233/2000 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

233
ZÁKON
z 22. júna 2000
o zvýšení dôchodkov v roku 2000, o úprave dôchodkov priznaných v roku 2001 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Zvýšenie dôchodkov v roku 2000
Starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok a sirotský dôchodok priznané pred 1. januárom 2001 sa zvyšujú v súlade s osobitným predpisom1) o
a)
5 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje, a
b)
pevnú sumu určenú podľa druhu dôchodku, a to o
1.
228 Sk mesačne, ak ide o starobný dôchodok, invalidný dôchodok a dôchodok za výsluhu rokov,
2.
137 Sk mesačne, ak ide o vdovský dôchodok,
3.
114 Sk mesačne, ak ide o čiastočný invalidný dôchodok alebo o sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa,
4.
68 Sk mesačne, ak ide o sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa,
5.
polovicu súm uvedených v prvom bode až vo štvrtom bode, ak ide o dôchodok upravený pre súbeh s iným dôchodkom.
§ 2
Úprava dôchodkov priznaných v roku 2001
Starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, dôchodok za výsluhu rokov, vdovský dôchodok a sirotský dôchodok priznané od 1. januára 2001 do 31. decembra 2001 sa upravujú o
a)
90,5 % mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má občan nárok ku dňu priznania dôchodku, a
b)
sumu
1.
1 204 Sk mesačne, ak ide o starobný dôchodok, invalidný dôchodok a o dôchodok za výsluhu rokov,
2.
722 Sk mesačne, ak ide o vdovský dôchodok,
3.
602 Sk mesačne, ak ide o čiastočný invalidný dôchodok alebo o sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa,
4.
361 Sk mesačne, ak ide o sirotský dôchodok jednostranne osirelého dieťaťa.
Spoločné ustanovenia
§ 3
(1)
Vdovský dôchodok a sirotský dôchodok priznané pred 1. januárom 2001 sa nezvyšujú podľa § 1, ak boli vymerané z dôchodku zvýšeného podľa § 1.
(2)
Vdovský dôchodok a sirotský dôchodok priznané od 1. januára 2001 do 31. decembra 2001 sa neupravujú podľa § 2, ak boli vymerané z dôchodku zvýšeného podľa § 1 alebo z dôchodku upraveného podľa § 2.
§ 4
(1)
Na zvýšenie dôchodkov podľa § 1 platí primerane osobitný predpis.2)
(2)
Na úpravu dôchodkov podľa § 2 platí primerane osobitný predpis.3)
§ 5
(1)
Dôchodky uvedené v § 1 priznané pred 1. augustom 2000 sa zvyšujú od splátky dôchodku splatnej po 31. júli 2000.
(2)
Dôchodky uvedené v § 1 priznané od 1. augusta 2000 do 31. decembra 2000 sa zvyšujú odo dňa ich priznania.
(3)
Dôchodky uvedené v § 2 sa upravujú odo dňa ich priznania.
(4)
Doplatok zvýšenia dôchodku podľa § 1 pri dôchodkoch priznaných pred 1. augustom 2000 sa poukáže občanovi do 31. októbra 2000.
Čl. II
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona č. 154/1997 Z. z., zákona č. 278/1997 Z. z., zákona č. 376/1997 Z. z., zákona č. 132/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 236/1998 Z. z., zákona č. 238/1998 Z. z., zákona č. 107/1999 Z. z., zákona č. 300/1999 Z. z., zákona č. 344/1999 Z. z. a zákona č. 355/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 24 ods. 1 suma „7 154 Sk“ sa nahrádza sumou „7 740 Sk“, suma „6 267 Sk“ sa nahrádza sumou „6 809 Sk“, suma „5 626 Sk“ sa nahrádza sumou „6 136 Sk“ a suma „5 469 Sk“ sa nahrádza sumou „5 971 Sk“.
2.
V § 24 ods. 2 suma „6 267 Sk“ sa nahrádza sumou „6 809 Sk“.
3.
V § 24 ods. 4 suma „7 154 Sk“ sa nahrádza sumou „7 740 Sk“.
4.
V § 31 ods. 1 suma „7 154 Sk“ sa nahrádza sumou „7 740 Sk“, suma „6 267 Sk“ sa nahrádza sumou „6 809 Sk“, suma „5 626 Sk“ sa nahrádza sumou „6 136 Sk“ a suma „5 469 Sk“ sa nahrádza sumou „5 971 Sk“.
5.
V § 31 ods. 2 suma „6 267 Sk“ sa nahrádza sumou „6 809 Sk“.
6.
V § 48a odsek 2 znie:
„(2)
Vdovecký dôchodok je 1 977 Sk mesačne.“.
7.
V § 56 ods. 2 suma „7 154 Sk“ sa nahrádza sumou „7 740 Sk“.
8.
V § 64 ods. 1 a 4 suma „7 154 Sk“ sa nahrádza sumou „7 740 Sk“.
9.
V § 70 ods. 2 suma „7 154 Sk“ sa nahrádza sumou „7 740 Sk“.
10.
V § 133 ods. 4 suma „7 154 Sk“ sa nahrádza sumou „7 740 Sk“, suma „6 267 Sk“ sa nahrádza sumou „6 809 Sk“ a suma „5 626 Sk“ sa nahrádza sumou „6 136 Sk“.
11.
V § 135 ods. 4 suma „7 154 Sk“ sa nahrádza sumou „7 740 Sk“, suma „6 267 Sk“ sa nahrádza sumou „6 809 Sk“, suma „5 626 Sk“ sa nahrádza sumou „6 136 Sk“ a suma „5 469 Sk“ sa nahrádza sumou „5 971 Sk“.
12.
V § 139 ods. 1 a 2 suma „7 154 Sk“ sa nahrádza sumou „7 740 Sk“.
13.
Za § 175g sa vkladá § 175h, ktorý znie:
㤠175h
(1)
Vdovecký dôchodok priznaný pred 1. augustom 2000 sa upraví na sumu 1 977 Sk mesačne od splátky dôchodku splatnej po 31. júli 2000. Na úpravu vdoveckého dôchodku platí primerane osobitný predpis.27c)
(2)
Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, ktoré sa podľa predpisov účinných pred 1. augustom 2000 vyplácalo v nižších sumách, ako sú ustanovené v § 70 ods. 1, pretože úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť presiahol najvyššiu výmeru úhrnu dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť ustanovenú v § 70 ods. 2 a účinnú do 31. júla 2000, sa upraví od splátky dôchodku splatnej po 31. júli 2000 na sumy ustanovené v § 70 ods. 1. Úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť nesmie presiahnuť sumu 7 740 Sk mesačne.
(3)
Ak podľa predpisov účinných pred 1. augustom 2000 sa zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť nevyplácalo, pretože úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť presiahol najvyššiu výmeru úhrnu dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť ustanovenú v § 70 ods. 2 a účinnú do 31. júla 2000, na žiadosť občana sa rozhodne o nároku na zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť podľa § 70 ods. 1. Úhrn dôchodku, prípadne dôchodkov a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť nesmie presiahnuť sumu 7 740 Sk mesačne. Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť sa prizná najskôr od splátky dôchodku splatnej po 31. júli 2000.
(4)
Doplatok úpravy vdoveckého dôchodku podľa odseku 1 a doplatok úpravy zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť podľa odseku 3 sa poukáže občanovi najneskôr do 31. októbra 2000.“.
Čl. III
Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona č. 154/1997 Z. z., zákona č. 132/1998 Z. z. a zákona č. 107/1999 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 2 suma „7 154 Sk“ sa nahrádza sumou „7 740 Sk“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 236/1998 Z. z., zákona č. 238/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 300/1999 Z. z., zákona č. 345/1999 Z. z. a zákona č. 232/2000 Z. z. sa mení takto:
V § 39 odsek 1 znie:
„(1)
Rezervný fond je určený na
a)
dávky nemocenského poistenia, na ktorých úhradu nie je dostatok finančných prostriedkov v základnom fonde nemocenského poistenia,
b)
dávky dôchodkového zabezpečenia, na ktorých úhradu nie je dostatok finančných prostriedkov v základnom fonde dôchodkového zabezpečenia, a
c)
úhradu dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového zabezpečenia, ktoré presahujú výšku uvedenú v rozpočte Sociálnej poisťovne na príslušný kalendárny rok.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.
Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 9 a 10 zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 5 ods. 1 až 3 a § 6 až 8 zákona č. 46/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 5 ods. 1 až 3, § 7 a 8 zákona č. 46/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.