224/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

224
ZÁKON
z 22. júna 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z. a zákona č. 356/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 270 sa za písmeno b) vkladajú písmená c) a d), ktoré znejú:
„c)
Federálnej bezpečnostnej informačnej služby,
d)
spravodajských zložiek Federálneho ministerstva obrany,“.
2.
§ 276 sa dopĺňa odsekmi 3, 4 a 5, ktoré znejú:
„(3)
Policajta, ktorý ku dňu tohto zákona je v služobnom pomere zaradený v stálej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe a ktorému bola podľa predchádzajúcich predpisov udelená výnimka z dôvodu, že bol starší ako 45 rokov a odbornou prácou preukázal na výkon funkcie potrebné odborné znalosti, možno previesť alebo preložiť na inú funkciu podľa § 35 ods. 6, ak udelená výnimka podľa predchádzajúcich predpisov je porovnateľná so stupňom všeobecného vzdelania požadovaným na funkciu, na ktorú sa má policajt previesť alebo preložiť.
(4)
U policajta, ktorý bol prevedený alebo preložený na inú funkciu podľa odseku 3, sa kvalifikačný predpoklad vzdelania považuje za splnený.
(5)
Odseky 3 a 4 sa vzťahujú iba na Slovenskú informačnú službu.“.
3.
Za § 276 sa vkladá § 276a, ktorý znie:
㤠276a
(1)
Policajt v stálej štátnej službe, ktorý si k 1. júlu 2000 dopĺňa kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania, môže byť ustanovený do funkcie, na ktorú je určený kvalifikačný predpoklad vysokoškolského vzdelania v rovnakom druhu štúdia. Podmienka spĺňania kvalifikačnej požiadavky špecializovaného policajného vzdelania na funkciu nie je tým dotknutá.
(2)
Ustanoviť do funkcie podľa odseku 1 možno aj policajta, ktorý si v období štyroch rokov odo dňa uvedeného v odseku 1 začne dopĺňať kvalifikačný predpoklad, a to najskôr dňom zápisu na vysokú školu.
(3)
Ustanovenie policajta do funkcie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje len na čas jeho riadneho štúdia a nemožno ho vykonať opätovne.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.
Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.