245/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2004 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

245
ZÁKON
z 3. júla 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
„13h)
§ 12 ods. 4 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
§ 15 ods. 4 a 5 a § 16 ods. 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 372/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2000 sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 7 sa suma „95 954 702 000“ nahrádza sumou „96 154 702 000“.
2.
Doterajšia príloha č. 1 sa nahrádza novou prílohou č. 1, ktorá je prílohou č. 1 k tomuto zákonu, doterajšia príloha č. 3 sa nahrádza novou prílohou č. 3, ktorá je prílohou č. 2 k tomuto zákonu, doterajšia príloha č. 6 sa nahrádza novou prílohou č. 6, ktorá je prílohou č. 3 k tomuto zákonu.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 202/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 11/1999 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 151/1999 Z. z. a zákona č. 238/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Vymeriavací základ zamestnanca na dohodnutom verejnoprospešnom pracovnom mieste pre dlhodobo nezamestnaného podľa osobitného predpisu11ac) sa zahŕňa do vymeriavacieho základu zamestnávateľa len do výšky percenta ustanoveného zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok z vymeriavacieho základu, z ktorého platí poistné na zdravotné poistenie štát podľa § 12 ods. 8.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ac znie:
„11ac)
§ 91a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 245/2000 Z. z.“.
2.
V § 13 ods. 4 sa za slová „spolupracujúcich osôb“ vkladá čiarka a slová „ak nie je ďalej ustanovené inak,“.
3.
V § 13 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Vymeriavacím základom na určenie poistného samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá sa rozhodla pre osobitný spôsob zdaňovania a platenia dane (ďalej len „paušálna daň“) podľa osobitného predpisu,13gb) je ňou určená suma najmenej
a)
4 000 Sk, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu s príjmom do 500 000 Sk,
b)
5 000 Sk, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu s príjmom od 500 001 Sk do 1 000 000 Sk,
c)
6 000 Sk, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu s príjmom od 1 000 001 Sk do 1 500 000 Sk.
(10)
Vymeriavacím základom na určenie poistného samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá sa rozhodla pre paušálnu daň podľa osobitného predpisu13gb) a ktorej sa poskytla úľava na paušálnej dani podľa osobitného predpisu,13gc) je ňou určená suma najmenej vo výške 2 700 Sk.“.
Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 14.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13gb a 13gc znejú:
„13gb)
§ 15 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.
13gc)
§ 16 zákona č. 366/1999 Z. z.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.
Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu 245/2000 Z. z.
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2000
Príloha č. 2 k zákonu 245/2000 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2000
Príloho č. 3 k zákonu 245/2000 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL NA ROK 2000