245/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

245
ZÁKON
z 3. júla 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 372/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2000 sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 7 sa suma „95 954 702 000“ nahrádza sumou „96 154 702 000“.
2.
Doterajšia príloha č. 1 sa nahrádza novou prílohou č. 1, ktorá je prílohou č. 1 k tomuto zákonu, doterajšia príloha č. 3 sa nahrádza novou prílohou č. 3, ktorá je prílohou č. 2 k tomuto zákonu, doterajšia príloha č. 6 sa nahrádza novou prílohou č. 6, ktorá je prílohou č. 3 k tomuto zákonu.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.
Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu 245/2000 Z. z.
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2000
Príloha č. 2 k zákonu 245/2000 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2000
Príloho č. 3 k zákonu 245/2000 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL NA ROK 2000