom predbežného opatrenia pred jeho vydaním.
(3)
Ak bolo vydané predbežné opatrenie pred začatím konania, oznámením rozhodnutia o predbežnom opatrení sa začína konanie vo veci.
(4)
Úrad predbežné opatrenie zruší, len čo pominul dôvod, pre ktorý bolo vydané.
(5)
Predbežné opatrenie zanikne
a)
zrušením podľa odseku 4,
b)
uplynutím času, ak bolo vydané na určitý čas,
c)
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia vo veci.
(6)
Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení nemá odkladný účinok.
§ 23
Uverejnenie rozhodnutia
Úrad môže po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia uverejniť oznámenie o uložení sankcie alebo opatrenia na nápravu zistených nedostatkov v periodickej tlači celoštátne distribuovanej. V oznámení úrad uvedie označenie právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorej bola sankcia alebo opatrenie na nápravu uložené, opis skutku s uvedením ustanovenia zákona, ktoré bolo porušené, a uloženú sankciu alebo opatrenie na nápravu zistených nedostatkov.
§ 24
Lehota na rozhodnutie
Úrad v konaní začatom na žiadosť účastníka konania rozhodne v lehote do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti, ak osobitný zákon3) neustanovuje inak. Predseda môže túto lehotu v odôvodnených prípadoch primerane predĺžiť. O predĺžení lehoty musí byť účastník konania písomne upovedomený.
Preskúmanie rozhodnutia
§ 25
(1)
O odvolaní proti rozhodnutiu úradu rozhoduje rada na návrh ňou ustanovenej osobitnej komisie.
(2)
Člena rady nemožno vylúčiť z rozhodovania o odvolaní z dôvodu, že sa v tej istej veci zúčastnil na konaní.
§ 26
(1)
Rozhodnutie úradu a rady nemožno preskúmať v rámci obnovy konania ani mimo odvolacieho konania.
(2)
Ak úrad plne nevyhovie protestu prokurátora sám, je povinný predložiť ho spolu so spisovým materiálom do 30 dní na rozhodnutie rade. O proteste prokurátora proti rozhodnutiu rady rozhoduje rada na návrh ňou ustanovenej osobitnej komisie.
(3)
Právoplatné rozhodnutie úradu je preskúmateľné súdom.14)
(4)
Výkon rozhodnutia uskutočňuje úrad.
§ 27
Zoznamy
(1)
Úrad vedie zoznamy
a)
osôb, ktorým podľa osobitných zákonov3) udeľuje príslušné povolenie,15)
b)
nútených správcov podľa osobitných zákonov,16)
c)
ďalších osôb, ak tak ustanoví osobitný predpis.
(2)
Úrad uverejňuje aktuálne zoznamy podľa odseku 1 najmenej jedenkrát počas kalendárneho štvrťroka vo vestníku úradu a zabezpečuje, aby na úrade boli verejne prístupné na nahliadnutie.
§ 28
Vestník úradu
(1)
Úrad vydáva vestník úradu, v ktorom uverejňuje najmä
a)
správy o činnosti úradu (§ 4 ods. 1),
b)
zoznamy podľa § 27,
c)
právoplatné rozhodnutia úradu určené na uverejnenie podľa § 23,
d)
stanoviská úradu,
e)
iné dôležité oznámenia úradu.
(2)
Za správnosť alebo úplnosť údajov v zoznamoch uvedených v odseku 1 písm. b) úrad zodpovedá iba vtedy, ak osoby uvedené v § 27 ods. 1 splnili voči nemu riadne svoju oznamovaciu povinnosť o zmenách a doplneniach príslušných údajov podľa osobitných zákonov.3)
(3)
Vo vestníku úrad tiež oznámi miesto, na ktorom budú verejne prístupné na nahliadnutie
a)
schválené prospekty verejne obchodovateľných cenných papierov,17)
b)
schválené emisné podmienky na vydanie dlhopisov,18)
c)
informácie o hospodárení emitentov verejne obchodovateľných cenných papierov podľa osobitných predpisov,19)
d)
informácie o hospodárení správcovskej spoločnosti,20)
e)
všeobecné a osobitné poistné podmienky poisťovní,21)
f)
informácie o hospodárení poisťovní.22)
§ 29
Súčinnosť so štátnymi orgánmi, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami
(1)
Štátne orgány, obce, Národná banka Slovenska, organizátori verejného trhu, Stredisko cenných papierov Slovenskej republiky23) a Fond národného majetku Slovenskej republiky poskytujú úradu pri plnení jeho úloh súčinnosť; na tento účel sú povinní poskytnúť úradu bezplatne požadované podklady a informácie, ktoré získali pri výkone svojej činnosti.
(2)
Národná banka Slovenska, organizátori verejného trhu a Stredisko cenných papierov Slovenskej republiky sú povinní upozorniť úrad na nedostatky zistené v súvislosti s výkonom ich činnosti, ktoré sa týkajú pôsobnosti úradu.
(3)
Úrad v súvislosti s jeho činnosťou je oprávnený písomne požiadať banku alebo pobočku zahraničnej banky (ďalej len „banka“)24) o oznámenie čísla, stavu a zmien bankových účtov25) právnických osôb a fyzických osôb.
(4)
Iné právnické osoby, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 3, ako aj fyzické osoby, ktoré majú doklady a informácie súvisiace s činnosťou úradu, sú povinné predložiť ich úradu na jeho písomné vyžiadanie.
(5)
Úrad je povinný
a)
na účely bankového dohľadu poskytovať Národnej banke Slovenska bezplatne na jej požiadanie podklady a informácie získané úradom v súvislosti s výkonom jeho činnosti,
b)
upozorniť Národnú banku Slovenska na nedostatky zistené úradom v súvislosti s výkonom jeho činnosti, ktorých riešenie patrí do pôsobnosti Národnej banky Slovenska,
c)
zasielať Národnej banke Slovenska rozhodnutia úradu vrátane predbežných opatrení, ak je účastníkom konania banka.
§ 30
Medzinárodná spolupráca
(1)
Úrad v rámci svojej pôsobnosti môže uzatvárať dohody o vzájomnej spolupráci so zahraničnými dozornými orgánmi v oblasti kapitálového trhu a poisťovníctva alebo s medzinárodnými organizáciami združujúcimi tieto dozorné orgány. Úrad môže byť členom medzinárodných organizácií v oblasti kapitálového trhu a poisťovníctva a zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v týchto organizáciách. Úrad zabezpečuje úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ako aj z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách v oblasti kapitálového trhu a poisťovníctva, a to v rozsahu uvedenom v medzinárodnej zmluve alebo v rozsahu poverenia ministerstvom.
(2)
Úrad v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, poskytuje zahraničným dozorným orgánom informácie o dozorovaných osobách, ktoré tieto dozorné orgány požadujú v súvislosti s výkonom dozoru nad kapitálovým trhom a poisťovníctvom.
(3)
Informácie uvedené v odseku 2 je úrad oprávnený poskytnúť len za predpokladu, že je zmluvne zabezpečená vzájomnosť.
§ 31
Pokuty
(1)
Úrad môže uložiť pokutu do 500 000 Sk
a)
dozorovanej osobe za porušenie povinností podľa § 15 ods. 2,
b)
inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie povinností podľa § 29 ods. 4.
(2)
Konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 možno začať najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa úrad o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(3)
Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania protiprávneho konania, na rozsah jeho následkov, na prípadné opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností.
(4)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť.
(5)
Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 32
Prechodné ustanovenia
(1)
Dĺžka prvého funkčného obdobia prvého predsedu je päť rokov, prvého podpredsedu rady štyri roky a dĺžka prvého funkčného obdobia ďalších prvých členov rady je taká, že jeden člen bude vymenovaný na jeden rok, druhý na dva roky a tretí na tri roky. Prvého predsedu, prvého podpredsedu rady a ďalších prvých členov rady pre prvé funkčné obdobie vymenuje vláda na návrh ministra financií Slovenskej republiky; § 6 ods. 5 a § 7 ods. 3 platí aj pre prvé funkčné obdobie.
(2)
Kontrolu, ktorú začalo ministerstvo podľa doterajších predpisov, dokončí úrad podľa tohto zákona; právne účinky, ktoré nastali pred 1. novembrom 2000, zostávajú zachované.
(3)
S prechodom pôsobnosti v oblasti štátneho dozoru nad kapitálovým trhom a poisťovníctvom z ministerstva na úrad prechádzajú na úrad aj práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodou, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí sa, ktorí zamestnanci ministerstva prechádzajú do pracovného pomeru v úrade.
(4)
Úrad je do 31. decembra 2000 svojimi príjmami a výdavkami zapojený na štátny rozpočet v rámci rozpočtovej kapitoly ministerstva.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 74/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 293/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z. a zákona č. 195/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5)
Štátnemu tajomníkovi na pokrytie nevyhnutných výdavkov za služby a iných osobných výdavkov, ktoré súvisia s výkonom funkcie, patrí paušálna nezdanená náhrada vo výške 1 000 Sk mesačne. Nárok na paušálnu náhradu vzniká prvým dňom začatia vykonávania funkcie a zaniká dňom skončenia vykonávania funkcie.
(6)
Štátny tajomník počas vykonávania funkcie má právo na bezplatné
a)
používanie služobného motorového vozidla s prideleným vodičom alebo bez neho na vykonávanie funkcie alebo v súvislosti s ňou,
b)
poskytnutie a používanie jedného služobného mobilného telefónu na zabezpečenie dosiahnuteľnosti v čase vykonávania funkcie a mimo nej.
(7)
Vedúci úradu ministerstva počas vykonávania funkcie má právo na bezplatné poskytnutie a používanie jedného služobného mobilného telefónu na zabezpečenie dosiahnuteľnosti v čase vykonávania funkcie a mimo nej.
(8)
Limit bezplatného používania služobného mobilného telefónu podľa odseku 6 písm. b) a odseku 7 určí minister.“.
2.
V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „a poisťovníctva“ a slová „a vo veciach investičných fondov a spoločností“.
3.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre
a)
investičnú výstavbu,
b)
regionálny rozvoj,
c)
bytovú politiku,
d)
stavebnú výrobu a výrobu stavebných látok,
e)
verejné práce,
f)
stavebné výrobky,
g)
export stavebných prác.“.
4.
§ 20 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Vedúcemu úradu vlády Slovenskej republiky a predsedovi ďalšieho ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky podľa odseku 1 písm. b) až j) na pokrytie nevyhnutných výdavkov za služby a iných osobných výdavkov, ktoré súvisia s výkonom funkcie, patrí paušálna nezdanená náhrada vo výške 3 000 Sk mesačne. Nárok na paušálnu náhradu vzniká prvým dňom začatia vykonávania funkcie a zaniká dňom skončenia vykonávania funkcie.
(5)
Vedúci úradu vlády Slovenskej republiky a predseda ďalšieho ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky podľa odseku 1 písm. b) až j) počas vykonávania funkcie má právo na bezplatné
a)
používanie služobného motorového vozidla s prideleným vodičom alebo bez neho na vykonávanie funkcie alebo v súvislosti s ňou,
b)
poskytnutie a používanie jedného služobného mobilného telefónu na zabezpečenie dosiahnuteľnosti v čase vykonávania funkcie a mimo nej.
(6)
Limit bezplatného používania služobného mobilného telefónu podľa odseku 5 písm. b) určí vláda Slovenskej republiky.“.
Čl. III
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z. a zákona č. 103/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. i) sa slová „Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „Úradu pre finančný trh (ďalej len „úrad“)1c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:
„1c)
Zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 14 ods. 1 sa za slovo „banky“ vkladajú slová „alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len „banka“)“.
3.
V § 18 ods. 2 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
4.
Vo všetkých ustanoveniach zákona s výnimkou § 18, 19, 25 a 27 sa slovo „ministerstvo“ v príslušných tvaroch nahrádza slovom „úrad“ v príslušnom tvare.
5.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:
㤠21a
(1)
Štátny dozor podľa tohto zákona sa vykonáva nad
a)
emitentmi dlhopisov s výnimkou štátnych dlhopisov (§ 18 a 19),
b)
právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré neoprávnene bez povolenia vykonávajú činnosť, na ktorú sa vyžaduje povolenie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.3f)
(2)
Štátny dozor podľa tohto zákona vykonáva úrad.1c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3f znie:
„3f)
§ 46 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 22 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Sankcie podľa odsekov 1 až 3 a 8 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa začatia konania, najneskôr však do konca piateho roku po splatení všetkých vydaných dlhopisov.
(5)
Pokuta podľa odsekov 1 až 3 a 8 je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.“.
7.
V § 22 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Pri výkone štátneho dozoru je úrad oprávnený vyžadovať od osôb podliehajúcich tomuto dozoru, aby úradu poskytli v ním určenej lehote údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon tohto dozoru, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon štátneho dozoru. Doklady potvrdzujúce splnenie povinností podľa § 3 ods. 5, § 10 ods. 3 a § 12 ods. 6 sú tieto osoby povinné predložiť úradu do 15 dní od doručenia žiadosti.
(8)
Ak sa pri výkone štátneho dozoru zistí, že neoprávnená osoba vykonáva činnosť podľa tohto zákona, na ktorú sa vyžaduje povolenie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,3f) úrad jej zakáže vykonávať túto činnosť a uloží jej pokutu do 25 000 000 Sk.“.
8.
Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:
㤠22a
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,4b) ak tento zákon alebo osobitný zákon1c) neustanovujú inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:
„4b)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.
9.
Za § 27b sa vkladá § 27c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2000
(1)
Konania začaté podľa tohto zákona pred 1. novembrom 2000 dokončí úrad s tým, že o rozklade je príslušná rozhodnúť rada úradu.
(2)
O návrhu na obnovu konania vo veci podľa tohto zákona, ktorý bol podaný pred 1. novembrom 2000, sa rozhodne podľa doterajších predpisov; nové konanie vo veci uskutoční úrad.
(3)
Konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania vo veci podľa tohto zákona, ktoré bolo začaté pred 1. novembrom 2000, sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 306/1995 Z. z., zákona č. 356/1997 Z. z. a zákona č. 101/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 17 znie:
㤠17
(1)
Dozoru podliehajú právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce v poisťovníctve, právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce sprostredkovateľskú činnosť súvisiacu s poisťovacou činnosťou a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú tieto činnosti bez povolenia dozorného orgánu.
(2)
Dozorným orgánom je Úrad pre finančný trh.15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
Zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
§ 22 znie:
㤠22
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,10) ak tento zákon alebo osobitný zákon15a) neustanovujú inak.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.
4.
V § 24 odsek 2 znie:
„(2)
Zamestnanci poisťovne, členovia orgánov poisťovne, poisťovací makléri a sprostredkovatelia, ako aj zamestnanci dozorného orgánu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie alebo svojho zamestnania, aj po skončení pracovného pomeru alebo sprostredkovateľskej činnosti v poisťovníctve; na účely občianskeho súdneho konania, trestného konania, daňového konania, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely úloh ustanovených osobitným predpisom19) sú tieto osoby zbavené povinnosti zachovávať mlčanlivosť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19) § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z.“.
5.
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2000
(1)
Konania začaté podľa tohto zákona pred 1. novembrom 2000 dokončí Úrad pre finančný trh s tým, že o rozklade je príslušná rozhodnúť rada Úradu pre finančný trh.
(2)
O návrhu na obnovu konania vo veci podľa tohto zákona, ktorý bol podaný pred 1. novembrom 2000, sa rozhodne podľa doterajších predpisov; nové konanie vo veci uskutoční Úrad pre finančný trh.
(3)
Konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania vo veci podľa tohto zákona, ktoré bolo začaté pred 1. novembrom 2000, sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.
Čl. V
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 44/1998 Z. z., zákona č. 170/1998 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z. a zákona č. 215/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 4 sa za slová „finančnými prostriedkami“ vkladajú slová „pobočke zahraničnej banky a pobočke zahraničnej banky vykonávajúcej hypotekárne obchody“.
2.
V § 15 ods. 1 sa slová „spôsob zatrieďovania pohľadávok a záväzkov a pravidlá ocenenia majetku a záväzkov, ako aj to, čo sa rozumie kapitálom, rezervami, aktívami,“ nahrádzajú slovami „pravidlá zatrieďovania pohľadávok a záväzkov, tvorby a rušenia rezerv a ocenenia majetku a záväzkov, ako aj to, čo sa rozumie kapitálom, rezervami, aktívami, skupinou hospodársky spojených subjektov, likviditou, likvidnými prostriedkami,“. Súčasne sa vypúšťa odsek 2 a označenie odseku 1.
3.
V § 36d sa za slovo „Banka“ vkladajú slová „alebo pobočka zahraničnej banky“.
4.
V § 38 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
Úradu pre finančný trh na účely štátneho dozoru ustanoveného zákonom.9ga)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9ga znie:
„9ga)
Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z. z., zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.“.
5.
V § 38 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tieto identifikačné údaje nie je potrebné uvádzať v písomnom vyžiadaní podľa písmen b) a e).“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9c sa citácia
„Zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
§ 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.“ nahrádza citáciou „Napríklad § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VI
Zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „Úrad pre finančný trh (ďalej len „úrad“)“.
2.
V § 7 ods. 5 sa slovo „žiadateľa“ nahrádza slovami „zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona“.
3.
V § 7 odsek 6 znie:
„(6)
Za odborne spôsobilú sa považuje osoba, ktorá má skončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti v oblasti finančného trhu a preukázala odbornú spôsobilosť zložením odbornej skúšky, ktorej obsahom je najmä preverenie znalostí právnych predpisov v oblasti kolektívneho investovania. Obsah odbornej skúšky, spôsob jej vykonania a ďalšie podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).“.
4.
Vo všetkých ustanoveniach zákona s výnimkou § 7 ods. 6 a 7 druhej vety, § 54 ods. 3, § 55 ods. 2, § 60 ods. 3 sa slovo „ministerstvo“ v príslušných tvaroch nahrádza slovom „úrad“ v príslušnom tvare.
5.
V § 7 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
„Ak odbornú skúšku zabezpečuje právnická osoba poverená úradom, je úhrada za vykonanie odbornej skúšky príjmom tejto osoby.“.
6.
V § 8 odsek 5 znie:
„(5)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,9) ak tento zákon alebo osobitný zákon9a) neustanovujú inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Zákon č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V § 11 ods. 2 sa slová „60 %“ nahrádzajú slovami „40 %“.
8.
V § 14 ods. 1 v druhej vete sa slová „vykonávať činnosť podľa tohto zákona“ nahrádzajú slovami „zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti“.
9.
V § 22 ods. 5 v druhej vete sa slová „depozitár na pokyn správcovskej spoločnosti“ nahrádzajú slovami „banka na pokyn správcovskej spoločnosti po predložení súhlasu depozitára“.
10.
V § 29 ods. 8 sa za slovo „list“ vkladá slovo „najmä“.
11.
V § 31 odsek 4 znie:
„(4)
Správcovská spoločnosť musí každoročne vyplácať podielnikom výnosy z majetku v podielovom fonde vo výške výnosov z cenných papierov a z vkladových účtov vyplatených správcovskej spoločnosti za príslušný kalendárny rok.“.
12.
V § 32 ods. 1 písm. g) sa čiarka za slovami „bežných účtov“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „alebo na termínovaných vkladoch“.
13.
V § 32 odsek 6 znie:
„(6)
Nástroje peňažného trhu môžu spolu tvoriť najviac 10 % majetku v otvorenom podielovom fonde, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
14.
V § 33 odsek 5 znie:
„(5)
Štatút môže určiť, že podiel cenných papierov vydaných štátom alebo cenných papierov, na ktoré bola poskytnutá záruka štátu, v majetku v otvorenom podielovom fonde nie je obmedzený za podmienky, že hodnota zastupiteľných cenných papierov nesmie tvoriť viac ako 30 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde a cenné papiere musia byť vydané najmenej šiestimi emitentmi.“.
15.
V § 34 ods. 3 sa za slová „cenných papierov,“ vkladajú slová „indexov cenných papierov zverejňovaných burzami cenných papierov, kurzov cudzích mien alebo úrokových sadzieb,“.
16.
V § 59 odsek 2 znie:
„(2)
Pri výkone štátneho dozoru formou kontroly na mieste sa vzťahy medzi orgánom štátneho dozoru a osobami podliehajúcimi tomuto dozoru spravujú ustanoveniami osobitného predpisu.9a)“.
17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 sa vypúšťa.
18.
V § 59 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
19.
V § 60 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
osobami, ktoré bez povolenia vykonávajú činnosť, na ktorú je podľa tohto zákona oprávnená len správcovská spoločnosť alebo depozitár.“.
20.
V § 61 ods. 3 prvá veta znie:
„Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa začatia konania, najneskôr však do konca piateho roku odvtedy, keď došlo ku skutočnostiam rozhodujúcim pre ich uloženie.“.
21.
V § 62 ods. 5 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.
22.
Za § 70 sa vkladá § 70a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠70a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2000
(1)
Konania začaté podľa tohto zákona pred 1. novembrom 2000 dokončí úrad s tým, že o rozklade je príslušná rozhodnúť rada úradu.
(2)
O návrhu na obnovu konania vo veci podľa tohto zákona, ktorý bol podaný pred 1. novembrom 2000, sa rozhodne podľa doterajších predpisov; nové konanie vo veci uskutoční úrad.
(3)
Konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania vo veci podľa tohto zákona, ktoré bolo začaté pred 1. novembrom 2000, sa dokončí podľa doterajších predpisov.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2000.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad § 9 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
3)
Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z. z., zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.
4)
§ 49 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 12b zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení zákona č. 101/2000 Z. z.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
8)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov, § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
9)
§ 3 písm. a) zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
10)
§ 2 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.§ 17 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad § 124 Zákonníka práce, zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, § 5 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 13/1991 Zb.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
13)
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
15)
Napríklad § 45 a § 72 ods. 1 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § 6 zákona č. 385/1999 Z. z., § 9 a 12b zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad § 63 zákona č. 385/1999 Z. z., § 20b zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení zákona č. 101/2000 Z. z.
17)
§ 74 a 75 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 8 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
19)
§ 80 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
23)
§ 50 zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 330/2000 Z. z.
24)
§ 1 ods. 1 a 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
25)
§ 38 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.