193/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2000 do 31.08.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

193
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. júna 2000,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 písm. a) a b) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 260/1995 Z. z. a zákona č. 333/1997 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 7a ods. 1 sa slová „vykonáva úkony priamo spojené so zdravotnou starostlivosťou9b)“ nahrádzajú slovami „je zdravotníckym pracovníkom podľa osobitného predpisu9b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
„9b)
§ 54 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 80/2000 Z. z.“.
2.
V § 7b ods. 1 sa slová „vykonáva úkony priamo spojené so zdravotnou starostlivosťou9b)“ nahrádzajú slovami „je zdravotníckym pracovníkom podľa osobitného predpisu9b)“.
3.
V § 7c ods. 1 sa slová „zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti9d) v ústave sociálnej starostlivosti, detskom domove a zariadení opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov,9e)“ nahrádzajú slovami „sa podieľa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb,9d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9d znie:
„9d)
§ 18 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9e sa vypúšťa.
5.
V § 7c ods. 2 sa slovo „zabezpečovanie“ nahrádza slovami „podieľanie sa na zabezpečovaní“.
6.
V § 7d ods. 2 tabuľka platových taríf znie:
„platová trieda Sk mesačne
1. 3 370
2. 3 560
3. 3 870
4. 4 240
5. 4 680
6. 5 150“.
8.
V § 9 ods. 11 druhá veta znie: „Zamestnancovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť, možno poskytnúť príplatok vo výške 100 až 1 200 Sk mesačne a zamestnancovi Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorý vykonáva dozornú činnosť nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, možno poskytnúť príplatok vo výške 100 až 4 000 Sk mesačne.“.
9.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto nariadeniu.
10.
Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto nariadeniu.
11.
Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 3 k tomuto nariadeniu.
12.
Príloha č. 2c nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 4 k tomuto nariadeniu.
13.
Príloha č. 2d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 5 k tomuto nariadeniu.
Čl. II
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 7a ods. 2 tabuľka platových taríf znie:
„platová trieda Sk mesačne
1. 3 370
2. 3 560
3. 3 870
4. 4 240
5. 4 680
6. 5 150“.
3.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 7 k tomuto nariadeniu.
4.
Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 8 k tomuto nariadeniu.
5.
Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 9 k tomuto nariadeniu.
7.
Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 11 k tomuto nariadeniu.
Čl. III
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2000 okrem čl. I bodov 7 a 14 (príloha č. 6) a čl. II bodov 2 a 6 (príloha č. 10), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2000.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
(Sk mesačne)
Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 3 120 3 380 3 670 4 020 4 440 4 900 5 410 6 010 6 640 7 340 8 110 8 980
2 do 6 3 260 3 530 3 840 4 200 4 640 5 110 5 640 6 270 6 940 7 670 8 480 9 380
3 do 9 3 390 3 680 4 000 4 390 4 840 5 320 5 880 6 530 7 240 8 000 8 840 9 780
4 do 12 3 530 3 830 4 170 4 570 5 030 5 540 6 120 6 800 7 530 8 320 9 200 10 180
5 do 15 3 660 3 980 4 330 4 750 5 230 5 760 6 350 7 070 7 820 8 650 9 560 10 580
6 do 18 3 800 4 130 4 500 4 930 5 430 5 980 6 580 7 340 8 110 8 980 9 920 10 980
7 do 21 3 930 4 270 4 660 5 110 5 620 6 200 6 820 7 610 8 410 9 300 10 280 11 380
8 do 24 4 070 4 420 4 830 5 280 5 820 6 420 7 060 7 880 8 700 9 630 10 640 11 780
9 do 27 4 200 4 570 4 990 5 460 6 020 6 640 7 300 8 140 9 000 9 960 11 000 12 180
10 nad 27 4 340 4 720 5 150 5 640 6 210 6 850 7 540 8 410 9 290 10 290 11 360 12 570

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.
Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf zamestnancov, ktorí sú špičkovými odborníkmi
(Sk mesačne)
Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
5 nad 12 do 15 7 750 9 210 10 930 12 100 13 360 14 790
6 do 18 8 040 9 560 11 340 12 550 13 870 15 350
7 do 21 8 320 9 910 11 750 13 000 14 380 15 900
8 do 24 8 610 10 260 12 160 13 450 14 890 16 460
9 do 27 8 900 10 610 12 570 13 900 15 390 17 020
10 nad 27 9 190 10 960 12 990 14 350 15 890 17 580

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.
Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf zamestnancov v štátnych zdravotníckych zariadeniach a zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú finančným vzťahom napojené na rozpočtovú kapitolu zriaďovateľa (§ 7a a § 7c)
(Sk mesačne)
Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 3 290 3 570 3 880 4 400 4 870 5 360 5 890 6 680 7 880 8 730 9 630 10 650
2 do 6 3 430 3 720 4 060 4 600 5 080 5 590 6 160 6 980 8 230 9 110 10 060 11 130
3 do 9 3 570 3 880 4 230 4 800 5 290 5 820 6 420 7 270 8 580 9 500 10 490 11 610
4 do 12 3 710 4 040 4 410 5 000 5 510 6 050 6 680 7 570 8 930 9 890 10 920 12 080
5 do 15 3 860 4 190 4 580 5 200 5 720 6 290 6 940 7 860 9 280 10 280 11 350 12 550
6 do 18 4 000 4 350 4 750 5 400 5 940 6 530 7 200 8 160 9 630 10 660 11 780 13 030
7 do 21 4 150 4 510 4 930 5 600 6 160 6 770 7 460 8 460 9 980 11 040 12 210 13 510
8 do 24 4 300 4 670 5 100 5 790 6 360 7 010 7 720 8 760 10 330 11 430 12 640 13 980
9 do 27 4 440 4 830 5 270 5 990 6 570 7 250 7 980 9 060 10 680 11 810 13 060 14 460
10 nad 27 4 590 4 980 5 450 6 190 6 790 7 490 8 240 9 350 11 020 12 200 13 490 14 930

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.
Príloha č. 2c nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf zamestnancov v štátnych zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú finančným vzťahom napojené na poisťovňu zriadenú na vykonávanie zdravotného poistenia (§ 7b)
(Sk mesačne)
Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 3 400 3 650 3 960 4 740 5 220 5 750 6 330 7 340 9 340 10 190 11 230 12 480
2 do 6 3 540 3 810 4 140 4 950 5 450 6 010 6 610 7 660 9 740 10 670 11 760 13 060
3 do 9 3 670 3 970 4 320 5 160 5 680 6 260 6 890 7 980 10 150 11 140 12 290 13 640
4 do 12 3 810 4 130 4 500 5 370 5 920 6 520 7 180 8 300 10 560 11 610 12 820 14 220
5 do 15 3 950 4 290 4 680 5 580 6 160 6 770 7 460 8 630 10 960 12 080 13 350 14 790
6 do 18 4 090 4 450 4 860 5 790 6 390 7 030 7 740 8 960 11 370 12 560 13 890 15 370
7 do 21 4 230 4 610 5 040 6 010 6 620 7 290 8 020 9 290 11 770 13 030 14 420 15 950
8 do 24 4 380 4 770 5 220 6 220 6 850 7 540 8 300 9 610 12 180 13 510 14 960 16 530
9 do 27 4 530 4 940 5 400 6 430 7 080 7 800 8 580 9 940 12 590 13 980 15 490 17 100
10 nad 27 4 680 5 110 5 570 6 640 7 300 8 060 8 860 10 260 13 000 14 460 16 020 17 680

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.
Príloha č. 2d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov (§ 7d)
(Sk mesačne)
Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
1 do 3 5 680 6 300 7 000 7 780 8 630 9 630
2 do 6 5 930 6 580 7 310 8 120 9 020 10 060
3 do 9 6 180 6 850 7 620 8 470 9 400 10 490
4 do 12 6 430 7 130 7 930 8 810 9 780 10 920
5 do 15 6 680 7 410 8 240 9 150 10 160 11 350
6 do 18 6 930 7 690 8 550 9 500 10 550 11 780
7 do 21 7 190 7 970 8 860 9 840 10 930 12 210
8 do 24 7 440 8 250 9 170 10 180 11 310 12 640
9 do 27 7 690 8 530 9 480 10 520 11 690 13 060
10 nad 27 7 940 8 800 9 800 10 870 12 070 13 490

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.
Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(Sk mesačne)
Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 3 120 3 380 3 670 4 020 4 440 4 900 5 410 6 010 6 640 7 340 8 110 8 980
2 do 6 3 260 3 530 3 840 4 200 4 640 5 110 5 640 6 270 6 940 7 670 8 480 9 380
3 do 9 3 390 3 680 4 000 4 390 4 840 5 320 5 880 6 530 7 240 8 000 8 840 9 780
4 do 12 3 530 3 830 4 170 4 570 5 030 5 540 6 120 6 800 7 530 8 320 9 200 10 180
5 do 15 3 660 3 980 4 330 4 750 5 230 5 760 6 350 7 070 7 820 8 650 9 560 10 580
6 do 18 3 800 4 130 4 500 4 930 5 430 5 980 6 580 7 340 8 110 8 980 9 920 10 980
7 do 21 3 930 4 270 4 660 5 110 5 620 6 200 6 820 7 610 8 410 9 300 10 280 11 380
8 do 24 4 070 4 420 4 830 5 280 5 820 6 420 7 060 7 880 8 700 9 630 10 640 11 780
9 do 27 4 200 4 570 4 990 5 460 6 020 6 640 7 300 8 140 9 000 9 960 11 000 12 180
10 nad 27 4 340 4 720 5 150 5 640 6 210 6 850 7 540 8 410 9 290 10 290 11 360 12 570

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.
Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktorí sú špičkovými odborníkmi
(Sk mesačne)
Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
5 nad 12 do 15 7 750 9 210 10 930 12 100 13 360 14 790
6 do 18 8 040 9 560 11 340 12 550 13 870 15 350
7 do 21 8 320 9 910 11 750 13 000 14 380 15 900
8 do 24 8 610 10 260 12 160 13 450 14 890 16 460
9 do 27 8 900 10 610 12 570 13 900 15 390 17 020
10 nad 27 9 190 10 960 12 990 14 350 15 890 17 580

Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.
Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky (§ 7a)
(Sk mesačne)
Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
1 do 3 5 680 6 300 7 000 7 780 8 630 9 630
2 do 6 5 930 6 580 7 310 8 120 9 020 10 060
3 do 9 6 180 6 850 7 620 8 470 9 400 10 490
4 do 12 6 430 7 130 7 930 8 810 9 780 10 920
5 do 15 6 680 7 410 8 240 9 150 10 160 11 350
6 do 18 6 930 7 690 8 550 9 500 10 550 11 780
7 do 21 7 190 7 970 8 860 9 840 10 930 12 210
8 do 24 7 440 8 250 9 170 10 180 11 310 12 640
9 do 27 7 690 8 530 9 480 10 520 11 690 13 060
10 nad 27 7 940 8 800 9 800 10 870 12 070 13 490

Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.
Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Príplatky za riadenie u príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Funkcia Príplatok za riadenie v Sk mesačne
1. Náčelník odboru požiarnej ochrany krajského úradu 1 600 - 4 500
2. Náčelník odboru požiarnej ochrany okresného úradu 1 600 - 3 500
3. Veliteľ jednotky Zboru požiarnej ochrany 800 - 2 500
4. Náčelník alebo veliteľ, ktorý riadi prácu podriadených príslušníkov 300 - 1 500