245/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 31.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

245
ZÁKON
z 3. júla 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 386/1997 Z. z., zákona č. 394/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 292/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z. a zákona č. 238/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 písm. d) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2.
rozdelenie účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na dohodnuté verejnoprospešné pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných,“.
Doterajší druhý bod až ôsmy bod sa označuje ako tretí bod až deviaty bod.
2.
V § 15 písm. e) sa za slová „s výnimkou“ vkladajú slová „§ 91a a“.
3.
V § 16 ods. 2 písm. c) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3.
návrh na rozdelenie účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na dohodnuté verejnoprospešné pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných (§ 91a),“.
Doterajší tretí bod až ôsmy bod sa označuje ako štvrtý bod až deviaty bod.
4.
V § 23 sa za slová „v obdobnom pracovnom vzťahu“ vkladá čiarka a slová „alebo na základe dohody o pracovnej činnosti“.
5.
V § 24 odsek 1 znie:
„(1)
Zamestnancom na účely tohto zákona je fyzická osoba v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo ak vykonáva práce na základe dohody o pracovnej činnosti.“.
6.
V § 27 ods. 2 sa za slová „v obdobnom pracovnom vzťahu“ vkladá čiarka a slová „alebo na základe dohody o pracovnej činnosti“.
7.
V § 28 sa vypúšťa písmeno e).
8.
V § 32 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Pre dlhodobo nezamestnaného sa za vhodné zamestnanie na účely sprostredkovania zamestnania považuje aj zamestnanie na kratší ako určený týždenný pracovný čas, nie však kratší, ako je polovica z určeného týždenného pracovného času.“.
9.
V § 39 ods. 3 sa slová „siedmich kalendárnych“ nahrádzajú slovami „troch pracovných“.
10.
V § 39 ods. 5 sa v prvej vete slová „siedmich kalendárnych“ nahrádzajú slovami „troch pracovných“.
11.
V § 41 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).
12.
V § 60 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Vymeriavacím základom na určenie výšky príspevku na poistenie v nezamestnanosti samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá sa rozhodla pre osobitný spôsob zdaňovania a platenia dane (ďalej len „paušálna daň“) podľa osobitného predpisu,11a) je ňou určená suma najmenej v sume ustanovenej v § 63 ods. 1 až 3.
(3)
Vymeriavacím základom na určenie výšky príspevku na poistenie v nezamestnanosti samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá sa rozhodla pre paušálnu daň podľa osobitného predpisu11a) a ktorej sa poskytne úľava na paušálnej dani podľa osobitného predpisu11b) v prvých troch rokoch vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, je ňou určená suma najmenej v sume polovice vymeriavacieho základu ustanoveného v § 63 ods. 1 až 3.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:
„11a)
§ 15 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.
11b)
§ 16 zákona č. 366/1999 Z. z.“.
13.
V § 65 sa na konci pripája táto veta:
„Do vymeriavacieho základu zamestnávateľa sa nezahŕňa vymeriavací základ zamestnanca na dohodnutom verejnoprospešnom pracovnom mieste pre dlhodobo nezamestnaného podľa § 91a.“.
14.
V § 73 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu na dohodnuté verejnoprospešné pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných.“.
15.
V § 75 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g)
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu na dohodnuté verejnoprospešné pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných,“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
16.
V § 76 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
najviac vo výške 16 % zo súčtu príjmov základného fondu bežného roka podľa § 75 ods. 1 písm. a) až f) a h) a príjmov garančného fondu v bežnom kalendárnom roku podľa § 77a ods. 2 písm. a), c) až g),“.
17.
Za § 91 sa vkladá § 91a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠91a
Dohodnuté verejnoprospešné pracovné miesto pre dlhodobo nezamestnaného
(1)
Dohodnuté verejnoprospešné pracovné miesto pre dlhodobo nezamestnaného na účely tohto zákona je každé pracovné miesto, na ktoré je prijatý do pracovného pomeru na určitý čas dlhodobo nezamestnaný na základe písomnej dohody medzi okresným úradom práce a zamestnávateľom, ktorým môže byť obec, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená obcou, občianske združenie,13a) nezisková organizácia,13b) nadácia,13c) neinvestičný fond,13d) zdravotnícke zariadenie,13e) zariadenie sociálnych služieb,13f) štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti13g) alebo Slovenský Červený kríž (ďalej len „zamestnávateľ“).
(2)
Okresný úrad práce poskytuje zamestnávateľovi podľa odseku 1 z účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu príspevok na úhradu mzdy alebo platu zamestnanca na dohodnutom verejnoprospešnom pracovnom mieste pre dlhodobo nezamestnaného najviac v sume 1,3-násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom9) a príspevok na úhradu poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie platených zamestnávateľom v sume určenej z vymeriavacieho základu podľa osobitných predpisov.13h)
(3)
Dohoda medzi okresným úradom práce a zamestnávateľom uzavretá podľa odseku 1 obsahuje najmä
a)
počet dlhodobo nezamestnaných, ktorých prijme zamestnávateľ do pracovného pomeru, a ich kvalifikačnú štruktúru,
b)
deň vzniku pracovného pomeru, čas trvania pracovného pomeru a druh verejnoprospešnej práce,
c)
výšku príspevku a spôsob jeho poskytnutia,
d)
záväzok okresného úradu práce, že bude poskytovať zamestnávateľovi príspevok podľa odseku 2 raz za mesiac najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom,
e)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi okresnému úradu práce každé skončenie pracovného pomeru uzavretého podľa odseku 1, a to najneskôr do 30 dní od jeho skončenia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a až 13h znejú:
„13a)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
13b)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
13c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. o nadáciách v znení zákona č. 147/1997 Z. z.
13d)
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
13e)
§ 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
13f)
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
13g)
§ 6 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
13h)
§ 12 ods. 4 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
§ 15 ods. 4 a 5 a § 16 ods. 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.“.
18.
§ 118 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Na spracovanie osobných údajov vrátane osobitných kategórií osobných údajov18c) sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, o ktorej sa vedú osobné údaje v informačnom systéme Národného úradu práce.
(12)
Národný úrad práce určí vnútorným predpisom čas, ktorého uplynutím je splnený účel spracúvania osobných údajov v informačnom systéme.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18c znie:
„18c)
§ 8 zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.“.
19.
V § 121 ods. 1 úvodná veta znie:
„(1)
Zamestnanci kontroly sú pri výkone kontroly oprávnení podľa potreby“.
20.
V § 121 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
overovať, či fyzické osoby, ktoré vykonávajú prácu v priestoroch kontrolovaného subjektu, sú jeho zamestnancami.“.
21.
V § 121 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
preukázať sa oprávnením na vykonanie kontroly a preukazom totožnosti,“.
22.
V § 121 ods. 3 sa slová „odseku 1 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) až e)“.
23.
V § 128 ods. 3 sa v prvej vete na konci pripájajú tieto slová: „za kontrolované obdobie“.
24.
V § 128a odsek 5 znie:
„(5)
Pri evidencii odvádzateľov príspevkov do garanč-ného fondu, pri odhlasovaní zamestnávateľa ako odvádzateľa príspevku do garančného fondu, pri odvode príspevku a jeho splatnosti, pri vymáhaní a vrátení príspevku v prípade jeho zaplatenia bez právneho dôvodu a pri penále za omeškané platenie príspevku do garančného fondu sa postupuje rovnako ako pri príspevku na poistenie v nezamestnanosti podľa tohto zákona.“.
25.
V § 128b sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Nárok na peňažnú náhradu z garančného fondu si zamestnanec uplatňuje na okresnom úrade práce príslušnom podľa sídla zamestnávateľa.
(5)
Ak zamestnávateľ alebo správca konkurznej podstaty nesplní povinnosť ustanovenú v odseku 2, okresný úrad práce poskytne zamestnancovi, ktorý preukáže vznik nároku na peňažnú náhradu z garančného fondu, preddavok na túto peňažnú náhradu vo výške 3 000 Sk za jeden mesiac. Rozdiel medzi poskytnutým preddavkom na peňažnú náhradu z garančného fondu a nárokom na peňažnú náhradu z garančného fondu bude zamestnancovi doplatený, ak zamestnávateľ alebo správca konkurznej podstaty predloží požadované údaje podľa odseku 2 najneskôr do jedného roka od poskytnutia preddavku.
(6)
Ak zamestnávateľ nepredloží požadované doklady podľa odseku 2 najneskôr do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu a správca konkurznej podstaty v lehote podľa odseku 5, okresný úrad práce doplatí do 30 dní od skončenia tejto lehoty peňažnú náhradu do výšky minimálnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 7 až 9.
26.
V § 128b ods. 8 sa na konci pripája táto veta:
„Pohľadávka Národného úradu práce, ktorá vznikla vyplatením peňažných náhrad z garančného fondu, voči zamestnávateľovi, u ktorého bol právoplatným rozhodnutím súdu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, a pohľadávka podľa odseku 6 sa považujú pre Národný úrad práce za nevymožiteľné; odpíšu sa z účtovnej evidencie a operatívnej evidencie.“.
27.
V § 131 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím podľa § 114 ods. 1.“.
28.
Za § 133b sa vkladá § 133c, ktorý znie:
㤠133c
(1)
Práva a povinnosti, ktoré vznikli pred 1. augustom 2000, sa posudzujú podľa doterajších predpisov.
(2)
Povinnosť zaplatiť penále za neodvedenie príspevku na poistenie v nezamestnanosti včas alebo v určenej výške sa posudzuje podľa tohto zákona aj v prípadoch, ak príspevok na poistenie v nezamestnanosti bol splatný pred 1. decembrom 1999.“.
Čl. II
Zákon č. 372/1999 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2000 sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 7 sa suma „95 954 702 000“ nahrádza sumou „96 154 702 000“.
2.
Doterajšia príloha č. 1 sa nahrádza novou prílohou č. 1, ktorá je prílohou č. 1 k tomuto zákonu, doterajšia príloha č. 3 sa nahrádza novou prílohou č. 3, ktorá je prílohou č. 2 k tomuto zákonu, doterajšia príloha č. 6 sa nahrádza novou prílohou č. 6, ktorá je prílohou č. 3 k tomuto zákonu.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 202/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 11/1999 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 151/1999 Z. z. a zákona č. 238/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Vymeriavací základ zamestnanca na dohodnutom verejnoprospešnom pracovnom mieste pre dlhodobo nezamestnaného podľa osobitného predpisu11ac) sa zahŕňa do vymeriavacieho základu zamestnávateľa len do výšky percenta ustanoveného zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok z vymeriavacieho základu, z ktorého platí poistné na zdravotné poistenie štát podľa § 12 ods. 8.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ac znie:
„11ac)
§ 91a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 245/2000 Z. z.“.
2.
V § 13 ods. 4 sa za slová „spolupracujúcich osôb“ vkladá čiarka a slová „ak nie je ďalej ustanovené inak,“.
3.
V § 13 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Vymeriavacím základom na určenie poistného samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá sa rozhodla pre osobitný spôsob zdaňovania a platenia dane (ďalej len „paušálna daň“) podľa osobitného predpisu,13gb) je ňou určená suma najmenej
a)
4 000 Sk, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu s príjmom do 500 000 Sk,
b)
5 000 Sk, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu s príjmom od 500 001 Sk do 1 000 000 Sk,
c)
6 000 Sk, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu s príjmom od 1 000 001 Sk do 1 500 000 Sk.
(10)
Vymeriavacím základom na určenie poistného samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá sa rozhodla pre paušálnu daň podľa osobitného predpisu13gb) a ktorej sa poskytla úľava na paušálnej dani podľa osobitného predpisu,13gc) je ňou určená suma najmenej vo výške 2 700 Sk.“.
Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 14.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13gb a 13gc znejú:
„13gb)
§ 15 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.
13gc)
§ 16 zákona č. 366/1999 Z. z.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.
Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu 245/2000 Z. z.
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2000
Príloha č. 2 k zákonu 245/2000 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2000
Príloho č. 3 k zákonu 245/2000 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL NA ROK 2000