Predpis bol zrušený predpisom 157/2018 Z. z.

207/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 do 30.06.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

207
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
zo 16. júna 2000
o označenom spotrebiteľskom balení
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 9 a 10 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Označené spotrebiteľské balenie
Táto vyhláška sa vzťahuje na označené spotrebiteľské balenie výrobkov, ktorých menovité množstvo
a)
sa rovná hodnote vopred určenej tým, kto výrobok zabalil,
b)
je vyjadrené v jednotkách hmotnosti alebo objemu,
c)
je najmenej 5 g alebo 5 ml a najviac 10 kg alebo 10 l.
§ 2
Požiadavky na označené spotrebiteľské balenie
Požiadavky na označené spotrebiteľské balenie sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 3
Kontrola množstva výrobku v označenom spotrebiteľskom balení
(1)
Kontrola množstva výrobku v označenom spotrebiteľskom balení (ďalej len „skutočný obsah“) sa vykonáva priamo u prevádzkovateľa baliarne alebo v prevádzke dovozcu.
(2)
Štatistická kontrola skutočného obsahu sa vykonáva metódami kontroly, ktorých účinnosť musí byť porovnateľná s účinnosťou kontroly vykonanej referenčnou metódou špecifikovanou v prílohe č. 2, v ktorej sa uvádzajú aj kritériá porovnania účinnosti použitej metódy kontroly vo vzťahu k referenčnej metóde.
§ 4
Výrobky v označených spotrebiteľských baleniach
(1)
Výrobky uvedené v prílohe č. 3 bode 2, ktoré sú balené v označenom spotrebiteľskom balení v intervaloch uvedených v prílohe č. 3 bode 1, sa môžu uvádzať na trh len s menovitými množstvami uvedenými v prílohe č. 3 bode 1.
(2)
Na výrobky, ktoré sa predávajú v bezcolných predajniach na účely spotreby mimo Európskej únie, sa odsek 1 nevzťahuje.
(3)
Ak je v spotrebiteľskom balení viac jednotlivých označených spotrebiteľských balení, potom hodnoty uvedené v prílohe č. 3 bode 1 sa vzťahujú na každé jednotlivé označené spotrebiteľské balenie.
(4)
Ak sú v označenom spotrebiteľskom balení dve jednotlivé spotrebiteľské balenia alebo viac jednotlivých spotrebiteľských balení, ktoré nie sú určené na predaj jednotlivo, hodnoty uvedené v prílohe č. 3 bode 1 sa vzťahujú na označené spotrebiteľské balenie ako celok.
(5)
Na aerosólových rozprašovačoch1) sa uvádza celkový menovitý objem nádoby, a to tak, aby nedošlo k jeho zámene s menovitým objemom výrobku.
(6)
Výrobky, ktoré sa predávajú v aerosólových rozprašovačoch, sa nemusia označovať menovitou hmotnosťou výrobku.
§ 5
Obaly klasifikované ako odmerné nádoby
(1)
Obaly klasifikované ako odmerné nádoby (ďalej len „odmerné nádoby“) sú nádoby vyrobené zo skla alebo z iného materiálu takej pevnosti a stability, ktorý poskytuje rovnaké metrologické vlastnosti ako sklo, pričom tieto nádoby
a)
sú uzatvorené alebo zhotovené tak, aby mohli byť uzatvorené a sú určené na skladovanie, prepravu alebo dodávku kvapalín,
b)
majú menovitý objem od 0,05 litra do 5 litrov vrátane,
c)
vykazujú také metrologické charakteristiky (konštrukčné charakteristiky a stálosť parametrov pri ich výrobe), ktoré dovoľujú používať ich ako odmerné nádoby, t. j. ak sú naplnené po určitú špecifikovanú hladinu alebo špecifikované percento ich objemu po horný okraj, ich obsah môže byť zmeraný s požadovanou presnosťou.
(2)
Požiadavky na odmerné nádoby sú uvedené v prílohe č. 4.
(3)
Značkou Európskych spoločenstiev označujúcou meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu, môžu byť označené len odmerné nádoby, ktoré vyhovujú požiadavkám podľa odseku 2.
(4)
Odmerné nádoby podliehajú metrologickému dozoru. Referenčné metódy pre štatistickú kontrolu pri metrologickom dozore odmerných nádob sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 5a
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2000.
Dušan Podhorský v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 207/2000 Z. z.
POŽIADAVKY NA OZNAČENÉ SPOTREBITEĽSKÉ BALENIA
1. Vymedzenie pojmov
1.1 Menovité množstvo (menovitá hmotnosť alebo menovitý objem) obsahu označených spotrebiteľských balení je hmotnosť alebo objem vyznačený na obale, t. j. množstvo výrobku, ktoré má označené spotrebiteľské balenie obsahovať.
1.2 Skutočný obsah označeného spotrebiteľského balenia je množstvo (hmotnosť alebo objem) výrobku, ktoré v skutočnosti obsahuje. Vo všetkých operáciách pri kontrole množstva výrobku vyjadreného v jednotkách objemu musí byť hodnota, ktorú má skutočný obsah, meraná pri teplote 20 oC alebo korigovaná na teplotu 20 oC bez ohľadu na to, pri akej teplote sa vykonáva balenie alebo kontrola. Toto pravidlo neplatí pre hlboko zmrazené alebo mrazené výrobky, ktorých množstvo je vyjadrené v jednotkách objemu.
1.3 Záporná chyba obsahu označeného spotrebiteľského balenia (ďalej len „záporná chyba“) je množstvo, o ktoré je skutočný obsah označeného spotrebiteľského balenia menší ako menovité množstvo.
2. Požiadavky na označené spotrebiteľské balenia
Označené spotrebiteľské balenie musí byť vyhotovené tak, aby spĺňalo tieto požiadavky:
2.1 Skutočný obsah nesmie byť v priemere nižší ako menovité množstvo.
2.2 Počet označených spotrebiteľských balení so zápornou chybou väčšou, ako je dovolená záporná chyba stanovená v bode 2.4, musí v dávke označených spotrebiteľských balení spĺňať požiadavky skúšok špecifikovaných v prílohe č. 2.
2.3 Spotrebiteľské balenie so zápornou chybou väčšou ako dvojnásobok dovolenej zápornej chyby uvedenej v bode 2.4 nesmie byť označené značkou „e“ podľa bodu 3.3.
2.4 Dovolená záporná chyba sa určí podľa tejto tabuľky:
Menovité množstvo obsahu Qn v g alebo v ml Dovolená záporná chyba
v % z Qn v g alebo ml
od 5 do 50 9 -
od 50 do 100 - 4,5
od 100 do 200 4,5 -
od 200 do 300 - 9
od 300 do 500 3 -
od 500 do 1 000 - 15
od 1 000 do 10 000 1,5 -
Pri použití tejto tabuľky hodnoty dovolených záporných chýb vyjadrené v percentách, prepočítané na jednotky hmotnosti alebo objemu sa zaokrúhľujú na najbližšiu desatinu gramu alebo mililitra.
3. Nápisy a značky
Všetky označené spotrebiteľské balenia musia mať na obale vyznačené nezmazateľné, za bežných podmienok vystavovania označeného spotrebiteľského balenia ľahko čitateľné a viditeľné označenie obsahujúce tieto údaje:
3.1 Menovité množstvo (menovitá hmotnosť alebo menovitý objem) vyjadrené v kilogramoch, gramoch, litroch, centilitroch alebo mililitroch a vyznačené číslicami s výškou najmenej 2 mm v rozsahu do 50 g alebo 5 cl vrátane, najmenej 3 mm v rozsahu nad 50 g alebo 5 cl do 200 g alebo 20 cl vrátane, najmenej 4 mm v rozsahu nad 200 g alebo 20 cl do 1 000 g alebo 100 cl vrátane, najmenej 6 mm v rozsahu nad 1 000 g alebo 100 cl. Za týmto údajom nasleduje symbol jednotky, prípadne názov jednotky.
3.2 Značku alebo nápis umožňujúci kontrolnému orgánu zistiť prevádzkovateľa baliarne, osobu, ktorá nariadila balenie alebo dovozcu.
3.3 Značku „e“ s výškou minimálne 3 mm umiestnenú na tom istom mieste ako označenie menovitej hmotnosti alebo menovitého objemu, ktorou prevádzkovateľ baliarne alebo dovozca zaručuje, že označené spotrebiteľské balenie spĺňa požiadavky tejto vyhlášky. Grafické znázornenie značky „e“ je v prílohe č. 6.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 207/2000 Z. z.
REFERENČNÁ METÓDA ŠTATISTICKEJ KONTROLY SKUTOČNÉHO OBSAHU VÝROBKU V OZNAČENÝCH SPOTREBITEĽSKÝCH BALENIACH
1. Požiadavky na meranie skutočného obsahu označených spotrebiteľských balení
Skutočný obsah označených spotrebiteľských balení možno merať buď priamo vážením, alebo objemovými meradlami, alebo v prípade kvapalín nepriamo, zistením hmotnosti zabaleného výrobku a jeho hustoty.
Nezávisle od použitej metódy rozšírená kombinovaná štandardná neistota merania (k = 2) skutočného obsahu označeného spotrebiteľského balenia nesmie byť väčšia ako jedna pätina dovolenej zápornej chyby pre menovité množstvo označeného spotrebiteľského balenia.
2. Požiadavky na kontrolu dávok označených spotrebiteľských balení
Kontrola je výberová a pozostáva z dvoch častí:
a) z kontroly skutočného obsahu každého označeného spotrebiteľského balenia vo výbere,
b) z kontroly, pri ktorej sa zisťuje priemerný skutočný obsah označených spotrebiteľských balení vo výbere.
Dávka sa považuje za vyhovujúcu vtedy, ak výsledky obidvoch kontrol spĺňajú kritériá jej prijatia.
Pre každú z týchto kontrol sú možné dva varianty skúšania:
a) nedeštruktívnou metódou, t. j. metódou bez otvorenia obalu,
b) deštruktívnou metódou, t. j. metódou vyžadujúcou otvorenie alebo porušenie obalu.
Deštruktívna skúška sa používa len vtedy, ak skúšku nemožno vykonať nedeštruktívnou metódou. Spravidla sa nepoužíva pri dávkach menších ako 100 kusov balení.
2.1 Dávky označených spotrebiteľských balení
2.1.1 Dávka, ktorá má byť kontrolovaná, musí obsahovať všetky označené spotrebiteľské balenia rovnakého menovitého množstva, toho istého typu a z toho istého výrobného cyklu, ktoré boli zabalené na tom istom mieste. Veľkosť dávky je obmedzená množstvami uvedenými ďalej.
2.1.2 Ak sa označené spotrebiteľské balenia kontrolujú na konci baliacej linky, počet balení v každej dávke sa musí rovnať maximálnej hodinovej produkcii linky bez ohľadu na veľkosť dávky. V ostatných prípadoch dávka môže obsahovať najviac 10 000 kusov.
2.1.3 Ak je v dávke menej ako 100 kusov, pri skúške nedeštruktívnou metódou sa vykoná kontrola všetkých kusov (stopercentná kontrola).
2.1.4 Skôr, ako sa vykonajú skúšky uvedené v bodoch 2.2 a 2.3, je potrebné náhodne vybrať dostatočný počet označených spotrebiteľských balení z dávky tak, aby bolo možné vykonať kontrolu, ktorá vyžaduje väčší rozsah výberu. Na účely inej kontroly sa potrebný výber uskutoční náhodne z prvého výberu a balenia sa očíslujú. Očíslovanie označených spotrebiteľských balení sa musí vykonať pred začiatkom meraní.
2.2 Kontrola najmenšieho prijateľného obsahu označeného spotrebiteľského balenia
Najmenší prijateľný obsah v označenom spotrebiteľskom balení sa vypočíta odčítaním dovolenej zápornej chyby pre príslušný obsah od menovitého množstva označeného spotrebiteľského balenia.
Označené spotrebiteľské balenia v dávke, ktorých skutočný obsah je menší ako najmenší prijateľný obsah, považujú sa za chybné.
2.2.1 Nedeštruktívna skúška
Nedeštruktívna skúška sa vykonáva podľa preberacieho plánu s dvoma výbermi (pozri tabuľku č. 1).
Počet kontrolovaných balení v prvom kroku sa musí rovnať rozsahu prvého výberu podľa preberacieho plánu. Ak počet chybných kusov zistených v prvom výbere
a) je menší alebo sa rovná prvému kritériu prijatia, dávka sa považuje za vyhovujúcu na účely tejto kontroly,
b) je väčší alebo sa rovná prvému kritériu zamietnutia, dávka sa zamietne,
c) sa nachádza medzi prvým kritériom prijatia a prvým kritériom zamietnutia, kontroluje sa v druhom kroku druhý výber, ktorého rozsah je uvedený v preberacom pláne.
Chybné kusy z prvého a druhého výberu sa spočítajú. Ak súčet chybných kusov je
a) menší alebo sa rovná druhému kritériu prijatia, dávka sa považuje za vyhovujúcu na účely tejto kontroly,
b) väčší alebo sa rovná druhému kritériu zamietnutia, dávka sa zamietne.
Tabuľka č. 1
Počet kusov
v dávke
Výbery Počet chybných kusov
Poradie, krok Počet kusov Súhrnný počet
kusov
Kritérium
prijatia
Kritérium
zamietnutia
100 - 500 prvý 30 30 1 3
druhý 30 60 4 5
501 - 3 200 prvý 50 50 2 5
druhý 50 100 6 7
3 201 a viac prvý 80 80 3 7
druhý 80 160 8 9
2.2.2 Deštruktívna skúška
Deštruktívna skúška sa vykonáva podľa preberacieho plánu s jedným výberom a používa sa len pri dávke 100 kusov a viac.
Počet kontrolovaných označených spotrebiteľských balení je 20.
Ak počet chybných kusov zistených vo výbere je menší alebo sa rovná kritériu prijatia, dávka sa považuje za vyhovujúcu.
Ak počet chybných kusov zistených vo výbere je väčší alebo sa rovná kritériu zamietnutia, dávka sa zamietne.
Počet kusov v dávke Počet kusov vo výbere Počet chybných kusov
Kritérium prijatia Kritérium zamietnutia
akýkoľvek počet
( ≥ 100)
20 1 2
2.3 Kontrola priemerného skutočného obsahu jednotlivých označených spotrebiteľských balení v dávke
2.3.1 Dávka označených spotrebiteľských balení sa považuje za vyhovujúcu na účely tejto kontroly, ak výberový priemer
skutočných obsahov xi celkového počtu n označených spotrebiteľských balení vo výbere je väčší ako hodnota
kde znamená
Qn menovité množstvo obsahu označeného spotrebiteľského balenia,
n počet balení vo výbere určenom na túto kontrolu,
s odhad smerodajnej odchýlky skutočných obsahov v dávke,
t(1- α) Studentov t - faktor závislý od počtu stupňov voľnosti ν = n - 1 a pravdepodobnosti (1 - α) = 0,995.
2.3.2 Ak xi je nameraná hodnota skutočného obsahu i-teho kusa výberu rozsahu n, potom
2.3.2.1 výberový priemer nameraných hodnôt sa vypočíta podľa rovnice
Odhad smerodajnej odchýlky s sa vypočíta takto:
a) suma štvorcov nameraných hodnôt:
b) štvorec sumy nameraných hodnôt:
potom
c) korigovaný súčet:
d) odhad rozptylu:
Odhad smerodajnej odchýlky:
2.3.3 Kritériá prijatia alebo zamietnutia dávok označených spotrebiteľských balení skúšaných pri tejto kontrole
2.3.3.1 Kritériá nedeštruktívneho skúšania:
Počet kusov v dávke Počet kusov vo výbere Kritérium
prijatia zamietnutia
od 100 do 500 vrátane 30 {x bar} ≥ Qn - 0,503 s {x bar} < Qn - 0,503 s
> 500 50 {x bar} ≥ Qn - 0,379 s {x bar} < Qn - 0,379 s

2.3.3.2 Kritériá deštruktívneho skúšania:
Počet kusov v dávke Počet kusov vo výbere Kritérium
prijatia zamietnutia
bez ohľadu na počet (≥ 100) 20 {x bar} ≥ Qn - 0,640 s {x bar} < Qn - 0,640 s

3. Kritériá porovnania účinnosti použitej kontroly vo vzťahu k referenčnej metóde
3.1 Kritérium kontroly najmenšieho prijateľného obsahu označeného spotrebiteľského balenia
Použitý preberací plán sa považuje za porovnateľný s preberacím plánom uvedeným v tejto prílohe vtedy, ak súradnica na vodorovnej osi zodpovedajúca bodu 0,1 na zvislej osi operatívnej charakteristiky použitého plánu (pravdepodobnosť prijatia dávky = 0,10) sa odlišuje o menej než 15 % od súradnice na vodorovnej osi príslušného bodu operatívnej charakteristiky preberacieho plánu uvedeného v tejto prílohe.
3.2 Kritérium kontroly priemerného skutočného obsahu jednotlivých označených spotrebiteľských balení v dávke
Použitý preberací plán sa považuje za porovnateľný s preberacím plánom uvedeným v tejto prílohe vtedy, ak súradnica na vodorovnej osi zodpovedajúca bodu 0,1 na zvislej osi operatívnej charakteristiky použitého plánu (pravdepodobnosť prijatia dávky = 0,10) sa odlišuje o menej než 0,05 od súradnice na vodorovnej osi príslušného bodu operatívnej charakteristiky preberacieho plánu uvedeného v tejto prílohe, pričom na vodorovnej osi operatívnej charakteristiky je hodnota [Qn – m (1)]/s, kde m (1) je skutočná stredná hodnota obsahu označeného spotrebiteľského balenia v dávke.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 207/2000 Z. z.
RAD MENOVITÝCH MNOŽSTIEV OBSAHU SPOTREBITEĽSKÝCH BALENÍ
1. Výrobky predávané podľa objemu (množstvo v ml)
Tiché víno V intervale od 100 ml do 1 500 ml len týchto 8 menovitých množstiev:
(100; 187; 250; 375; 500; 750; 1 000; 1 500) ml.
Žlté víno V intervale od 100 ml do 1 500 ml len toto 1 menovité množstvo:
620 ml.
Šumivé víno V intervale od 125 ml do 1 500 ml len týchto 5 menovitých množstiev:
(125; 200; 375; 750; 1 500) ml.
Likérové víno V intervale od 100 ml do 1 500 ml len týchto 7 menovitých množstiev:
(100; 200; 375; 500; 750; 1 000; 1 500) ml.
Aromatizované víno V intervale od 100 ml do 1 500 ml len týchto 7 menovitých množstiev:
(100; 200; 375; 500; 750; 1 000; 1 500) ml.
Liehoviny V intervale od 100 ml do 2 000 ml len týchto 9 menovitých množstiev:
(100; 200; 350; 500; 700; 1 000; 1 500; 1 750; 2 000) ml.
2. Vymedzenia výrobkov
Tiché víno.2)
Žlté víno, víno s určením pôvodu: „Côtes du Jura“, „Arbois“, „L'Etoile“ a „Château-Chalon“ vo fľašiach, podľa osobitného predpisu.3)
Šumivé víno.4)
Likérové víno.5)
Aromatizované víno.6)
Liehoviny.7)
Príloha č. 4
k vyhláške č. 207/2000 Z. z.
POŽIADAVKY NA ODMERNÉ NÁDOBY
1. Odmerné nádoby sa charakterizujú nasledujúcimi objemami, ktoré sa špecifikujú vždy pri teplote 20 oC:
1.1 Menovitý objem Vn je objem vyznačený na nádobe. Je to objem kvapaliny, ktorý má nádoba obsahovať, ak je naplnená za podmienok použitia, pre ktoré je určená.
1.2 Celkový objem nádoby je objem kvapaliny v nádobe naplnenej po okraj. Rozdiel medzi celkovým objemom nádoby a menovitým objemom nádoby sa nazýva expanzný objem.
1.3 Skutočný objem nádoby je objem kvapaliny, ktorý nádoba skutočne obsahuje, keď je naplnená presne za podmienok zodpovedajúcich teoreticky menovitému objemu.
1.4 Hĺbka hladiny je zvislá vzdialenosť hladiny zodpovedajúcej menovitému objemu od horného okraja nádoby.
2.
Odmerné nádoby sa plnia na
a) konštantnú hĺbku hladiny alebo
b) konštantný expanzný priestor.
Všetky nádoby rovnakého typu, t. j. všetky nádoby vyrobené podľa toho istého návrhu, musia mať hĺbku hladiny, ako aj veľkosť expanzného objemu dostatočne konštantnú.
3.
Aby bolo možné za predpokladu bežných neistôt pri plnení merať objem obsahu odmernej nádoby s dostatočne malou neistotou a najmä s neistotou požadovanou v prílohe č. 2 k tejto vyhláške, odmerné nádoby musia spĺňať požiadavku najväčšej dovolenej chyby. Najväčšie dovolené chyby objemu odmernej nádoby, t. j. najväčšie dovolené rozdiely medzi menovitým objemom Vn a skutočným objemom nádoby pri teplote 20 oC a za podmienok kontroly ustanovených v prílohe č. 5 sú uvedené v tejto tabuľke:
Menovitý objem Vn v ml Najväčšie dovolené chyby
v % z Vn v ml
od 50 do 100 - ± 3
od 100 do 200 ± 3 -
od 200 do 300 - ± 6
od 300 do 500 ± 2 -
od 500 do 1 000 - ± 10
od 1 000 do 5000 ± 1 -

Najväčšia dovolená chyba celkového objemu nádoby je rovnaká ako najväčšia dovolená chyba zodpovedajúceho menovitého objemu.
4. V praxi sa skutočný objem nádoby kontroluje určením množstva vody pri teplote 20 oC, ktoré nádoba skutočne obsahuje, ak je naplnená po hladinu teoreticky zodpovedajúcu menovitému objemu. Kontrolu možno vykonať aj nepriamo ekvivalentnou metódou.
5. Každý výrobca odmerných nádob predkladá úradu na schválenie značku, ktorá umožňuje jeho identifikáciu.
Úrad schválenie značky oznamuje orgánom Európskych spoločenstiev a členským štátom Európskych spoločenstiev, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Výrobca na svoju zodpovednosť umiestňuje značku Európskych spoločenstiev označujúcu meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu. Značka musí byť vysoká minimálne 3 mm.
6. Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „metrologický inšpektorát“) kontroluje, či odmerné nádoby vyhovujú ustanoveniam tejto vyhlášky. Kontrola sa vykonáva odoberaním vzoriek odmerných nádob priamo u výrobcu alebo v prevádzke dovozcu.
Táto štatistická kontrola vzoriek sa vykonáva v súlade s prijatými metódami kontroly kvality. Jej účinnosť má byť porovnateľná s účinnosťou kontroly vykonanej referenčnou metódou špecifikovanou v prílohe č. 5.
7. Výkonom dozoru metrologickým inšpektorátom nie je dotknutá pôsobnosť ostatných orgánov štátnej správy vykonávať kontrolu odmerných nádob v ľubovoľnej etape uvádzania na trh podľa osobitných predpisov.
8. Na odmerných nádobách musia byť vyznačené nezmazateľné, viditeľné a ľahko čitateľné tieto údaje:
8.1 Na boku, na spodnom okraji alebo na dne:
8.1.1 Údaj o menovitom objeme vyjadrený v litroch, centilitroch alebo mililitroch vyznačený číslicami s výškou najmenej 6 mm, ak je menovitý objem väčší ako 100 cl, 4 mm, ak je v rozsahu nad 20 cl do 100 cl vrátane, a 3 mm, ak je menovitý objem do 20 cl vrátane. Za touto číslicou nasleduje symbol jednotky, prípadne jej názov.
8.1.2 Identifikačná značka výrobcu.
8.1.3 Značka Európskych spoločenstiev označujúca meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu, je uvedená v osobitnom predpise.
8.2 Na dne alebo na spodnom okraji musia byť vyznačené ďalšie údaje v závislosti od metódy alebo metód plnenia, na ktorú je odmerná nádoba určená, a to tak, aby nedošlo k ich zámene s údajmi o menovitom objeme, pričom číslice vyznačujúce tieto údaje musia byť minimálne také vysoké ako číslice menovitého objemu:
8.2.1 Hodnota celkového objemu vyjadrená v centilitroch, avšak bez symbolu „cl“ a/alebo
8.2.2 Hodnota hĺbky hladiny vyjadrená v milimetroch, za ktorou nasleduje symbol „mm“.
8.3 Na nádobe môžu byť vyznačené aj iné údaje za predpokladu, že nespôsobia zámenu s povinnými údajmi.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 207/2000 Z. z.
REFERENČNÉ METÓDY KONTROLY ODMERNÝCH NÁDOB
1. Metódy výberu
Výber sú vzorky odmerných nádob toho istého vzoru a toho istého výrobcu; musia byť vybraté z dávky, ktorá v princípe zodpovedá hodinovej produkcii.
Ak výsledok kontroly z dávky zodpovedajúcej hodinovej produkcii nie je uspokojivý, možno vykonať druhú skúšku na základe
a) výberu z dávky zodpovedajúcej dlhšiemu času produkcie, alebo
b) výsledkov zaznamenaných na kontrolných kartách výrobcu, ak sa kontrola výroby vykonáva postupom schváleným úradom.
Počet odmerných nádob vo výbere musí byť 35 alebo 40 v závislosti od toho, ktorá z dvoch metód spracovania výsledkov uvedených v bode 3 sa použije.
2. Meranie objemu odmerných nádob vo výbere
Odmerné nádoby sa odvážia prázdne. Naplnia sa vodou s teplotou 20 oC známej hustoty až po hladinu zodpovedajúcu použitej metóde kontroly. Po naplnení sa odmerné nádoby odvážia. Kontrola sa vykoná určenými meradlami vhodnými na tieto účely. Rozšírená kombinovaná štandardná neistota merania (k = 2) objemu nesmie byť väčšia ako 1/5 najväčšej dovolenej chyby zodpovedajúcej menovitému objemu odmernej nádoby.
3. Spracovanie výsledkov
3.1 Metóda smerodajnej odchýlky.
Počet odmerných nádob vo výbere je 35.
3.1.1 Vypočítajú sa (pozri bod 3.1.4):
3.1.1.1 Výberový priemer x zo skutočných objemov xi nádob vo výbere.
3.1.1.2 Odhad smerodajnej odchýlky s od skutočných objemov xi nádob v dávke.
3.1.2 Vypočítajú sa:
3.1.2.1 Horná hranica Ts: súčet vyznačeného objemu (pozri prílohu č. 4 bod 8) a najväčšej dovolenej chyby zodpovedajúcej tomuto objemu.
3.1.2.2 Dolná hranica Ti: rozdiel medzi vyznačeným objemom (pozri prílohu č. 4 bod 8) a najväčšou dovolenou chybou zodpovedajúcou tomuto objemu.
3.1.3 Kritériá prijatia:
Dávka sa považuje za vyhovujúcu požiadavkám tejto vyhlášky, ak čísla x a s súčasne vyhovujú týmto trom nerovnostiam:
kde k = 1,57 a F = 0,266.
3.1.4 Výpočet výberového priemeru x a odhadu smerodajnej odchýlky dávky
Vypočítajú sa:
a) suma z 35 meraní skutočných objemov xi: Σxi
b) výberový priemer z 35 meraní
c) suma štvorcov z 35 meraní
d) štvorec sumy z 35 meraní (Σ xi)2, potom
e) korigovaný súčet:
f) odhad rozptylu:
Odhad smerodajnej odchýlky:
3.2 Metóda priemerného rozpätia
Počet odmerných nádob vo výbere je 40.
3.2.1 Vypočítajú sa (pozri bod 3.2.4):
3.2.1.1 Výberový priemer x skutočných objemov xi nádob vo výbere.
3.2.1.2 Priemerné rozpätie R skutočných objemov xi nádob vo výbere.
3.2.2 Vypočítajú sa:
3.2.2.1 Horná hranica Ts: súčet vyznačeného objemu (pozri prílohu č. 4 bod 8) a najväčšej dovolenej chyby zodpovedajúcej tomuto objemu.
3.2.2.2 Dolná hranica Ti: rozdiel medzi vyznačeným objemom (pozri prílohu č. 4 bod 8) a najväčšou dovolenou chybou zodpovedajúcou tomuto objemu.
3.2.3 Kritériá prijatia:
Dávka sa považuje za vyhovujúcu požiadavkám tejto vyhlášky, ak čísla x a R súčasne vyhovujú týmto trom nerovnostiam:
kde k' = 0,668
a F' = 0,628
3.2.4 Výpočet výberového priemeru x a priemerného rozpätia R zo 40 odmerných nádob vo výbere.
3.2.4.1 Postup výpočtu hodnoty x:
a) suma zo 40 meraní skutočných objemov x i: Σ x i
b) výberový priemer z týchto 40 meraní
3.2.4.2 R sa vypočíta delením výberu v chronologickom poradí, vznikne 8 podvýberov, v každom z nich je 5 odmerných nádob.
Postup výpočtu:
a) rozpätie v každom podvýbere, t. j. rozdiel medzi skutočným objemom najväčšej a najmenšej z 5 odmerných nádob v podvýbere; získa sa tak 8 rozpätí:
R1; R2; ....; R8
b) suma rozpätí z 8 podvýberov:
Σ Ri = R1 + R2 + .... + R8.
Priemerné rozpätie R je potom:
Príloha č. 6 k vyhláške č. 207/2000 Z. z.
TVAR ZNAČKY „e“
Príloha č. 7 k vyhláške č. 207/2000 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie
1. Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 3) v znení smernice Komisie 78/891/EHS z 28. septembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 5).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/3/ES z 11. marca 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/181/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek (Ú. v. EÚ L 114, 7. 5. 2009).
1)
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
3)
Napríklad zákon č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov, zákon č. 163/2001 Z. z.
1)
Hodnota sa vzťahuje len na spotrebu na palube lietadiel, lodí a vo vlakoch a na predaj v bezcolných obchodoch.
2)
Nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 zo dňa 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, č. 1782/2003, č. 1290/2005, č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008).
3)
Príloha I bod 3 nariadenia Komisie (ES) č. 753/2002 zo dňa 29. apríla 2001, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o popis, označovanie, prezentáciu a ochranu určitých vinárskych výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 35) v platnom znení.
4)
Príloha IV body 4 až 9 nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008).
5)
Príloha IV bod 3 nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008).
6)
Čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 zo dňa 10. júna 1991, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá definície, opisu a ponuke aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11) v platnom znení.
7)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 zo dňa 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 2. 2008).
1)
Neplatí pre ovsenú múčku a ovsené vločky.
2)
Okrem zemiakov a dehydrovanej zeleniny.
3)
Výrobky s vlhkosťou nižšou ako 14 %.
4)
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.