207/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2004 do 10.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

207
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
zo 16. júna 2000
o označenom spotrebiteľskom balení
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 9 a 10 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Označené spotrebiteľské balenie
Táto vyhláška sa vzťahuje na označené spotrebiteľské balenie výrobkov, ktorých druhy sú uvedené v § 4 a ktorých menovité množstvo výrobku
a)
sa rovná hodnote vopred určenej tým, kto výrobok zabalil,
b)
je vyjadrené v jednotkách hmotnosti alebo objemu,
c)
je najmenej 5 g alebo 5 ml a najviac 10 kg alebo 10 l.
§ 2
Požiadavky na označené spotrebiteľské balenie
Požiadavky na označené spotrebiteľské balenie sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 3
Kontrola množstva výrobku v označenom spotrebiteľskom balení
(1)
Kontrola množstva výrobku v označenom spotrebiteľskom balení (ďalej len „skutočný obsah“) sa vykonáva priamo u prevádzkovateľa baliarne alebo v prevádzke dovozcu.
(2)
Štatistická kontrola skutočného obsahu sa vykonáva metódami kontroly, ktorých účinnosť musí byť porovnateľná s účinnosťou kontroly vykonanej referenčnou metódou špecifikovanou v prílohe č. 2, v ktorej sa uvádzajú aj kritériá porovnania účinnosti použitej metódy kontroly vo vzťahu k referenčnej metóde.
§ 4
Druhy výrobkov v označených spotrebiteľských baleniach
(1)
Výrobkom v označenom spotrebiteľskom balení sa na účely tejto vyhlášky rozumie
a)
kvapalný výrobok, ktorý je uvedený v prílohe č. 3, okrem výrobkov uvedených v bode 1.a), uchovávaných, plnených do fliaš a označených menovitým objemom nepresahujúcim 0,25 l, určených na profesionálne použitie a výrobkov uvedených v bodoch 2.a) a 4, určených na spotrebu na palubách lietadiel, lodí, vo vlakoch a na predaj v bezcolných obchodoch,
b)
výrobok predávaný
1.
podľa hmotnosti alebo podľa objemu uvedený v prílohe č. 4 okrem výrobkov, ktoré sú uvedené v bodoch 2 a 3; v prílohe č. 4 je pre každý z týchto výrobkov určený rad menovitých množstiev výrobku v označenom spotrebiteľskom balení,
2.
podľa hmotnosti alebo podľa objemu umiestnený do pevných obalových nádob uvedený v prílohe č. 5 okrem výrobkov uvedených v prílohe č. 4; v prílohe č. 5 je pre tieto výrobky určený rad objemov pevných obalových nádob, dovolené objemy pevných obalových nádob ustanovujú slovenské technické normy okrem prípadov, ak výrobky a objemy obalov v nich uvedené sa odlišujú od objemov uvedených v prílohe č. 5,
3.
v aerosólovom balení;2) v prílohe č. 5a sú uvedené objemy kvapalnej fázy týchto výrobkov a objemy kovových obalových nádobiek.
(2)
Výrobky môžu byť uvedené na trh v označenom spotrebiteľskom balení uvedenom v prílohe č. 3 bodoch 1. a) a b), 2. a) a 4. a v prílohe č. 4 bode 11., len ak v nich majú určené menovité množstvo.
(3)
Hodnoty menovitých množstiev výrobku uvedené v prílohách č. 4 až 5a sa nevzťahujú na spotrebiteľské balenia určené na profesionálne použitie. Ak to zodpovedá obchodným zvyklostiam, pri výrobkoch podľa odseku 1 písm. b) možno použiť aj hodnoty odlišné od hodnôt ustanovených v prílohách č. 4 až 5a.
(4)
Pri výrobku podľa odseku 1 písm. b) bodov 2 a 3 na obale musí byť vyznačený aj menovitý objem obalu, a to tak, aby nedošlo k zámene s údajom o menovitom množstve výrobku v obale alebo odkaz na príslušnú slovenskú technickú normu.
(5)
Ak nie sú ustanovené menovité množstvá ostatných výrobkov v označených spotrebiteľských baleniach, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 3 až 5a, určuje ich ten, kto výrobok zabalil.
(6)
Ak v spotrebiteľskom balení je viac jednotlivých označených spotrebiteľských balení, potom hodnoty uvedené v prílohách č. 3 až 5a sa vzťahujú na tieto jednotlivé označené spotrebiteľské balenia.
(7)
Ak v spotrebiteľskom balení sú dve jednotlivé balenia alebo viac jednotlivých balení, ktoré nie sú určené na predaj po jednom kuse, hodnoty uvedené v prílohách č. 3 až 5a sa vzťahujú na spotrebiteľské balenie ako celok.
(8)
Ustanoveniami tejto vyhlášky týkajúcimi sa menovitých množstiev výrobku v spotrebiteľských baleniach a označovania spotrebiteľských balení nie sú dotknuté požiadavky na balenie a označovanie výrobkov podľa osobitných predpisov.3)
(9)
Výrobky predávané v aerosólovom balení, ktoré spĺňajú požiadavky tejto vyhlášky, nemusia byť označené údajom o menovitej hmotnosti ich obsahu.
§ 5
Obaly klasifikované ako odmerné nádoby
(1)
Obaly klasifikované ako odmerné nádoby (ďalej len „odmerné nádoby“) sú nádoby vyrobené zo skla alebo z iného materiálu takej pevnosti a stability, ktorý poskytuje rovnaké metrologické vlastnosti ako sklo, pričom tieto nádoby
a)
sú uzatvorené alebo zhotovené tak, aby mohli byť uzatvorené a sú určené na skladovanie, prepravu alebo dodávku kvapalín,
b)
majú menovitý objem od 0,05 litra do 5 litrov vrátane,
c)
vykazujú také metrologické charakteristiky (konštrukčné charakteristiky a stálosť parametrov pri ich výrobe), ktoré dovoľujú používať ich ako odmerné nádoby, t. j. ak sú naplnené po určitú špecifikovanú hladinu alebo špecifikované percento ich objemu po horný okraj, ich obsah môže byť zmeraný s požadovanou presnosťou.
(2)
Požiadavky na odmerné nádoby sú uvedené v prílohe č. 6.
(3)
Značkou Európskych spoločenstiev označujúcou meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu, môžu byť označené len odmerné nádoby, ktoré vyhovujú požiadavkám podľa odseku 2.
(4)
Odmerné nádoby podliehajú metrologickému dozoru. Referenčné metódy pre štatistickú kontrolu pri metrologickom dozore odmerných nádob sú uvedené v prílohe č. 7.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2000.
Dušan Podhorský v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 207/2000 Z. z.
POŽIADAVKY NA OZNAČENÉ SPOTREBITEĽSKÉ BALENIA
1. Vymedzenie pojmov
1.1 Menovité množstvo (menovitá hmotnosť alebo menovitý objem) obsahu označených spotrebiteľských balení je hmotnosť alebo objem vyznačený na obale, t. j. množstvo výrobku, ktoré má označené spotrebiteľské balenie obsahovať.
1.2 Skutočný obsah označeného spotrebiteľského balenia je množstvo (hmotnosť alebo objem) výrobku, ktoré v skutočnosti obsahuje. Vo všetkých operáciách pri kontrole množstva výrobku vyjadreného v jednotkách objemu musí byť hodnota, ktorú má skutočný obsah, meraná pri teplote 20 oC alebo korigovaná na teplotu 20 oC bez ohľadu na to, pri akej teplote sa vykonáva balenie alebo kontrola. Toto pravidlo neplatí pre hlboko zmrazené alebo mrazené výrobky, ktorých množstvo je vyjadrené v jednotkách objemu.
1.3 Záporná chyba označeného spotrebiteľského balenia je množstvo, o ktoré je skutočný obsah označeného spotrebiteľského balenia menší ako menovité množstvo.
2. Požiadavky na označené spotrebiteľské balenia
Označené spotrebiteľské balenie musí byť vyhotovené tak, aby spĺňalo tieto požiadavky:
2.1 Skutočný obsah nesmie byť v priemere nižší ako menovité množstvo.
2.2 Počet označených spotrebiteľských balení so zápornou chybou väčšou, ako je dovolená záporná chyba stanovená v bode 2.4, musí v dávke označených spotrebiteľských balení spĺňať požiadavky skúšok špecifikovaných v prílohe č. 2.
2.3 Spotrebiteľské balenie so zápornou chybou väčšou ako dvojnásobok dovolenej zápornej chyby uvedenej v bode 2.4 nesmie byť označené značkou „e“ podľa bodu 3.3.
2.4 Dovolená záporná chyba sa určí podľa tejto tabuľky:
Menovité množstvo obsahu Qn v g alebo v ml Dovolená záporná chyba
v % z Qn v g alebo ml
od 5 do 50 9 -
od 50 do 100 - 4,5
od 100 do 200 4,5 -
od 200 do 300 - 9
od 300 do 500 3 -
od 500 do 1 000 - 15
od 1 000 do 10 000 1,5 -
Pri použití tejto tabuľky hodnoty dovolených záporných chýb vyjadrené v percentách, prepočítané na jednotky hmotnosti alebo objemu sa zaokrúhľujú na najbližšiu desatinu gramu alebo mililitra.
3. Nápisy a značky
Všetky označené spotrebiteľské balenia musia mať na obale vyznačené nezmazateľné, za bežných podmienok vystavovania označeného spotrebiteľského balenia ľahko čitateľné a viditeľné označenie obsahujúce tieto údaje:
3.1 Menovité množstvo (menovitá hmotnosť alebo menovitý objem) vyjadrené v kilogramoch, gramoch, litroch, centilitroch alebo mililitroch a vyznačené číslicami s výškou najmenej 2 mm v rozsahu do 50 g alebo 5 cl vrátane, najmenej 3 mm v rozsahu nad 50 g alebo 5 cl do 200 g alebo 20 cl vrátane, najmenej 4 mm v rozsahu nad 200 g alebo 20 cl do 1 000 g alebo 100 cl vrátane, najmenej 6 mm v rozsahu nad 1 000 g alebo 100 cl. Za týmto údajom nasleduje symbol jednotky, prípadne názov jednotky.
3.2 Značku alebo nápis umožňujúci kontrolnému orgánu zistiť baliareň alebo dovozcu.
3.3 Značku „e“ s výškou minimálne 3 mm umiestnenú na tom istom mieste ako označenie menovitej hmotnosti alebo menovitého objemu, ktorou baliareň alebo dovozca zaručuje, že označené spotrebiteľské balenie spĺňa požiadavky tejto vyhlášky.
3.4 Ak je však obalom odmerná nádoba spĺňajúca požiadavky podľa prílohy č. 6 k tejto vyhláške a ak je údaj o menovitom objeme viditeľný za bežných podmienok vystavovania výrobku, vyznačenie menovitého objemu výrobku podľa bodu 3.1 nie je nevyhnutné.
3.5 Ustanovenie bodu 3.4 sa však nevzťahuje na prípady, keď menovitý objem označeného spotrebiteľského balenia sa líši od ďalšieho menovitého objemu určeného podľa prílohy č. 3 alebo prílohy č. 4 pre ten istý druh výrobku o menej ako 0,05 l vrátane.
3.6 Doplnkový údaj o množstve výrobku v iných ako zákonných jednotkách podľa § 4 ods. 4 zákona sa môže vyznačovať do 31. decembra 2009.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 207/2000 Z. z.
REFERENČNÁ METÓDA ŠTATISTICKEJ KONTROLY SKUTOČNÉHO OBSAHU VÝROBKU V OZNAČENÝCH SPOTREBITEĽSKÝCH BALENIACH
1. Požiadavky na meranie skutočného obsahu označených spotrebiteľských balení
Skutočný obsah označených spotrebiteľských balení možno merať buď priamo vážením, alebo objemovými meradlami, alebo v prípade kvapalín nepriamo, zistením hmotnosti zabaleného výrobku a jeho hustoty.
Nezávisle od použitej metódy chyba merania skutočného obsahu označeného spotrebiteľského balenia nesmie byť väčšia ako jedna pätina dovolenej zápornej chyby pre menovité množstvo označeného spotrebiteľského balenia.
2. Požiadavky na kontrolu dávok označených spotrebiteľských balení
Kontrola je výberová a pozostáva z dvoch častí:
a) z kontroly skutočného obsahu každého označeného spotrebiteľského balenia vo výbere,
b) z kontroly, pri ktorej sa zisťuje priemerný skutočný obsah označených spotrebiteľských balení vo výbere.
Dávka sa považuje za vyhovujúcu vtedy, ak výsledky obidvoch kontrol spĺňajú kritériá jej prijatia.
Pre každú z týchto kontrol sú možné dva varianty skúšania:
a) nedeštruktívnou metódou, t. j. metódou bez otvorenia obalu,
b) deštruktívnou metódou, t. j. metódou vyžadujúcou otvorenie alebo porušenie obalu.
Deštruktívna skúška sa používa len vtedy, ak skúšku nemožno vykonať nedeštruktívnou metódou. Spravidla sa nepoužíva pri dávkach menších ako 100 kusov balení.
2.1 Dávky označených spotrebiteľských balení
2.1.1 Dávka, ktorá má byť kontrolovaná, musí obsahovať všetky označené spotrebiteľské balenia rovnakého menovitého množstva, toho istého typu a z toho istého výrobného cyklu, ktoré boli zabalené na tom istom mieste. Veľkosť dávky je obmedzená množstvami uvedenými ďalej.
2.1.2 Ak sa označené spotrebiteľské balenia kontrolujú na konci baliacej linky, počet balení v každej dávke sa musí rovnať maximálnej hodinovej produkcii linky bez ohľadu na veľkosť dávky. V ostatných prípadoch dávka môže obsahovať najviac 10 000 kusov.
2.1.3 Ak je v dávke menej ako 100 kusov, pri skúške nedeštruktívnou metódou sa vykoná kontrola všetkých kusov (stopercentná kontrola).
2.1.4 Skôr, ako sa vykonajú skúšky uvedené v bodoch 2.2 a 2.3, je potrebné náhodne vybrať dostatočný počet označených spotrebiteľských balení z dávky tak, aby bolo možné vykonať kontrolu, ktorá vyžaduje väčší rozsah výberu. Na účely inej kontroly sa potrebný výber uskutoční náhodne z prvého výberu a balenia sa očíslujú. Očíslovanie označených spotrebiteľských balení sa musí vykonať pred začiatkom meraní.
2.2 Kontrola najmenšieho prijateľného obsahu označeného spotrebiteľského balenia
Najmenší prijateľný obsah v označenom spotrebiteľskom balení sa vypočíta odčítaním dovolenej zápornej chyby pre príslušný obsah od menovitého množstva označeného spotrebiteľského balenia.
Označené spotrebiteľské balenia v dávke, ktorých skutočný obsah je menší ako najmenší prijateľný obsah, považujú sa za chybné.
2.2.1 Nedeštruktívna skúška
Nedeštruktívna skúška sa vykonáva podľa preberacieho plánu s dvoma výbermi (pozri tabuľku č. 1).
Počet kontrolovaných balení v prvom kroku sa musí rovnať rozsahu prvého výberu podľa preberacieho plánu. Ak počet chybných kusov zistených v prvom výbere
a) je menší alebo sa rovná prvému kritériu prijatia, dávka sa považuje za vyhovujúcu na účely tejto kontroly,
b) je väčší alebo sa rovná prvému kritériu zamietnutia, dávka sa zamietne,
c) sa nachádza medzi prvým kritériom prijatia a prvým kritériom zamietnutia, kontroluje sa v druhom kroku druhý výber, ktorého rozsah je uvedený v preberacom pláne.
Chybné kusy z prvého a druhého výberu sa spočítajú. Ak súčet chybných kusov je
a) menší alebo sa rovná druhému kritériu prijatia, dávka sa považuje za vyhovujúcu na účely tejto kontroly,
b) väčší alebo sa rovná druhému kritériu zamietnutia, dávka sa zamietne.
Tabuľka č. 1
Počet kusov
v dávke
Výbery Počet chybných kusov
Poradie, krok Počet kusov Súhrnný počet
kusov
Kritérium
prijatia
Kritérium
zamietnutia
100 - 500 prvý 30 30 1 3
druhý 30 60 4 5
501 - 3 200 prvý 50 50 2 5
druhý 50 100 6 7
3 201 a viac prvý 80 80 3 7
druhý 80 160 8 9
2.2.2 Deštruktívna skúška
Deštruktívna skúška sa vykonáva podľa preberacieho plánu s jedným výberom a používa sa len pri dávke 100 kusov a viac.
Počet kontrolovaných označených spotrebiteľských balení je 20.
Ak počet chybných kusov zistených vo výbere je menší alebo sa rovná kritériu prijatia, dávka sa považuje za vyhovujúcu.
Ak počet chybných kusov zistených vo výbere je väčší alebo sa rovná kritériu zamietnutia, dávka sa zamietne.
Počet kusov v dávke Počet kusov vo výbere Počet chybných kusov
Kritérium prijatia Kritérium zamietnutia
akýkoľvek počet
( ≥ 100)
20 1 2
2.3 Kontrola priemerného skutočného obsahu jednotlivých označených spotrebiteľských balení v dávke
2.3.1 Dávka označených spotrebiteľských balení sa považuje za vyhovujúcu na účely tejto kontroly, ak výberový priemer
skutočných obsahov xi celkového počtu n označených spotrebiteľských balení vo výbere je väčší ako hodnota
kde znamená
Qn menovité množstvo obsahu označeného spotrebiteľského balenia,
n počet balení vo výbere určenom na túto kontrolu,
s odhad smerodajnej odchýlky skutočných obsahov v dávke,
t(1- α) Studentov t - faktor závislý od počtu stupňov voľnosti ν = n - 1 a pravdepodobnosti (1 - α) = 0,995.
2.3.2 Ak xi je nameraná hodnota skutočného obsahu i-teho kusa výberu rozsahu n, potom
2.3.2.1 výberový priemer nameraných hodnôt sa vypočíta podľa rovnice
Odhad smerodajnej odchýlky s sa vypočíta takto:
a) suma štvorcov nameraných hodnôt:
b) štvorec sumy nameraných hodnôt:
potom
c) korigovaný súčet:
d) odhad rozptylu:
Odhad smerodajnej odchýlky:
2.3.3 Kritériá prijatia alebo zamietnutia dávok označených spotrebiteľských balení skúšaných pri tejto kontrole
2.3.3.1 Kritériá nedeštruktívneho skúšania:
Počet kusov v dávke Počet kusov vo výbere Kritérium
prijatia zamietnutia
od 100 do 500 vrátane 30 {x bar} ≥ Qn - 0,503 s {x bar} < Qn - 0,503 s
> 500 50 {x bar} ≥ Qn - 0,379 s {x bar} < Qn - 0,379 s

2.3.3.2 Kritériá deštruktívneho skúšania:
Počet kusov v dávke Počet kusov vo výbere Kritérium
prijatia zamietnutia
bez ohľadu na počet (≥ 100) 20 {x bar} ≥ Qn - 0,640 s {x bar} < Qn - 0,640 s

3. Kritériá porovnania účinnosti použitej kontroly vo vzťahu k referenčnej metóde
3.1 Kritérium kontroly najmenšieho prijateľného obsahu označeného spotrebiteľského balenia
Použitý preberací plán sa považuje za porovnateľný s preberacím plánom uvedeným v tejto prílohe vtedy, ak súradnica na vodorovnej osi zodpovedajúca bodu 0,1 na zvislej osi operatívnej charakteristiky použitého plánu (pravdepodobnosť prijatia dávky = 0,10) sa odlišuje o menej než 15 % od súradnice na vodorovnej osi príslušného bodu operatívnej charakteristiky preberacieho plánu uvedeného v tejto prílohe.
3.2 Kritérium kontroly priemerného skutočného obsahu jednotlivých označených spotrebiteľských balení v dávke
Použitý preberací plán sa považuje za porovnateľný s preberacím plánom uvedeným v tejto prílohe vtedy, ak súradnica na vodorovnej osi zodpovedajúca bodu 0,1 na zvislej osi operatívnej charakteristiky použitého plánu (pravdepodobnosť prijatia dávky = 0,10) sa odlišuje o menej než 0,05 od súradnice na vodorovnej osi príslušného bodu operatívnej charakteristiky preberacieho plánu uvedeného v tejto prílohe, pričom na vodorovnej osi operatívnej charakteristiky je hodnota [Qn – m (1)]/s, kde m (1) je skutočná stredná hodnota obsahu označeného spotrebiteľského balenia v dávke.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 207/2000 Z. z.
RAD MENOVITÝCH OBJEMOV OBSAHU KVAPALNÝCH VÝROBKOV
Druh kvapalného výrobku Menovitý objem obsahu v litroch
povolený trvalo (hodnoty v EU) povolený dočasne v SR
1. a) Víno z čerstvého hrozna; čerstvý hroznový mušt, ktorého kvasenie bolo zastavené pridaním alkoholu, vrátane vína vyrobeného z nekvasenej hroznovej šťavy v zmesi s alkoholom, okrem vín uvedených v 2. a) a likérových vín; hroznový mušt kvasiaci alebo s kvasením zastaveným iným spôsobom ako pridaním alkoholu 0,10 - 0.1871) - 0,25 - 0,375 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 0,7 do 31. 12. 2002
b) „Žlté” vína oprávnené používať toto označenie pôvodu: „Côtes du Jura”, „Arbois", „ĽÉtoile” a „Cha teu-Chalon” 0,62  
c) iné nesýtené nápoje, napríklad jablčný mušt, hruškový mušt a medovina 0,10 - 0,25 - 0,375 - 0,50 - 0,75 -1-1,5 - 2 - 5
dočasne 0,35 - 0,70
 
d) vermúty a iné vína z čerstvého hrozna aromatizované aromatickými výťažkami, likérové vína 0,05 až 0,10 0,10 - 0,20 - 0,375 - 0,50 - 0,75 -1 - 1,5 - 3 - 5 0,7 do 31. 12. 2002
2. a) - šumivé vína 0,125 - 0,20 - 0,375 - 0,75 - 1,5 -  
- vína vo fľašiach so zátkami tvaru hríbika, ktoré sú pridržiavané na mieste pomocou priviazania alebo upevnenia (pásky alebo spony), a vína inak udržiavané pod pretlakom najmenej 1 bar, ale menším ako 3 bary meraným pri teplote 20 °C 3 - 4,5 - 6 - 9  
b) iné kvasené šumivé nápoje, napr. jablčný, hruškový mušt a medovina 0,10 - 0,20 - 0,375 - 0,75 - 1 -1,5 - 3 dočasne 0,125  
3. a) pivo vyrobené zo sladu, okrem kvasinkových pív (so samokvasením) 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 dočasne 0,35  
b) kvasinkové pivá (so samokvasením), gueuze, 0,25 - 0,375 - 0,75  
4. liehoviny, likéry a iné alkoholické nápoje, zmiešané alkoholické prípravky známe ako „koncentrované extrakty” na výrobu nápojov 0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,102) -0,20 - 0,35 - 0,50 - 0,70 - 1 -1,1253) - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4,5 - 53) - 103) 0,75
5. ocot a náhrady za ocot 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 5  
6. olivové oleje, iné jedlé oleje 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 3 - 5 -10  
7. - mlieko nezahustené a nesladené, okrem jogurtov, kefírov, kyslého mlieka, srvátky a iných druhov fermentovaného alebo okysleného mlieka, - mliečne nápoje 0,20 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 dočasne 0,1  
8. a) vody vrátane minerálnych vôd a vôd sýtených oxidom uhličitým 0,125 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 -0,75- 1 - 1,5-2 dočasne všetky objemy pod 0,20 - 0,35 - 0,45 - 0,46 - 0,70 - 0,90 - 0,92 - 1,25  
b) limonáda, minerálne vody s príchuťou a vody s príchuťou sýtené oxidom uhličitým a iné nealkoholické nápoje neobsahujúce mlieko alebo mliečne tuky, okrem ovocných a zeleninových štiav a koncentrátov 0,125 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 -0,75 - 1 - 1,5 - 2 dočasne všetky objemy pod 0,20 - 0,70  
c) nápoje označené ako nealkoholické aperitívy 0,1  
9. ovocné šťavy (vrátane hroznových muštov) alebo zeleninové šťavy s prídavkom alebo bez prídavku cukru, ale nekvasené a bez obsahu alkoholu, ovocný nektár 0,125 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 -0,75 - 1 - 1,5 - 2 dočasne všetky menšie objemy 0,125 - 0,70 - 0,18 - 0,35, (len v plechovkách)  
Príloha č. 4 k vyhláške č. 207/2000 Z. z.
RAD MENOVITÝCH MNOŽSTIEV OBSAHU OZNAČENÝCH SPOTREBITEĽSKÝCH BALENÍ
1. Potravinárske výrobky predávané podľa hmotnosti
(množstvo v g)
1.1 Maslo, margarín a neemulgované rastlinné tuky alebo zmesné tuky vrátane nízkotučných nátierok
125 - 250 - 500 -1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 5 000.
1.2 Čerstvé syry okrem "petits suisses" a iné syry ponúkané na predaj rovnakým spôsobom
62,5 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000.
1.3 Stolová a kuchynská soľ
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 5 000.
1.4 Práškový cukor, čiastočne rafinovaný cukor alebo čiastočne nerafinovaný cukor, alebo nerafinovaný cukor
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4000 - 5000.
1.5 Výrobky z obilia (okrem potravín pre dojčatá)
1.5.1 Obilninová múka, krúpy, vločky a ovsená múka a drvené obilie, ovsené vločky (okrem výrobkov uvedených v 1.5.4)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 5001) - 5 000 - 10 000.
1.5.2 Cestoviny
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000.
1.5.3 Ryža
125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 5 000.
1.5.4 Upravené potraviny získané podobnými spôsobmi, ako je napučanie alebo praženie obilnín alebo obilninových výrobkov (burizony, pražené kukuričné vločky a podobné výrobky)
250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000.
1.6 Sušená zelenina,2) sušené ovocie
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000.
1.7 Mletá alebo nemletá pražená káva, cigória a náhradky kávy
125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000.
1.8 Mrazené výrobky
1.8.1 Ovocie a zelenina a predsmažené zemiakové hranolčeky
150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500.
1.8.2 Rybie filé a porciované ryby, obaľované alebo neobaľované
100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1 000 - 2 000.
1.8.3 Rybie prsty
150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1 200 - 1 500 - 1 800.
2. Potraviny predávané podľa objemu
(množstvo v ml)
2.1 Zmrzlina vo väčších množstvách ako 250 ml
(okrem akejkoľvek zmrzliny, ktorej objem nie je určený tvarom obalovej nádoby)
300 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000.
3. Suché krmivo pre psov a mačky3)
(množstvo v g)
200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000.
4. Náterové farby a látky pripravené na použitie4)
(s prídavkom alebo bez prídavku rozpúšťadla s výnimkou dispergovaných farbív a roztokov; množstvo v ml)
25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 4 000 - 5 000 - 10 000.
5. Tuhé alebo práškové lepidlá a pojivá4)
(množstvo v g)
25 - 50 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 500 - 5 000 - 8 000 - 10 000.
6. Čistiace prostriedky4)
(tuhé a práškové látky - množstvo v g; tekuté látky a pasty - množstvo v ml)
okrem iného prípravky na kožu a obuv, na drevo a podlahové krytiny, na rúry na pečenie a kovy vrátane použitia na automobily, na okná a zrkadlá vrátane použitia na automobily, prípravky na odstraňovanie škvŕn, na apretáciu a farbenie v domácnosti, prostriedky proti domácemu hmyzu, prípravky na odstraňovanie vodného kameňa, dezodoranty pre domácnosť, nefarmaceutické dezinfekčné prostriedky
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 10 000.
7. Kozmetika: skrášľovacie a toaletné prípravky
(tuhé a práškové látky - množstvo v g; tekuté látky a pasty - množstvo v ml)
7.1 Prípravky na ošetrovanie pokožky a hygienu ústnej dutiny
holiace krémy, univerzálne krémy a kozmetické vody, krémy a vody na ruky, prípravky na opaľovanie, prípravky používané pri hygiene ústnej dutiny (okrem zubnej pasty)
15 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000.
7.2 Zubná pasta
25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300.
7.3 Výrobky na ošetrovanie vlasov (okrem farieb) a prípravky do kúpeľa
lak, šampóny, prípravky na oplachovanie a tužidlá, brilantíny, vlasový krém (okrem vlasových vôd, ktoré sú uvedené v 7.4), peny do kúpeľa a iné penivé výrobky do kúpeľa a na sprchovanie
25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000.
7.4 Prípravky na báze alkoholu
obsahujúce menej ako 3 % prírodného alebo syntetického voňavého oleja podľa objemu a menej ako 70 % čistého etylalkoholu podľa objemu: parfumy vody, vlasové vody, vody používané pred holením a po holení
15 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1 000.
7.5 Dezodoranty a výrobky na osobnú hygienu
20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200.
7.6 Kozmetické púdre
50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 1 000.
8. Prostriedky na umývanie a pranie4)
8.1 Tuhé toaletné a pracie mydlá (množstvo v g)
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000.
8.2 Mazľavé mydlá (množstvo v g)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 5 000 - 10 000.
8.3 Mydlové vločky a podobne (množstvo v g)
250 - 500 - 750 - 1 000 - 3 000 - 5 000 - 10 000.
8.4 Tekuté prostriedky na umývanie, pranie, čistenie a plákanie a pomocné prostriedky a chlórnanové prípravky4) (okrem prostriedkov, ktoré sú uvedené v bode 6) (množstvo v ml)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 250 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 6 000 - 7 000 - 10 000.
8.5 Pracie prášky4) (množstvo v g)
250 - 500 - 750 - 1 000 - 10 000.
8.6 Prášky na predpieranie a namáčanie v práškovej forme4) (množstvo v g)
250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000 - 10 000.
9. Rozpúšťadlá4) (množstvo v ml)
25 - 50 - 75 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 500 - 5 000 - 10 000.
10. Mazacie oleje4) (množstvo v ml)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000.
11. Pletacie priadze (množstvo v g)
vyrobené z prírodných vlákien (živočíšnych, rastlinných alebo minerálnych), z chemických vlákien alebo z ich zmesí.
Hodnota v gramoch znamená suchú hmotnosť priadze upravenú pomocou zmluvných prirážok
10 - 20 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 1 000.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 207/2000 Z. z.
RAD OBJEMOV PEVNÝCH OBALOVÝCH NÁDOB
1. Konzervy a polokonzervy v plechovkách a v sklených obalových nádobách: rastlinné/zeleninové výrobky (ovocie, zelenina, paradajky, zemiaky; okrem špargle, polievok, ovocných alebo zeleninových štiav a ovocných nektárov) určené na konzumáciu
1.1 Plechovky a sklenené obalové nádoby (objem v ml)
106 - 156 - 212 - 228 - 314 - 370 - 425 - 446 - 580 - 720 - 850 - 1 062 - 1 700 - 2 650 - 3 100 - 4 250 - 10 200.
1.2 Objemy vybraných výrobkov (objem v ml)
1.2.1 Hľuzovky: 26 - 53 - 71 - 106 - 212 - 425 - 720 - 850,
1.2.2 Rajčiakové koncentráty: 71 - 142 - 212 - 370 - 425 - 720 - 850 - 3 100 - 4 250,
1.2.3 Rajčiaky lúpané alebo nelúpané: 236 - 370 - 425 - 720 - 850 - 2 650 - 3 100,
1.2.4 Ovocné koktaily, kompóty: 106 - 156 - 212 - 228 - 236 - 314 - 370 - 425 - 446 - 580 - 720 - 850 - 1 062 - 1 700 - 2 650 - 3 100 - 4 250 - 10 200.
2. Krmivo pre domáce mačky a psov (okrem suchého) (objem v ml)
212 - 228 - 314 - 425 - 446 - 850 - 1 062 - 1 700 - 2 650.
3. Prostriedky na umývanie, pranie a čistenie v práškovej forme
Objemy pevných obalov:
Označenie lepenkových krabíc: Objem v ml
E 0,5 375
E 1 750
E2 1 500
E3 2 250
E5 3 750
E 10 7 700
E 15 11 450
E 20 15200
E 25 18950
ESO 22700
Označenie bubnov:  
E5 3 950
E 10 7 700
E 15 11 450
E 20 15 200
E 25 18 950
ESO 22 700.
Príloha č. 5a k vyhláške č. 207/2000 Z. z.
RAD OBJEMOV VÝROBKOV PREDÁVANÝCH V AEROSÓLOVOM BALENÍ OKREM KOZMETICKÝCH PRÍPRAVKOV NA BÁZE ALKOHOLU A LIEČIV
1. Výrobky predávané v kovových obalových nádobkách
Objem kvapalnej fázy (ml) Objem obalovej nádobky v ml pre:
výrobky hnané skvapalneným plynom a) výrobky hnané len stlačenými plynmi
b) výrobky hnané len oxidom dusným alebo len oxidom uhličitým, alebo ich zmesou, ak Bunsenov koeficient výrobku nepresahuje 1,2
25 40 47
50 75 89
75 110 140
100 140 175
125 175 210
150 210 270
200 270 335
250 335 405
300 405 520
400 520 650
500 650 800
600 800 1 000
750 1 000 -
2. Výrobky predávané v priehľadných alebo nepriehľadných sklenených alebo plastových obalových nádobkách (objem kvapalnej fázy v ml):
25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 207/2000 Z. z.
POŽIADAVKY NA ODMERNÉ NÁDOBY
1. Odmerné nádoby sa charakterizujú nasledujúcimi objemami, ktoré sa špecifikujú vždy pri teplote 20 oC:
1.1 Menovitý objem Vn je objem vyznačený na nádobe. Je to objem kvapaliny, ktorý má nádoba obsahovať, ak je naplnená za podmienok použitia, pre ktoré je určená.
1.2 Celkový objem nádoby je objem kvapaliny v nádobe naplnenej po okraj.1)
1.3 Skutočný objem nádoby je objem kvapaliny, ktorý nádoba skutočne obsahuje, keď je naplnená presne za podmienok zodpovedajúcich teoreticky menovitému objemu.
1.4 Hĺbka hladiny je zvislá vzdialenosť hladiny zodpovedajúcej menovitému objemu od horného okraja nádoby.
2. Odmerné nádoby sa plnia dvojakým spôsobom, a to na konštantnú
a) výšku hladiny alebo
b) hĺbku hladiny.
Nádoby rovnakého typu musia mať hĺbku hladiny, ako aj veľkosť expanzného objemu dostatočne konštantnú.
3. Aby bolo možné za predpokladu bežných neistôt pri plnení merať objem obsahu odmernej nádoby s dostatočnou presnosťou a najmä s presnosťou požadovanou v prílohe č. 2 k tejto vyhláške, odmerné nádoby musia spĺňať požiadavku najväčšej dovolenej chyby. Najväčšie dovolené chyby objemu odmernej nádoby, t. j. najväčšie dovolené rozdiely medzi menovitým objemom Vn a skutočným objemom nádoby pri teplote 20 oC a za podmienok kontroly ustanovených v prílohe č. 7 sú uvedené v tejto tabuľke:
Menovitý objem Vn v ml Najväčšie dovolené chyby
v % z Vn v ml
od 50 do 100 - ± 3
od 100 do 200 ± 3 -
od 200 do 300 - ± 6
od 300 do 500 ± 2 -
od 500 do 1 000 - ± 10
od 1 000 do 5000 ± 1 -

Najväčšia dovolená chyba celkového objemu nádoby je rovnaká ako najväčšia dovolená chyba zodpovedajúceho menovitého objemu.
4. V praxi sa skutočný objem nádoby kontroluje určením množstva vody pri teplote 20 oC, ktoré nádoba skutočne obsahuje, ak je naplnená po hladinu teoreticky zodpovedajúcu menovitému objemu. Kontrolu možno vykonať aj nepriamo ekvivalentnou metódou.
5. Každý výrobca odmerných nádob predkladá úradu na schválenie značku, ktorá umožňuje jeho identifikáciu.
Úrad schválenie značky oznamuje orgánom Európskych spoločenstiev a členským štátom Európskych spoločenstiev, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Výrobca na svoju zodpovednosť umiestňuje značku Európskych spoločenstiev označujúcu meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu. Značka musí byť vysoká minimálne 3 mm.
6. Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „metrologický inšpektorát“) kontroluje, či odmerné nádoby vyhovujú ustanoveniam tejto vyhlášky. Kontrola sa vykonáva odoberaním vzoriek odmerných nádob priamo u výrobcu alebo v prevádzke dovozcu.
Táto štatistická kontrola vzoriek sa vykonáva v súlade s prijatými metódami kontroly kvality. Jej účinnosť má byť porovnateľná s účinnosťou kontroly vykonanej referenčnou metódou špecifikovanou v prílohe č. 7.
7. Výkonom dozoru metrologickým inšpektorátom nie je dotknutá pôsobnosť ostatných orgánov štátnej správy vykonávať kontrolu odmerných nádob v ľubovoľnej etape uvádzania na trh podľa osobitných predpisov.
8. Na odmerných nádobách musia byť vyznačené nezmazateľné, viditeľné a ľahko čitateľné tieto údaje:
8.1 Na boku, na spodnom okraji alebo na dne:
8.1.1 Údaj o menovitom objeme vyjadrený v litroch, centilitroch alebo mililitroch vyznačený číslicami s výškou najmenej 6 mm, ak je menovitý objem väčší ako 100 cl, 4 mm, ak je v rozsahu nad 20 cl do 100 cl vrátane, a 3 mm, ak je menovitý objem do 20 cl vrátane. Za touto číslicou nasleduje symbol jednotky, prípadne jej názov.
8.1.2 Identifikačná značka výrobcu.
8.1.3 Značka Európskych spoločenstiev označujúca meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu, je uvedená v osobitnom predpise.
8.2 Na dne alebo na spodnom okraji musia byť vyznačené ďalšie údaje v závislosti od metódy alebo metód plnenia, na ktorú je odmerná nádoba určená, a to tak, aby nedošlo k ich zámene s údajmi o menovitom objeme, pričom číslice vyznačujúce tieto údaje musia byť minimálne také vysoké ako číslice menovitého objemu:
8.2.1 Hodnota celkového objemu vyjadrená v centilitroch, avšak bez symbolu „cl“ a/alebo
8.2.2 Hodnota hĺbky hladiny vyjadrená v milimetroch, za ktorou nasleduje symbol „mm“. Na nádobe môžu byť vyznačené aj iné údaje za predpokladu, že nespôsobia zámenu s povinnými údajmi.
Príloha č. 7
k vyhláške č. 207/2000 Z. z.
REFERENČNÉ METÓDY KONTROLY ODMERNÝCH NÁDOB
1. Metódy výberu
Výber sú vzorky odmerných nádob toho istého vzoru a toho istého výrobcu; musia byť vybraté z dávky, ktorá v princípe zodpovedá hodinovej produkcii.
Ak výsledok kontroly z dávky zodpovedajúcej hodinovej produkcii nie je uspokojivý, možno vykonať druhú skúšku na základe
a) výberu z dávky zodpovedajúcej dlhšiemu času produkcie, alebo
b) výsledkov zaznamenaných na kontrolných kartách výrobcu, ak sa kontrola výroby vykonáva postupom schváleným úradom.
Počet odmerných nádob vo výbere musí byť 35 alebo 40 v závislosti od toho, ktorá z dvoch metód spracovania výsledkov uvedených v bode 3 sa použije.
2. Meranie objemu odmerných nádob vo výbere
Odmerné nádoby sa odvážia prázdne. Naplnia sa vodou s teplotou 20 oC známej hustoty až po hladinu zodpovedajúcu použitej metóde kontroly. Po naplnení sa odmerné nádoby odvážia. Kontrola sa vykoná určenými meradlami vhodnými na tieto účely. Chyba merania objemu nesmie byť väčšia ako 1/5 najväčšej dovolenej chyby zodpovedajúcej menovitému objemu odmernej nádoby.
3. Spracovanie výsledkov
3.1 Metóda smerodajnej odchýlky.
Počet odmerných nádob vo výbere je 35.
3.1.1 Vypočítajú sa (pozri bod 3.1.4):
3.1.1.1 Výberový priemer x zo skutočných objemov xi nádob vo výbere.
3.1.1.2 Odhad smerodajnej odchýlky s od skutočných objemov xi nádob v dávke.
3.1.2 Vypočítajú sa:
3.1.2.1 Horná hranica Ts: súčet vyznačeného objemu (pozri prílohu č. 6, bod 8) a najväčšej dovolenej chyby zodpovedajúcej tomuto objemu.
3.1.2.2 Dolná hranica Ti: rozdiel medzi vyznačeným objemom (pozri prílohu č. 6, bod 8) a najväčšou dovolenou chybou zodpovedajúcou tomuto objemu.
3.1.3 Kritériá prijatia:
Dávka sa považuje za vyhovujúcu požiadavkám tejto vyhlášky, ak čísla x a s súčasne vyhovujú týmto trom nerovnostiam:
kde k = 1,57 a F = 0,266.
3.1.4 Výpočet výberového priemeru x a odhadu smerodajnej odchýlky dávky
Vypočítajú sa:
a) suma z 35 meraní skutočných objemov xi: Σxi
b) výberový priemer z 35 meraní
c) suma štvorcov z 35 meraní
d) štvorec sumy z 35 meraní (Σ xi)2, potom
e) korigovaný súčet:
f) odhad rozptylu:
Odhad smerodajnej odchýlky:
3.2 Metóda priemerného rozpätia
Počet odmerných nádob vo výbere je 40.
3.2.1 Vypočítajú sa (pozri bod 3.2.4):
3.2.1.1 Výberový priemer x skutočných objemov xi nádob vo výbere.
3.2.1.2 Priemerné rozpätie R skutočných objemov xi nádob vo výbere.
3.2.2 Vypočítajú sa:
3.2.2.1 Horná hranica Ts: súčet vyznačeného objemu (pozri prílohu č. 6, bod 8) a najväčšej dovolenej chyby zodpovedajúcej tomuto objemu.
3.2.2.2 Dolná hranica Ti: rozdiel medzi vyznačeným objemom (pozri prílohu č. 6, bod 8) a najväčšou dovolenou chybou zodpovedajúcou tomuto objemu.
3.2.3 Kritériá prijatia:
Dávka sa považuje za vyhovujúcu požiadavkám tejto vyhlášky, ak čísla x a R súčasne vyhovujú týmto trom nerovnostiam:
kde k' = 0,668
a F' = 0,628
3.2.4 Výpočet výberového priemeru x a priemerného rozpätia R zo 40 odmerných nádob vo výbere.
3.2.4.1 Postup výpočtu hodnoty x:
a) suma zo 40 meraní skutočných objemov x i: Σ x i
b) výberový priemer z týchto 40 meraní
3.2.4.2 R sa vypočíta delením výberu v chronologickom poradí, vznikne 8 podvýberov, v každom z nich je 5 odmerných nádob.
Postup výpočtu:
a) rozpätie v každom podvýbere, t. j. rozdiel medzi skutočným objemom najväčšej a najmenšej z 5 odmerných nádob v podvýbere; získa sa tak 8 rozpätí:
R1; R2; ....; R8
b) suma rozpätí z 8 podvýberov:
Σ Ri = R1 + R2 + .... + R8.
Priemerné rozpätie R je potom:
2)
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
3)
Napríklad zákon č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov, zákon č. 163/2001 Z. z.
1)
Hodnota sa vzťahuje len na spotrebu na palube lietadiel, lodí a vo vlakoch a na predaj v bezcolných obchodoch.
2)
V prípade alkoholických nápojov, do ktorých bola pridaná voda sýtená oxidom uhličitým alebo sóda, sú všetky objemy menšie ako 0,1 l povolené trvalo.
3)
Hodnoty sú určené výlučne na obchodné použitie.
1)
Neplatí pre ovsenú múčku a ovsené vločky.
2)
Okrem zemiakov a dehydrovanej zeleniny.
3)
Výrobky s vlhkosťou nižšou ako 14 %.
4)
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.
1)
Rozdiel medzi celkovým objemom nádoby a menovitým objemom nádoby sa nazýva expanzný objem.